" />

KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.04.2018 - 18:15
KAP ***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***SAMAT*** SARAY MATBAACILIK KAĞITÇILIK KIRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 28.02.2018
Genel Kurul Tarihi 30.03.2018
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe AKYURT
Adres Balıkhisar Mah.Yıldırım Beyazıt Cad.No:60 Akyurt/Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2017 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2017 Yılı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 Yılı için huzur haklarının tespiti,
8 - 2017 yılı kar dağıtımı hakkında Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden istifa olursa yerine yenisinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi,
10 - Şirketin 2018 Mali Tablo ve Raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçimi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla ilgili olarak genel kurulun bilgilendirilmesi,
12 - Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurulun Bilgilendirilmesi ve Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunulması,
13 - Esas Sözleşmenin 19. Maddesine İstinaden Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yine Esas sözleşme madde 7'e göre ihraç yetkisi yönetim kuruluna aittir. Bu doğrultuda her türlü borçlanma aracını (tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunulması,
14 - Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Önemli Nitelikteki İşlemler" başlıklı 5. Maddesi B bendi gereğince, Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya kiraya vermesi veya satması veya mal varlığının tümü veya önemli bir bölümü üzerinde ayni hak tesis etmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Şirket tüzel kişiliği lehine her türlü leasing (Satış ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back)) işlemi yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunulması,
17 - Dilekler, kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017 Yılı Olağan Genel Kurula Davet-Gündem-Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 2017 GENEL KURUL BiLGiLENDiRME DöKüMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Açılış yapıldı. Verilen sözlü teklif üzerine Toplantı Başkanlığı'na Ali KELEŞ, Tutanak yazmanı olarak Selim MERT'in seçilmelerine oy birliği ile (14.573.066 adet oy ) karar verildi.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oylandı ve oy birliği ile (14.573.066 adet oy ) yetki verildi.
3- Şirketin 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde oy birliği ile (14.573.066 adet oy ) kabul edildi. 2017 yılı faaliyet raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Faaliyet raporu oy birliği ile (14.573.066 adet oy ) kabul edildi.
4- 2017 faaliyet yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde oy birliği ile (14.573.066 adet oy ) kabul edildi. 2017 yılı bağımsız denetim raporu müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Bağımsız denetim raporu oy birliği ile (14.573.066 adet oy) kabul edildi.
5- 2017 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının okunmuş sayılması için alt gündem maddesi oluşturuldu. Bu madde oy birliği ile (14.573.066 adet oy) kabul edildi. 2017 yılı bilanço ve kar/zarar hesaplarının müzakeresinde söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile (14.573.066 adet oy ) kabul edildi.
6- Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ali KELEŞ, Sayın Celalettin KELEŞ, Sayın Mustafa ÜNSAL 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine oy birliği ile (1.109.244 adet oy ) karar verildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Bağımsız Denetim şirketi oy birliği ile (14.573.066 adet Oy ) İbra edildi.
7- Şirketin ücretlendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verildi ve 2018 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 5.000. -TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 3.000-TL huzur hakkı ödenmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.000 –TL bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 600-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile (14.573.066 adet Oy ) karar verildi.
8- 2017 yılı kar dağıtımı konusu görüşüldü 2017 yılı karı geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine ve geriye kalan kısmın ise dağıtılmamasına Oy birliği ile (14.573.066 adet oy ) karar verildi.
9- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden Sayın Hayri EDEN'nin istifası nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine İki (2) yıl süre ile Sayın Selma ÖZYURT seçilmesine oy birliği ile (14.573.066 adet Oy) karar verildi.
10- Şirketin 2018 Mali Tablo ve raporlarının 6102 sayılı Tük Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş ,nin seçilmesine oy birliği ile (14.573.066 adet Oy ) karar verildi.
11- Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV No:41 tebliğ hükümlerine göre ilişkili taraflarla yürütülen işlemlerle ilgili olarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan raporla Genel Kurula bilgi verildi.
12- Yönetim Hâkimiyetini Elinde Bulunduran Pay Sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, Üst Düzey Yöneticilerin, Bunların Eş ve İkinci Dereceye Kadar Kan Ve Sıhri Yakınlarının, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları İle Çıkar Çatışmasına Neden Olabilecek Nitelikte İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi Hususları İle İlgili Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. Maddeleri Uyarınca Genel Kurula bilgi verildi. Söz Konusu İşlemlere İzin Verilmesi Hususunun Genel Kurulun Onayına Sunuldu ve oy birliği ile (14.573.066 adet oy) kabul edildi.
13-Esas Sözleşmenin 19. Maddesine İstinaden Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Yine Esas sözleşme madde 7'e göre ihraç yetkisi yönetim kuruluna aittir. Bu doğrultuda her türlü borçlanma aracını (tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer sermaye piyasası araçlarını) çıkarma, hüküm ve şartlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunuldu ve oy birliği ile (14.573.066 adet oy ) kabul edildi.
14-Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin "Önemli Nitelikteki İşlemler" başlıklı 5. Maddesi B bendi gereğince, Mal varlığının tümünü veya önemli bir bölümünü kiraya vermesi veya satması veya mal varlığının önemli bir bölümü üzerinde ayni hak tesis etmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin Genel Kurulun Onayına Sunuldu ve oy birliği ile (14.573.066 adet oy ) kabul edildi.
15-Sermaye Piyasası Kurulunun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi gereği 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen Teminat, Rehin, İpotekler ve kefaletler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.
16-Şirket tüzel kişiliği lehine her türlü leasing (Satış ve Geri Kiralama (Sale and Lease Back)) işlemi yapmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun genel kurulun onayına sunuldu ve oy birliği ile (14.573.066 adet oy ) kabul edildi.
17- Dilek ve Temenniler bölümünde Ali Keleş söz alarak 2018 yılının ülkemiz ve şirketimiz için iyi dileklerde bulundu. Toplantı başkanınca saat 15:25'da Toplantıya son verildi. 30 MART 2018


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 30.03.2018 Cuma günü saat 14:30'de Balıkhisar Mah. Yıldırım Beyazıt Cad. No:60 Akyurt / ANKARA adresinde yapılacaktır. Genel kurula davet, gündem maddeleri ve vekaletname örneği ektedir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677862


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0955 Değişim: 0,09%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2852 Değişim: 0,24%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.617,26 Değişim: 0,12%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.620,49
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.