KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

23.10.2019 - 19:29
KAP ***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***QNBFL*** QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
16 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 153 -588 0 606.929 0 73.588 0 834.447
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.670 0 0 -28.670
Yeni Bakiye
16 115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 153 -588 0 606.929 -28.670 73.588 0 805.777
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 85 743 0 0 0 0 0 828
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.877 0 76.877
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 0 -73.588 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.588 0 -73.588 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76.877 0 76.877
Dönem Sonu Bakiyeler
115.000 1.159 0 39.222 0 -1.016 0 0 0 238 155 0 680.517 -28.670 76.877 0 883.482


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
394.506 131.628
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
18 394.506 131.628
Finansal Kiralama Gelirleri
394.506 131.628
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
19 -345.613 -110.919
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-193.171 -61.704
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-213 -46
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-134.107 -43.152
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-18.122 -6.017
BRÜT KAR (ZARAR)
48.893 20.709
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
20 -54.347 -18.390
Personel Giderleri
-21.556 -7.100
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-627 -263
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-11.461 -3.943
Diğer
-20.703 -7.084
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-5.454 2.319
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
21 1.224.484 466.811
Bankalardan Alınan Faizler
4.713 1.271
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
161.170 54.096
Kambiyo İşlemleri Karı
1.022.982 403.463
Diğer
35.619 7.981
KARŞILIK GİDERLERİ
22 -59.704 -25.054
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-59.704 -25.054
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
23 -1.059.342 -415.334
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-33.730 -9.104
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1.025.023 -406.176
Diğer
-589 -54
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
99.984 28.742
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
99.984 28.742
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
24 -23.107 -4.967
Cari Vergi Karşılığı
-13.031 13.055
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-10.076 -10.076
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 -7.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
76.877 23.775
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
76.877 23.775
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
76.877 23.775
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-40.548
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
373.458
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-240.991
Alınan Temettüler
0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.437
Elde Edilen Diğer Kazançlar
0
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
339
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-23.096
Ödenen Vergiler
-2.598
Diğer
-154.097
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
514.296
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
507.711
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-48.474
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
0
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
55.059
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
473.748
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-122
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
5
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Diğer
-339
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-456
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
5.527.609
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-6.059.001
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-531.392
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
32.997
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-25.103
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
81.066
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
55.963


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
76.877 23.775
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
828 392
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
828 392
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
106 72
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
953 429
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-231 -109
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
77.705 24.167


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 12.869 43.092 55.961
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
6 0 75.874 75.874
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 435 0 435
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 1.395.455 3.808.659 5.204.114
Faktoring Alacakları
0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
7 1.279.184 3.759.442 5.038.626
Finansal Kiralama Alacakları
1.728.475 4.244.343 5.972.818
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-449.291 -484.901 -934.192
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0
Takipteki Alacaklar
7 202.327 181.663 383.990
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
7 -86.056 -132.446 -218.502
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
8 5.105 0 5.105
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
9 2.677 0 2.677
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
24 41.499 0 41.499
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
10 51.971 0 51.971
DİĞER AKTİFLER
11 109.575 126.286 235.861
ARA TOPLAM
1.619.586 4.053.911 5.673.497
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.619.586 4.053.911 5.673.497
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 1.076.594 2.407.953 3.484.547
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
175 2.031 2.206
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 955.073 0 955.073
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
6 4.167 162.383 166.550
KARŞILIKLAR
14 11.969 0 11.969
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
5.925 0 5.925
Genel Karşılıklar
0 0 0
Diğer Karşılıklar
6.044 0 6.044
CARİ VERGİ BORCU
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 38.581 131.089 169.670
ARA TOPLAM
2.086.559 2.703.456 4.790.015
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
16 883.482 0 883.482
Ödenmiş Sermaye
115.000 0 115.000
Sermaye Yedekleri
40.381 0 40.381
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.159 0 1.159
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
39.222 0 39.222
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.016 0 -1.016
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
393 0 393
Kar Yedekleri
680.517 0 680.517
Yasal Yedekler
27.508 0 27.508
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
653.009 0 653.009
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
48.207 0 48.207
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
-28.670 0 -28.670
Dönem Net Kâr veya Zararı
76.877 0 76.877
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.970.041 2.703.456 5.673.497


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
17 15.384.967 31.912.433 47.297.400
VERİLEN TEMİNATLAR
17 119.276 547.090 666.366
TAAHHÜTLER
17 72.962 258.992 331.954
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
72.962 258.992 331.954
Kiralama Taahhütleri
72.962 258.992 331.954
Finansal Kiralama Taahhütleri
72.962 258.992 331.954
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
6 1.474.106 3.043.311 4.517.417
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
1.474.106 3.043.311 4.517.417
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
1.074.106 2.445.880 3.519.986
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
400.000 597.431 997.431
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 0 0
EMANET KIYMETLER
17 50.378 81.987 132.365
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
17.101.689 35.843.813 52.945.502http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794444


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,93% Hacim : 10.753 Mio.TL Son veri saati : 16:08
Düşük 1.432 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5541 Değişim: 1,00%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5909
Açılış: 8,4692
10,3758 Değişim: 1,06%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4215
Açılış: 10,2673
513,26 Değişim: 0,99%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 515,06
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.