" />

KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2022 - 12:14
KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 22.02.2022
Genel Kurul Tarihi 23.03.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres CP Ankara Hotel, Gazi Mah. Mevlana Bulvarı No:2/F 06630 Yenimahalle/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - 2020 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması , müzakere edilmesi ve tasdiki,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2020 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Şirketin 2020 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
10 - Yönetim Lurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7.) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6.) çerçevesinde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, 2020 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Şirket'in 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İlan Metni.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 23.03.2022 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıdadır.
1.Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Cemil Armağan'ın seçilmesine bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge 7/2 maddesi uyarınca Oy Toplama Memurluğu için Arif Bektaş, Tutanak Yazmanlığı için Narin Pınar Ünlü ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Narin Pınar ÜNLÜ'yü görevlendirmiştir.
2.Şirket'in 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına yönelik olarak verilen önerge bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3.Şirket'in 2020 yılı Finansal Tabloları'nın Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Finansal Tabloların tamamının okunmayarak sadece Bilanço ve Gelir Tablosu ana hesap kalemlerinin okunmasına yönelik olarak verilen önerge bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Şirket'in 2020 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2020 yılına ait Finansal Tablolar katılanların bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
4.Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi. Toplantı'ya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
5.Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket'in Yönetim Kurulu
SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait Solo finansal tablolara göre (882.247) Türk Lirası tutarında "Net Dönem Zararı" oluştuğu oluşan Net Dönem Zararı, yine Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları (50.883.326) Türk Lirası olduğu ve kar dağıtıma konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 3.352.324,91 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğunun tespitine bu tutardan ve TTK 'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 167.616,25Türk Lirası tutarında ‘'Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra VUK hükümlerine göre hesaplanmış 3.184.708,66Türk Lirası tutarında ‘'Olağanüstü Yedekler'' hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması önerisi bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
6.Şirketimizin 2020 yılı içerisinde iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verildi.
7.Şirketin 2021 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için 866048 ticaret sicil numaralı, "Cumhuriyet mahallesi. Yeniyol Sokak, Bomonti Business Center No:8, K:4, D:22 Bomonti – Şişli, İstanbul" adresinde bulunan ve Mecidiyeköy Vergi Dairesi 773 025 0853 vergi kimlik numaralı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı oylamaya sunuldu, katılanların bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
8.Verilen önerge çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan ve 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği xxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Feray Takmak, xxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı xxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Cemil Armağan ve xxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Arif Bektaş, xxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Hacı Bayram BAŞARAN'ın ve yine 1 (bir) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere, adaylıkları T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 numaralı maddesi çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan xxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Tahsin Yılmaz'ın ve xxxxxxxxxxx T.C. Kimlik numaralı Sayın Döndü Duygu Baysal'ın seçilmeleri oylamaya sunuldu bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.
9.Verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu başkanına üyelerine ayrı ayrı aylık net 4.500 TL, ücret ödenmesine bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.
10.Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesine katılanların bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.
11.SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2020 yılı içinde (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.
12.Şirket'in 2020 yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge bir red oyuna karşılık 2.250.000 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur. (Ek: İlişkili Taraf İşlemleri Raporu).
13.SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2020 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlemler yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.
14.Şirket'in 2020 ve 2021 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Bağış ve yardımlarla ilgili herhangi bir karar alınmamıştır.
15.Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından 11:38'de Toplantı kapatılmıştır.23.03.2022


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 30.03.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak 23.03.2022.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 23.03.2022.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 İlişkili Taraf İşlemleri Raporu 23.03.2022.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 23.03.2022 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantı sonucu, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.03.2022 tarihinde tescil edilerek, 30.03.2022 tarihli ve 10548 sayılı Türkiye Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanmıştır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013942


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: 0,00% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,1024 Değişim: 0,12%
Düşük 33,0345 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,2978 Değişim: 0,28%
Düşük 36,1625 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.620,84 Değişim: 0,25%
Düşük 2.611,89 18.07.2024 Yüksek 2.622,65
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.