KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.04.2022 - 15:02
KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Ertelenen 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Yapılması Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 28.04.2022
Genel Kurul Tarihi 01.06.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat:4 Daire:41 Konak İzmir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi
3 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - 2021 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması , müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2021 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2022 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi , ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
9 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması
15 - 2022 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması
16 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi
17 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 1. Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2- Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 3. Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 4. Ucret Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 5. Bilgilendirme Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 6. Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 7. Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 8 8-Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 9 9. Bağış ve Yardımlara Ilişkin Politika.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 10 27 04 2022 Tarihli Genel Kurul Erteleme Tutanagı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Şirket'in 27 Nisan 2022 Tarih ve saat 14:00 Yapılan Olağan Genel Kurul'da açılış nisabı temin edilemediğinden toplantı 01 Haziran 2022 tarihinde yapılmak üzere ertelenmesine,
Şirketimizin 2021 yılı Ertelenen Olağan Genel Kurulunun 01 Haziran 2022 Çarşamba günü, saat 14:00' da, Şirket merkez adresimiz olan Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat: ½4 Daire: 41 Konak İZMİR adresinde ekli gündemle yapılmasına,
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan karın Yönetim Kurulu' nun 28.04.2022 tarih 2022 329 sayılı kararına ilişkin teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,
Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.selcukfood.com internet adresinde ilan edilmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1.Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2.Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3.2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4.2021 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
5.Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması , müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2021 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7.Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2022 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
8.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi , ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
9.Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10.Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
11.Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
12.Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
13.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.
14.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.
15.2022 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
16.Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
17.Dilekler, Temenniler ve Kapanış.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024773


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.391 Değişim: -1,18% Hacim : 34.267 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.391 16.05.2022 Yüksek 2.425
Açılış: 2.419
15,5491 Değişim: 0,46%
Düşük 15,4564 16.05.2022 Yüksek 15,6656
Açılış: 15,4775
16,2506 Değişim: 0,85%
Düşük 16,0891 16.05.2022 Yüksek 16,3568
Açılış: 16,1134
911,34 Değişim: 1,06%
Düşük 893,54 16.05.2022 Yüksek 936,74
Açılış: 901,82
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.