KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.12.2020 - 14:17
KAP ***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***RHEAG*** RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 yılı Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 03.12.2020
Genel Kurul Tarihi 28.12.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.12.2020
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres CP Ankara Hotel, Gazi Mahallesi Mevlana Bulvarı No: 2/F 06630 Yenimahalle /Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2019 yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi,
3 - 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve tasdiki,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5 - Şirketin Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ilişkin kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
6 - Şirketin 2019 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7 - 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaya sunulması,
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve primlerin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesi,
11 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) çerçevesinde yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
13 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, 2019 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlem yapıp yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girip girmedikleri hususlarında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Şirket'in 2019 yılında yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi ve 2020 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
15 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 İlan Metni .pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 28 Aralık 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar aşağıdadır.
1. Verilen önerge doğrultusunda, Toplantı Başkanlığına Sayın Cemil Armağan'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge 7/2 maddesi uyarınca Oy Toplama Memurluğu için Arif Bektaş, Tutanak Yazmanlığı için Narin Pınar Ünlü ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" bulunan Sayın Narin Pınar ÜNLÜ'yü görevlendirmiştir.
2. Şirket'in 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmuş sayılmasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
3. Şirket'in 2019 yılı Finansal Tabloları'nın Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle, Finansal Tabloların tamamının okunmuş sayılması, sadece Bilanço ve Gelir Tablosu ana hesap kalemlerinin okunmasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirket'in 2019 yılına ait Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2019 yılına ait Finansal Tablolar katılanların oy birliği ile kabul edildi.
4. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Toplantı'ya katılan pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
5. Şirket Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesine geçilmiştir. Şirket'in yönetim kurulu
SPK'nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nun konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait Solo finansal tablolara göre 507.854,00 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu oluşan Net Dönem Karından yine Bağımsız Raporlarda bulunan verilere göre Geçmiş Yıl Zararları (51.320.618,00) Türk Lirası olduğu ve kar dağıtıma konu tutarın çıkmadığı tespit edilmiştir. Bu yüzden 2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve bu hususun Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
TTK ve VUK kapsamında tutulan 01.01.2019-31.12.2019 hesap dönemine ait mali kayıtlarımızda ise 2.689.187,14 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" olduğunun tespitine bu tutardan (1.277.941,82) Türk Lirası olan Geçmiş Yıl Zararının düşülmesine ve TTK 'nun 519'uncu maddesinin (a) bendi uyarınca 70.562,27 Türk Lirası tutarında ‘'Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra VUK hükümlerine göre hesaplanmış 1.340.683,05 Türk Lirası tutarında ‘'Olağanüstü Yedekler'' hesabına aktarılması hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun bu önerisi katılımcıların oy birliği ile kabul edilmiştir.
6. Şirketimizin 2019 yılı içerisinde iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız lehine verilen teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı bilgisi verildi.
7. Şirketin 2020 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için 866048 ticaret sicil numaralı, "Fulya mahallesi. Mevlüt Pehlivan Sokak, No:26, K:5, Gayrettepe Şişli İstanbul" adresinde bulunan ve Mecidiyeköy Vergi Dairesi 773 025 0853 vergi kimlik numaralı HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş. 'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı oylamaya sunuldu, katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
8. Verilen önerge çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine, görevi kabul ettiklerine dair yazılı beyanları bulunan ve 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere, A Grubu pay sahibinin aday gösterdiği Sayın Feray Takmak, Sayın Cemil Armağan ve Sayın Arif Bektaş'ın ve yine 1 (bir) yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere, adaylıkları T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.17-1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ" ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 numaralı maddesi çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan Sayın Tahsin Yılmaz'ın ve Sayın Döndü Duygu Baysal'ın seçilmeleri oylamaya sunuldu katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
9. Verilen önerge doğrultusunda, yönetim kurulu başkanına aylık net 12.000 TL, diğer yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.000,- TL ücret ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket'in faaliyet konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde sayılan diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
11. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.7) ilgili hükümleri uyarınca 2019 yılı içinde (1.3.6.) numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler bulunmadığı hakkında ortaklara bilgi sunulmuştur.
12. Şirket'in 2019 yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu'nun Genel Kurul'dan 21 gün önce ortakların incelemesine sunulmuş olması sebebiyle okunmamasına yönelik olarak verilen önerge oy birliği ile kabul edilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
13. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6) çerçevesinde, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, 2019 yılı içerisinde, Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlemler ve/veya Şirket veya Şirket'in bağlı ortaklıklarının işletme konularına girecek şekilde kendileri veya başkası hesabına işlemler yapmadıkları ve/veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedikleri hususlarında ortaklara bilgi verilmiştir.
14. Şirket'in 2019 yılında bağış yapmadığı ve yardımda bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket'in 2020 yılı içerisinde yapabileceği bağışların üst sınırının 15.000,-TL olarak belirlenmesi oylamaya sunuldu. Öneri katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
15. Dilekler bölümüne geçildiğinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından Toplantı Başkanı tarafından 11:21'de Toplantı kapatılmıştır. 28.12.2020 / Ankara


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 28.12.2020.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi 28.12.2020.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2019 yılı İlişkili Taraf İşlemleri Raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, toplantıya ait " tutanak ve ekleri" ile "hazır bulunanlar listesi" ekte tarafınıza sunulmuştur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895123


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.565 Değişim: 0,53% Hacim : 34.329 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.561 19.01.2021 Yüksek 1.578
Açılış: 1.570
7,4751 Değişim: 0,03%
Düşük 7,4179 19.01.2021 Yüksek 7,4886
Açılış: 7,4731
9,0647 Değişim: 0,32%
Düşük 8,9936 19.01.2021 Yüksek 9,0711
Açılış: 9,036
442,73 Değişim: 0,18%
Düşük 438,61 19.01.2021 Yüksek 443,44
Açılış: 441,92
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.