" />

KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

03.03.2020 - 22:43
KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
2019 yılında Banka merkezi'nde gerçekleştirilen birebir yatırımcı toplantılarının yanısıra, Banka üst yönetiminin de katılımıyla 2 yurtdışı yatırımcı konferansında birebir ve grup yatırımcı toplantıları yapıldı. Bu organizasyonlar kapsamında, toplamda 94 tane analist ve yatırımcı toplantısı gerçekleştirildi. Ek olarak, yıl içinde düzenli olarak üç kredi derecelendirme şirketi ile toplantılar gerçekleştirildi. Ayrıca, yatırımcı ve analistler tarafından telefon ve e-posta aracılığıyla iletilen sorular yanıtlandı.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823341
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Türkçe ve İngilizce olarak eş zamanlı yayımlanmıştır: Türkçe: https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul İngilizce: https://www.qnbfinansbank.com/en/investor-relations/corporate-governance/general-assembly
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
Bulunmamaktadır.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Bulunmamaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Menfaat Sahiplerinin Genel Kurula katılımı, Esas Sözleşme ile düzenlenmemiştir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Esas Sözleşme'de hüküm bulunmamakla birlikte, Genel Kurul Toplantıları söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve kamuya açıktır. 2019 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'a pay sahipleri ve Banka çalışanları katılım göstermiştir.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
İmtiyazlı oy bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 99,88
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
-
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Banka kurumsal internet sitesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü?nde ?Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar? başlığı altında yayımlanmaktadır: https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetime-iliskin-politikalar-ve-kurallar
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
2018 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan 2.409.826.453,75 Türk Lirası safi karın 85.129.535,37 TL'sinin Genel Kanuni Yedek Akçelere ve 2.324.696.918,38 TL'sinin ise Olağanüstü Yedek Akçelere ayrılmasına karar verilmiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750800
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
28/03/2019 0 % 99,88 % 0 % 99,88 QNB Finansbank Kurumsal Internet Sitesi ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Genel Kurul başlığı altında yıllar itibarıyla yayımlanmaktadır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul) QNB Finansbank Kurumsal Internet Sitesi ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim ? Genel Kurul başlığı altında yıllar itibarıyla yayımlanmaktadır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul) 14. Madde 686 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750574


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Yılı Faaliyet Raporu?nun Banka?nın Mali Durumu, Kârlılık ve Borç Ödeme Gücüne İlişkin Bilgiler Bölümü?nde paylaşılmıştır.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Bulunmamaktadır.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Yılı Faaliyet Raporu?nun Finansal Raporlar Bölümü'nde yer alan Banka finansal tabloları ve dipnotlarının beşinci bölüm VII.1.4. nolu dipnotunda belirtilmiştir.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 12 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 80 % 60 4 1
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 20 12 1
Diğer (Other) Kredi Komitesi % 83 % 17 Gerekli sıklıkta -
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - % 100 % 0 5 1


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yönetim Kurulu?nun 2019 yılı öz-değerlendirme süreci Aralık 2019'da yapılmıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
İç Kontrol Birimi, her çeyrek itibarıyla bir faaliyet raporu olmak üzere 2019 yılında Denetim Komitesi?ne 4 rapor sunmuştur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
2019 Yılı Faaliyet Raporu?nun ?Denetim Komitesi?nin İç Kontrol, İç Denetim ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemindeki Faaliyetleri Hakkındaki Bilgiler? Bölümü
Yönetim kurulu başkanının adı
Dr. Ömer Arif Aras
İcra başkanı / genel müdürün adı
Temel Güzeloğlu
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında sebep olabilecekleri zarar mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmış olmakla birlikte, söz konusu teminat tutarı sermayenin % 25'inin altındadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu?nda 2 kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Dr. Ömer Arif Aras İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/04/2010 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Sinan Şahinbaş İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/04/2010 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Yousef Mahmoud H N Al-Neama İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/05/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Adel Ali M A Al-Malki İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/05/2019 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ali Teoman Kerman İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/04/2013 Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir. Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Durmuş Ali Kuzu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 25/08/2016 Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir. Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Fatma Abdulla S S Al Suwaidi İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/06/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Noor Mohd J A Al-Naimi İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 22/06/2018 Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir. Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Osman Reha Yolalan İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 16/06/2016 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Ramzi T. A. Mari İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/06/2016 Kurumsal Yönetim Tebliği?nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir. Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Temel Güzeloğlu İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 16/04/2010 - Değerlendirilmedi (Not considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
201
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Ombudsman ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
Teftiş Kurulu Başkanlığı'na posta yoluyla bildirimde bulunulabilir, ihbarhatti@qnbfinansbank.com adresine e-posta gönderilebilir. Banka çalışanları, ombudsman?a başvurarak da şikayet ve/veya ihbarlarını bildirebilir.
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Yazılı iç düzenlemeler bulunmamakla beraber, Banka'nın stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanların kararlara katılımları gözetilmektedir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Orta ve üst düzey yöneticilerin komitelerde aldığı görevler ve çalışanların fikir ve önerilerini iletebilmeleri için kurulan intranet portalları ile çalışanların yönetime katılımları teşvik edilmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmakta olup, söz konusu planlar İcracı Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür tarafından düzenli gözden geçirilmekte ve gerek görüldüğünde Yönetim Kurulu ile tekrar değerlendirilmektedir
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İlgili insan kaynakları politikaları kurumsal internet sitesinde bulunmamakla beraber, ilgili düzenlemeler 2019 Yılı Faaliyet Raporu?nun İnsan Kaynakları Bölümü?nde özetlenmiştir.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İnsan kaynakları politikası kurumsal internet sitesinde bulunmamakla beraber, ilgili düzenlemeler 2019 Yılı Faaliyet Raporu?nun İnsan Kaynakları Bölümü?nde özetlenmiştir.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Bulunmamaktadır.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bir Etik Kurallar Politikası bulunmamakla beraber, kurumsal internet sitesinde de erişime açık bulunan ?Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası? bulunmaktadır. Bunun yanı sıra, Yönetim Kurulu kararı ile yayımlanan ?QNB Finansbank Finans Profesyonelleri İçin Etik Davranış Kuralları Talimatı? ve ?QNB Finansbak Çalışanı Davranış Kuralları Talimatı? bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Kurumsal internet sitesinde yayımlanan bir kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamakla beraber, bu alanda yapılan çalışmalara kurumsal internet sitesinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluklar Sekmesi'nden (https://www.qnbfinansbank.com/qnb-finansbanki-taniyin/kurumsal-sosyal-sorumluluk) erişilebilir. Banka?nın Sosyal ve Çevresel Politikası?na kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir. (QNB Finansbank?ı Tanıyın- Politikalar - https://www.qnbfinansbank.com/qnb-finansbanki-taniyin/politikalar)
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
Banka?nın Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası?na kurumsal websitesinden ulaşılabilir. (QNB Finansbank?ı Tanıyın- Politikalar - https://www.qnbfinansbank.com/qnb-finansbanki-taniyin/politikalar)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
QNB Finansbank kurumsal internet sitesi?nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında gruplanmıştır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri)
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
QNB Finansbank kurumsal internet sitesi?nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında Ortaklık Yapısı başlığı ile yayımlanmıştır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/ortaklik-yapisi)
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttüklere görevlere 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Bölümleri'nde yer verilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu'na Bağlı Komitelerin Toplantılarına Katılım
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Banka'nın Faaliyetlerine İlişkin İlave Bilgiler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Banka?nın Faaliyetlerine İlişkin İlave Bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Banka?nın karşılıklı iştirak içerisinde olduğu şirket bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
2019 Yılı Faaliyet Raporu ? İnsan Kaynakları


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
2019 yılında Yönetim Kurulu fiziken 7 toplantı yapmıştır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu, 2019 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu?nun 390. Maddesi kapsamında, toplantı yapılmaksızın çeşitli kararlar almıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 87
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Evet (Yes)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Bilgi ve belgeler, Yönetim Kurulu toplantısından asgari 5 gün önce üyelerin bilgisine sunulmaktadır
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
QNB Finansbank Kurumsal Internet Sitesi ? Yatırımcı İlişkileri ? Kurumsal Yönetim başlığı altında gruplanmıştır. (https://www.qnbfinansbank.com/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim)
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Bankacılık mevzuatında belirlenen sınırlar uygulanmaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
KAP Açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, çalışma esasları yıllık faaliyet raporunda özetlenmektedir. 2019 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu?na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ramzi T. A. Mari Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Sinan Şahinbaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Ali Teoman Kerman Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Osman Reha Yolalan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Burcu Günhar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ali Teoman Kerman Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Ramzi T. A. Mari Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Durmuş Ali Kuzu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Noor Mohd J A Al-Naimi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ömer Arif Aras Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Sinan Şahinbaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Adel Ali M A Al-Malki Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Ali Teoman Kerman Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Ömer Arif Aras Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Sinan Şahinbaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Yousef Mahmoud H N Al-Neama Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Temel Güzeloğlu Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Noor Mohd J A Al-Naimi Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Kredi Komitesi Osman Reha Yolalan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Sinan Şahinbaş Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Ücret Komitesi (Remuneration Committee) - Yousef Mahmoud H N Al-Neama Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824076


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0574 Değişim: 0,06%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0925 Değişim: 0,29%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.565,67 Değişim: 0,16%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.569,99
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.