KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

09.04.2021 - 19:25
KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 09.04.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 11.03.2021
Genel Kurul Tarihi 09.04.2021
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 08.04.2021
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DARICA
Adres EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA/KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2020 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Dez tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.Maddesindeki kayıtlı sermaye tavanımızın 600.000.000,- TL'ye çıkarılması ve yeni yetki süresi için Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden, Esas Sözleşme'nin 6.Maddesinin değişikliğine ilişkin ekte yer alan tadil metninin okunması, görüşülerek karara bağlanması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 09.04.2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 09.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 09.04.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 5 09.04.2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TOPLANTI TUTANAĞI
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 09.04.2021 Tarihinde Yapılan 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 09.04.2021 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.04.2021 tarih ve E-80122446-431.03-00062846961 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Veysi UZUNKAYA ve Sn. Sultan KURBANOĞLU' nun gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız denetim şirketi temsilcisi toplantıda hazır bulundular.
Toplantıya ait çağrı ilanı Kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16 Mart 2021 tarih ve 10288 sayılı, Gazete Gebze Gazetesinin 17 Mart 2021 tarihli nüshalarında, şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 17 Mart 2021 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündem ile çağrı ilanının neşredildiği gazete tarihinin belirtilmesi sureti ile süresi içinde bildirim yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul için EGKS sisteminde de öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, 300.000.000,- TL toplam itibari değerde şirket çıkarılmış sermayesini temsil eden 30.000.000.000 adet payın, toplam itibari değeri 58.043.256,82 TL'ye tekabül eden 5.804.325.682 adet payın fiziken asaleten, toplam itibari değeri 162.248.229,97 TL'e tekabül eden 16.224.822.997 adet payın fiziken vekaleten, elektronik ortamda itibari değeri 6.684.250 TL'ye tekabül eden 668.425.000 adet payın vekaleten, yine elektronik ortamda itibari değeri 200.011,90 TL'ye tekabül eden 20.001.190 adet payın asaleten olmak üzere nihai toplam 227.175.748,68 TL nominal bedelli 22.717.574.868 adet payın toplantıda temsil edildiği gerek Kanun gerekse esas sözleşmede olağan genel kurul toplantısı için öngörülen asgari toplantı nisaplarının mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edilmesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
1. Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu
Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu itiraz eden olmadı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Ortaklardan Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın verdiği yazılı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim HASELÇİN 22.717.574.868 adet kabul oyu ile oybirliğiyle seçildi.Toplantı Başkanı tarafından Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere şirket personeli Sn. Şefiye YAYLA, Sn.Demet TAŞKIN toplantı yazmanı olarak ve Sn. Uğur BULAT oy toplama memuru olarak görevlendirildi. Atatürk, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kurucularımız, ortaklarımız ve çalışanlarımız anısına saygı duruşuna geçildi.
2. Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması
hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 22.717.574.868 adet kabul oyu ile oybirliğiyle ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. Maddesi gereği şirketin 2020 yılı faaliyetlerine ilişkin faaliyet raporunun
görüşülmesine geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Ahmet Hamdi BEKTAŞ tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda faaliyet raporu ortaklarımıza toplantı öncesi kitapçık olarak dağıtıldığı, KAP'ta yayınlandığı ve internet sitesinde yer aldığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2020 faaliyet yılı ile ilgili faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına 20.001.190 adet red oyuna karşılık 22.697.573.678 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Salonda bulunan ortak Talat Başak söz aldı geçen seneki olumsuzluklara rağmen kar artışındaki bu kadar artışı nasıl başarıldığını sordu. Mali Genel Müdür Yardımcısı Ümit ULUÇAM cevaplamak üzere söz aldı bir çok neden var tabiki. En önemli ve diğer şirketlerden ayırt edici olarak kurumsal risk yönetiminin, döviz risk yönetiminin, metal risk yönetiminin çok iyi yürütülmesidir. Gelir tablosunda satışlarımız geçen seneye göre %17 artış göstermişse de satın alma maaliyetlerimizde bu oranda bir artış olmadığından ve düşük maaliyetle yapılan satın almalarımızın etkisiyle brüt karlılığımızda ciddi bir artış sağlanmıştır.Ayrıca düşük maaliyete kredi kullanımlarımızdan dolayı net finansman giderlerimizde sağlanan maaliyet avantajıda sonuçlarımızı olumlu etkilemiştir. Bu arada, sonuçlarımıza döviz pozisyonumuzu iyi yönetmemizin ve döviz falzası pozisyonumuzun yarattığı olumlu avantaj olmuştur. Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz de 2020 yılında çok olumlu performanslar sergilediler ve tamamı 2020 yılında çok önemli karlar elde etmişlerdir. Bu durum konsolide sonuçlarımıza çok önemli katkı sağlamıştır. Ayrıca katma değerli satışlarımızın artışı, krizi ve risklerimizi iyi yönetmemizde de önemli etkenlerdendir.
4. Gündemin 4. Maddesi gereği Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim
Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2020 dönemine ait bağımsız denetim raporunun özetini Sn. İbrahim HASELÇİN okudu.
5. Gündemin 5. Maddesi gereği, 2020 faaliyet yılı ile ilgili konsolide finansal tabloların
okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Nurtekin KEÇECİ tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP'ta açıklandığı ve internet sitesinde yayınlandığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2020 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılması 20.001.190 adet red oyuna karşılık 22.697.573.678 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
Şirketin 2020 yılı ile ilgili konsolide finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Elektronik ortamdan Mustafa FIRAT Sayın Başkan 1. Halen grup bünyesinde 8-9 iştirak vardır. Her yıl ABD'deki 2 fabrikaya, Almanya ve Bulgaristan'a sermaye artırımı nedeniyle milyonlarca dolar aktarım yapılmaktadır. İştiraklerin şirket üzerindeki mali yükü nedir? Bu şirketler ne zamana yük olmaktan çıkacak ve kara geçecektir? 2. Halen şirketin elinde bulunan yatırım amaçlı kıymetli taşınmazların değerlendirilmesi için bir strateji geliştirildi mi? 3. Zaman zaman Hanönü madeniyle ilgili davaların kazanıldığı bildirildi. Hanönü maden işletiminde nasıl bir strateji izleniyor? Son durum ve beklenti nedir?
Mali Genel Müdür Yardımcısı Ümit ULUÇAM söz aldı stratejik planlarımız arasında en önemli konu iştiraklerimiz ile büyümek, global piyasalarda etkin ve verimli olmaktır. Bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz bize yük değil ciddi katkılar sağlamaktadır. ABD'de bulunan şirketimiz 2008'den beri faaliyet göstermekte olup her yıl performansı artırmakta ve satış artışı göstermektedir. Bu yıl %5'lik önemli bir karlılık sağlamıştır. 1.000 ton/aylardan 2.500 ton/aya ulaşan satış performansını ve karlılığını sürekli artıran bir şirketimizdir. Konsolide tablolarımıza önemli bir artı katkısı bulunmaktadır. Bulgaristandaki şirketimiz geçen sene faaliyete geçti. 2020 yılında başabaş noktasını geçerek karlılık seviyesine geldi. Üretimi 700 ton/ay seviyesini geçti. Kuruluş amaçları olan Avrupa Birliği avantajlarından faydalanmak, hep pazarlarımıza yapacağımız satışlarda vergi avantajlarından faydalanmak, ulaşım kolaylığı, hammadeye yakınlık, yeni pazar ve yeni müşteri avantajları mevcuttur. Global olarak hedef pazarlarımızda büyümemizde önemli katkıları bulunmaktadır.
Taşınmazlarımıza ilişkin bazı çalışmalarımız yürütülmektedir, bu çalışmalarla ilgili herhangi bir gelişme olduğunda KAP'ta duyuracağız. Maden araştırmalarımıza ilişkin olarak çalışmalarımız devam ediyor, ruhsat süremiz devam etmekte olup, yine gelişme olduğu takdirde KAP'ta duyuracağız.
2020 faaliyet yılı ile ilgili finansal tablolar onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 20.000.190 adet red oyuna karşılık 22.697.574.678 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve yönetim
kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. İbra oylamasında Yönetim Kurulu'nun kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucu 12 kişilik Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile Yönetim Kurulu üyelerinin oyları dışında kalan mevcut oyların 20.001.190 adet red oya karşılık 16.858.648.560 adet kabul oyu oyçokluğuyla ile ibra edildiler.
7. Gündemin 7. maddesi kapsamında kâr dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Daha
önce 11.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kap'ta açıklanan Kâr Dağıtım Teklifinde yer alan, 239.376.252,- TL Net Dağıtılabilir Kardan brüt % 25 (0,25 TL) ve net %21,25 (0,2125 TL ) kâr payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin 05.05.2021 olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi okundu. (Ek:1) Yönetim Kurulu önergesi 20.001.190 adet red oyuna karşılık 22.697.573.678 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
Elektronik ortamda katılan Mustafa FIRAT şirket büyümede ve karlılıkta 11 alt şirket ve 7 milyar TL ciro ile elde edilen kar yeterli görülsede dağıtılan temettü oldukça azdır, bir banka promosyonu görünümünde olan temettünün günün şartlarına uygun hale getirilmesi gerekir dedi.
8. Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunda bulunan şirket
tarafından 2020 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim HASELÇIN tarafından bilgi verildi.
9. Gündemin 9. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı
6. maddesindeki kayıtlı sermaye tavanımızın 600.000.000,- TL'ye çıkarılması ve yeni yetki süresi için(2021-2025) Yönetim Kurulumuzun 28.01.2021 tarih ve 1625/21.02 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-1947 sayılı uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın 24.02.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061758896 sayılı izinleri gereğince Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.Maddesinin ekteki şekilde değişikliği oya sunuldu. (Ek:2) Esas Sözleşmemizin 6.maddesinin değişikliği 668.425.000 red oyuna karşılık 22.049.149.868 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin 10.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince
şirketin sosyal yardım amacı ile 2020 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi ve 2021 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 500.000,-TL (Beşyüzbin TL) olması hususunda Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu. Neticede 500.000, - TL (Beşyüzbin TL) üst sınır teklifi 668.425.190 red oyuna karşılık 22.029.149.678 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları ve ücret politikası hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi. Elektronik ortamda Mustafa FIRAT Sayın Başkan Şirketin maaş ve her türlü hak ve menfaatlerinden faydalanan Yönetim Kurulu Üyelerinin küçük yatırımcının da hak ve menfaatlerini koruması ve bu konuda bir çaba göstermeleri gerekir. Yeni yönetimin bu hassasiyet içinde olacağına inanıyorum dedi.
12. Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2021
yılına ait finansal tablolarının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, neticede 20.000.190 adet red oyuna karşılık 22.697.574.678 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından
belirlenen bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi.Bu konuda Yönetim Kurulu'nun 11 Mart 2021 tarih ve 1628/21.05 sayılı kararı çerçevesinde Genel Kurul'a önerilen Ayhan ZEYTINOĞLU, Mehmet BAHTIYAR ve Virma SÖKMEN'in bağımsız aday olarak önerildiği görüldü. Başka bağımsız aday başvurusu olup olmadığı soruldu, başka
aday çıkmadı. Toplantıda hazır bulunan ve adaylık beyanında bulunan adaylar Esas sözleşme uyarınca yapılan gizli oy açık tasnif seçim sonucunda aşağıda isimleri yazılı adaylar 20.001.190 red oya karşılık
Sn.Ayhan ZEYTINOĞLU (T.C 51055344366) : 22.028.150.951
Sn.Mehmet BAHTIYAR (T.C 35756007058) : 22.028.150.951
Sn.Virma SÖKMEN (T.C 45082195510) : 22.018.717.151
Adet kabul oyu ile oyçokluğu ile 1 yıl müddetle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
Elektronik ortamda Alpaslan KELLECİ Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin SPK seviye 3 lisansı ya da işletme ekonomi doktorası var mı, bağımsız yönetim kurulu üyelerini hangi kriterlere göre seçiyorsunuz? Toplantı Başkanı KAP'ta ve Şirket'in internet sitesinde yayınlanan Genel Kurul Bilgilendirme dökümanı içerisinde Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin hakkında detaylı bilgi mevcuttur dedi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili
gündemin 14. maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hüseyin ÖZBOYACI tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Nisan 2021 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl olağan genel kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Başkanının aylık ücretin net 15.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 5.000 -TL/ay, Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretin net 11.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 1.500,-TL/ay, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretin net 11.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 5.000,-TL/ay,olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Önerge 688.426.190 red oyuna karşılık 22.029.148.678 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
Elektronik ortamda Alpaslan KELLECİ Arge yatırımlarının geçen seneki tutarı 3,5 milyon TL, huzur hakkına ayrılan para ise 11 milyon TL, burada bir tutarsızlık var, bizim ne anlamamız gerekiyor, ben Sarkuysan'ı daha yukarılarda görmek istiyorum. Kar edip hisse değerleri yükselmiş olsa bile Ulusal yüzde irtifa kaybediyor.
Mali Genel Müdür Yardımcısı Ümit ULUÇAM söz aldı, öncelikle faaliyet raporumuzun 39. sayfasında yer alan 11 milyon TL'lik rakam sadece huzur hakkından oluşmamaktadır, bu rakamın içerisinde üst düzey yöneticilerine sağlanan ücret ve mali haklar da yer almaktadır dedi. Ümit ULUÇAM devamla Arge merkezimizi yeni kurduk, çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Arge harcamalarımız geçen seneye oranla %30 arttı ve faaliyetleri artarak devam etmektedir dedi.
15. Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim
Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesine elektronik ortamdaki 21.842.890 adet red oyuna karşılık 22.695.731.978 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
Elektronik ortamda Mustafa FIRAT Sayın Başkan Ticaret Kanunu'nun söz konusu maddeleri Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'e borçlanmasının yasaklanmasıyla ilgili hüküm olup Şirketlerin sermayesinin korunması ilkesi konulmuş ve TTK 358. Maddesinin tamamlayıcısıdır. Kötüye kullanımın engellenmesi amacıyla konulduğu anlaşılmaktadır. Böyle bir izin yetkisi genel kurula verilmiş olsa dahi bu iznin verilmesi kanunun ruhuna aykırıdır. Aynı zamanda hukukçu olan Toplantı Başkanı tam tersine kanunun ruhuna uygun olduğunu belirtti, kanunun buna cevaz verdiğini ve tüm şirketlerce de uygulandığını söyledi.
16. Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Elektronik ortamda Alpaslan KELLECI
Avrupa yeşil mutabakat çerçevesinde işletmeler döngüsel ekonmik modellere dönüşümlerini gerçekleştiriyor, döngüsel ekonomi alanında ne gibi çalışmalarınız var dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin ÇAYCI söz aldı bu seneki faaliyet raporu kapağımızın konu ile ilgili bakış açımızı ortaya koymaktadır ve bu konuda sıkı çalışmalarımız devam etmektedir, uyum için ne gerekiyor ise yapacağız dedi.
Elektronik Ortamda Mustafa FIRAT Sayın Başkan şirketin dünyadaki değişim ve gelişimlerini göz ardı etmeden arge faaliyetlerini hızlandırarak alternatif üretim ve teknolojilerini takip ederek, sürdürülebilir bir vizyon oluşturması gerekir. Şirket, dinamik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Şirketin 15-20 yıl önceki dinamizmini çok iyi biliyoruz tekrar bu noktaya getirilmelidir. Genel Kurul'un hayırlı olmasını dilerim dedi.
Salonda bulunan ortak Mustafa GEDİK Toplantı Başkanlığına verdiği yazılı soruda Bakır fiyatlarının arttığını söylediniz. Şimdi Grafen teknolojisi bakırın yerini alacak, grafen teknolojisi için hazırlıklarınız var mı, var ise ne aşamadasınız dedi.
Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin ÇAYCI söz aldı Sarkuysan'ın esas üretimi bakır üretimidir. Grafenden teknolojisi yeni bir teknoloji olup henüz çok belirsiz, takip etmekteyiz dedi.Salonda bulunan ortak Talat BAŞAK söz aldı, yönetime teşekkür ediyorum, ayrıca Kıbrıs Lefke bölgesinde Hollanda firmasının çalıştırdığı bakır madeni atıl duruyor, bununla ilgili bir girişiminiz var mı dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin ÇAYCI söz aldı Bahsettiğiniz yerde bakır madeninden ziyade atık var, orası ile ilgilendik ancak Kıbrıs devleti oranın öncelikle eski hale getirilmesini istemektedir, eski hale getirmek için harcanacak masraf elde edilecek bakırın 100 katı tutarındadır, bu nedenle çok anlamlı değil dedi.
Başka söz alan olmadı. Bakanlık temsilcisi söz alarak alınan kararlara, toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığını genel kurula sordu. İtiraz eden veya söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI söz aldı, zor bir dönemden geçiyoruz, tüm şirketlerimiz olarak gayretle yolumuza devam ediyoruz diyerek tüm haziruna teşekkür konuşması yaptı. Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat: 15:55'de son verildi. İşbu tutanak toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 6 suret olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.
Ek:1 Kâr dağıtım tablosu
Ek:2 Esas Sözleşme Tadil metni
Bakanlık Temsilcileri Veysi UZUNKAYA Sultan KURBANOĞLU
Toplantı Başkanı İbrahim HASELÇİN
Yazman Demet TAŞKIN
Oy Toplama Memuru Uğur BULAT


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 09.04.2021 Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Olağan genel kurul toplantı gündemi 9. madde de görüşülecek. Esas sözleşme tadil metni ayrıca ek olarak eklenmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926387


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.