KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

26.04.2022 - 18:49
KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 917.218.952 1.016.677.502
Kasa
14 32.845 30.944
Alınan Çekler
14 12 12
Bankalar
14 608.306.894 778.694.768
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 308.879.201 237.951.778
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 140.256.500 137.912.350
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
11 140.256.500 137.912.350
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 985.095.818 796.243.083
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 985.889.307 796.537.296
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -1.660.837 -1.161.561
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 129.560.110 121.482.219
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -128.692.762 -120.614.871
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 17.070 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
12 17.070 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 6.274.564 3.309.686
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 3.555.930 3.309.686
Diğer Çeşitli Alacaklar
12 2.718.634 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 185.148.547 163.311.028
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 180.313.279 161.365.448
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 4.835.268 1.945.580
DİĞER CARİ VARLIKLAR
12ve19 416.998 999.916
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
12ve19 416.998 907.696
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 0
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 92.220
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
2.234.428.449 2.118.453.565
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 890.420 890.420
Bağlı Menkul Kıymetler
9 875.420 875.420
İştirakler
9 15.000 15.000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 137.694.409 139.138.846
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 128.440.701 128.440.701
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 9.608.335 9.588.747
Motorlu Taşıtlar
6 4.270.049 4.270.049
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 2.745.672 2.745.672
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 12.231.791 11.111.926
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -19.602.139 -17.018.249
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 23.478.961 22.451.118
Haklar
8 41.760.638 39.719.550
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -18.281.677 -17.268.432
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
4.2 0 11.562
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
4.2 0 11.562
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
162.063.790 162.491.946
TOPLAM VARLIKLAR
2.396.492.239 2.280.945.511
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
2.1.6 ve 20 3.022.144 2.774.472
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.1.6 ve 20 3.582.529 3.321.439
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
2.1.6 ve 20 -560.385 -546.967
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 601.337.259 582.860.738
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 601.337.259 582.860.738
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19 0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 72.016 24.492
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 72.016 24.492
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 76.498.146 61.213.633
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 14.361.118 13.026.318
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 19.519.682 14.450.857
Diğer Çeşitli Borçlar
19 42.617.346 33.736.458
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 996.387.435 926.841.514
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 557.829.494 494.505.602
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.25 ve 17 14.416.867 2.520.336
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 424.141.074 429.815.576
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 39.351.280 34.916.454
Ödenecek Vergi ve Fonlar
19 37.558.762 33.643.532
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
19 1.792.518 1.272.922
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
19 34.432.694 24.557.382
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -34.432.694 -24.557.382
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 20.712.650 29.871.960
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 20.712.650 29.871.960
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 133.285.682 112.848.202
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 129.152.349 112.848.202
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
4.133.333 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.870.666.612 1.751.351.465
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
3.858.806 3.809.513
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.692.776 4.640.766
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
-833.970 -831.253
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 70.772.823 67.648.270
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 19.194.896 20.562.198
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 51.577.927 47.086.072
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 10.807.529 7.947.861
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 10.807.529 7.947.861
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 2.505.088 10.444.472
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 2.505.088 10.444.472
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
87.944.246 89.850.116
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
163.069.856 163.069.856
(Nominal) Sermaye
2.13ve15 163.069.856 163.069.856
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
15 93.916.097 95.634.588
Yasal Yedekler
8.959.145 5.543.354
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
-10.756.732 -8.558.741
Diğer Kar Yedekleri
15 95.713.684 98.649.975
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
176.519.687 110.653.506
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 0
NET DÖNEM KARI/ZARARI
2.305.589 68.315.828
Dönem Net Karı
2.305.589 68.315.828
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
437.881.381 439.743.930
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
2.396.492.239 2.280.945.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
266.661.369 196.697.798
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
222.522.207 169.670.322
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 296.375.328 178.531.887
Brüt Yazılan Primler (+)
17 921.594.964 486.619.433
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10ve17 -606.872.622 -301.642.939
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -18.347.014 -6.444.607
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 -61.956.590 -8.957.228
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -286.038.607 -70.470.352
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 215.967.637 64.086.776
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17 8.114.380 -2.573.652
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 -11.896.531 95.663
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
-1.840.046 319.602
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-10.056.485 -223.939
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
43.386.194 33.432.975
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-13.608.018 -12.279.988
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
-13.608.018 -12.279.988
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
14.360.986 5.874.489
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-256.047.086 -169.894.899
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -194.047.025 -123.168.663
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17ve29 -199.721.527 -92.428.516
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -342.518.264 -176.136.596
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10ve17 142.796.737 83.708.080
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 5.674.502 -30.740.147
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -488.188.588 -141.250.003
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 493.863.090 110.509.856
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17ve29 -4.491.855 -3.502.996
Faaliyet Giderleri (-)
32 -57.508.206 -43.223.240
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
10.614.283 26.802.899
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
10.614.283 26.802.899
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
10.614.283 26.802.899
YATIRIM GELİRLERİ
101.405.227 96.713.529
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 39.953.921 31.928.630
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 0 0
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 2.330.059 2.250.000
Kambiyo Karları
4.2 59.121.247 62.534.899
İştiraklerden Gelirler
0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
0 0
Diğer Yatırımlar
0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-97.309.225 -89.582.561
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -4.374.843 -2.622.200
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -3.917.952 -987.010
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 0 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-43.386.194 -33.432.975
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -42.033.101 -49.785.937
Amortisman Giderleri (-)
6ve8 -3.597.135 -2.754.439
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-2.529.384 -4.633.662
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
21ve35 6.897.349 448.779
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
0 0
Diğer Gelir ve Karlar
10.498.563 734.863
Diğer Gider ve Zararlar (-)
47 -12.991.027 -176.518
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.305.589 22.027.409
Dönem Karı veya Zararı
12.180.901 29.300.205
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -9.875.312 -7.272.796
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
2.305.589 22.027.409
Azınlık Payları
0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
717.881.593 375.955.025
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 969.424
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-812.902.999 -187.984.976
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 -117.394.937
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
-95.021.406 71.544.536
Faiz Ödemeleri (-)
-185.777 -143.416
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-9.378.039 -5.603.848
Diğer Nakit Girişleri
1.154.399 958.711
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-63.211.217 -89.032.317
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-166.642.040 -22.276.334
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
6 0 27.000
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6 ve8 -2.060.676 -1.008.391
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -51.679.533 0
Mali Varlıkların Satışı
11 45.000.000 0
Alınan Faiz
49.356.197 19.702.498
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
40.615.988 18.721.107
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
20 -1.008.676 -603.273
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-1.008.676 -603.273
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
17.088.146 12.748.962
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
-109.946.582 8.590.462
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 852.343.096 805.848.562
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 742.396.514 814.439.024


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 54.392.161 0 0 2.597.170 0 6.619.711 58.923.677 52.300.131 337.902.706 0 337.902.706
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
163.069.856 0 54.392.161 0 0 2.597.170 0 6.619.711 58.923.677 52.300.131 337.902.706 0 337.902.706
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -36.176 0 0 -36.176 0 -36.176
Varlıklarda Değer Artışı
15 0 0 615.557 0 0 0 0 0 0 555.856 1.171.413 0 1.171.413
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 22.027.409 0 22.027.409 0 22.027.409
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 2.946.184 0 0 -58.923.677 55.977.493 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 55.007.718 0 0 5.543.354 0 6.583.535 22.027.409 108.833.480 361.065.352 0 361.065.352
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 86.632.488 0 0 5.543.354 0 5.528.898 68.315.828 110.653.506 439.743.930 0 439.743.930
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
163.069.856 0 86.632.488 0 0 5.543.354 0 5.528.898 68.315.828 110.653.506 439.743.930 0 439.743.930
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -1.970.144 0 0 -1.970.144 0 -1.970.144
Varlıklarda Değer Artışı
15 0 0 -3.164.135 0 0 0 0 0 0 966.141 -2.197.994 0 -2.197.994
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 2.305.589 0 2.305.589 0 2.305.589
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 3.415.788 0 0 -68.315.828 64.900.040 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 83.468.353 0 0 8.959.142 3.558.754 2.305.589 176.519.687 437.881.381 0 437.881.381http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024050


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.980 Değişim: 0,00% Hacim : 68.927 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.920 17.08.2022 Yüksek 2.983
Açılış: 2.929
17,9612 Değişim: 0,07%
Düşük 17,9320 18.08.2022 Yüksek 17,9633
Açılış: 17,9479
18,2677 Değişim: -0,05%
Düşük 18,2415 18.08.2022 Yüksek 18,3130
Açılış: 18,2768
1.018,13 Değişim: 0,11%
Düşük 1.016,07 18.08.2022 Yüksek 1.020,40
Açılış: 1.017,00
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.