KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.02.2021 - 16:46
KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 12.02.2021
Genel Kurul Tarihi 09.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat: ½4 Daire: 41 Konak İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
4 - 2020 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması , müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2020 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2021 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
8 - Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan Tutarının Revize edilmesine ilişkin Ana Sözleşmesinin 6.Madde Tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi , ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.
16 - 2021 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
17 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
18 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 1- KAR DAĞITIM POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2- VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 3- UCRET POLITIKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 4- BİLGİLENDİRME POLİTİKASI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 5- GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 6- DAVET METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 7 8- BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN POLİTİKA.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 8 Ana Sozlesme 6 Madde Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 9 7- BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı olağan genel kurulunun 09.03.2021 Salı günü, saat 14:00' da, Şirket merkez adresimiz olan Akdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi No:92 Kat: ½4 Daire: 41 Konak İZMİR adresinde ekli gündemle yapılmasına,
Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan karın Yönetim Kurulu' nun 12.02.2021 tarih 2021 291 sayılı kararı gereği geçmiş yıllar zararlarına aktarılarak mahsup edilmesine ilişkin teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,
Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Toplantı ile ilgili ilanların yapılmasına, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve şirketimizin www.selcukfood.com internet adresinde ilan edilmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.
SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş. 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1.Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2.Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi, 3.2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 4.2020 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 5.Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin okunması , müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2020 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7.Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2021 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 8.Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavan Tutarının Revize edilmesine ilişkin Ana Sözleşmesinin 6.Madde Tadil tasarısının Genel Kurul'un onayına sunulması, 9.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi , ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 10.Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11.Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, 12.Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, 13.Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi, 14.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması. 15.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması. 16.2021 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi, müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 17.Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi, 18.Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909659


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.366 Değişim: -0,75% Hacim : 3.748 Mio.TL Son veri saati : 10:52
Düşük 1.364 13.04.2021 Yüksek 1.384
Açılış: 1.380
8,1520 Değişim: 0,03%
Düşük 8,1377 13.04.2021 Yüksek 8,1754
Açılış: 8,1495
9,7039 Değişim: -0,13%
Düşük 9,6790 13.04.2021 Yüksek 9,7349
Açılış: 9,7167
453,15 Değişim: -0,20%
Düşük 451,66 13.04.2021 Yüksek 455,52
Açılış: 454,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.