KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.05.2019 - 16:57
KAP ***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SANEL*** SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 19.04.2019
Genel Kurul Tarihi 13.05.2019
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.05.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ATAŞEHİR
Adres Workinton Allianz Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Cd. No: 1, 34752 Ataşehir/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış
2 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2018 Yılı Faaliyet Raporunun, Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu' nun okunması ve müzakere edilmesi ve Mali Tabloların onaylanması
4 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
5 - 2018 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilip, edilmemesi hususunun görüşülmesi ve onaylanması,
6 - Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine atanan yeni üyelerin kabulünün görüşülmesi ve seçilecek yeni üye var ise seçimi ve kabulünün görüşülmesi,
7 - 31.12.2018 tarihli sona eren döneme ilişkin Yönetim Kurulu tarafından kar dağıtımı önerisinin görüşülerek onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin (Huzur Hakkı) belirlenmesi ve onaylanması
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - 2019 yılında yapılabilecek Hisse Geri Alım Programı'nın esaslarının belirlenmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
11 - Esas Sözleşme, Sermaye ve Paylar başlıklı 6. Maddesi Tadilat Metnine ilişkin , Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı'dan izin alınarak, Süresi dolan Kayıtlı Sermaye Tavanı nına ilişkin Yeni Tavanın 50.000.000 TL'den 75.000.000 TL'ye çıkarılması ve uygulama süresi olarak da 2019-2023 yıllarının belirlenmesi hususunun müzakere edilerek görüşülmesi ve kabul edilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2018 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilekler, Temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı.pdf - İlan Metni
EK: 2 SANEL GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_DOKUMANI_.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 SANEL GENEL_KURUL GUNDEM_MADDELERI.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 SANEL GENEL_KURUL VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin 13/05/2019 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 13.05.2019 tarihinde, saat 13.00 , Workinton Allianz Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Cd. No: 1, 34752 Ataşehir/İstanbul
Gündem Maddeleri-İstanbul adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.05.2019tarih ve 44275136 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hasan Hüseyin Çakmak gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait çağrı kanun ve ana sözleşmede ön görüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde 19.04.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 19.04.2019 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin Elektronik Genel Kurul sistemi ile e-şirket portalından, internet sitemizde (www.san-el.com) ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil edilmiş olup 26.04.2019 tarih 9817 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandığı tespit edildi.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin itibari değeri 13.225.000 TL olan paylarının 2.070.352 adet nominal kısmının toplantıda asaleten 1.332.606 adet nominal kısmının toplantıda vekaleten hazır bulunduğunun toplam nisabın 3.402.958 adet anlaşılmasıyla ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rana Yıldırım tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.
1 –Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rana Yıldırım açılış konuşması ile başladı.
2- Toplantı başkanlığına Ahmet Coşkuner'in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yazmanlığa MKK Elektronik Genel Kurul sertifikasına sahip Yasemin BOZDEMİR ÇALIŞKAN, toplantı başkanı tarafından atanmıştır. Divan heyetine toplantı tutanağını ortaklar adına imzalama yetkisi 3.402.958 adet oyla oy birliği ile karar verildi.
3- 2018 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, finansal tablolar ve kapsamlı gelir tablosu KAP ve şirket internet sitesinde yayınlandığından okunmaması konusunda önerge oylandı ve oy birliği ile kabul edildi Yapılan oylama sonucunda 2018 yılına ait bilanço ve gelir tablosu 3.402.958 adet oyla oy birliği ile ibra edilmedi.
4- Bağımsız Denetim raporu KAP ve şirketin internet sitesinde önceden açıklanması nedeniyle özet okunması konusunda önerge ortakların onayına sunuldu oy birliği ile onaylandı. 2018 yılı bağımsız denetim raporu özet görüşü Bilgili Bağımsız Denetim A.Ş temsilcisi Sayın Muhammed Yaşarbaş tarafından okundu.
5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı 3.402.958 adet oyla oy birliği ile. ibra edilmediler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Ortaklardan Ares Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş temsilci Sayın Rana Yıldırım tarafından verilen önergede ‘'şirketin aktiflerinde yer alan duran varlığın ve bir takım demirbaşların değerinin bariz şekilde ve usulüne uygun olmadan şirketi kasten zarara uğratması sebebiyle Hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla eski yönetimi ibra etmiyoruz dedi.
6- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK 363 maddesi uyarınca yapılan atamalarda Asil Üye Zafer Kaymakcı yerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Fatih Karacanik'in atanmasına , Bağımsız Üye Fatih Karacanik'ten boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine İbrahim Reyhan Özal'ın atanmasına, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ayşegül Kayışcı Yerine Osman Duman'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına 3.402.958 adet oyla oy birliği ile kabul edildi
7- 2018 yılı karın dağıtımı hususu görüşmeye açıldı. 2018 yılı kar dağıtım tablosu önerisi KAP ve Şirketin internet sitesinde ilan edilmiş olup 2018 yılı zarar ile kapandığından 2018 yılı kar dağıtımının yapılmamasına 3.402.958 adet oyla oy birliği ile karar verildi.
8- Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılında alacakları ücretlerin belirlenmesine geçildi verilen önerge ile Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Rana Yıldırım'ın 10.000,00 TL Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rıfat Şenol Günday'ın 15.000,00 TL olarak 22.01.2019 tarihinde yapılan Olağan üstü Genel Kurul Toplantısında belirlen ücretlerin aynı kalmasını, Asil Üye Fatih Karacanik'e huzur hakkı ödenmemesine, Bağımsız Yönetim Kurulu İbrahim Reyhan Özal ve Bağımsız Yönetim Kurulu Osman Duman için ise 2.000,00 TL ücret ödenmesi konusunda oylama yapıldı. 3.402.958 adet oyla oy birliği ile kabul edildi.
9- Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında 2019 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak verilen önerge gereği Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Vizyon Grup Bağımsız Denetim A.Ş ve seçilmesine 3.402.958 adet oyla oy birliği ile karar verildi.
10- 2019 yılında yapılabilecek Hisse Geri Alım Programının esasları belirlenmiş olup Yönetim Kuruluna 3.402.958 adet oyla oybirliği ile karar verildi
11- Esas Sözleşme, Sermaye ve Paylar Başlıklı 6. Maddesi Tadilat Metnine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı'dan gerekli izinler alınmış olup , Süresi Dolan Kayıtlı Sermaye Tavanına ilişkin Yeni Tavanın 50.000.00 TL'den 75.000.00 TL'ye çıkarılması ve uygulama süresi olarak 2019-2023 yıllarının belirlenmesi hususu görüşülmüş olup 3.402.958 adet oyla oy birliği karar verildi
12- Yönetim Kurulu Üyelerimizin Türk Ticaret Kanununun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerine 3.402.958 adet oyla oy birliği ile izin verildi.
13- Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından toplantı başkanı tarafından saat 14:00 de toplantıya son verildi.
Toplantı Başkanı Yazman
Ahmet ÇOŞKUNER Yasemin BOZDEMİR ÇALIŞKAN
Bakanlık Temsilcisi
Hasan Hüseyin ÇAKMAK


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli 001.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin TTK, SPK ve Şirket Esas Sözleşmesinin 11.inci Maddesine göre 13/05/2019 tarihinde Saat: 13:00 ' da Workinton Allianz Küçükbakkalköy Mahallesi, Kayışdağı Cd. No: 1, 34752 Ataşehir/İstanbul adresinde, KAP'ta ilan edilecek gündemle ve Bilgilendirme notu ile Olağan Elektronik Genel Kurul toplantısının yapılmasına, Olağan Elektronik Genel Kurul Toplantı çağrısı ve resmi işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Gündemi ve Yönetim Kurulu Kararı Ekte Bilgilerinize Sunulmuştur.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763570


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4733 Değişim: -0,03%
Düşük 13,4545 26.01.2022 Yüksek 13,4857
Açılış: 13,477
15,2481 Değişim: 0,04%
Düşük 15,2209 26.01.2022 Yüksek 15,2481
Açılış: 15,2419
800,21 Değişim: -0,03%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 806,32
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.