KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

11.09.2020 - 13:44
KAP ***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SEYKM*** SEYİTLER KİMYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 06.08.2020
Genel Kurul Tarihi 11.09.2020
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 10.09.2020
Ülke Türkiye
Şehir MANİSA
İlçe TURGUTLU
Adres Turgutlu 1. OSB. 2007 Cad. No:5-7

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi,
2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3 - 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporunun müzakeresi ve onaylanması
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız denetim raporunun ve Finansal Tablolarının müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulunun Kâr dağıtımı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - SPK tarafından onaylanan, Şirket Ana Sözleşmesinin 6 - 8 - 9 – 10 – 12 – 13 – 18 – 22 sayılı maddelerinin tadil edilmesinin görüşülmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca yıl içinde seçilen yönetim kurulu üyelerinin onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin ve ödenecek ücretlerin belirlenmesi hususunda karar oluşturulması,
10 - 2020 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi
11 - İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
12 - Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağış ve yardımların genel kurulun bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
13 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
14 - Dilek ve Temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 G.K.Bilgilendirme Dök.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 G.Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 G.Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 G.Kurul Vekalet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Seyitler Kimya Sanayi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 11 Eylül 2020 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkezi olan Turgutlu 1. OSB. 2007 Cad. No: 5-7 Turgutlu/MANİSA adresindeki toplantı salonunda, T.C Ticaret Bakanlığı adına Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07/09/2020 tarih 17678184-431.03 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Hakan DÜZGÜN ve Mehmet ŞAHİN gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşme de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.08.2020 tarih ve 10135 sayılı nüshasında, ayrıca Kamuyu Aydınlatma platformunda (KAP) (www.kap.gov.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) (www.mkk.com.tr) ile www.seyitler.com internet adresinde ilan edilerek toplantı gün ve gündemin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde şirket paylarının toplam 16.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 16.000.000 adet paydan, 2.047.619,04 TL'lik sermayeye tekabül eden 2.047.619,04 adet payın asaleten toplantı da hazır bulunduğu, 6.521.341,496 TL'lik sermayeye tekabül eden 6.521.341,496 adet payın vekaleten/ temsilen olmak üzere toplam 8.568.960,536 adet payın toplantıda hazır bulunduğu böylece gerek kanun gerekse ana sözleşme de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmesi üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal GÖKALP tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Gündemin ilk maddesi kapsamında Toplantı Başkanlığına Namık Kemal GÖKALP, Oy Toplama Memurluğuna Halil KARAKAYA ve Tutanak Yazmanlığına Kadir GÜLDÜREN'in seçilmeleri hususu ?oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı Elektronik genel kurulda yardımcı olarak Kadir GÜLDÜREN'i görevlendirdi.
2. Genel Kurul adına Toplantıya ait tutanak ve diğer tüm belgelerin imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı 'na yetki verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile kabul edildi.
3. Halil KARAKAYA tarafından verilen önerge ile 2019 Yılı Faaliyet Raporu'nun Genel Kurul Toplantısından önce ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.seyitler.com internet adresinde ) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle faaliyet raporu yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile kabul edildi. 2019 yılı Faaliyet Raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet raporu oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile kabul edildi.
4. Pay sahiplerinden Halil KARAKAYA tarafından verilen önerge ile 2019 Yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun Genel Kurul Toplantısından önce ( Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde, Şirketin www.seyitler.com internet adresinde ) duyurulmuş olduğu ve bu nedenle Bağımsız Denetim raporu yayınlanmış olması sebebiyle okunmuş sayılmasına ilişkin önerge genel kurulun onayına sunuldu, önerge 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile kabul edildi. 2019 yılı bilanço ve gelir tablolarının müzakeresinde söz alan olmadı. 2019 yılı bilanço ve gelir tablolarının oylama sonucunda, 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu 2019 yılı faaliyetleri, hesapları ve sair başkaca her türlü tasarruflarından dolayı ibrası Genel Kurulun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin kendi ibralarında sahip oldukları paydan doğan oy haklarını kullanmaksızın toplantıya katılan diğer ortakların oybirliğiyle ayrı ayrı ibra edildiler.
6. 2019 yılının Kârının dağıtılması hususu görüşüldü. Yönetim kurulunun teklifi değerlendirilerek 2019 yılı faaliyetleri sonucunda elde edilen kardan 184.094 yasal yedek akçe ayrılmasına, 3.400.000.-TL dönem kârından, 2.600.000.-TL kâr yedeklerinden karşılanmak suretiyle toplam 6.000.000.-TL'nin bedelsiz pay senedi olarak ortaklarımıza payları oranında (%37,50) dağıtılmasına kalanın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına 0 adet olumsuz 29.256.666,218 olumlu oy ile karar verildi.
7. Şirket kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve paylarının ana pazarında işlem görmeye başlaması nedeniyle esas Sözleşmesinin 6 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 18 – 22 sayılı maddelerinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. Şirket esas sözleşmesinin 6 – 8 – 9 – 10 – 12 – 13 – 18 – 22 sayılı maddelerinin T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan izin ve onaylar doğrultusunda ekteki şekilde onaylanmasına 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile karar verildi.
8. Yıl içerisinde T.T.K. 363 maddesi uyarınca Mehmet Faik YERSEL'in istifası ile boşalan üyeliğe, görev süresini tamamlamak üzere seçilen Şemsihan KARACA'nın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına 0 Olumsuz 29.256.666,218 olumlu oy ile karar verildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi konusunda görüşmelere geçildi. Yönetim Kurulunun 6 (altı) üyeden oluşmasına, Yönetim Kurulu üyeliklerine 32545802986 T.C. Kimlik numaralı Namık Kemal GÖKALP, 32548802822 T.C. Kimlik numaralı Mehmet Faysal GÖKALP, 29296644316 T.C. Kimlik numaralı Sibel GÖKALP, 49471628078 T.C. Kimlik numaralı Şemsihan KARACA, 23447157250 T.C. Kimlik numaralı Halil Emre ERDİNÇ (Bağımsız Üye) ve 60139231522 T.C. Kimlik numaralı İlyas AVCI (Bağımsız Üye)'nın Üç yıl süreyle seçilmelerine ve yönetim kurulu başkanına 10.000.-TL ve üyelere 5.000.-TL aylık net ücret ödenmesine, 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile karar veildi.
10. Yönetim Kurulu'nca 2020 Yılı faaliyetlerinin bağımsız denetimi için önerilen HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.', Genel Kurul' da 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile bağımsız denetim şirketi olarak kabul edildi.
11. Bağımsız denetim raporunun 6 nolu dipnotunda yer alan İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verildi.
12. Şirketin 2019 yılında bağış yapılmadığı genel kurulun bilgisine sunuldu. 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 800.000.-TL belirlenmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylamada 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile kabul edildi.
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, 0 olumsuz oya karşı 29.256.666,218 olumlu oy ile kabul edildi.
14. Dilek ve temenniler dinlendi ve toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TOPLANTITUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 KARDAĞITIMTABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Eylül 2020 Cuma günü saat 10:00'da, ekte yazılı gündemi görüşmek üzere Turgutlu 1.OSB 2007 Cd. No:5-7 Turgutlu / Manisa adresinde gerçekleştirilecektir.Toplantı ilanı, vekaletname, gündem maddelerine ilişkin açıklamalar Şirket Merkezi'nde ve Şirket'in www.seyitler.com adresindeki internet sitesinde pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874619


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.951 Değişim: 0,31% Hacim : 23.530 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,5932 Değişim: 0,86%
Düşük 13,4418 26.01.2022 Yüksek 13,6392
Açılış: 13,477
15,2856 Değişim: 0,29%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,4276
Açılış: 15,2419
794,17 Değişim: -0,87%
Düşük 793,19 26.01.2022 Yüksek 805,87
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.