KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.12.2022 - 10:32
KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 14.11.2022
Genel Kurul Tarihi 14.12.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.12.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2021 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2021 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Şirketin 2021 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
7 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - SPK'nun 23.09.2022 tarihli E-44649743-663.09-26350 sayılı yazısı ile talep edilen ve SPK'nun 28.07.2022 tarih ve 1123 sayılı kararı ile verilen idari para cezaları hakkında (Şirket'in 2017 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal tablolarında SPKn'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"nin "Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması" başlıklı 5'inci maddesi kapsamında uygulanması zorunlu olan 4.2.6 numaralı ilkeye (KAP'ta açıklama yapılamaması) aykırı davranılması ve "Finansal raporlama ve bağımsız denetim" başlıklı 14'üncü maddesi ile "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)"nin "Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak standartlar" başlıklı 5'inci maddesine aykırılık teşkil etmesi hususlarında) ortakların bilgilendirilmesi,
15 - Şirket'in 2021 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2022 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
16 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 14.12.2022 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıdadır.
1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Hacı Bayram Başaran'ın seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge 7/2 maddesi uyarınca Oy Toplama Memurluğu için Arif Bektaş, Tutanak Yazmanlığı için Narin Pınar Ünlü ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Narin Pınar ÜNLÜ'yü görevlendirmiştir.
2. Şirket'in 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına yönelik olarak verilen önerge katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. Şirket'in 2021 yılı Finansal Tabloları'nın Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Finansal Tabloların tamamının okunmayarak sadece Bilanço ve Gelir Tablosu ana hesap kalemlerinin okunmasına yönelik olarak verilen önerge katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirket'in 2021 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2021 yılına ait Finansal Tablolar katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
4. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Toplantı'ya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
5. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket'in Yönetim Kurulu
SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait Solo finansal tablolara göre (2.990.424) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu oluşan Net Dönem Zararı, yine Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları (51.765.573) Türk Lirası olduğu ve kar dağıtıma konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2021 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise (5.733.795,44) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" olduğunun tespitine dağıtılabilir dönem karının oluşmadığı, dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmaması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması önerisi katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir.
6. Şirketimizin 2021 yılı içerisinde iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verildi.
7. Şirketin 2022 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için 866048 ticaret sicil numaralı, "Cumhuriyet mahallesi. Yeniyol Sokak, Bomonti Business Center No:8, K:4, D:22 Bomonti – Şişli, İstanbul" adresinde bulunan ve Mecidiyeköy Vergi Dairesi 773 025 0853 vergi kimlik numaralı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
8. Verilen önerge çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan ve 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği xxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Hacı Bayram Başaran, xxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Cemil Armağan ve xxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Arif Bektaş'ın, xxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Ömer Şenöz'ün ve yine 1 (bir) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere, adaylıkları T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 numaralı maddesi çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan xxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Tahsin Yılmaz'ın ve xxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Döndü Duygu Baysal'ın seçilmeleri oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edilmiştir.
9. Verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu başkanına üyelerine ayrı ayrı aylık net 10.000.- TL, ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesine katılanların 1 red oyuna karşılık 2.321.208 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.
11. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2021 yılı içinde (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.
12. Şirket'in 2021 yılı İlişkili Taraf İşlemleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
13. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2021 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlemler yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.
14. SPK'nun 23.09.2022 tarihli E-44649743-663.09-26350 sayılı yazısı ile talep edilen ve SPK'nun 28.07.2022 tarih ve 1123 sayılı kararı ile verilen idari para cezaları hakkında (Şirket'in 2017 yılı Faaliyet Raporu ile Finansal tablolarında SPKn'nun "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)"nin "Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması" başlıklı 5'inci maddesi kapsamında uygulanması zorunlu olan 4.2.6 numaralı ilkeye (KAP'ta açıklama yapılamaması) aykırı davranılması ve "Finansal raporlama ve bağımsız denetim" başlıklı 14'üncü maddesi ile "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)"nin "Finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak standartlar" başlıklı 5'inci maddesine aykırılık teşkil etmesi hususlarında) ortaklara bilgi verilmiştir.
i) Şirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilemeyeceği hususunun karara bağlanması görüşülerek idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilmemesine 71.208 red oyuna karşılık 2.250.001 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir. Hissedarlardan elektronik olarak katılan Murat Dilek "Sirket hakkında idari para cezası uygulanmasını gerektiren fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilmesini talep ediyorum." demiştir. (Bu madde oylamasında sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyeleri ile bunlarla ilişkili olan gerçek ve/veya tüzel kişiler oy kullanmamışlardır.)
15. Şirket'in 2021 yılı ile ilgili herhangi bir bağış ve yardım da bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. 2022 yılında bağış ve yardım yapılmamasına 55.159 red oyuna karşılık 2.266.050 kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verilmiştir.
16. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından 11:53'de Toplantı kapatılmıştır.14.12.2022 Yenimahalle/ANKARA


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.12.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak 14.12.2022.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 14.12.2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 İlişkili Taraf İşlemleri Raporu 14.12.2022 .pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.12.2021 tarihinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantı sonucu, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.12.2022 tarihinde tesciil edilerek, 21.12.2022 tarihli ve 10730 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088916


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.