" />

KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.04.2020 - 18:15
KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurulumuzun Tescili Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 08.03.2020
Genel Kurul Tarihi 31.03.2020
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres İçerenköy mh. Topçu İbrahim Sk. E-5 yanyol üzeri And Plaza No:10-12 Ataşehir /İSTANBUL ( T 10A numaralı salon )

Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2019 Yılı Faaliyet Raporunun ve Finansal Tablolarının okunması , müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
4 - 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilip, edilmemesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan yeni üyelerin kabulünün görüşülmesi ve seçilecek yeni üye var ise seçimi ve kabulünün görüşülmesi,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemi kar dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin (Huzur Hakkı) belirlenmesi ve onaylanması
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Şirketimiz ile Ana Tedarikçilerimiz , Industrial C&S Hungary Kft , ABB Industrial Solutions (Bielsko - Biala) Sp.Z.o.o, ABB Electrification Solutions, S.L.U, GE Zenith Controls,Inc, Industrial Connections & Solutions LLC ve Türkiye temsilcisi General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş arasında yapılan müzakereler neticesinde 2.189.842 usd olan cari borcumuz 715.000 usd 'ye indirilmiş olup bu durum kap'ta yayınlanmıştır. Bu Kapsam da Sulh Yolu ile vazgeçilen 1.474.842 usd tutarın Yönetim Kurulu Tarafından Şirketimiz Mali Tablolarında, Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabına alınarak Gelir kaydedilmesi husususunun görüşülerek onayına sunulması.
11 - 2019 Yılı içinde gerçekleştirilen , Mali Tablolarda ki Geçmiş Yıl Zararlarının , Geçmiş Yıl Karları ile kapatılması hususunun Görüşülüp onaya sunulması
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve b unların eş ve ikinci dereceye k adar kan ve sıhrî yakınların a Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkın da pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ VE VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ( 31.03.2020 ).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 31.03.2020 tarihinde, saat 13.00 , İçerenköy mh. Topçu İbrahim Sk. E-5 yanyol üzeri And Plaza No:10-12 Ataşehir /İSTANBUL ( T 10A numaralı salon ) adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2020 tarih ve 53582230 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit Güngör gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 08.03.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sistemi ile e-şirket portalından ve de İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş olup 13.03.2020 tarih 10036 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı tespit edildi.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin itibari değeri 13.225.000 TL olan paylarının 2.436.805,00 adet nominal kısmının toplantıda asaleten, 1.229.602,00 adet nominal kısmının toplantıda vekaleten hazır bulunduğunun toplam nisabın 3.666.407,00 adet anlaşılmasıyla ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Karacanik tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1 –Toplantı Fatih Karacanik açılış konuşması ile başladı.
2- Toplantı başkanlığına Elif Ecem Nadir'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yazmanlığa Fatih Karacanik, Oy Toplayıcılığına da Rıfat Şenol Günday toplantı başkanı tarafından atanmıştır. Divan heyetine toplantı tutanağını ortaklar adına imzalama yetkisi 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir..
3- 2019 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar ve kapsamlı gelir tablosu KAP yayınlandığından okunmaması konusunda önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda 2019 yılına ait bilanço ve gelir tablosu 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir..
4- Bağımsız Denetim raporu KAP ve şirketin internet sitesinde önceden açıklanması nedeniyle özet okunması konusunda önerge ortakların onayına sunuldu oy birliği ile onaylandı. 2019 yılı bağımsız denetim raporu özet görüşü Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş temsilcisi Sayın Tayyip İslam Yanıkova tarafından okundu.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK 363 maddesi uyarınca yapılan atamalarda istifa eden Bağımsız Üye İbrahim Reyhan Özal'ın yerine Büşra Kurtulmuş'un atanmasına ve yeni değişiklerle
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Osman Duman'ın yerine Yunus Pehlivan'ın atanmasına , Asil Üye Rıfat Şenol Günday'ın yerine Bilal Savaşeri'nin atanmasına, Asil Üye Fatih Karacanik'ten boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Muhammet Haluk Sur'un atanması oya sunulmuş olup Yönetim Kurulunun görev süresi bitene kadar seçilmelerine 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
7- 2019 yılı karın dağıtılıp, dağıtılmaması hususu görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulunun 30.03.2020 tarih 2020/8 numaralı kararı ile 2019 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına , elde edilmiş olan Dönem Karının % 5'inin Kanuni Yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarın da İhtiyati yedek akçe olarak şirket bünyesinde tutulması hususları 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir..
8- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında alacakları ücretlerin belirlenmesine geçildi verilen önerge ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Rana Yıldırım'ın 2.500,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Kurtulmuş'un 2.500,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Pehlivan'ın 2.500,00 TL , Yönetim Kurulu Asil Üye Muhammet Haluk Sur'un 2.500,00 TL ve Yönetim Kurulu Asil Üye Bilal Savaşeri 2.500,00 TL olarak ücret ödenmesi konusunda oylama yapıldı, 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir..
9- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında 2020 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak, alınan Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. ‘nin seçilmesine 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir..
10- Yıl içinde gerçekleşen, Şirketimiz ile Ana Tedarikçilerimiz , Industrial C&S Hungary Kft , ABB Industrial Solutions (Bielsko - Biala) Sp.Z.o.o, ABB Electrification Solutions, S.L.U, GE Zenith Controls,Inc, Industrial Connections & Solutions LLC ve Türkiye temsilcisi General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş arasında yapılan müzakereler neticesinde 2.189.842 usd olan cari borcumuz 715.000 usd 'ye indirilmiş olup bu durum kap'ta yayınlanmıştır.
Bu Kapsam da Sulh Yolu ile vazgeçilen 1.474.842 usd tutarın Yönetim Kurulu Tarafından Şirketimiz Mali Tablolarında, Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabına alınarak Gelir kaydedilmesi hususları 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir..
11- 19.08.2019 tarihli 2019/20 sayılı kararı ile , Sermaye Piyasası Kanunu Pay Tebliği (VII-128.1) Madde 16 kapsamında, Mali Tablolarda ki Geçmiş Yıl Zararlarının , Geçmiş Yıl Karları ile kapatılması hususu görüşülerek 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir..
12- Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerine 3.666.406 adet oyla oy çokluğu ile kabul edilmiştir..
13- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 14:00 de toplantıya son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 10.04.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 SAN-EL 2019 HAZİRUN CETVELİ 31.03.2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2019 yılı olağan genel kurul toplantı tutanağı(güncel).pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET SANAYİ A.Ş
YÖNETİM KURULU KARARI
KARAR T ARİH İ : 08.03.2020
KARAR NO : 2020 / 6
KARAR KONUSU : 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında,
TOPLANTIYA KAT1LANLAR : Ares yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş adına Rana Yıldırım, Rıfat Şenol Günday, Fatih Karacanik, Osman Duman, Büşra Kurtulmuş
Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Şirketimizin TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11.inci Maddesine göre 31.03.2020 tarihinde
Saat:13:00 31.03.2020 tarihinde saat 13:00 ‘ de İçerenköy mh. Topçu İbrahim Sk. E-5 yanyol üzeri And Plaza No:10-12 Ataşehir /İSTANBUL ( T 10A numaralı salon ) adresinde, aşağıda belirtilen ve KAP 'ta ilan edilecek gündemle ve de Bilgilendirme notu ile 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının yapılmasına, Genel Kurul Toplantı çağrısı ve resmi işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
1- Açılış
2- Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı
Başkanlığına yetki verilmesi
3- 2019 Yılı Faaliyet Raporunun ve Finansal Tablolarının okunması , müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
4- 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5- 2019 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilip, edilmemesi hususunun
görüşülmesi ve onaya sunulması,
6- Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan yeni üyelerin kabulünün görüşülmesi ve seçilecek yeni üye var ise seçimi ve kabulünün görüşülmesi,
7- Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemi kar dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin belirlenmesi ve onaylanması
9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
10-Şirketimiz ile Ana Tedarikçilerimiz , Industrial C&S Hungary Kft , ABB Industrial Solutions (Bielsko - Biala) Sp.Z.o.o, ABB Electrification Solutions, S.L.U, GE Zenith Controls,Inc, Industrial Connections & Solutions LLC ve Türkiye temsilcisi General Elektrik Ticaret ve Servis A.Ş arasında yapılan müzakereler neticesinde 2.189.842 usd olan cari borcumuz 715.000 usd 'ye indirilmiş olup bu durum kap'ta yayınlanmıştır.
Bu Kapsam da Sulh Yolu ile vazgeçilen 1.474.842 usd tutarın Yönetim Kurulu Tarafından Şirketimiz Mali Tablolarında, Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar hesabına alınarak Gelir kaydedilmesi husususunun görüşülerek onayına sunulması.
11- 2019 Yılı içinde gerçekleştirilen , Mali Tablolarda ki Geçmiş Yıl Zararlarının , Geçmiş Yıl Karları ile kapatılması hususunun Görüşülüp onaya sunulması
12- Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve b unların eş ve ikinci dereceye k adar kan ve sıhrî yakınların a Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2019 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkın da pay sahiplerine bilgi verilmesi
13- Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları Ticaret A.Ş Rıfat Şenol Günday
Adına Rana Yıldırım ( T.C No: 37114568454 ) ( T.C No: 18449555258 )
Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatih Karacanik Osman Duman
( T.C No: 52945109522 ) ( T.C No: 22823140596 )
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Büşra Kurtulmuş
(T.C No: 37108568682 )

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837247


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.173 Değişim: 0,00% Hacim : 110.832 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.119 22.07.2024 Yüksek 11.246
Açılış: 11.183
32,9042 Değişim: 0,02%
Düşük 32,8220 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,8786 Değişim: 0,02%
Düşük 35,7885 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.542,40 Değişim: 0,29%
Düşük 2.529,53 23.07.2024 Yüksek 2.545,98
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.