" />

KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.04.2023 - 16:32
KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurulumuzun Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 03.03.2023
Genel Kurul Tarihi 30.03.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres Yakamoz Gala Toplantı Salonu, Bağdat Cad. No: 605 Cevizli, Maltepe, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4 - 2020-2021 Yıllarına ait şirket mali tablolarında yer alan gelir ve giderler ile bilançoyu teşkil eden hesap kalemlerinin detayları ile ilgili TTK 437 maddesi gereğince genel kurulun açık izni vermesi ve bu konuda TTK 437.Maddesinin 3 fıkrasının uygulanmaması,
5 - 2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2020-2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020-2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8 - 2020-2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının görüşülmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No: 22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020-2021 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020-2021 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16 - Şirket tarafından verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Görüşler ve kapanış,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 SANEL GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI ( 03032023)..pdf - İlan Metni
EK: 2 Sanel İlan Metni ve Vekaletname.. .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Ticaret Sicil Gazetesi GK İlanı 06.03.2023.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 -2022 yılları Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.03.2023 tarihinde, saat 10.00'da,Yakamoz Gala Toplantı Salonu, Bağdat Cad. No: 605 Cevizli, Maltepe, İstanbul adresinde , 2020 -2021 yılları Olağan Genel Kurul Gündemini de ihtiva eden toplantıya ait davetin TTK 'nın 414. Maddesine göre 06.03.2023 tarih 10783 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edilen ve şirketin resmi web sitesinde (www.san-el.com), MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda toplantı tarihinden en az 21 gün önce ilan edilmek suretiyle ortakların bilgisine sunulduğu, ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 29.03.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00084060318 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şeyma Işık 'ın Gözetiminde toplanıldı.
San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin şirket evraklarından ve Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 18.255.333 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 18.255.333 Adet payın , 2.314.635 adet pay asaleten olmak üzere, 7.643.104,271 pay Vekaleten olmak üzere, Toplam fiziken 9.957.739,271 adet, elektronik olarak toplam 4275 adet Payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.
Pay sahibi ARES Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş. 142.867,818 adet A grubu İmtiyazlı paylarının , Yönetim Kurulu Üyelerinin yarısını seçme imtiyazı bulunmaktadır.
T.T.K'nun 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. EGKS sistemini kullanmak üzere Ayşe Ata atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, TTK'nın ve Şirket ana sözleşmesinde de ön görülen şekilde Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi Sayın Sayın Şeyma Işık'ın Genel Kurulun açılabileceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi. 4.275 pay elektronik ortamda katılım olmuştur.
Gündemin 1. Maddesi uyarınca Toplantıya Sn. Osman Duman başkanlık edecektir. Toplantı Başkanlığına Serdar Sement, Oy Toplama Memurluğuna İbrahim Mutlu ve Tutanak Yazmanlığına Fatih Karacanik'in fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul, 2.314.635 oy ile red ve elektronik ortamda 4.275 oy ile kabul olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.
Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.
Gündemin 2. Maddesi uyarınca Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine, fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul, 2.314.635 oy ile red ve elektronik ortamda 4.275 oy ile kabul olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.
Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.
Gündemin 3. Maddesi uyarınca 2020-2021 yılları Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim raporu okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı ve Faaliyet raporları ve Bağımsız Denetim Raporları oylamaya sunuldu, fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul, 2.314.635 oy ile red ve elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.
Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.
Gündemin 4. Maddesi uyarınca 2020-2021 Yıllarına ait şirket mali tablolarında yer alan gelir ve giderler ile bilançoyu teşkil eden hesap kalemlerinin detayları ile ilgili TTK 437 maddesi gereğince genel kurulun açık izni vermesi ve bu konuda TTK 437. Maddesinin 3 fıkrasının uygulanmaması hususu Oylamaya sunuldu, 9.957.739,271 adet kabul oyu ie elektronik ortamda 4.275 oy ile red oyu ile oy birliği ile kabul edildi.
Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.
Gündemin 5. Maddesi uyarınca 2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması hususu görüşüldü. Spk mevzuatına göre hazırlanmış Konsolide Finansal Raporlar ile yasal kayıtlara göre hazırlanmış Bilanço ve Gelir Tablosunun okunmuş sayılması oylamaya sunuldu, fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul, 2.314.635 oy ile red ve elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.
Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.
Gündemin 6. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2020-2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususu görüşüldü. Yönetim Kurulu Üyeleri,
ARES Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş fiziki ortamda kullanılan 7.500.235,894 oy ile kabul , 2.314.635 oy ile red ile elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.
Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.
Yunus Pehlivan, fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul , 2.314.635 oy ile red ile elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.
Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.
Büşra Kurtulmuş, fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul , 2.314.635 oy ile red ile elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.
Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.
Bilal Savaşeri ve de fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul , 2.314.635 oy ile red ile elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.
Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.
Muhammet Haluk Sur'un İbraları oylamaya sunuldu, fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul , 2.314.635 oy ile red ile elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.
Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.
İrfan Bağımsız Denetim ve yeminli mali müşavirliğin İbraları oylamaya sunuldu, fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul , 2.314.635 oy ile red ile elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.
Deneyim Bağımsız Denetim Denetim ve Danışmanlık A.Ş ‘nin ibraları oylamaya sunuldu, fiziki ortamda kullanılan 9.957.739,271 oy ile kabul, elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.
Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.
Gündemin 7. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020-2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Şirketin kar- zarar durumuna göre bu hususun belirleneceği belirtildi.
Gündemin 8. Maddesi uyarınca 2020-2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının görüşüldü. Şirketin Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan, Yönetim Kurulu'nun 2020- 2021 yıllarına ilişkin kar dağıtılmaması teklifi oylamaya sunuldu. Fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul , 2.314.635 oy ile red ile elektronik ortamda 4.275 oy ile kabul olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.
Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.
Gündemin 9. Maddesi uyarınca Verilen ve oylanan önerge nedeniyle, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu'nun önerileri de dikkate alınarak, şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere 2022 yılı için ‘' Deneyim Bağımsız Denetim Denetim ve Danışmanlık A.Ş'' nin seçilmesi, fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul 2.314.635 oy ile red ile elektronik ortamda 4.275 oy ile kabul olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.
Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.
Gündemin 10. Maddesi uyarınca Görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri yerine , Abdurrahman Yıldırım, Bilal Savaşeri, Doğan Güreş ( bağımsız üye ) , Serdar Sement, Cem Üçüncü ( bağımsız üye ) 3 yıllığına yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi hususu oylamaya sunuldu. Fiziki ortamda kullanılan 7.643.104,271 oy ile kabul, 2.314.635 oy ile red ile elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.
Mustafa Irmak tarafından muhalefet şerhi koyulmuştur.
Gündemin 11. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlendi. Genel Kurul kararının tescil edildiği tarihi takip eden aydan geçerli olmak üzere, yönetim kurulu üyelerinin er birine net 7.500 TL ücret belirlenmesine karar verildi. Fiziki ortamda kullanılan 9.957.739,271 oy ile kabul, elektronik ortamda 4.275 oy ile red olmak üzere, oy çokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 12. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verildi.
Gündemin 13. Maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında "İlişkili Taraflarla" 2020 – 2021 yılları içinde yapılan işlemler hakkında bilgi verildi.
Gündemin 14. Maddesi uyarınca Şirketin 2020 – 2021 yılları içinde çeşitli kişi, kurum ve kuruluşlara bağış yapılmamış olup ve bu dönem içinde de bağışla bir karar alınmamıştır. Pay sahiplerine bilgi verilmiştir ve oylamaya sunulmuştur , 9.957.739,271 fiziken kabul oyu ile 4275 adet elektronik kabul ile oy birliği ile karar verilmiştir.
Gündemin 15. Maddesi uyarınca Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi oylamaya sunuldu. Fiziki ortamda kullanılan 9.814.870,894 oy ile kabul, elektronik ortamda 4.275 oy ile kabul olmak üzere, oy birliği ile kabul edildi.
Gündemin 16. Maddesi uyarınca Şirket tarafından verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmiştir.
Gündemin 17. Maddesi uyarınca Dilek ve Temennilere geçildi. Ortaklardan Mustafa Irmak söz alarak, Mali tabloların açıklanması ile ilgili yeterli bilgi verilmediği için denetim yapılması hususunda özel denetçi talep etti.
Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya saat 13:27 ‘de son verildi. İşbu tutanak Toplantı Başkanlığı Üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.04.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 sanel toplantı tutanağı 2020-2021 yılları.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 30032023 hazirun cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 doğan güreş bağımsızlık beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 cem üçüncü bağımsızlık beyanıı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş. ile ilgili olarak İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/757 Esas, 2022/926 Karar Nolu dosyasında verilen 09.12.2022 tarihli kararı ile mali müşavir Semra Durul kayyım olarak görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiştir.
Ancak İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 09.12.2022 tarihli kararı gereğince, her ne kadar Semra Durul'un kayyım olarak atanmasına karar verilmiş ise de Semra Durul'un 13.02.2023 tarihli dilekçesi ile kayyımlık görevinden istifa ettiği ve çekilme talebinin mahkemece kabul edildiği anlaşılmıştır.
Bu defa, İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/757 E. 2022/926 K. sayılı dosyasında verilen 16.02.2023 tarihli ara kararı ile kayyım olarak görevlendirilmiş ve yetkilendirilmiş bulunmaktayım.
İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2022/757 E. 2022/926 K. sayılı dosyasında verilen yetki ve görev doğrultusunda San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.'nin 2020-2021 yılları olağan genel kurul toplantısı 30.03.2023 tarihinde, saat 10.00 Yakamoz Gala Toplantı Salonu, Bağdat Cad. No: 605 Cevizli, Maltepe, İstanbul adresinde aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Türk Ticaret Kanununun 414. Maddesine göre ilanlı olarak yapılacaktır.
Mahkeme kararı ile belirlenen gündem maddeleri olan Davacıların davasının kabulü ile, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 553299-0 sicil numarasında kayıtlı San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.'nin
1- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3- 2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4- 2020-2021 Yıllarına ait şirket mali tablolarında yer alan gelir ve giderler ile bilançoyu teşkil eden hesap kalemlerinin detayları ile ilgili TTK 437 maddesi gereğince genel kurulun açık izni vermesi ve bu konuda TTK 437.Maddesinin 3 fıkrasının uygulanmaması,
5- 2020-2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetçi'nin 2020-2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2020-2021 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8- 2020-2021 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranının görüşülmesi,
9- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No: 22 Sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları hakkındaki tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun belirlediği Bağımsız Dış Denetim Firması seçiminin onaylanması hususunun görüşülmesi,
10- Yönetim Kurulu üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
11- Yönetim Kurulu Üyelerine, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelerine ve Komite Üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
12- Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilmesi,
13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2020-2021 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla, 2020-2021 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16- Şirket tarafından verilmiş olan teminat, ipotek ve rehinler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
17- Görüşler ve kapanış,

başlıklı konularının görüşüleceği, 30.03.2023 tarihinde saat 10:00 da yapılacak olan olağan genel kurul toplantısına sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri dolayısıyla katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirilmesi ilan olunur.
Kayyım Muarrem Özdemir

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139270


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0536 Değişim: 0,05%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0867 Değişim: 0,27%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.571,43 Değişim: 0,39%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.573,00
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.