KAP ***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.08.2020 - 15:04
KAP ***SISE* *ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SISE******ANACM*** ANADOLU CAM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi B Grubu Pay Sahipleri Özel Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SISE

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri B Grubu
Karar Tarihi 24.07.2020
Genel Kurul Tarihi 26.08.2020
Genel Kurul Saati 08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.08.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Haliç Kongre Merkezi Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No.19 34445 Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ila 158. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), mülga SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1), SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)
4 - Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle TTK'nın 136 ila 158. maddeleri, SPKn'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nun II-23.1 Tebliği, SPK'nun 23.3 Tebliği, Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca KVK'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde (karakter kısıtı nedeniyle maddenin tamamı ekte yer almaktadır)
5 - Duyuru Metni ve Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde (B) grubu payların mevcut imtiyazlarının devam etmemesi hususunun imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunun onayına sunulması,
6 - Şirketimizin Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınması,
7 - Dilekler ve Kapanış.
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Gündem Maddeleri.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin, Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi ve Soda Sanayii Anonim Şirketi ile birlikte tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesine devrolması suretiyle birleşmesi işlemi ve bu kapsamda (B) grubu payların mevcut imtiyazlarının devam etmemesi hususu imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu tarafından onaylandı.


Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Gündem maddeleri:
1. Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3. Gündemin 4. maddesi uyarınca görüşülecek olan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nun 136 ila 158. maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn")'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), mülga SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1), SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başl II-23.1 sayılı Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 6. fıkrası hükümleri dahilinde, ayrılma hakkı kullandırılmasına birleşme işleminin onaya sunulacağı Olağanüstü Genel Kurul toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve ayrılma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) iş günü olacağı,
g) SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9. maddesinin 7. fıkrasına göre ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin "Ayrılma Hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ayrılma hakkı kullanımını gerçekleştireceği ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödeneceği,
h) SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) m. 16 uyarınca, ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyete yönelik SPK'ya başvuruda bulunulmadığı,
i) Birleşme İşlemi'nde birleşme oranının, değişim oranının ve ilgili sair hususların ilgili mevzuat hükümlerine uygun, adil ve makul olarak ve hiçbir şekilde tereddütte yer bırakmayacak şekilde tespitinde, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile Şirketimiz, Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii Anonim Şirketi ve Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin SPKn'a tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, söz konusu hesaplamalarda SPK'nın Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'inin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. maddesi hükümlerine uygun olarak PwC Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanan 27.04.2020 tarihli Uzman Kuruluş Raporu ("Uzman Kuruluş Raporu") esas alındığı,
SPK'nın Birleşme Bölünme Tebliği (II-23.2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlıklı 7. maddesi hükümlerine uygun olarak, Uzman Kuruluş Görüşü'nün hazırlanmasında birleşmeye taraf şirketler'in nitelikleri dikkate alınarak 4 değerleme yöntemi dikkate alınmıştır. Bu kapsamda, değerleme çalışmasında Gelir Yaklaşımı ("GY"), Piyasa Yaklaşımı ("PY''), Net Varlık Yaklaşımı ("NVY") ve Borsa Değeri ("BD") olmak üzere 4 yöntem kullanıldığı,
Birleşecek Şirketler'in nakit yaratma potansiyellerine ilişkin beklentileri daha iyi yansıtıyor olması, aynı zamanda COVID-19 etkilerini dikkate alması ve ayrıca devreye girecek yeni yatırım projelerini içermesi sebebi ile Gelir Yaklaşımı'na, Uzman Kuruluş tarafından %30 ağırlık verilmiştir. Piyasa yaklaşımında incelenen şirketlerin çarpanları anlamlı bir sektör çarpanı olarak değerlendirilerek Piyasa Yaklaşımı'na da Uzman Kuruluş tarafından Gelir Yaklaşımı'ndaki gibi, %30 ağırlık verilmiştir. Sermaye yatırımlarının getirisinin gelecekte oluşması sebebiyle Net Varlık Yaklaşımı'na Uzman Kuruluş tarafından %20 ağırlık verilmiştir. Geçmiş fiyat performanslarının güncel gelişmeleri içermemesinden dolayı Borsa Değeri'ne, Uzman Kuruluş tarafından %20 ağırlık verildiği,
Uzman Kuruluş Raporu'na göre
Birleşme Oranı: % 73,42795
Değişim Oranları:
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. için 1,00000
- Anadolu Cam Sanayii Anonim Şirketi için 0,88239
- Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi için 0,33089
- Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi için 0,53423
- Soda Sanayii Anonim Şirketi için 1,15997
- Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi için 0,67615
olarak tespit edildiği,
j)
Birleşme işleminin Genel Kurul Toplantısında red edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı,
4. Şirketimiz Yönetim Kurulu ve Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi ve Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Yönetim Kurulları tarafından 27.04.2020 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi'nin ve bu suretle TTK'nın 136 ila 158. maddeleri, SPKn'nun 23 ve 24. maddeleri, SPK'nın Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2), SPK'nun II-23.1 Tebliği, SPK'nun 23.3 Tebliği, Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda ve ayrıca KVK'nun "Devir Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi ile 1 Seri No'lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dahilinde Şirketimiz ile Denizli Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi, Soda Sanayii A.Ş., Trakya Cam Sanayii Anonim Şirketi'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.'ye devrolması suretiyle Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. bünyesinde birleşilmesi işleminin imtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun onayına sunulması,
5. Duyuru Metni ve Birleşme Sözleşmesi çerçevesinde (B) grubu payların mevcut imtiyazlarının devam etmemesi hususunun imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunun onayına sunulması,
6. Şirketimizin Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile birleşmesi sonucu tasfiyesiz infisahı konusunda karar alınması,
7. Dilekler ve Kapanış.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871240


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2753 Değişim: -0,46%
Düşük 8,2709 06.05.2021 Yüksek 8,3493
Açılış: 8,3139
9,9938 Değişim: -0,02%
Düşük 9,9747 06.05.2021 Yüksek 10,0829
Açılış: 9,9955
482,78 Değişim: 1,07%
Düşük 476,58 06.05.2021 Yüksek 484,85
Açılış: 477,68
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.