KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

02.02.2019 - 17:48
KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.610.132 1.936.742
Dönem Karı (Zararı)
27 3.373.676 1.736.956
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
423.242 970.110
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 1.048.555 968.174
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 10, 11, 13, 19 239.851 59.465
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3, 22, 24, 27 188.026 117.206
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8, 31, 33, 37 122.288 117.364
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31, 33 -83.412 -20.739
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7, 32 -1.055.298 -216.264
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -132.754 -140.250
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 93.720 204.808
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 1.361 -18.045
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -31.832
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27, 32 0 -66.089
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3, 26, 27 905 -3.688
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.324.949 -204.895
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3, 10, 27, 31, 37 -166.703 -288.825
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 16, 27, 31, 37 -10.901 17.430
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12, 33 3.526 569
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3, 13, 27 -842.706 -241.922
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3, 10, 27, 31 -20.893 161.506
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 14, 26, 27, 37 -32.788 29.730
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12, 33 -12.898 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14, 26, 27 -241.586 116.617
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.471.969 2.502.171
Ödenen Faiz
8, 31, 33, 37 -392.131 -349.458
Alınan Faiz
31, 33, 37 113.811 83.034
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -45.607 -57.016
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -537.910 -241.989
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.244.503 -1.057.428
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
27 0 180.845
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3, 11 -466.823 -77.012
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
16 0 50.404
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7, 32 20.480 256.011
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7, 16 -32.485 -886.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8, 18, 19 76.206 71.947
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8, 11, 18, 19 -2.220.709 -896.767
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17, 32 0 5.162
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 7.099 7.099
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -708.831 -722.810
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 681.276 643.658
Alınan Temettüler
16, 26, 32 118.550 98.746
Alınan Faiz
6, 7, 32, 33 284.794 233.569
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10, 11, 26, 27 -4.060 -21.739
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-793.925 -1.041.356
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
11, 27 0 18.499
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 27 -58.679 -41.117
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 5.997.952 1.944.417
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8, 33 -6.275.600 -2.587.728
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -789 -1.388
Ödenen Temettüler
27 -456.809 -374.039
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.428.296 -162.042
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.132.350 428.774
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-295.946 266.732
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.460.013 3.163.693
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.164.067 3.430.425


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 3.373.676 1.736.956
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 609.199 -79.411
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
701.414 36.509
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.437 -41.230
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
4.532 211
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-117.184 -74.901
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 714.821 430.786
Yabancı Para Çevrim Farkları
713.219 429.711
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.716 226
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-99 1.146
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15 -297
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.324.020 351.375
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.697.696 2.088.331
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.192.887 534.643
Ana Ortaklık Payları
3.504.809 1.553.688


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.164.017 3.438.587
Finansal Yatırımlar
7 221.911 95.200
Ticari Alacaklar
10, 37 3.234.587 2.338.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 2.292 30.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.232.295 2.307.926
Diğer Alacaklar
11 48.565 38.018
Türev Araçlar
12 0 1.209
Stoklar
13 3.007.447 2.141.174
Peşin Ödenmiş Giderler
14 305.390 167.443
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 34.028 9.940
Diğer Dönen Varlıklar
26 299.507 136.034
ARA TOPLAM
10.315.452 8.365.883
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 204 204
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.315.656 8.366.087
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 2.383.790 1.784.438
Ticari Alacaklar
10 299 0
Diğer Alacaklar
11 26.798 16.585
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 626.895 712.108
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 729.968 583.069
Maddi Duran Varlıklar
18 12.049.679 9.199.542
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19, 20 665.206 161.260
Şerefiye
20 197.911 56.386
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 467.295 104.874
Peşin Ödenmiş Giderler
14 185.213 152.156
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 779.449 328.607
Diğer Duran Varlıklar
26 4.603 3.641
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
17.451.900 12.941.406
TOPLAM VARLIKLAR
27.767.556 21.307.493
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.899.428 956.852
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.203.331 998.571
Diğer Finansal Yükümlülükler
9 572.660 0
Ticari Borçlar
10, 37 1.657.192 1.151.866
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 72.155 58.374
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.585.037 1.093.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 55.947 35.546
Diğer Borçlar
11, 37 53.400 150.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 2.639 5.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 50.761 145.258
Türev Araçlar
12 280 20.252
Ertelenmiş Gelirler
14 99.881 132.951
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 70.092 61.082
Kısa Vadeli Karşılıklar
22, 24 173.369 95.705
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 218.850 169.227
ARA TOPLAM
6.004.430 3.772.592
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.004.430 3.772.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 4.333.624 3.941.320
Diğer Borçlar
11 1.244 2.834
Ertelenmiş Gelirler
14 66.855 56.423
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 400.027 345.811
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 234.602 126.098
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.036.352 4.472.486
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.040.782 8.245.078
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 12.737.269 9.836.574
Ödenmiş Sermaye
2.250.000 2.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
181.426 181.426
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
527 527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.004.509 1.561.041
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.004.509 1.561.041
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
2.018.108 1.585.926
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.599 -24.885
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.585.402 877.826
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.583.535 877.527
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-219 -112
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.086 411
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
2.086 411
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
158.437 115.363
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.231.128 3.624.971
Net Dönem Karı veya Zararı
2.325.840 1.225.420
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 3.989.505 3.225.841
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.726.774 13.062.415
TOPLAM KAYNAKLAR
27.767.556 21.307.493


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 15.550.314 11.318.495
Satışların Maliyeti
28 -10.392.908 -7.688.153
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.157.406 3.630.342
BRÜT KAR (ZARAR)
5.157.406 3.630.342
Genel Yönetim Giderleri
29, 30 -883.630 -724.620
Pazarlama Giderleri
29, 30 -1.862.975 -1.370.327
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -75.265 -57.108
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.125.937 552.096
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -606.358 -346.376
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 132.754 172.080
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.987.869 1.856.087
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.127.564 344.036
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -366.350 -48.538
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
32 -60.010 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
32 13.698 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
32 138.358 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.841.129 2.151.585
Finansman Gelirleri
33 2.057.743 1.024.676
Finansman Giderleri
33 -2.431.476 -1.234.497
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.467.396 1.941.764
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-93.720 -204.808
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -510.320 -225.268
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 416.600 20.460
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.373.676 1.736.956
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.373.676 1.736.956
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 1.047.836 511.536
Ana Ortaklık Payları
27 2.325.840 1.225.420
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 1,03370000 0,54460000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.050.000 241.426 527 1.672.915 476.995 99.058 3.262.034 743.358 8.546.313 2.783.311 11.329.624
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
16.305 727.053 -743.358
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-81.519 400.831 8.956 1.225.420 1.553.688 534.643 2.088.331
Sermaye Arttırımı
200.000 -60.000 -140.000
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
1.112 -4.054 -2.942 2.942 0
Kar Payları
-250.000 -250.000 -124.039 -374.039
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-22.525 22.527 2 -2 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-8.802 -13.441 -22.243 22.243 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
11.756 11.756 6.743 18.499
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-140 140
Dönem Sonu Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 1.561.041 877.826 115.363 3.624.971 1.225.420 9.836.574 3.225.841 13.062.415
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 1.561.041 877.826 115.363 3.624.971 1.225.420 9.836.574 3.225.841 13.062.415
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-26.025 -26.025 -6.717 -32.742
Transferler
43.074 1.182.346 -1.225.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
413.257 707.576 58.136 2.325.840 3.504.809 1.192.887 4.697.696
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-991 56.906 55.915 -55.915 0
Kar Payları
-300.000 -300.000 -156.809 -456.809
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
31.202 117.920 149.122 -149.122 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-506.680 -506.680 -65.980 -572.660
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
23.554 23.554 5.320 28.874
Dönem Sonu Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 2.004.509 1.585.402 158.437 4.231.128 2.325.840 12.737.269 3.989.505 16.726.774http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737412


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.775 Değişim: -0,73% Hacim : 32.654 Mio.TL Son veri saati : 16:13
Düşük 2.762 09.08.2022 Yüksek 2.807
Açılış: 2.795
17,9542 Değişim: 0,03%
Düşük 17,6441 09.08.2022 Yüksek 17,9734
Açılış: 17,9496
18,3928 Değişim: 0,52%
Düşük 18,0560 09.08.2022 Yüksek 18,4162
Açılış: 18,2982
1.036,30 Değişim: 0,48%
Düşük 1.016,47 09.08.2022 Yüksek 1.037,87
Açılış: 1.031,32
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.