KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

29.02.2020 - 00:13
KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 735.460.231 535.849.907
Kasa
14 14.316 22.431
Alınan Çekler
14 12 12
Bankalar
14 607.833.612 426.518.056
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
0 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 127.612.291 109.309.408
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 354.504.504 225.247.317
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 354.772.281 225.524.645
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -1.135.125 -1.124.814
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 104.783.925 85.521.967
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -103.916.577 -84.674.481
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 19.732 23.332
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
12 19.732 23.332
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 613.122 893.480
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 1.158.120 942.188
Diğer Çeşitli Alacaklar
12 -544.998 -48.708
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 98.386.217 82.823.147
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 86.955.210 69.838.885
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 11.431.007 12.984.262
DİĞER CARİ VARLIKLAR
12ve19 2.873.080 4.859.406
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
12ve19 2.812.091 4.814.098
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 0
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
60.989 45.308
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
1.191.856.886 849.696.589
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 584.340 445.032
Bağlı Menkul Kıymetler
9 569.340 430.032
İştirakler
9 15.000 15.000
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 68.914.278 66.477.012
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 62.315.146 62.260.701
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 6.716.399 5.800.290
Motorlu Taşıtlar
6 4.902.189 4.448.551
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 2.716.041 2.490.102
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
2.1.6ve6 6.047.405 140.695
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -13.782.902 -8.663.327
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 14.409.136 9.716.465
Haklar
8 24.931.294 17.823.554
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -10.522.158 -8.107.089
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 266.111 337.409
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
17 266.111 337.409
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
84.173.865 76.975.918
TOPLAM VARLIKLAR
1.276.030.751 926.672.507
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
2.1.6 ve 20 97.540 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.1.6 ve 20 107.995 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
2.1.6 ve 20 -10.455 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 302.938.564 125.784.159
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 125.833.696 34.648.760
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19 177.104.868 91.135.399
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 30.159.434 23.432.150
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 4.944.556 3.619.949
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 9.250.306 7.540.185
Diğer Çeşitli Borçlar
19 15.964.572 12.272.016
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 542.525.682 449.582.899
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 297.008.871 230.988.195
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.25 ve 17 1.587.060 2.488.318
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 243.929.751 216.106.386
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 17.975.925 13.514.161
Ödenecek Vergi ve Fonlar
19 16.994.464 12.890.915
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
19 981.461 623.246
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
19 15.607.610 10.431.663
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -15.607.610 -10.431.663
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 14.159.104 10.644.058
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 14.159.104 10.644.058
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 58.074.199 49.814.638
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 58.074.199 49.814.638
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
965.930.448 672.772.065
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
2.1.6 ve 20 4.549.662 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.1.6 ve 20 5.037.340 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
2.1.6 ve 20 -487.678 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 37.847.812 35.056.538
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 14.840.106 18.738.366
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 23.007.706 16.318.172
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 4.584.432 4.393.675
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 4.584.432 4.393.675
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 964.291 2.278.364
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 964.291 2.278.364
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
47.946.197 41.728.577
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
163.069.856 163.069.856
(Nominal) Sermaye
2.13ve15 163.069.856 163.069.856
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
15 43.719.212 45.171.528
Yasal Yedekler
93.016 0
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
0 0
Diğer Kar Yedekleri
15 43.626.196 45.171.528
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
3.211.798 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
0 -26.531.201
NET DÖNEM KARI/ZARARI
50.083.088 28.391.530
Dönem Net Karı
50.083.088 28.391.530
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
262.154.106 212.171.865
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
1.276.030.751 926.672.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
545.767.338 374.340.962
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
485.383.971 337.400.311
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 546.605.129 419.797.619
Brüt Yazılan Primler (+)
17 1.238.078.671 906.193.305
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 -663.847.104 -464.768.124
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -27.626.438 -21.627.562
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -62.122.416 -80.382.615
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -180.774.413 -102.820.527
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 115.125.200 19.730.758
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17 3.526.797 2.707.154
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 901.258 -2.014.693
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
4.774.449 -10.649.377
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
-3.873.191 8.634.684
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
73.479.799 44.721.557
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-28.103.270 -17.799.234
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
-28.103.270 -17.799.234
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
15.006.838 10.018.328
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-469.517.394 -351.021.527
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -328.406.188 -267.393.003
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 -300.582.823 -220.715.817
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -568.094.745 -480.730.859
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 267.511.922 260.015.042
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -27.823.365 -46.677.186
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -139.506.505 -207.770.030
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 111.683.140 161.092.844
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -6.689.534 -4.480.605
Faaliyet Giderleri (-)
32 -134.421.672 -79.147.919
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
76.249.944 23.319.435
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
76.249.944 23.319.435
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
76.249.944 23.319.435
YATIRIM GELİRLERİ
119.730.370 141.996.080
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 93.334.718 60.089.805
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 2.423.173
Kambiyo Karları
4.2 26.395.652 79.483.102
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-108.481.015 -113.581.449
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -7.574.813 -4.634.482
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
-6.234.239
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
4.2 -73.479.799 -44.721.557
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -19.712.768 -53.160.890
Amortisman Giderleri (-)
6.8 -7.713.635 -4.830.281
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-21.808.601 -12.910.873
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -22.872.234 -14.900.308
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
35 1.288.862 1.804.401
Diğer Gelir ve Karlar
378.737 866.486
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-603.966 -681.452
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
50.083.088 28.391.530
Dönem Karı veya Zararı
65.690.698 38.823.193
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
-15.607.610 -10.431.663
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
50.083.088 28.391.530
Azınlık Payları
0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.002.283.181 828.434.988
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
32.641.213 10.656.516
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-576.270.278 -501.865.397
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-147.526.270 -159.616.011
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
311.127.846 177.610.096
Faiz Ödemeleri (-)
-498.131
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-12.708.252 -15.319.897
Diğer Nakit Girişleri
15.983.437 7.013.135
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-200.084.290 -162.973.277
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
113.820.610 6.330.057
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
26.200 231.700
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
7 -14.843.572 -9.412.227
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -120.670.978
Mali Varlıkların Satışı
11 157.149.542
Alınan Faiz
82.287.741 53.263.368
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
67.470.369 80.561.405
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
-1.808.989
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
-1.808.989 0
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
6.682.884 26.322.212
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
186.164.874 113.213.674
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 458.801.136 345.587.462
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 644.966.010 458.801.136


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 41.311.787 0 0 0 0 8.519.713 21.277.863 -49.253.552 184.925.667 0 184.925.667
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
163.069.856 0 41.311.787 0 0 0 0 8.519.713 21.277.863 -49.253.552 184.925.667 0 184.925.667
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -1.145.332 0 0 -1.145.332 0 -1.145.332
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -1.444.488 0 0 0 0 0 0 1.444.488 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 28.391.530 0 28.391.530 0 28.391.530
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 0 0 0 -21.277.863 21.277.863 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 39.867.299 0 0 0 0 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 0 212.171.865
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 39.867.299 0 0 0 0 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 0 212.171.865
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
163.069.856 0 39.867.299 0 0 0 0 7.374.381 28.391.530 -26.531.201 212.171.865 0 212.171.865
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -100.847 0 0 -100.847 0 -100.847
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 -1.444.485 0 0 0 0 0 0 1.444.485 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 50.083.088 0 50.083.088 0 50.083.088
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 0 0 0 93.016 0 0 -28.391.530 28.298.514 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 38.422.814 0 0 93.016 7.273.534 50.083.088 3.211.798 262.154.106 0 262.154.106http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823143


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3057 Değişim: -0,27%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8329 Değişim: -0,16%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
529,60 Değişim: -0,04%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,05
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.