KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:12
KAP ***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor

***RAYSG*** RAY SİGORTA A.Ş.( Sigorta Şirketleri Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Bilanço

VARLIKLAR

CARİ VARLIKLAR

NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR
14 449.487.240 410.129.914
Kasa
14 64.831 52.870
Alınan Çekler
14 12 12
Bankalar
14 374.859.580 336.769.731
Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)
-2.573 0
Banka Garantili ve Üç Aydan Kısa Vadeli Kredi Kartı Alacakları
14 74.565.390 73.307.301
Diğer Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR İLE RİSKİ SİGORTALILARA AİT FİNANSAL YATIRIMLAR
11 43.512.039 36.478.564
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Varlıklar
11 10.021.446 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
11 33.490.593 36.478.564
Krediler
0 0
Krediler Karşılığı (-)
0 0
Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Şirket Hissesi
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
12 228.960.302 157.637.144
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
12 228.986.728 157.353.925
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
12 -873.912 -564.267
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
12 80.607.331 72.012.327
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
12 -79.759.845 -71.164.841
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
12 8.368 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
12 8.368 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
12 7.805.318 229.944
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
12 919.551 530.922
Diğer Çeşitli Alacaklar
12 6.885.767 -300.978
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 71.194.015 54.596.107
Ertelenmiş Üretim Giderleri
17 59.841.415 53.024.045
Tahakkuk Etmiş Faiz ve Kira Gelirleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Giderler
17 11.352.600 1.572.062
DİĞER CARİ VARLIKLAR
12 ve 19 2.243.310 1.270.122
Gelecek Aylar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
12ve19 2.243.310 1.270.122
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
İş Avansları
0 0
Personele Verilen Avanslar
0 0
Sayım ve Tesellüm Noksanları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Varlıklar
0 0
Diğer Cari Varlıklar Karşılığı ( -)
0 0
CARİ VARLIKLAR TOPLAMI
803.210.592 660.341.795
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR

ESAS FAALİYETLERDEN ALACAKLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
Sigorta ve Reasürans Şirketleri Nezdindeki Depolar
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar)
0 0
Sigortalılara Krediler (İkrazlar) Karşılığı (-)
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar
0 0
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARDAN ALACAKLAR
0 0
Ortaklardan Alacaklar
0 0
İştiraklerden Alacaklar
0 0
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Alacaklar
0 0
Personelden Alacaklar
0 0
Diğer İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar
0 0
İlişkili Taraflardan Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
DİĞER ALACAKLAR
0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0
Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)
0 0
Verilen Depozito Ve Teminatlar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar
0 0
Diğer Çeşitli Alacaklar Reeskontu (-)
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar
0 0
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)
0 0
FİNANSAL VARLIKLAR
9 427.831 361.210
Bağlı Menkul Kıymetler
9 427.831 361.210
İştirakler
0 0
İştirakler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Bağlı Ortaklıklar
0 0
Bağlı Ortaklıklar Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüsler Sermaye Taahhütleri (-)
0 0
Finansal Varlıklar Ve Riski Sigortalılara Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Finansal Varlıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
MADDİ VARLIKLAR
6 65.542.960 66.668.456
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)
0 0
Kullanım Amaçlı Gayrimenkuller
6 62.260.701 62.260.701
Makine ve Teçhizatlar
0 0
Demirbaş ve Tesisatlar
6 4.495.380 4.028.470
Motorlu Taşıtlar
6 4.503.000 3.756.937
Diğer Maddi Varlıklar, Özel Maliyet Bedelleri Dahil
6 2.306.182 2.200.777
Kiralama Yoluyla Edinilmiş Maddi Varlıklar
6 140.695 140.695
Birikmiş Amortismanlar (-)
6 -8.162.998 -5.719.124
Maddi Varlıklara İlişkin Avanslar, Yapılmakta Olan Yatırımlar Dahil
0 0
MADDİ OLMAYAN VARLIKLAR
8 7.808.911 5.033.239
Haklar
8 15.482.106 11.798.498
Şerefiye
0 0
Faaliyet Öncesi Döneme Ait Giderler
0 0
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Varlıklar
0 0
Birikmiş İtfalar (Amortismanlar) (-)
8 -7.673.195 -6.765.259
Maddi Olmayan Varlıklara İlişkin Avanslar
0 0
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKKUKLARI
17 137.717 2.948.958
Ertelenmiş Üretim Giderleri
0 0
Gelir Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Giderler
17 137.717 2.948.958
DİĞER CARİ OLMAYAN VARLIKLAR
0 0
Efektif Yabancı Para Hesapları
0 0
Döviz Hesapları
0 0
Gelecek Yıllar İhtiyacı Stoklar
0 0
Peşin Ödenen Vergiler Ve Fonlar
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlıkları
0 0
Diğer Çeşitli Cari Olmayan Varlıklar
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Amortismanı (-)
0 0
Diğer Cari Olmayan Varlıklar Karşılığı (-)
0 0
CARİ OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI
73.917.419 75.011.863
TOPLAM VARLIKLAR
877.128.011 735.353.658
YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE

YÜKÜMLÜLÜKLER

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Uzun Vadeli Kredilerin Ana Para Taksitleri ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Tahviller (Bonolar) Anapara, Taksit ve Faizleri
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
19 143.470.535 108.883.783
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
19 61.563.592 38.158.302
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
19 81.906.943 70.725.481
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
19 37.063 216.338
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
19 37.063 216.338
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
19 10.912.163 18.320.071
Alınan Depozito ve Teminatlar
19 2.867.969 2.642.793
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
19 3.794.175 5.666.146
Diğer Çeşitli Borçlar
19 4.250.019 10.011.132
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 390.514.185 322.000.643
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 181.489.308 152.097.818
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
2.25 ve 17 2.305.822 473.625
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
17 206.719.055 169.429.200
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE BENZERİ DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER İLE KARŞILIKLARI
19 13.763.366 9.646.672
Ödenecek Vergi ve Fonlar
19 13.168.784 9.140.397
Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri
19 594.582 506.275
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Ödenecek Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülükler
0 0
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları
19 11.334.707 9.875.432
Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)
19 -11.334.707 -9.875.432
Diğer Vergi ve Benzeri Yükümlülük Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 9.062.502 8.837.999
Kıdem Tazminatı Karşılığı
0 0
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
Maliyet Giderleri Karşılığı
23 9.062.502 8.837.999
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
19 49.762.593 45.696.625
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
19 49.762.593 45.696.625
Gider Tahahkkukları
0 0
Gelecek Aylara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları
0 0
Diğer Çeşitli Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
617.522.407 513.602.131
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

FİNANSAL BORÇLAR
0 0
Kredi Kuruluşlarına Borçlar
0 0
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)
0 0
Çıkarılmış Tahviller
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Çıkarılmış Diğer Finansal Varlıklar İhraç Farkı (-)
0 0
Diğer Finansal Borçlar (Yükümlülükler)
0 0
ESAS FAALİYETLERDEN BORÇLAR
0 0
Sigortacılık Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Reasürans Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Sigorta Ve Reasürans Şirketlerinden Alınan Depolar
0 0
Emeklilik Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar
0 0
Diğer Esas Faaliyetlerden Borçlar Borç Senetleri Reeskontu (-)
0 0
İLİŞKİLİ TARAFLARA BORÇLAR
0 0
Ortaklara Borçlar
0 0
İştiraklere Borçlar
0 0
Bağlı Ortaklıklara Borçlar
0 0
Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslere Borçlar
0 0
Personele Borçlar
0 0
Diğer İlişkili Taraflara Borçlar
0 0
DİĞER BORÇLAR
0 0
Alınan Depozito ve Teminatlar
0 0
Tedavi Giderlerine İlişkin SGK'ya Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar
0 0
Diğer Çeşitli Borçlar Reeskontu (-)
0 0
SİGORTACILIK TEKNİK KARŞILIKLARI
17 33.156.266 29.083.695
Kazanılmamış Primler Karşılığı - Net
17 19.053.549 17.246.128
Devam Eden Riskler Karşılığı - Net
0 0
Matematik Karşılıklar - Net
0 0
Muallak Tazminat Karşılığı - Net
0 0
İkramiye Ve İndirimler Karşılığı - Net
0 0
Diğer Teknik Karşılıklar - Net
17 14.102.717 11.837.567
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER VE KARŞILIKLARI
0 0
Ödenecek Diğer Yükümlülükler
0 0
Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler
0 0
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları
0 0
DİĞER RİSKLERE İLİŞKİN KARŞILIKLAR
23 4.081.768 3.373.068
Kıdem Tazminatı Karşılığı
23 4.081.768 3.373.068
Sosyal Yardım Sandığı Varlık Açıkları Karşılığı
0 0
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKKUKLARI
0 0
Ertelenmiş Üretim Gelirleri
0 0
Gider Tahakkukları
0 0
Gelecek Yıllara Ait Diğer Gelirler
0 0
DİĞER UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21 3.273.418 4.369.097
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
21 3.273.418 4.369.097
Diğer Çeşitli Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
40.511.452 36.825.860
ÖZSERMAYE

ÖDENMİŞ SERMAYE
163.069.856 163.069.856
(Nominal) Sermaye
2.13 ve 15 163.069.856 163.069.856
Ödenmemiş Sermaye (-)
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları
0 0
Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları (-)
0 0
Tescili Beklenen Sermaye
0 0
SERMAYE YEDEKLERİ
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İhraç Primleri
15 2.070.152 2.070.152
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Sermayeye Eklenecek Satış Karları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
KAR YEDEKLERİ
15 45.878.978 47.761.348
Yasal Yedekler
0 0
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
0 0
Özel Fonlar, Yedekler
0 0
Finansal Varlıkların Değerlemesi
0 0
Diğer Kar Yedekleri
15 45.878.978 47.761.348
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI
0 0
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)
-26.892.323 -49.253.552
NET DÖNEM KARI/ZARARI
34.967.489 21.277.863
Dönem Net Karı
34.967.489 21.277.863
Dönem Net Zararı ( -)
0 0
Dağıtıma Konu Olmayan Dönem Karı
0 0
AZINLIK PAYLARI
0 0
ÖZSERMAYE TOPLAMI
219.094.152 184.925.667
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER VE ÖZSERMAYE
877.128.011 735.353.658


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Gelir Tablosu

I-TEKNİK BÖLÜM

HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR
256.018.857 223.103.997 97.010.773 74.995.151
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
235.425.680 202.472.944 87.153.979 68.651.257
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 268.456.788 197.998.010 89.060.266 63.399.367
Brüt Yazılan Primler (+)
17 638.582.053 501.295.254 181.669.768 148.340.241
Reasüröre Devredilen Primler (-)
10 ve 17 -356.155.081 -290.501.971 -88.788.143 -81.601.533
SGK'ya Aktarılan Primler (-)
17 -13.970.184 -12.795.273 -3.821.359 -3.339.341
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 ve 29 -31.198.911 4.938.482 -1.014.226 5.387.188
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
17 -55.308.778 -31.503.300 27.775.426 16.087.298
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 23.986.468 37.563.720 -27.870.512 -9.538.594
Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
17 123.399 -1.121.938 -919.140 -1.161.516
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 ve 29 -1.832.197 -463.548 -892.061 -135.298
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
-8.718.299 -6.574.863 -4.915.203 979.535
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
6.886.102 6.111.315 4.023.142 -1.114.833
Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
26.644.394 21.920.835 11.106.954 7.865.076
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
-11.996.587 -5.830.030 -4.785.982 -2.487.281
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
-11.996.587 -5.830.030 -4.785.982 -2.487.281
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri (+)
5.945.370 4.540.248 3.535.822 966.099
HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
-236.831.248 -209.600.456 -80.469.770 -84.743.158
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 -185.730.585 -161.895.960 -68.041.620 -71.723.222
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
17 ve 29 -148.440.730 -113.668.597 -56.715.695 -38.722.691
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
17 -331.462.725 -218.793.801 -143.644.765 -85.506.751
Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
10 ve 17 183.021.995 105.125.204 86.929.070 46.784.060
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
17 ve 29 -37.289.855 -48.227.363 -11.325.925 -33.000.531
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
17 -144.992.610 -123.268.000 -47.746.045 -70.850.032
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
17 107.702.755 75.040.637 36.420.120 37.849.501
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
29 -2.265.150 -1.208.782 -954.821 -241.864
Faaliyet Giderleri (-)
32 -48.835.513 -46.495.714 -11.473.329 -12.778.072
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
19.187.609 13.503.541 16.541.003 -9.748.007
HAYAT TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Kazanılmış Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Yazılan Primler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
0 0 0 0
Brüt Yazılan Primler (+)
0 0 0 0
Reasüröre Devredilen Primler (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
0 0 0 0
Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Hayat Branşı Yatırım Geliri
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Karlar
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirler (+/-)
0 0 0 0
Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (+/-)
0 0 0 0
Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
0 0 0 0
HAYAT TEKNİK GİDER
0 0 0 0
Gerçekleşen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Ödenen Tazminatlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak) (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlar (-)
0 0 0 0
Brüt Ödenen Tazminatlarda Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığı (-)
0 0 0 0
Muallak Tazminatlar Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
0 0 0 0
İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürans Payı (+)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Matematik Karşılıklar (-)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılık (+/-)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı, Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar
0 0 0 0
Matematik Karşılığında Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Aktüeryal Matematik Karşılıklar Reasürör Payı (+)
0 0 0 0
Kar Payı Karşılığı Reasürör Payı (Yatırım Riski Poliçe Sahiplerine Ait Poliçeler İçin Ayrılan Karşılıklar) (+)
0 0 0 0
Diğer Teknik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
Yatırımlardaki Gerçekleşmemiş Zararlar (-)
0 0 0 0
Teknik Olmayan Bölüme Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
0 0 0 0
Fon İşletim Gelirleri
0 0 0 0
Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Giriş Aidatı Gelirleri
0 0 0 0
Ara Verme Halinde Yönetim Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Özel Hizmet Gideri Kesintisi
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansı Değer Artış Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Teknik Gelirler
0 0 0 0
EMEKLİLİK TEKNİK GİDERİ
0 0 0 0
Toplam Fon Giderleri (-)
0 0 0 0
Sermaye Tahsis Avansları Değer Azalış Giderleri (-)
0 0 0 0
Faaliyet Giderleri (-)
0 0 0 0
Diğer Teknik Giderler (-)
0 0 0 0
Ceza Ödemeleri (-)
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
II-TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM

TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI
19.187.609 13.503.541 16.541.003 -9.748.007
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT
0 0 0 0
TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK
0 0 0 0
GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ
19.187.609 13.503.541 16.541.003 -9.748.007
YATIRIM GELİRLERİ
123.308.573 39.838.105 80.081.737 14.874.419
Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
4.2 39.983.502 28.474.316 17.009.184 11.203.396
Finansal Yatırımların Nakde Çevrilmesinden Elde Edilen Karlar
4.2 679.746 215.906 142.916 159.812
Finansal Yatırımların Değerlemesi
4.2 417.371 0 -559.424 -929.606
Kambiyo Karları
4.2 82.227.954 11.147.883 63.489.061 4.440.817
İştiraklerden Gelirler
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teşebbüslerden Gelirler
0 0 0 0
Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
0 0 0 0
Diğer Yatırımlar
0 0 0 0
Hayat Teknik Bölümünden Aktarılan Yatırım Gelirleri
0 0 0 0
YATIRIM GİDERLERİ (-)
-88.754.958 -32.780.595 -56.660.631 -11.721.220
Yatırım Yönetim Giderleri-Faiz Dahil (-)
4.2 -3.044.509 -2.238.120 -1.197.907 -803.317
Yatırımlar Değer Azalışları (-)
4.2 -4.108.438 -15.956 -1.439.883 -15.956
Yatırımların Nakte Çevrilmesi Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
4.2 -3.171.072 0 -1.285.156 0
Hayat Dışı Teknik Bölümüne Aktarılan Yatırım Gelirleri (-)
-26.644.394 -21.920.835 -11.106.954 -7.865.076
Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar (-)
0 0 0 0
Kambiyo Zararları (-)
4.2 -48.300.512 -6.505.056 -40.370.892 -2.337.430
Amortisman Giderleri (-)
6 ve 8 -3.486.033 -2.100.628 -1.259.839 -699.441
Diğer Yatırım Giderleri (-)
0 0 0 0
DİĞER FAALİYETLERDEN VE OLAĞANDIŞI FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR İLE GİDER VE ZARARLAR (+/-)
-7.439.028 -2.939.646 -3.200.821 2.479.089
Karşılıklar Hesabı (+/-)
47 -8.542.027 -6.967.438 -4.629.024 -1.794.678
Reeskont Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Özellikli Sigortalar Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Enflasyon Düzeltmesi Hesabı (+/-)
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı (+/-)
895.929 4.174.184 895.929 4.575.138
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri (-)
35 0 0 292.959 0
Diğer Gelir ve Karlar
642.679 697.429 423.064 16.322
Diğer Gider ve Zararlar (-)
-435.609 -843.821 -183.749 -317.693
Önceki Yıl Gelir ve Karları
0 0 0 0
Önceki Yıl Gider ve Zararları (-)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
34.967.489 10.415.889 28.362.692 -6.715.112
Dönem Karı veya Zararı
46.302.196 17.621.405 36.761.288 -4.115.719
Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)
35 -11.334.707 -7.205.516 -8.398.596 -2.599.393
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Ana Ortaklık Payları
34.967.489 10.415.889 28.362.692 -6.715.112
Azınlık Payları
0 0 0 0


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akım Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Sigortacılık Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
563.940.913 474.996.435
Reasürans Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
7.710.701 22.271.531
Emeklilik Faaliyetlerinden Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Sigortacılık Faaliyetleri Nedeniyle Yapılan Nakit Çıkışı (-)
-357.077.195 -243.891.461
Reasürans Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
-120.336.401 -113.156.605
Emeklilik Faaliyetleri Nedeniyle Nakit Çıkışı (-)
0 0
Esas Faaliyetler Sonucu Oluşan Nakit
94.238.018 140.219.900
Faiz Ödemeleri (-)
0 0
Gelir Vergisi Ödemeleri (-)
-4.864.600 -4.267.527
Diğer Nakit Girişleri
5.253.767 3.417.429
Diğer Nakit Çıkışları (-)
-121.336.367 -108.355.813
Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
-26.709.182 31.013.989
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Maddi Varlıkların Satışı
168.900 1.479.040
Maddi Varlıkların İktisabı (-)
6 ve 8 -5.182.814 -3.259.876
Mali Varlık İktisabı (-)
11 -113.214.708 -55.702.016
Mali Varlıkların Satışı
11 102.490.167 42.996.898
Alınan Faiz
34.475.218 17.506.748
Alınan Temettüler
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Yatırım Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit
18.736.763 3.020.794
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI

Hisse Senedi İhracı
0 0
Kredilerle İlgili Nakit Girişleri
0 0
Finansal Kiralama Borçları Ödemeleri (-)
0 0
Ödenen Temettüler (-)
0 0
Diğer Nakit Girişleri
0 0
Diğer Nakit Çıkışları (-)
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit
0 0
KUR FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNE OLAN ETKİSİ
33.927.442 1.176.682
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net Artış
25.955.023 35.211.465
Dönem Başındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 345.587.462 301.664.713
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu
14 371.542.485 336.876.178


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Sermaye İşletmenin Kendi Hisse Senetleri (-) Varlıklarda Değer Artışı Özsermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Yasal Yedekler Statü Yedekleri Diğer Yedekler ve Dağıtılmamış Karlar Net Dönem Karı (Zararı) Geçmiş Yıllar Karları (Zararları) Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Azınlık Payları Toplam
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 22.742.252 0 0 0 0 8.758.520 32.885.126 -101.123.753 126.332.001 0 126.332.001
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
2.1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 4.473.251 13.686.600 18.159.851 0 18.159.851
Yeni Bakiye
163.069.856 0 22.742.252 0 0 0 0 8.758.520 37.358.377 -87.437.153 144.491.852 0 144.491.852
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -77.828 0 0 -77.828 0 -77.828
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 10.415.889 0 10.415.889 0 10.415.889
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 -576.695 0 0 0 0 0 -37.358.377 37.935.072 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 22.165.557 0 0 0 0 8.680.692 10.415.889 -49.502.081 154.829.913 0 154.829.913
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özsermaye Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 41.311.787 0 0 0 0 8.519.713 21.277.863 -49.253.552 184.925.667 0 184.925.667
Muhasebe Politikasında Değişiklikler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
163.069.856 0 41.311.787 0 0 0 0 8.519.713 21.277.863 -49.253.552 184.925.667 0 184.925.667
Sermaye Arttırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nakit
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İşletmenin Aldığı Kendi Hisse Senetleri
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gelir Tablosunda Yer Almayan Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 -799.004 0 0 -799.004 0 -799.004
Varlıklarda Değer Artışı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Kazanç ve Kayıplar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Enflasyon Düzeltme Farkları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Net Karı (Zararı)
0 0 0 0 0 0 0 0 34.967.489 0 34.967.489 0 34.967.489
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Transfer
15 0 0 -1.083.366 0 0 0 0 0 -21.277.863 22.361.229 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyesi
163.069.856 0 40.228.421 0 0 0 0 7.720.709 34.967.489 -26.892.323 219.094.152 0 219.094.152http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716324


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: 0,15% Hacim : 33.046 Mio.TL Son veri saati : 17:46
Düşük 1.519 02.03.2021 Yüksek 1.537
Açılış: 1.526
7,3378 Değişim: 0,57%
Düşük 7,2702 02.03.2021 Yüksek 7,3631
Açılış: 7,296
8,8392 Değişim: 0,56%
Düşük 8,7606 02.03.2021 Yüksek 8,8492
Açılış: 8,7904
406,42 Değişim: 0,55%
Düşük 400,31 02.03.2021 Yüksek 409,14
Açılış: 404,21
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.