" />

KAP ***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.04.2023 - 18:33
KAP ***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***RALYH*** RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 20.03.2023
Genel Kurul Tarihi 12.04.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres LATANYA HOTEL Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No:1 Çankaya/Ankara

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4 - 2022 yılı ilişkin Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerin seçimi,
7 - Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı kar dağıtımı kararının görüşülerek karara bağlanması,
9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, 2023 yılı için bağımsız denetim şirketinin seçimi,
10 - 2022 yılında yapılan bağışlarla ilgili ortakların bilgilendirilmesi, 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesinin 4. fıkrası uyarınca şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alınması şartıyla şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 90.000.000 TL'den 750.000.000 TL'ye çıkartılması için Şirket Esas Sözleşmesinin ‘'Şirketin Sermayesi'' başlıklı 6. Maddesi ve ‘'Diğer Menkul Değerler Çıkarma'' başlıklı 32. Maddesinin, değiştirilmesine ilişkin tadil metninin görüşülerek karara bağlanması,
15 - Dilekler, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurula Davet.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Vekaleti.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları RAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin
12 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 OLAĞAN
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI
Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısını yapmak üzere 12/04/2023 tarihinde, saat 10:00'de LATANYA HOTEL Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No:1 Çankaya/ANKARA adresinde, Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2023 tarihli 84480061 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi MEHMET MERT'in gözetiminde toplanıldı.
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nin 21/03/2023 tarih ve 10794 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle yapılmıştır. Önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahibi yoktur.
Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinde, şirketin 63.000.000,00-TL sermayesine tekabül eden 63.000.000. adet hisseden 28.412,00-TL sermayesine tekabül eden 28.412 adet hissenin asaleten, 39.561.940,40-TL sermayesine tekabül eden 39.561.940,40 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiği ve toplantı nisabının mevcut olduğu bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantıda Bağımsız Denetim firması temsilcisinin de bulunması nedeni Yönetim Kurulu Üyesi Bülent AYHAN tarafından Bakanlık Temsilcisinin izni ile Gündem maddeleri görüşülmesine geçildi.
GÜNDEM MADDELERİ
1. Toplantının yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı Başkanlığına yetki verilmesine geçildi. Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında iç Yönerge'nin 7. Maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı görevini yerine getirmek üzere TAYFUN ECEVİT'in seçilmesi ve genel kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanına yetki verilmesi önerildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile Tayfun ECEVİT'in toplantı başkanı olmasına karar verilmiştir.
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 2. Maddesinde 2022 yılı Faaliyet Raporu'nun içeriğinde yer alan bilgilerin toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal Internet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir.
3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunmasına ilişkin gündemin 3. Maddesinde, Bağımsız Denetim Raporu'nun toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle Toplantı Başkanı, toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Kıdemli Denetim Uzmanı Samet IŞIKDEMİR tarafından rapor özetinin okunmasını istedi. Bağımsız denetim şirketi AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. Kıdemli Denetim Uzmanı Samet IŞIKDEMİR bağımsız denetim raporu özetini okudu. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece genel kurula bilgi verilmiştir.
4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına ilişkin gündemin 4. Maddesinde, Finansal Tabloların toplantıdan 21 gün öncesinde kamuoyuna duyurulduğu (Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu) ve talep eden pay sahiplerine verilmiş olması nedeniyle zaman kaybına neden olmamak için yeniden okunmasına gerek bulunmadığı ile okunmuş sayılması hususu pay sahiplerinin onayına sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir.
2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oylamaya sunuldu. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
5. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
6. Yönetim kurulu üye sayısının 5 kişi olarak belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyeliğine üç yıl süre ile Ankara 27. Noterliğinden aldığı 10/04/2023 tarih ve 6066 sayılı beyanname ile yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu beyan eden 60991289150 T.C. kimlik nolu Birlik Mah. 443. Sok. No:2/6 Çankaya/ANKARA adresinde ikamet eden Ahmet ZORLU, Kars 3. Noterliğinden aldığı 07/04/2023 tarih ve 002683 sayılı beyanname ile yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu beyan eden 34438822958 T.C. kimlik nolu Yenişehir Mah. 89 Sok. No:7A/7 Merkez/KARS adresinde ikamet eden Atahan Yasin ARAS, Kırıkan 1. Noterliğinde aldığı 10/04/2023 tarih ve 02975 sayılı beyanname ile yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu beyan eden 10262056530 T.C. kimlik nolu Karargahtepe Mah. Şelale Sok. No:10/2 Keçiören/ANKARA adresinde ikamet eden Rıza KANDEMİR'in,
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduklarını beyan eden 28717856802 T.C. kimlik nolu Beytepe Mah. Melikşah Cad. Beytepe Konakları D Blok No:7/6 Çankaya/ANKARA adresinde ikamet eden İsmet TURAN ve 21737597922 T.C. kimlik nolu Güzelyalı Mah. 3001 Sok. No:6/2 Atakum/SAMSUN ikamet eden İlhan AKSOY'un seçilmeleri teklif edildi, teklif 20.891 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Yönetim Kurulu Başkanı söz aldı. Mevcut ekonomik konjektör göz önünde bulundurularak, 2023 yılı Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur haklarının artırılarak, yönetim kurulu üyelerine Aylık Net Rıza KANDEMİR 15.000,00-TL, Ahmet ZORLU 15.000,00-TL, Atahan Yasin ARAS 3.000,00-TL, İlhan AKSOY 3.000,00.-TL ve İsmet TURAN 3.000,00.-TL ücret verilmesi katılan pay sahiplerin onayına sunuldu, teklif 20.891 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.
8. Sermaye Piyasası Kurulu Seri: II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri dahilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolara göre 224.307.284 TL tutarında Net Dönem Karından -7.938.220 TL geçmiş yılı zararlarının mahsup edilmesinden sonra kalan 216.369.064 TL karı, Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla 2022 yılı karından dağıtılabilir dönem karının dağıtılmaması hususu Genel Kurul'a sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 660 Sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, yönetim kurulu tarafından 2023 yılı için Şirketin iş ve işlemleri denetlemek üzere AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
10. Şirketimizin 2022 yılında bağış ve yardım faaliyeti olmamıştır, 2023 yılında bağış ve yardım yapılmamasına katılan pay sahiplerin onayına sunuldu, teklif 20.891 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2022 yılı içerisinde yapılan işlemler Kamuoyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile kamuoyuna duyurulan 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızın 33 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi verildi. Katılan paysahiplerin onayına sunuldu. Teklif 20.891 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına: Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işler, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri huşunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince Yönetim Kurulu'na izin verilmesi hususu katılan pay sahiplerin onayına sunuldu, Teklif 1 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirket'in ve bağlı ortaklarının kendi tüzel kişilikleri lehine ve SPK düzenlenmelerine uygun olarak bağlı ortaklıkları lehine verilen teminat, rehin, ipotek, ve kefaletler ile bu kapsamda elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilginin, Kamuoyu Aydınlatma Platformu, Şirket Kurumsal İnternet Sitesi, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile kamuoyuna duyurulan 31.12.2022 tarihli Finansal Tablolarımızın 22 numaralı dipnot maddesinde yer aldığı bilgisi Genel Kurul da verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
14 Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 90.000.000 TL'den 750.000.000 TL'ye çıkarılması için esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi ve ‘'Diğer Menkul Değerler Çıkarma'' başlıklı 32. Maddesinin ekteki şekliyle tadili hakkında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.12.2022 tarih ve 29833736-110.03.03-30601 sayılı izin yazısı ile ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.03.2023 tarihli ve 50035491- 431.02 –00083946785 sayılı onayı neticesinde Yönetim Kurulunca teklif edilen esas sözleşme değişikliği hususu pay sahiplerin onayına sunuldu, teklif 20.891 red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi. (EK-1)
15. Dilekler temennilerde söz alan olmadı. Toplantı başkanı toplantıya katılanlara teşekkür etti ve toplantıyı saat 10:42 de kapattı. Tarih: 12.04.2023 ANKARA
TOPLANTI BAŞKANI BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TAYFUN ECEVİT MEHMET MERT


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 18.04.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZURİN.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 2 TUTANAK.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 BAKANLIK ONAYLI TADİL METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12.04.2023 tarihinde LATANYA HOTEL Kavaklıdere Mah. Büklüm Cad. No:1 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA adresinde gerçekleştirilen 2022 Yılı Olağa Genel Kurul Toplantısı, 18.04.2023 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş olup, 19.04.2023 tarih, 10815 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141383


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,00% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0265 Değişim: 0,10%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0461
Açılış: 32,9927
36,0098 Değişim: 0,04%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,0531
Açılış: 35,9959
2.580,98 Değişim: 0,44%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.582,65
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.