KAP ***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:50
KAP ***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
0
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -68.312 21.551 0 -251.126 231.847 7.365.587 1.771.786 0 12.422.047 6.294 12.428.341
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -256.303 0 -167.790 0 -167.790
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 88.513 0 0 -256.303 0 -167.790 0 -167.790
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -68.312 21.551 0 -162.613 231.847 7.365.587 1.515.483 0 12.254.257 6.294 12.260.551
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 1.164 46.599 0 -561.225 852.947 0 0 1.900.702 2.240.187 556 2.240.743
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.483 -1.515.483 0 -100.000 0 -100.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100.000 0 -100.000 0 -100.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.415.483 -1.415.483 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -67.148 68.150 0 -723.838 1.084.794 8.781.070 0 1.900.702 14.394.444 6.850 14.401.294


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
147.489.749 220.074.071 367.563.820
GARANTİ VE KEFALETLER
Bölüm 5. Dipnot III. (1), (2), (3),(4) 9.375.490 17.550.267 26.925.757
Teminat Mektupları
9.362.871 10.224.243 19.587.114
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
373.832 47.999 421.831
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.639.033 10.176.244 14.815.277
Diğer Teminat Mektupları
4.350.006 0 4.350.006
Banka Kredileri
11.812 5.226.996 5.238.808
İthalat Kabul Kredileri
11.812 5.226.996 5.238.808
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
807 2.099.028 2.099.835
Belgeli Akreditifler
807 1.925.760 1.926.567
Diğer Akreditifler
0 173.268 173.268
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0
TAAHHÜTLER
62.402.267 3.368.982 65.771.249
Cayılamaz Taahhütler
Bölüm 5. Dipnot III. (1) 36.627.634 3.123.905 39.751.539
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
503.996 2.580.233 3.084.229
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
11.136.626 608 11.137.234
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.382.433 0 2.382.433
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
24.862 0 24.862
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
21.787.550 0 21.787.550
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
28.226 0 28.226
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
763.941 543.064 1.307.005
Cayılabilir Taahhütler
25.774.633 245.077 26.019.710
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
25.700.700 0 25.700.700
Diğer Cayılabilir Taahhütler
73.933 245.077 319.010
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
Bölüm 5. Dipnot III. (5), (6) 75.711.992 199.154.822 274.866.814
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
19.075.470 53.681.100 72.756.570
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.693.493 19.277.697 24.971.190
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
13.381.977 34.403.403 47.785.380
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
56.636.522 145.473.722 202.110.244
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.502.142 8.045.369 12.547.511
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.156.835 4.121.908 6.278.743
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.345.307 3.923.461 6.268.768
Para ve Faiz Swap İşlemleri
44.923.606 126.761.279 171.684.885
Swap Para Alım İşlemleri
18.119.554 44.046.434 62.165.988
Swap Para Satım İşlemleri
26.804.052 35.931.087 62.735.139
Swap Faiz Alım İşlemleri
0 23.391.879 23.391.879
Swap Faiz Satım İşlemleri
0 23.391.879 23.391.879
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
7.203.164 9.503.301 16.706.465
Para Alım Opsiyonları
3.140.259 5.373.899 8.514.158
Para Satım Opsiyonları
4.062.905 4.129.402 8.192.307
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
7.610 282.869 290.479
Futures Para Alım İşlemleri
7.418 137.963 145.381
Futures Para Satım İşlemleri
192 144.906 145.098
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
0 880.904 880.904
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
723.114.823 193.652.880 916.767.703
EMANET KIYMETLER
61.897.890 7.917.714 69.815.604
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.534.342 10.389 2.544.731
Emanete Alınan Menkul Değerler
21.262.724 2.571.321 23.834.045
Tahsile Alınan Çekler
5.558.805 821.700 6.380.505
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.466.080 438.016 1.904.096
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
31.075.939 4.076.288 35.152.227
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
400.022.688 112.614.010 512.636.698
Menkul Kıymetler
2.404.257 9.882.503 12.286.760
Teminat Senetleri
434.686 179.210 613.896
Emtia
62.690 0 62.690
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
89.364.926 63.645.450 153.010.376
Diğer Rehinli Kıymetler
307.756.129 38.906.847 346.662.976
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
261.194.245 73.121.156 334.315.401
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
870.604.572 413.726.951 1.284.331.523


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.901.258
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
339.485
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
47.763
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.492
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
49.311
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-3.040
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
291.722
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-708.677
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.083.415
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-83.016
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.240.743


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
Bölüm 5. Dipnot IV. (1) 11.819.102 0 4.681.826
Kredilerden Alınan Faizler
9.602.771 3.787.194
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
140.463 54.803
Bankalardan Alınan Faizler
166.122 44.832
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
35.346 6.064
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.303.039 0 563.723
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.670 351
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
565.459 222.153
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
734.910 341.219
Finansal Kiralama Gelirleri
362.023 144.051
Diğer Faiz Gelirleri
209.338 81.159
FAİZ GİDERLERİ (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (2) -6.265.539 0 -2.584.407
Mevduata Verilen Faizler
-4.166.649 -1.731.432
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-1.010.395 -446.602
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-291.801 -109.865
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-783.275 -304.538
Diğer Faiz Giderleri
-13.419 8.030
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.553.563 0 2.097.419
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.583.612 0 550.329
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.960.122 0 707.427
Gayri Nakdi Kredilerden
80.032 29.613
Diğer
1.880.090 677.814
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-376.510 0 -157.098
Gayri Nakdi Kredilere
-1.182 -374
Diğer
-375.328 -156.724
PERSONEL GİDERLERİ (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (7) -1.116.702 -390.189
TEMETTÜ GELİRLERİ
Bölüm 5. Dipnot IV. (3) 4.255 661
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
Bölüm 5. Dipnot IV. (4) -921.442 0 -228.488
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
15.929 6.444
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.183.756 1.170.560
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.121.127 -1.405.492
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
Bölüm 5. Dipnot IV. (5) 56.799 20.472
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.160.085 0 2.050.204
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (6) -1.282.911 -688.675
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (7) -1.513.213 -545.163
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.363.961 0 816.366
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
33.509 10.843
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
Bölüm 5. Dipnot IV. (8) 2.397.470 0 827.209
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
Bölüm 5. Dipnot IV. (9) -496.212 0 -163.071
Cari Vergi Karşılığı
-923.492 -475.615
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
1.049.468 454.840
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-622.188 -142.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
Bölüm 5. Dipnot IV. (10) 1.901.258 0 664.138
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Bölüm 5. Dipnot IV. (11) 1.901.258 0 664.138
Grubun Karı (Zararı)
1.900.702 663.997
Azınlık Payları Karı (Zararı)
556 141
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05674000 0,01982000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
36.351.297 34.145.223 70.496.520
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.216.435 22.835.617 25.052.052
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
Bölüm 5. Dipnot I. (1) 1.935.787 20.962.061 22.897.848
Bankalar
Bölüm 5. Dipnot I. (3) 13.019 1.873.556 1.886.575
Para Piyasalarından Alacaklar
Bölüm 5. Dipnot I. (4) 267.629 0 267.629
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (2) 55.852 23.109 78.961
Devlet Borçlanma Senetleri
25.539 23.109 48.648
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
30.313 0 30.313
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (5) 4.305.685 4.327.482 8.633.167
Devlet Borçlanma Senetleri
4.299.055 4.154.122 8.453.177
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.912 148.782 153.694
Diğer Finansal Varlıklar
1.718 24.578 26.296
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (8) 6.978.512 5.573.680 12.552.192
Devlet Borçlanma Senetleri
6.978.512 4.605.317 11.583.829
Diğer Finansal Varlıklar
0 968.363 968.363
Türev Finansal Varlıklar
Bölüm 5. Dipnot I. (13) 22.872.457 1.385.335 24.257.792
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
17.743.519 1.128.652 18.872.171
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
5.128.938 256.683 5.385.621
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-77.644 0 -77.644
KREDİLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (6) 69.449.808 38.311.922 107.761.730
Krediler
68.604.532 33.496.746 102.101.278
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
68.604.532 33.496.746 102.101.278
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
Bölüm 5. Dipnot I. (12) 1.571.057 4.691.305 6.262.362
Finansal Kiralama Alacakları
2.097.582 5.324.810 7.422.392
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-526.525 -633.505 -1.160.030
Faktoring Alacakları
Bölüm 5. Dipnot I. (7) 905.564 75.043 980.607
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
905.564 75.043 980.607
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
5.291.797 164.579 5.456.376
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-6.923.142 -115.751 -7.038.893
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-1.098.521 -6.522 -1.105.043
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-1.706.312 -22.093 -1.728.405
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.118.309 -87.136 -4.205.445
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (16) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
175.365 0 175.365
İştirakler (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (9) 5.982 0 5.982
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.982 0 5.982
Bağlı Ortaklıklar (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (10) 38.054 0 38.054
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.054 0 38.054
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (11) 131.329 0 131.329
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
128.529 0 128.529
Konsolide Edilmeyenler
2.800 0 2.800
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
2.786.591 108 2.786.699
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
362.462 0 362.462
Şerefiye
0 0 0
Diğer
362.462 0 362.462
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot I. (14) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
Bölüm 5. Dipnot I. (15) 4.773 0 4.773
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
Bölüm 5. Dipnot I. (15) 813.878 0 813.878
DİĞER AKTİFLER
Bölüm 5. Dipnot I. (17) 2.048.381 3.723.030 5.771.411
VARLIKLAR TOPLAMI
111.992.555 76.180.283 188.172.838
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
Bölüm 5. Dipnot II. (1) 37.712.488 51.381.692 89.094.180
ALINAN KREDİLER
Bölüm 5. Dipnot II. (3) 1.435.172 26.561.189 27.996.361
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bölüm 5. Dipnot II. (4) 1.764.763 5.867.371 7.632.134
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bölüm 5. Dipnot II. (5) 3.786.937 8.898.055 12.684.992
Bonolar
3.048.047 0 3.048.047
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
436.650 0 436.650
Tahviller
302.240 8.898.055 9.200.295
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
11.708.541 1.497.490 13.206.031
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
Bölüm 5. Dipnot II. (2) 11.681.593 1.302.846 12.984.439
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
Bölüm 5. Dipnot II. (8) 26.948 194.644 221.592
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
Bölüm 5. Dipnot II. (7) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
Bölüm 5. Dipnot II. (9) 749.374 0 749.374
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
394.945 0 394.945
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
354.429 0 354.429
CARİ VERGİ BORCU
Bölüm 5. Dipnot II. (10) 678.272 0 678.272
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Bölüm 5. Dipnot II. (11) 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
Bölüm 5. Dipnot II. (12) 0 5.647.169 5.647.169
Krediler
0 5.647.169 5.647.169
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
3.861.054 12.221.977 16.083.031
ÖZKAYNAKLAR
14.818.915 -417.621 14.401.294
Ödenmiş Sermaye
Bölüm 5. Dipnot II. (13) 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
Bölüm 5. Dipnot II. (14) 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-67.148 68.150 1.002
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
846.727 -485.771 360.956
Kar Yedekleri
8.781.070 0 8.781.070
Yasal Yedekler
634.516 0 634.516
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
8.146.554 0 8.146.554
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0
Kar veya Zarar
1.900.702 0 1.900.702
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.900.702 0 1.900.702
Azınlık Payları
6.850 0 6.850
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
76.515.516 111.657.322 188.172.838


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
8.371.433
Alınan Faizler
9.259.306
Ödenen Faizler
5.206.840
Alınan Temettüler
4.255
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.961.203
Elde Edilen Diğer Kazançlar
56.799
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
490.681
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.025.739
Ödenen Vergiler
-538.775
Diğer
-6.043.137
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
1.800.297
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
98.834
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-751.058
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.888.254
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.819.061
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
619.059
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-912.533
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.425.945
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
9.879.255
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
10.171.730
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-2.329.763
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
751.853
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
-842.978
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-2.165.557
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.158.614
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-1.660.300
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
540.750
Diğer
-112.145
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-572.825
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.668.969
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-3.141.794
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-100.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
-594.329
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.674.813
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.087.371
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.762.184http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715995


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.057 Değişim: -0,37% Hacim : 81.238 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.023 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,8782 Değişim: -0,01%
Düşük 28,8087 06.12.2023 Yüksek 28,9404
Açılış: 28,8819
31,2229 Değişim: 0,03%
Düşük 31,1381 06.12.2023 Yüksek 31,2583
Açılış: 31,2145
1.877,55 Değişim: 0,15%
Düşük 1.870,48 06.12.2023 Yüksek 1.879,12
Açılış: 1.874,80
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.