KAP RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

14.08.2020 - 16:34
KAP RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

RABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -314 161.845 135.462 980.843
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
34.337 34.337
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
34.337 34.337
Yeni Bakiye
II-i 683.850 -314 161.845 34.337 135.462 1.015.180
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
99 44.047 44.146
Kar Dağıtımı
V-a 135.461 -135.462 -1
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
135.462 -135.462
Diğer
-1 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -215 297.306 34.337 44.047 1.059.325


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
97.854 572.240 670.094
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a 487.674 487.674
Teminat Mektupları
65.989 65.989
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
65.955 65.955
Diğer Teminat Mektupları
34 34
Akreditifler
421.685 421.685
Diğer Akreditifler
421.685 421.685
TAAHHÜTLER
21.130 32 21.162
Cayılamaz Taahhütler
21.130 32 21.162
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
32 32 64
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a 21.098 21.098
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 76.724 84.534 161.258
Alım Satım Amaçlı İşlemler
76.724 84.534 161.258
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
76.724 84.534 161.258
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
38.371 42.267 80.638
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
38.353 42.267 80.620
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
320.000 708.638 1.028.638
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
320.000 708.638 1.028.638
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
417.854 1.280.878 1.698.732


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
33.075
Alınan Faizler
79.691
Ödenen Faizler
-13.737
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.938
Elde Edilen Diğer Kazançlar
119
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-24.340
Ödenen Vergiler
-15.216
Diğer
V-c -1.380
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
86.465
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
81.652
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
4.979
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
396
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-c -562
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
119.540
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-799
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-829
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
30
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-26.140
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.706.981
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.732.202
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-919
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-c 849
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
93.450
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 842.429
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 935.879


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
44.047
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
99
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
99
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.146


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
907.617 131.670 1.039.287
Nakit ve Nakit Benzerleri
907.617 127.706 1.035.323
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 493.995 126.838 620.833
Bankalar
I-ç 413.663 885 414.548
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-41 -17 -58
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 0
Türev Finansal Varlıklar
I-c 3.964 3.964
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.964 3.964
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
174.098 512.063 686.161
Krediler
I-f 174.390 514.544 688.934
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-f -292 -2.481 -2.773
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
İştirakler (Net)
I-ğ 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 7.463 7.463
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 3.094 3.094
Diğer
3.094 3.094
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 2.147 2.147
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 2.221 3.954 6.175
VARLIKLAR TOPLAMI
1.096.640 647.687 1.744.327
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 52 839 891
ALINAN KREDİLER
II-c 23.003 632.259 655.262
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-ç 0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 3.946 3.946
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.946 3.946
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-e 6.665 13 6.678
KARŞILIKLAR
II-g 1.660 430 2.090
Çalışan Hakları Karşılığı
1.550 1.550
Diğer Karşılıklar
110 430 540
CARİ VERGİ BORCU
II-ğ 7.841 7.841
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-h 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-ı 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 2.502 5.792 8.294
ÖZKAYNAKLAR
II-i 1.059.325 1.059.325
Ödenmiş Sermaye
683.850 683.850
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-215 -215
Kar Yedekleri
297.306 297.306
Yasal Yedekler
20.267 20.267
Olağanüstü Yedekler
277.039 277.039
Kar veya Zarar
78.384 78.384
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
34.337 34.337
Dönem Net Kâr veya Zararı
44.047 44.047
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.104.994 639.333 1.744.327


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 77.684
Kredilerden Alınan Faizler
IV-a-1 26.239
Bankalardan Alınan Faizler
IV-a-2 51.445
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
IV-a-3 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.053
Mevduata Verilen Faizler
IV-b-4 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
IV-b-1 -440
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
IV-b-3 0
Kiralama Faiz Giderleri
-613
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
76.631
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
7.348
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.647
Gayri Nakdi Kredilerden
3.477
Diğer
IV-i 4.170
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-299
Diğer
IV-i -299
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç -138
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
IV-d 2
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-140
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 897
FAALİYET BRÜT KÂRI
84.738
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
961
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-10.712
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-) EMN869025L72374TRABOBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
683.850 -314 161.845 135.462 980.843
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
34.337 34.337
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
34.337 34.337
Yeni Bakiye
II-i 683.850 -314 161.845 34.337 135.462 1.015.180
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
99 44.047 44.146
Kar Dağıtımı
V-a 135.461 -135.462 -1
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
135.462 -135.462
Diğer
-1 -1
Dönem Sonu Bakiyeler
683.850 -215 297.306 34.337 44.047 1.059.325


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
97.854 572.240 670.094
GARANTİ VE KEFALETLER
III-a 487.674 487.674
Teminat Mektupları
65.989 65.989
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
65.955 65.955
Diğer Teminat Mektupları
34 34
Akreditifler
421.685 421.685
Diğer Akreditifler
421.685 421.685
TAAHHÜTLER
21.130 32 21.162
Cayılamaz Taahhütler
21.130 32 21.162
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
32 32 64
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
III-a 21.098 21.098
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-b 76.724 84.534 161.258
Alım Satım Amaçlı İşlemler
76.724 84.534 161.258
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
76.724 84.534 161.258
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
38.371 42.267 80.638
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
38.353 42.267 80.620
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
320.000 708.638 1.028.638
EMANET KIYMETLER
0
REHİNLİ KIYMETLER
0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
320.000 708.638 1.028.638
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
417.854 1.280.878 1.698.732


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
33.075
Alınan Faizler
79.691
Ödenen Faizler
-13.737
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.938
Elde Edilen Diğer Kazançlar
119
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-24.340
Ödenen Vergiler
-15.216
Diğer
V-c -1.380
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
86.465
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
81.652
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
4.979
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
396
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
V-c -562
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
119.540
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-799
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-829
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
30
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-26.140
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.706.981
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.732.202
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-919
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V-c 849
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
93.450
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 842.429
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
V-a 935.879


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
44.047
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
99
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
99
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
124
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
44.146


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
907.617 131.670 1.039.287
Nakit ve Nakit Benzerleri
907.617 127.706 1.035.323
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-a 493.995 126.838 620.833
Bankalar
I-ç 413.663 885 414.548
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-41 -17 -58
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-b 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-e 0
Türev Finansal Varlıklar
I-c 3.964 3.964
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.964 3.964
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
174.098 512.063 686.161
Krediler
I-f 174.390 514.544 688.934
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-i 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-g 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
I-f -292 -2.481 -2.773
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-o 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
İştirakler (Net)
I-ğ 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-h 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-ı 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-k 7.463 7.463
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-l 3.094 3.094
Diğer
3.094 3.094
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-m 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-n 2.147 2.147
DİĞER AKTİFLER (Net)
I-ö 2.221 3.954 6.175
VARLIKLAR TOPLAMI
1.096.640 647.687 1.744.327
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
II-a 52 839 891
ALINAN KREDİLER
II-c 23.003 632.259 655.262
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
II-ç 0
FONLAR
0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
II-b 3.946 3.946
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
3.946 3.946
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-e 6.665 13 6.678
KARŞILIKLAR
II-g 1.660 430 2.090
Çalışan Hakları Karşılığı
1.550 1.550
Diğer Karşılıklar
110 430 540
CARİ VERGİ BORCU
II-ğ 7.841 7.841
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-h 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-ı 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-d 2.502 5.792 8.294
ÖZKAYNAKLAR
II-i 1.059.325 1.059.325
Ödenmiş Sermaye
683.850 683.850
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-215 -215
Kar Yedekleri
297.306 297.306
Yasal Yedekler
20.267 20.267
Olağanüstü Yedekler
277.039 277.039
Kar veya Zarar
78.384 78.384
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
34.337 34.337
Dönem Net Kâr veya Zararı
44.047 44.047
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.104.994 639.333 1.744.327


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
IV-a 77.684
Kredilerden Alınan Faizler
IV-a-1 26.239
Bankalardan Alınan Faizler
IV-a-2 51.445
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
IV-a-3 0
FAİZ GİDERLERİ (-)
IV-b -1.053
Mevduata Verilen Faizler
IV-b-4 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
IV-b-1 -440
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
IV-b-3 0
Kiralama Faiz Giderleri
-613
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
76.631
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
7.348
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.647
Gayri Nakdi Kredilerden
3.477
Diğer
IV-i 4.170
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-299
Diğer
IV-i -299
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-c 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-ç -138
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
IV-d 2
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-140
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-e 897
FAALİYET BRÜT KÂRI
84.738
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
961
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-10.712
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-g -18.463
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
56.524
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-ğ 56.524
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-h -12.477
Cari Vergi Karşılığı
-13.227
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
750
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
44.047
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-ı 44.047
Grubun Karı (Zararı)
44.047
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06441000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869025


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7305 Değişim: 0,13%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3728 Değişim: -0,24%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
496,83 Değişim: -0,06%
Düşük 496,12 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.