KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29.06.2020 - 20:16
KAP ***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SARKY*** SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 29.06.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 02.06.2020
Genel Kurul Tarihi 29.06.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe DARICA
Adres EMEK MAHALLESİ AŞIROĞLU CADDESİ NO:147 DARICA/KOCAELİ

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5 - 2019 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2019 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
7 - 2019 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
9 - Esas sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8.Maddesindeki bağımsız üye sayımızın 3 kişiye çıkarılması için ekte yer alan tadil metninin görüşülerek karara bağlanması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin onaylanması.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 29.06.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2 29.06.2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 29.06.2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı_Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 29 06 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı_Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Genel Kurul Toplantı Gündemi_Madde 9_Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları TOPLANTI TUTANAĞI
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.06.2020 Tarihinde Yapılan 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2019 yılı faaliyet dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısı 29.06.2020 tarihinde, saat 14:30'da, şirket merkez adresi olan Emek Mahallesi Aşıroğlu Caddesi No.147 41700 Darıca/KOCAELİ adresinde, Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.06.2020 tarih ve 55051443 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn.Veysi UZUNKAYA ve Sn. Sultan KURBANOĞLU' nun gözetiminde başlamıştır. Şirket yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız denetim şirketi temsilcileri toplantıda hazır bulundular.
Toplantıya ait çağrı ilanı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi, gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 04.06.2020 tarih
ve 10090 sayılı,
Gebze
Gazetesinin 05.06.2020 tarihli nüshalarında, şirket internet sitesinde ve Kamu Aydınlatma Platformunda ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine 08.06.2020 tarihinde Darıca Postanesi'nden taahhütlü mektupla,
toplantı gün ve gündem ile çağrı ilanının neşredildiği gazete tarihinin belirtilmesi sureti ile süresi içinde bildirim yapılmıştır. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Elektronik Genel Kurul için EGKS sisteminde de öngörülen toplantı çağrısı yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde,
200.000.000,- TL toplam itibari değerde şirket çıkarılmış sermayesini temsil eden 20.000.000.000 adet payın, toplam itibari değeri 38.444.583,504 TL'ye tekabül eden
3.844.458.350 adet
payın fiziken asaleten, toplam itibari değeri 111.490.146,197 TL'e
tekabül eden 11.149.014.619 adet payın fiziken vekaleten, elektronik ortamda itibari değeri 851.972,25
TL'ye
tekabül eden 85.197.225 adet pay olmak üzere nihai toplam 150.786.701,951 TL nominal bedelli
15.078.670.194 adet payın
toplantıda temsil edildiği gerek Kanun gerekse esas sözleşmede olağan genel kurul
toplantısı için öngörülen asgari toplantı nisaplarının
mevcut olduğunun Bakanlık Temsilcileri tarafından tespit edilmesi üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.
1. Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI tarafından aynı anda açıldı. Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere şirket personeli Sn. Şefiye YAYLA görevlendirildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI'nın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu itiraz eden olmadı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Ortaklardan Sn. Hayrettin Çaycı'nın verdiği yazılı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim HASELÇİN 100 adet red oyuna karşılık 15.078.670.094 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile seçildi.Toplantı Başkanı tarafından Sn.Demet TAŞKIN toplantı yazmanı olarak ve Sn. Suat VARDAR oy toplama memuru olarak görevlendirildi. Atatürk, şehitlerimiz ve ebediyete intikal eden kurucularımız, ortaklarımız ve çalışanlarımız anısına saygı duruşuna geçildi.
2.
Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması
hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi 100 adet red oyuna karşılık 15.078.670.094 adet kabul oyu ile oyçokluğu
ile kabul edildi.
3.
Gündemin 3. Maddesi gereği şirketin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin faaliyet raporunun
görüşülmesine geçildi.
Şirket ortaklarımızdan Sn. Ahmet Hamdi Bektaş tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda faaliyet raporu ortaklarımıza toplantı öncesi kitapçık olarak dağıtıldığı, KAP'ta yayınlandığı ve internet sitesinde yer aldığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2019 faaliyet yılı ile ilgili faaliyet raporunun okunmuş sayılmasına 100
adet red oya karşılık 15.078.670.094 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi Faaliyet Raporu Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Faaliyet raporu ile ilgili söz alan olmadı.
4. Gündemin 4. Maddesi gereği Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Şirketin 2019 dönemine ait bağımsız denetim raporunu Sn. İbrahim HASELÇİN okudu.
5.
Gündemin 5. Maddesi gereği, 2019 faaliyet yılı ile ilgili konsolide finansal tabloların
okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Hamit MÜCELLİT tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP'ta açıklandığı ve internet sitesinde yayınlandığı için, dolayısı ile "okunmuş" kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 2019 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmuş sayılması
100 adet red oyuna karşılık 15.078.670.094 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
Şirketin 2019 yılı ile ilgili konsolide finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Salondan ve elektronik ortamdan söz alan olmadı. 2019 faaliyet yılı ile ilgili finansal tablolar onaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar 100
adet red oya karşılık 15.078.670.094 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi
.
6.
Gündemin 6. Maddesi gereğince yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi ve yönetim
kurulu üyelerinin ibrası oya sunuldu. İbra oylamasında Yönetim Kurulu'nun kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmadan yapılan oylama sonucu 11 kişilik Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile
Yönetim Kurulu üyelerinin oyları dışında kalan mevcut oyların 100 adet red oya karşılık 11.436.268.004 adet kabul oyu ile ibra edildiler.
7.
Gündemin 7. maddesi kapsamında kâr dağıtımı konusunun görüşülmesine geçildi. Daha
önce 10.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kap'ta açıklanan Kâr Dağıtım Teklifinin, 7244 sayılı ve 17 Nisan 2020 Tarihli 31102 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yeni Koronavirüs (Covıd-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un" 12 maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen Geçici 13 Madde hükmü gereğince uygulanabilirliliği kalmadığından Şirket Yönetim Kurulunun Toplanti Başkanlığı'na sunduğu yeni teklifinde yer alan, 85.159.208,- TL Net Dağıtılabilir Kârdan net dönem karının %25'ni aşmamak üzere brüt %9,45 (0,0945 TL) ve net % 8,0325 (0,080325 TL) kâr payı dağıtılması ve dağıtım tarihinin 13.07.2020 olarak belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun teklifi okundu. (Ek:1 ve Ek:2) Yönetim Kurulu önergesi 100 adet red oyuna karşılık
15.078.670.094
adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
8.
Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporunda bulunan şirket
tarafından 2019 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi.
9.
Gündemin 9. Maddesi gereğince Yönetim Kurulumuzun 10.03.2020 tarih ve 1597/20.07 sayılı kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2020 tarih ve 29833736-110.03.03-E.3383 sayılı uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı'nın 29/06/2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00055371262 sayılı izinleri gereğince Esas Sözleşmemizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8.Maddesinin bağımsız yönetim kurulu üye sayısını 3'e çıkaran ekteki şekilde değişikliği oya sunuldu. (Ek:3) Esas Sözleşmemizin 8.maddesinin değişikliği 100 red oyuna karşılık
15.078.670.094
Kabul oyu ile oyçokluğu ile Kabul edildi.
10.
Gündemin 10.maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bilgi verildi ve 2020 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 450.000,-TL olması hususunda Yönetim Kurulunun teklifi oya sunuldu. Neticede 450.000,- TL üst sınır teklifi
85.197.325 adet red oya karşılık 14.993.472.869 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
11.
Gündemin 11. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları ve ücret politikası hakkında pay sahiplerine
Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin
tarafından bilgi verildi.
12.
Gündemin 12. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulunun, şirketin 2020 yılına ait finansal tablolarının Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu, neticede 100 adet red oya karşılık 15.078.670.094 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
13. Gündemin 13.Maddesinin görüşülmesine geçildi. Elektronik ortamda Sevda Alkan muhalefet şerhi vererek Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda en az yüzde 25 oranında kadın üye olması hususunda hedef ve uyum politikası belirlenip belirlenmediğini sordu. Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin tarafından bugün yapılacak seçimlerde biri bağımsız aday olmak üzere toplamda 2 kadın yönetim kurulu üyesi adayının bulunduğunu söyledi.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile ilgili Şirketin Esas sözleşmesi hükmü doğrultusunda A grubu paya sahip ortakların Yönetim Kurulu üye adayları belirleme konusunda Şirket Ortağı A grubu pay sahipleri olarak Sn. Hayrettin Çaycı, Sn. Hamit Mücellit, Sn.Maksut Urun, Sn.Ahmet Hamdi Bektaş ve Sn.Bekir Menetlioğlu'nun verdiği yazılı önerge doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmaları önerisi ile Sn.Hayrettin Çaycı, Sn.Maksut Urun, Sn.Turgay Şohoğlu, Sn.Ahmet Hamdi Bektaş ve Sn.Hamit Mücellit'in aday olarak isimleri ekrana yazıldı. Başka aday olup olmadığı soruldu. Başka aday çıkmadı. Daha sonra B grubu ortaklardan Sn.Hayrettin Çaycı, Sn.Cenap Taşkın, Sn. Ahmet Hamdi Bektaş, Sn.Maksut Urun ve Sn.Turgay Şohoğlu'nun verdiği yazılı önerge doğrultusunda 3 yıl sure ile görev yapmaları önerisi ile Sn.Nurtekin Keçeci, Sn.Cenap Taşkın, Sn. Bekir Menetlioğlu ve Sn. Fatma Burcu Cesur gösterilerek isimleri ekrana yazıldı. Başka aday olup olmadığı soruldu. Başka aday çıkmadı. Ortakların ellerinde bulunan oy pusulalarına yazdıkları adayların esas sözleşme uyarınca gizli oy açık tasnif ile yapılan seçimi sonucunda Genel Kurul Toplantı salonunda hazır bulunan ve Kabul beyanlarını bildiren, aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri 851.977.425 red oyuna karşılık
- Hayrettin Çaycı (T.C 23291748512) : 14.990.197.947,60
- Maksut Urun (T.C 39910581286) : 14.983.912.909,60
- Turgay Şohoğlu (T.C 11996040246) : 14.990.197.954,60
- Hamit Mücellit (T.C 54793176596) : 14.990.197.948,60
- Ahmet Hamdi Bektaş (T.C 28492490390) : 14.983.912.909,60
- Nurtekin Keçeci (T.C 14797583486) : 14.983.888.353,60
- Cenap Taşkın (T.C 34783790360) : 14.990.173.551,60
- Bekir Menetlioğlu (T.C 50548839990) : 14.990.173.552,60
- Fatma Burcu Cesur (T.C 23237750302) : 14.990.173.555,60
adet Kabul oyu alarak 3 yıl müddetle Yönetim Kurulu Üyesi seçilmişlerdir.
Sermaye Piyasası Kurulunun düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi.Bu konuda Yönetim Kurulu'nun 10.03.2020 tarih ve 1594/20.04 sayılı kararı çerçevesinde Genel Kurul'a önerilen Ayhan Zeytinoğlu, Mehmet Bahtiyar ve Virma Sökmen'in bağımsız aday olarak önerildiği görüldü. Başka bağımsız aday başvurusu olup olmadığı soruldu, başka aday çıkmadı. Toplantıda hazır bulunan ve adaylık beyanında bulunan adaylar Esas sözleşme uyarınca yapılan gizli oy açık tasnif seçim sonucunda aşağıda isimleri yazılı adaylar 851.997.425 red oya karşılık
Sn.Ayhan Zeytinoğlu (T.C 51055344366) : 14.990.181.387,60
Sn.Mehmet Bahtiyar (T.C 35756007058) : 14.990.181.387,60
Sn.Virma Sökmen (T.C 45082195510) : 14.983.912.747,60
Adet Kabul oyu ile oyçokluğu ile 1 yıl müddetle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi ile ilgili gündemin 14. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn. Hüseyin ÖZBOYACI tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine Temmuz 2020 tarihinden itibaren başlayıp gelecek yıl olağan genel kurul toplantısının yapılacağı ay dahil olmak üzere alacakları aylık ücretin net 10.000,- TL/ay ve huzur hakkının net 1.000,-TL/ay olarak ödenmesine dair önergesi oya sunuldu. Önerge 83.968.825 adet red oya karşılık 14.994.701.369 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
15. Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395.ve 396 maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesine elektronik ortamdaki 1.228.600 adet red oyuna karşılık 15.077.441.594 adet kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir.
16.
Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı. Bakanlık temsilcisi söz alarak alınan kararlara, toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığını genel kurula sordu. İtiraz eden veya söz alan olmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hayrettin ÇAYCI söz aldı, şirketimizde %50 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapıyoruz, hissemiz itibar görmektedir, gidişatı iyi gözükmekte, değer kazanmaktadır, inşallah böyle devam eder diyerek tüm haziruna teşekkür konuşması yaptı. Toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat:16:18'de son verildi.
İşbu tutanak toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 6 suret olarak düzenlenmiş ve imza altına alınmıştır.
Ek:1
Kâr dağıtım tablosu
Ek:2 Yönetim Kurulu'nun yeni Kâr Dağıtım Önerisi
Ek:3 Esas Sözleşme Tadil metni
Ek:4 Ortak Sevda Alkan muhalefet şerhi
Bakanlık Temsilcileri Veysi UZUNKAYA Sultan KURBANOĞLU
Toplantı Başkanı İbrahim HASELÇİN
Yazman
Demet TAŞKIN
Oy Toplama Memuru SUAT VARDAR


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 29.06.2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 29.06.2020 GENEL KURUL HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853355


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4364 Değişim: 0,45%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4701
Açılış: 13,3767
15,2585 Değişim: 0,76%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
791,16 Değişim: 0,15%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.