KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

27.04.2018 - 18:16
KAP ***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***SISE*** TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
119.655 313.019
Dönem Karı (Zararı)
27 569.299 451.232
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
234.578 261.660
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 249.680 243.753
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10,13 13.612 7.707
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24,27 88.760 70.621
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8,31,33,37 9.348 29.727
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -46.706 -6.671
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7,32 -114.115 -50.091
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
16 -25.645 -35.219
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
35 63.541 78.167
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
32 -1.504 -7.684
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27,32 0 -66.090
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
26 -2.393 -2.560
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-553.939 -243.302
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10,27,31,37 -108.376 -157.171
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11,16,27,31,37 -11.758 -17.797
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
12,33 0 937
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3,13,27 -370.433 -132.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10,27,31 -29.930 -29.131
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,14,26,27,37 3.746 13.839
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14,26,27 -37.188 78.931
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
249.938 469.590
Ödenen Faiz
8,31,33,37 -52.596 -62.300
Alınan Faiz
31,33,37 22.843 27.772
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -13.331 -20.606
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 -87.199 -101.437
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-249.131 -109.385
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
27 0 180.845
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7,32 0 151.267
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
7,16 0 -360.158
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8,18,19 6.745 25.428
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8,18,19 -295.743 -186.677
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 7.100 7.099
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
14 -170.499 -40.098
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
14 143.419 42.688
Alınan Temettüler
16,26,32 0 1.740
Alınan Faiz
6,7,32,33 56.303 42.086
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
10,11,26,27 3.544 26.395
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
145.788 172.456
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,27 0 -3.574
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 569.803 695.286
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8,33 -423.701 -518.921
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -314 -335
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.312 376.090
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
230.927 169.520
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
247.239 545.610
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.460.013 3.163.693
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 3.707.252 3.709.303


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 569.299 451.232
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 27.240 37.662
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.347 44.842
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -5
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
50 127
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.170 -7.302
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
27 183.545 170.271
Yabancı Para Çevrim Farkları
182.671 174.877
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
293 -27
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
679 -5.726
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-98 1.147
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
210.785 207.933
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
780.084 659.165
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
190.153 112.841
Ana Ortaklık Payları
589.931 546.324


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 3.716.867 3.438.587
Finansal Yatırımlar
7 100.362 95.200
Ticari Alacaklar
10,37 2.530.901 2.338.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
37 16.085 30.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 2.514.816 2.307.926
Diğer Alacaklar
11 49.497 38.018
Türev Araçlar
12 584 1.209
Stoklar
13 2.508.613 2.141.174
Peşin Ödenmiş Giderler
14 234.456 167.443
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 14.411 9.940
Diğer Dönen Varlıklar
26 196.052 136.034
ARA TOPLAM
9.351.743 8.365.883
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 204 204
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.351.947 8.366.087
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 1.880.860 1.784.438
Diğer Alacaklar
11 12.737 16.585
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
16 779.104 712.108
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 583.069 583.069
Maddi Duran Varlıklar
18 9.541.437 9.199.542
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19,20 169.648 161.260
Şerefiye
20 59.852 56.386
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 109.796 104.874
Peşin Ödenmiş Giderler
14 179.189 152.156
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 373.778 328.607
Diğer Duran Varlıklar
26 3.856 3.641
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.523.678 12.941.406
TOPLAM VARLIKLAR
22.875.625 21.307.493
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 1.118.410 956.852
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 1.327.708 998.571
Ticari Borçlar
10,37 1.174.733 1.151.866
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
37 60.439 58.374
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 1.114.294 1.093.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 46.723 35.546
Diğer Borçlar
11,37 610.774 150.540
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
37 458.857 5.282
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 151.917 145.258
Türev Araçlar
12 11.787 20.252
Ertelenmiş Gelirler
14 137.771 132.951
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
35 77.686 61.082
Kısa Vadeli Karşılıklar
22,24 169.602 95.705
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
26 246.819 169.227
ARA TOPLAM
4.922.013 3.772.592
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.922.013 3.772.592
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 3.986.917 3.941.320
Diğer Borçlar
11 1.811 2.834
Ertelenmiş Gelirler
14 62.508 56.423
Uzun Vadeli Karşılıklar
24 348.071 345.811
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
35 139.741 126.098
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.539.048 4.472.486
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.461.061 8.245.078
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 10.150.059 9.836.574
Ödenmiş Sermaye
2.250.000 2.250.000
Sermaye Düzeltme Farkları
181.426 181.426
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
527 527
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.580.609 1.561.041
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.580.609 1.561.041
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.605.487 1.585.926
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.878 -24.885
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.054.791 877.826
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.053.743 877.527
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
307 -112
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
741 411
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
741 411
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
158.438 115.363
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.531.004 3.624.971
Net Dönem Karı veya Zararı
393.264 1.225.420
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 3.264.505 3.225.841
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.414.564 13.062.415
TOPLAM KAYNAKLAR
22.875.625 21.307.493


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 3.085.926 2.621.221
Satışların Maliyeti
28 -2.080.343 -1.713.187
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.005.583 908.034
BRÜT KAR (ZARAR)
1.005.583 908.034
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -185.157 -202.939
Pazarlama Giderleri
29,30 -377.587 -321.340
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29,30 -15.503 -13.537
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 165.013 180.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -76.264 -122.047
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 25.645 35.219
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
541.730 463.643
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 117.950 125.580
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 -2.331 -1.715
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
657.349 587.508
Finansman Gelirleri
33 247.560 374.008
Finansman Giderleri
33 -272.069 -432.117
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
632.840 529.399
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-63.541 -78.167
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
35 -89.044 -82.882
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 25.503 4.715
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
569.299 451.232
DÖNEM KARI (ZARARI)
569.299 451.232
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
27 176.035 114.400
Ana Ortaklık Payları
27 393.264 336.832
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 36 0,17480000 0,14970000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.050.000 241.426 527 1.672.915 476.995 99.058 3.262.034 743.358 8.546.313 2.783.311 11.329.624
Transferler
16.306 727.052 -743.358 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20.426 182.410 6.656 336.832 546.324 112.841 659.165
Kar Payları
-250.000 -250.000 -124.039 -374.039
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-22.525 22.527 2 -2 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-2.042 -9.211 -11.253 11.253 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.050.000 241.426 527 1.668.774 659.405 115.364 3.759.058 336.832 8.831.386 2.783.364 11.614.750
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 1.561.041 877.826 115.363 3.624.971 1.225.420 9.836.574 3.225.841 13.062.415
Transferler
43.075 1.182.345 -1.225.420 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.568 176.965 134 393.264 589.931 190.153 780.084
Kar Payları
-300.000 -300.000 -156.809 -456.809
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
23.554 23.554 5.320 28.874
Dönem Sonu Bakiyeler
2.250.000 181.426 527 1.580.609 1.054.791 158.438 4.531.004 393.264 10.150.059 3.264.505 13.414.564http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679480


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: 0,00% Hacim : 14.214 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 17.06.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,6981 Değişim: -0,24%
Düşük 8,6936 18.06.2021 Yüksek 8,7269
Açılış: 8,7193
10,3542 Değişim: -0,42%
Düşük 10,3493 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
499,38 Değişim: 0,45%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 501,08
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.