KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

26.10.2018 - 19:00
KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
889.683 1.328.676
Dönem Karı (Zararı)
27 3.022.626 1.210.443
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-198.855 834.526
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18, 19 773.212 734.900
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
6, 7, 10, 11, 13, 19 152.511 27.168
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3, 22, 24, 27 197.474 128.911
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8, 31, 33, 37 121.823 92.210
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31, 33 -172.783 -14.120
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7, 32 -1.354.005 -55.267
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -79.808 -100.477
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 172.481 128.596
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -7.821 -6.421
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 -31.831
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27, 32 0 -66.089
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
3, 26, 27 -1.939 -3.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.434.509 -311.472
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3, 10, 27, 31, 37 -689.426 -198.569
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 16, 27, 31, 37 -8.768 3.321
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12, 33 0 549
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3, 13, 27 -993.226 -202.922
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3, 10, 27, 31 449.873 -56.570
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11, 14, 26, 27, 37 11.246 -1.941
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
12, 33 -11.995
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14, 26, 27 -192.213 144.660
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.389.262 1.733.497
Ödenen Faiz
8, 31, 33, 37 -249.612 -237.460
Alınan Faiz
31, 33, 37 60.307 56.600
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -31.723 -39.196
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -278.551 -184.765
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.750.848 -869.667
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
27 0 180.845
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3, 11 -465.253 -73.202
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
16 0 50.404
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7, 32 5.482 201.267
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7, 16 -9.593 -886.541
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8, 18, 19 58.635 32.233
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8, 18, 19 -1.477.979 -555.563
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17, 32 0 5.162
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 7.099 7.099
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -1.490.284 -641.027
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 1.322.517 562.247
Alınan Temettüler
16, 26, 32 81.560 75.358
Alınan Faiz
6, 7, 32, 33 197.372 154.267
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10, 11, 26, 27 19.596 17.784
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-476.441 -779.850
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
11, 27 0 18.502
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11, 27 0 -3.574
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 5.545.216 1.445.043
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8, 33 -5.564.203 -1.864.763
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -645 -1.019
Ödenen Temettüler
27 -456.809 -374.039
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.337.606 -320.841
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.720.295 195.773
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
382.689 -125.068
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.460.013 3.163.693
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.842.702 3.038.625


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 3.022.626 1.210.443 1.453.179 396.996
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 185.532 27.448 125.127 11.307
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
215.876 32.962 146.316 13.745
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
93 -12 63 -5
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 53 0 4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-30.437 -5.555 -21.252 -2.437
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 1.406.412 229.131 1.020.485 106.543
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.406.988 232.102 1.021.067 107.597
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
427 127 -297 70
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.330 -3.864 -386 -1.400
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
327 766 101 276
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.591.944 256.579 1.145.612 117.850
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.614.570 1.467.022 2.598.791 514.846
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.053.813 368.393 555.732 129.655
Ana Ortaklık Payları
3.560.757 1.098.629 2.043.059 385.191


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.844.440 3.438.587
Finansal Yatırımlar
7 190.403 95.200
Ticari Alacaklar
10,37 3.618.002 2.338.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 1.091 30.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.616.911 2.307.926
Diğer Alacaklar
11 45.769 38.018
Türev Araçlar
12 0 1.209
Stoklar
13 3.152.197 2.141.174
Peşin Ödenmiş Giderler
14 423.406 167.443
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 8.580 9.940
Diğer Dönen Varlıklar
26 265.671 136.034
ARA TOPLAM
11.548.468 8.365.883
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 204 204
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
11.548.672 8.366.087
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 2.819.157 1.784.438
Ticari Alacaklar
10 614 0
Diğer Alacaklar
11 19.059 16.585
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 695.224 712.108
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 583.069 583.069
Maddi Duran Varlıklar
18 12.392.521 9.199.542
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19,20 440.387 161.260
Şerefiye
20 218.995 56.386
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 221.392 104.874
Peşin Ödenmiş Giderler
14 334.190 152.156
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 719.312 328.607
Diğer Duran Varlıklar
26 5.252 3.641
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.008.785 12.941.406
TOPLAM VARLIKLAR
29.557.457 21.307.493
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.163.012 956.852
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.257.856 998.571
Ticari Borçlar
10,37 1.628.966 1.151.866
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 78.351 58.374
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.550.615 1.093.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 70.964 35.546
Diğer Borçlar
11,37 126.168 150.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 0 5.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 126.168 145.258
Türev Araçlar
12 2.125 20.252
Ertelenmiş Gelirler
14 125.602 132.951
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 238.186 61.082
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 236.321 95.705
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 349.559 169.227
ARA TOPLAM
6.198.759 3.772.592
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.198.759 3.772.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 5.471.191 3.941.320
Diğer Borçlar
11 1.534 2.834
Ertelenmiş Gelirler
14 82.800 56.423
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 382.349 345.811
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 198.135 126.098
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.136.009 4.472.486
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.334.768 8.245.078
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 13.159.048 9.836.574
Ödenmiş Sermaye
2.250.000 2.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
181.426 181.426
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
527 527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.681.887 1.561.041
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.681.887 1.561.041
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.706.817 1.585.926
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.930 -24.885
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.223.455 877.826
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.223.765 877.527
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.179 -112
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
869 411
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
869 411
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
158.437 115.363
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.581.661 3.624.971
Net Dönem Karı veya Zararı
2.081.655 1.225.420
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 4.063.641 3.225.841
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.222.689 13.062.415
TOPLAM KAYNAKLAR
29.557.457 21.307.493


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 11.083.449 8.115.039 4.301.728 2.654.270
Satışların Maliyeti
28 -7.363.994 -5.535.026 -2.805.798 -1.837.902
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.719.455 2.580.013 1.495.930 816.368
BRÜT KAR (ZARAR)
3.719.455 2.580.013 1.495.930 816.368
Genel Yönetim Giderleri
29, 30 -614.204 -526.651 -243.298 -179.561
Pazarlama Giderleri
29, 30 -1.346.134 -920.152 -516.009 -268.042
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29, 30 -53.735 -45.597 -17.536 -15.324
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 1.133.581 351.456 674.638 104.165
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -582.204 -219.460 -325.937 -41.661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 79.808 132.308 30.225 29.181
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.336.567 1.351.917 1.098.013 445.126
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 1.274.207 168.239 814.437 49.476
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -158.116 -40.460 -154.772 -17.173
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
32 -29.692 0 -14.796 0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
32 13.698 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
32 138.358 0 93.681 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.575.022 1.479.696 1.836.563 477.429
Finansman Gelirleri
33 1.800.048 693.206 1.095.839 192.266
Finansman Giderleri
33 -2.179.963 -833.863 -1.382.343 -238.156
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.195.107 1.339.039 1.550.059 431.539
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-172.481 -128.596 -96.880 -34.543
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -437.040 -157.018 -230.438 -27.787
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 264.559 28.422 133.558 -6.756
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.022.626 1.210.443 1.453.179 396.996
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.022.626 1.210.443 1.453.179 396.996
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 940.971 343.198 455.600 120.254
Ana Ortaklık Payları
27 2.081.655 867.245 997.579 276.742
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,92520000 0,38540000 0,44340000 0,12300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.050.000 241.426 527 1.672.915 476.995 99.058 3.262.034 743.358 8.546.313 2.783.311 11.329.624
Transferler
16.306 727.052 -743.358 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.066 211.367 10.951 867.245 1.098.629 368.393 1.467.022
Sermaye Arttırımı
200.000 -60.000 -140.000 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
1.112 -4.054 -2.942 2.942 0
Kar Payları
-250.000 -250.000 -124.039 -374.039
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-22.525 22.527 2 -2 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-8.623 -15.285 -23.908 23.908 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
11.759 11.759 6.743 18.502
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-140 140
Dönem Sonu Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 1.651.805 688.362 115.364 3.625.124 867.245 9.379.853 3.061.256 12.441.109
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 1.561.041 877.826 115.363 3.624.971 1.225.420 9.836.574 3.225.841 13.062.415
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-22.072 -22.072 -5.545 -27.617
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.250.000 181.426 527 1.561.041 877.826 115.363 3.602.899 1.225.420 9.814.502 3.220.296 13.034.798
Transferler
43.074 1.182.346 -1.225.420
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
120.494 1.345.629 12.979 2.081.655 3.560.757 1.053.813 4.614.570
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
-991 56.906 55.915 -54.659 1.256
Kar Payları
-300.000 -300.000 -156.809 -456.809
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
1.343 2.977 4.320 -4.320 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
23.554 23.554 5.320 28.874
Dönem Sonu Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 1.681.887 2.223.455 158.437 4.581.661 2.081.665 13.159.048 4.063.641 17.222.689http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715999


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: 0,00% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 27.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4098 Değişim: -0,06%
Düşük 7,3952 28.01.2021 Yüksek 7,4147
Açılış: 7,4139
8,9698 Değişim: -0,09%
Düşük 8,9499 28.01.2021 Yüksek 8,9816
Açılış: 8,9781
437,94 Değişim: -0,23%
Düşük 436,89 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.