KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.07.2020 - 15:06
KAP ***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SELGD*** SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 11.06.2020
Genel Kurul Tarihi 06.07.2020
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 05.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe KONAK
Adres Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:702 Pasaport İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,
4 - 2019 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
6 - Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2020 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2019 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
9 - Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması
15 - 2020 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi
16 - Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
17 - 14.04.2020 tarihinde alınan sermaye artım hususuna ilişkin yatırımcılara bilgi verilmesi,
18 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları SELÇUK GIDA ENDÜSTRİ İHRACAT İTHALAT A.Ş.' NİN
06/07/2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Selçuk Gıda Endüstri İhracat İthalat A.Ş.' nin 2019 yılı Olağan genel kurul toplantısı 06 TEMMUZ 2020 Pazartesi günü, saat 12:00' da Vali Kazım Dirik Caddesi No:4 Gayret Han Kat:7 Daire:702 Pasaport İZMİR adresinde, TC Ticaret Bakanlığı İzmir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 29/06/2020 tarih ve 55395447 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Salim ÇELİK ve Hamdin ORAL' ın gözetiminde toplandı.
2019 yılı Olağan Genel Kurul 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28935 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı' nın "Anonim Şirketlerde Elektornik Ortamda yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik" in 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi ile elektronik ortamda yapılmaktadır.
Şirketin genel kurul ilanları aşağıda detayı verilen şekillerde, 21 gün (3 hafta) öncesinden yapılmıştır.
- Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15 Haziran 2020 ve 10097 sayılı nüshasında yayınlanmıştır.
- Davet metni ve ekleri Şirketin Kurumsal İnternet sitesi olan www.selcukfood.com adresinde yayınlanmıştır.
- Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr adresinde Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yayınlanmıştır.
Buna göre hazır bulunanlar listesinin tetkikinde Şirket'in toplam 11.000.000.- TL sermayesini teşkil eden 11.000.000 adet paydan:
· 570.729,112 sermayesini teşkil eden 570.729,112 adet payın asaleten toplantıya iştirak ettiği,
· 2.214.559,273 sermayesini teşkil eden 2.214.559,273 adet payın vekaleten toplantıya iştirak ettiği,
Toplam: 2.785.288,385 sermayesini teşkil eden 2.785.288,385 adet payın toplantıda temsil edildiği, gerek Kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, bakanlık temsilcisi gözetiminde belirlenerek, ayrıca Bağımsız Dış Denetim Firma Yetkilisi de hazır bulunduğu görülerek, toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Eliya ALHARAL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
Şirketin imtiyazlı pay sahibi Gönen Kurukahve Gıda Turizm Gemicilik ve Liman İşletmeleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi temsilcisi Eliya ALHARAL kendisinin Toplantı Başkanlığı' na seçilmesini önerdi. Öneri Genel Kurul' un onayına sunuldu. 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Toplantı Başkanı Eliya ALHARAL, TTK' nın 419. maddesi gereğince
Tutanak Yazmanı olarak : Serdar USLULAR' ı
Oy Toplama Memuru olarak : Vittorio FRANCO' ı görevlendirdi.
Toplantı başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Serdar USLULAR' ı görevlendirdi.
GÜNDEM MADDE 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetkili kılınması onaya sunuldu. 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 3- 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilerek karara bağlanması,
21 gün (3 hafta) önceden ortakların tetkikine sunulan 2019 yılına ait Yönetim Kurulu - Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu KAP sisteminde, ayrıca www.selcukfood.com adresinde yayınlanmış olması sebebiyle okunmadan geçilmesi önerildi öneri oy birliği ile kabul edildi, Müzakerede söz alan olmadı raporlar ayrı ayrı oylanarak 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4- 2019 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
2019 yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tabloları KAP sisteminde ayrıca www.selcukfood.com adresinde yayınlanmış olması sebebiyle okunmadan geçilmesi önerildi, öneri oy birliği ile kabul edildi. Müzakerede söz alan olmadı raporlar ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 5- Yönetim Kurulu' nun Kar Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
Yönetim Kurulu' nun 11.06.2020 tarih 2020-264sayılı kararı gereği 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında oluşan karın Şirketin geçmiş yıl zararları olması nedeniyle, karın geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi hususu görüşüldü yönetim kurulunun teklifinin aynen kabulüne 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 6- Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen 2020 yılı için Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
Denetimden Sorumlu Komite tarafından tercih edilen ve Yönetim Kurulu' nca kabul edilen, 2020 yılı şirket faaliyet hesapları için Yönetim Kurulunca teklif edilen "AKT Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş." nin onaylanması oylandı, 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Dış Denetçi' nin 2019 yılı, muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.
2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu Üyeleri, kendi oy haklarını kullanmayarak, diğer pay sahipleri tarafından 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.
2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ,Bağımsız Dış Denetçi , pay sahipleri tarafından 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler.
GÜNDEM MADDE 8- Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM MADDE 9- Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmasına karar verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işleri yapılması hususunda ve Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında yetkili kılınmasına ilişkin gündem maddesi görüşülerek, 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 10- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücret Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin "Ücret Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 11- Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Kapsamında Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 12- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
Kurumsal yönetim ilkeleri gereğince Şirket' in "Şirket Bilgilendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının" Genel Kurul'un onayına sunulması.
Şirketin www.selcukfood.com internet adresinde de yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirketin 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikası" hakkında bilgi verildi, oylamaya sunuldu 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ile "Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunulması.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi ve onaylandı.
"Bağış ve Yardım Politikası" nın Genel Kurul onayına sunuldu ve 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 15- 2020 Yılında Yapılacak Bağış ve Bağışların Sınırının Belirlenmesi,
2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar hususunda ödenmiş sermayenin %1 i oranında sınır belirlenmesi 1 adet red oyuna karşılık 2.785.287,385 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 16- Şirket tarafından 3. Kişiler Lehine Verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi,
Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında genel kurul' a bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 17- 14.04.2020 tarihinde alınan Sermaye Artım hususuna ilişkin yatırımcılara bilgi verilmesi,
14.04.2020 tarihinde alınan Sermaye Artım kararına ilişkin yatırımcılara Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Eliya ALHARAL bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 18- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
Kapanış kısmında, toplantı başkanı Şirket'in bol kazançlı bir yıl geçirmesi temennisinde bulunarak, katılımcılara teşekkür etti.
Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.06.07.2020


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZIRUN KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2019 OGK TUTANAK.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854988


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: -0,10% Hacim : 25.907 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.398 15.04.2021 Yüksek 1.419
Açılış: 1.410
8,0177 Değişim: -0,66%
Düşük 8,0022 15.04.2021 Yüksek 8,1571
Açılış: 8,0707
9,6176 Değişim: -0,67%
Düşük 9,5967 15.04.2021 Yüksek 9,7728
Açılış: 9,6826
454,98 Değişim: 1,03%
Düşük 449,68 15.04.2021 Yüksek 459,75
Açılış: 450,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.