KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.10.2021 - 18:11
KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 2.622.157 16.685.059
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 2.622.157 0 16.685.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -520 210.080 0 -848.234 -162.882 0 0 1.835.824 1.034.268
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -73.857 1.256.935 0 -1.120.488 -728.992 13.199.191 0 1.835.824 17.719.327
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -106.814 1.270.721 0 -475.449 -604.217 13.199.191 2.588.276 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -106.814 1.270.721 0 -475.449 -604.217 13.199.191 2.588.276 0 19.222.422
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 133 356.938 0 -518.778 317.657 0 0 2.365.670 2.521.620
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.588.276 -2.588.276 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.588.276 -2.588.276 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -106.681 1.627.659 0 -994.227 -286.560 15.787.467 0 2.365.670 21.744.042


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
208.966.713 306.942.734 515.909.447 174.611.673 281.840.718 456.452.391
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 12.499.800 24.997.312 37.497.112 11.627.187 21.520.352 33.147.539
Teminat Mektupları
12.376.129 13.033.622 25.409.751 11.327.575 11.362.429 22.690.004
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
634.437 93.735 728.172 474.847 84.162 559.009
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
7.190.952 12.939.887 20.130.839 6.666.383 11.278.267 17.944.650
Diğer Teminat Mektupları
4.550.740 0 4.550.740 4.186.345 0 4.186.345
Banka Kredileri
53.247 6.174.191 6.227.438 198.490 6.640.108 6.838.598
İthalat Kabul Kredileri
53.247 6.174.191 6.227.438 198.490 6.640.108 6.838.598
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
70.424 5.789.499 5.859.923 101.122 3.517.815 3.618.937
Belgeli Akreditifler
70.424 5.416.000 5.486.424 101.122 3.315.757 3.416.879
Diğer Akreditifler
0 373.499 373.499 0 202.058 202.058
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0rimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
133.931.960 12.259.991 146.191.951 104.514.729 6.640.330 111.155.059
Cayılamaz Taahhütler
(1) 73.388.302 7.321.351 80.709.653 58.424.722 6.640.330 65.065.052
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
898.959 5.164.260 6.063.219 1.358.290 3.478.001 4.836.291
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
24.579.136 884 24.580.020 18.075.052 734 18.075.786
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.859.706 0 2.859.706 2.423.033 0 2.423.033
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
32.856 0 32.856 27.046 0 27.046
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
44.060.911 0 44.060.911 35.495.520 0 35.495.520
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
67.548 0 67.548 83.078 0 83.078
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
889.186 2.156.207 3.045.393 962.703 3.161.595 4.124.298
Cayılabilir Taahhütler
60.543.658 4.938.640 65.482.298 46.090.007 0 46.090.007
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
60.543.658 4.938.640 65.482.298 46.090.007 0 46.090.007
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 62.534.953 269.685.431 332.220.384 58.469.757 253.680.036 312.149.793
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
13.389.573 74.550.447 87.940.020 8.906.126 65.587.674 74.493.800
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
6.636.515 30.902.503 37.539.018 4.770.807 24.362.023 29.132.830
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
6.753.058 43.647.944 50.401.002 4.135.319 41.225.651 45.360.970
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
49.145.380 195.134.984 244.280.364 49.563.631 188.092.362 237.655.993
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.249.398 12.942.835 18.192.233 2.107.149 8.850.539 10.957.688
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.410.904 4.801.631 9.212.535 1.676.174 3.844.105 5.520.279
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
838.494 8.141.204 8.979.698 430.975 5.006.434 5.437.409
Para ve Faiz Swap İşlemleri
41.163.616 177.517.837 218.681.453 45.325.821 175.284.547 220.610.368
Swap Para Alım İşlemleri
2.406.256 61.733.931 64.140.187 3.298.846 66.002.897 69.301.743
Swap Para Satım İşlemleri
24.511.760 39.838.852 64.350.612 30.615.375 40.878.980 71.494.355
Swap Faiz Alım İşlemleri
7.122.800 37.972.527 45.095.327 5.705.800 34.201.335 39.907.135
Swap Faiz Satım İşlemleri
7.122.800 37.972.527 45.095.327 5.705.800 34.201.335 39.907.135
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.906.130 2.899.621 4.805.751 1.021.265 1.947.660 2.968.925
Para Alım Opsiyonları
1.039.405 1.409.552 2.448.957 491.416 1.047.539 1.538.955
Para Satım Opsiyonları
866.725 1.490.069 2.356.794 529.849 900.121 1.429.970
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
826.236 801.928 1.628.164 1.109.396 1.055.351 2.164.747
Futures Para Alım İşlemleri
810.813 12.876 823.689 172 1.055.204 1.055.376
Futures Para Satım İşlemleri
15.423 789.052 804.475 1.109.224 147 1.109.371
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 972.763 972.763 0 954.265 954.265
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.097.544.395 329.225.387 1.426.769.782 935.939.092 266.152.722 1.202.091.814
EMANET KIYMETLER
18.838.360 13.157.258 31.995.618 11.281.488 10.473.404 21.754.892
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
5.672.819 0 5.672.819 2.159.679 0 2.159.679
Emanete Alınan Menkul Değerler
2.328.794 10.272.647 12.601.441 511.150 8.043.418 8.554.568
Tahsile Alınan Çekler
8.667.500 1.526.982 10.194.482 6.632.644 1.314.634 7.947.278
Tahsile Alınan Ticari Senetler
2.168.258 665.046 2.833.304 1.978.015 527.533 2.505.548
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
989 692.583 693.572 0 587.819 587.819
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
626.116.117 195.767.693 821.883.810 540.029.634 160.647.061 700.676.695
Menkul Kıymetler
4.974.018 11.337.395 16.311.413 4.117.442 9.531.425 13.648.867
Teminat Senetleri
460.006 762.215 1.222.221 380.407 590.933 971.340
Emtia
526.446 0 526.446 490.115 0 490.115
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
124.389.130 99.736.108 224.125.238 106.976.494 82.931.319 189.907.813
Diğer Rehinli Kıymetler
495.766.517 83.931.975 579.698.492 428.065.176 67.593.384 495.658.560
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
452.589.918 120.300.436 572.890.354 384.627.970 95.032.257 479.660.227
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.306.511.108 636.168.121 1.942.679.229 1.110.550.765 547.993.440 1.658.544.205


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.219.225 7.395.832
Alınan Faizler
15.934.856 11.315.165
Ödenen Faizler
-10.120.928 -4.204.815
Alınan Temettüler
191.284 74.693
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.105.125 2.142.151
Elde Edilen Diğer Kazançlar
390.120 35.267
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.592.271 1.043.779
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.502.084 -2.295.540
Ödenen Vergiler
-1.222.295 -766.051
Diğer
-7.149.124 51.183
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.982.664 -7.881.145
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
42.250 -35.391
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.224.817 -5.399.410
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-23.005.409 -12.107.430
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
4.828.878 -4.235.889
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-2.814.238 -276.617
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
26.396.121 10.898.440
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.776.419 -1.541.555
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
7.536.298 4.816.707
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
7.201.889 -485.313
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.670.835 -485.479
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-124.800 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
25.650 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-359.525 -306.031
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
89.389 110.279
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.978.951 -10.851.054
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.026.427 10.593.477
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.666.627 -2.095.912
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.404.893 2.221.000
Diğer
-87.291 -157.238
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
6.585.511 1.750.154
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16.470.778 13.358.114
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-9.799.959 -11.497.599
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 1.579.217
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.425.482 14.387.892
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
26.316.858 15.967.109


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.365.670 1.835.824
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
155.950 -801.556
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
357.071 209.560
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
167 -667
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
355.330 212.547
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.574 -2.320
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-201.121 -1.011.116
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-648.471 -1.087.483
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
397.070 -208.819
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
50.280 285.186
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.521.620 1.034.268


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
23.375.067 49.868.299 73.243.366 15.767.544 38.536.436 54.303.980
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.739.542 38.477.816 43.217.358 2.743.414 26.458.913 29.202.327
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 4.127.102 31.389.007 35.516.109 2.505.740 24.900.717 27.406.457
Bankalar
(3) 481.190 6.981.321 7.462.511 1.117 1.465.586 1.466.703
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 136.070 107.488 243.558 250.124 92.610 342.734
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-4.820 0 -4.820 -13.567 0 -13.567
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 160.592 367.978 528.570 237.865 333.073 570.938
Devlet Borçlanma Senetleri
113.186 67.225 180.411 202.789 87.413 290.202
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
28.299 0 28.299 25.099 0 25.099
Diğer Finansal Varlıklar
19.107 300.753 319.860 9.977 245.660 255.637
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 9.180.811 9.007.718 18.188.529 5.800.847 9.380.242 15.181.089
Devlet Borçlanma Senetleri
9.173.137 9.007.718 18.180.855 5.793.173 9.380.242 15.173.415
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 0 7.674 7.674 0 7.674
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
(12) 9.294.122 2.014.787 11.308.909 6.985.418 2.364.208 9.349.626
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.751.133 1.817.996 9.569.129 5.842.408 2.106.532 7.948.940
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.542.989 196.791 1.739.780 1.143.010 257.676 1.400.686
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
120.362.033 67.964.596 188.326.629 102.376.171 54.959.411 157.335.582
Krediler
(6) 118.964.759 57.567.795 176.532.554 103.582.764 45.775.688 149.358.452
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 581.966 581.966 0 561.781 561.781
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.853.660 0 -10.853.660 -10.766.226 0 -10.766.226
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.345.654 0 2.345.654 1.892.950 0 1.892.950
İştirakler (Net)
(8) 14.026 0 14.026 14.026 0 14.026
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.026 0 14.026 14.026 0 14.026
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 2.049.220 0 2.049.220 1.596.516 0 1.596.516
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.011.174 0 2.011.174 1.558.470 0 1.558.470
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.046 0 38.046 38.046 0 38.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 282.408 0 282.408 282.408 0 282.408
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
282.408 0 282.408 282.408 0 282.408
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.423.723 22 3.423.745 3.476.263 18 3.476.281
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
591.991 0 591.991 504.698 0 504.698
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
591.991 0 591.991 504.698 0 504.698
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(14) 1.867 0 1.867 155.016.244 117.917.414 272.933.658 128.729.220 98.524.128 227.253.348
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 71.436.846 91.556.288 162.993.134 48.414.473 82.145.258 130.559.731
ALINAN KREDİLER
(3) 490.679 17.872.017 18.362.696 486.735 19.705.289 20.192.024
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 5.978.864 11.180.454 17.159.318 4.376.444 10.112.950 14.489.394
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 5.281.669 14.791.560 20.073.229 1.554.964 11.951.421 13.506.385
Bonolar
5.281.669 1.141.640 6.423.309 1.502.745 829.044 2.331.789
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 13.649.920 13.649.920 52.219 11.122.377 11.174.596
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.805.906 2.797.898 5.603.804 4.773.704 3.303.648 8.077.352
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 2.778.122 2.189.651 4.967.773 4.754.603 2.416.086 7.170.689
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 27.784 608.247 636.031 19.101 887.562 906.663
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 407.426 264 407.690 444.009 2.666 446.675
KARŞILIKLAR
(9) 1.091.823 0 1.091.823 1.064.819 0 1.064.819
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
601.662 0 601.662 589.451 0 589.451
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
490.161 0 490.161 475.368 0 475.368
CARİ VERGİ BORCU
(10) 0 0 0 1.063.699 0 1.063.699
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 8.226.044 8.226.044 0 6.704.294 6.704.294
Krediler
0 8.226.044 8.226.044 0 6.704.294 6.704.294
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
10.166.301 7.105.577 17.271.878 6.916.521 5.010.033 11.926.554
ÖZKAYNAKLAR
23.331.250 -1.587.208 21.744.042 20.422.006 -1.199.585 19.222.421
Ödenmiş Sermaye
(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.520.978 0 1.520.978 1.163.907 0 1.163.907
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
306.421 -1.587.208 -1.280.787 119.918 -1.199.585 -1.079.667
Kar Yedekleri
15.787.467 0 15.787.467 13.199.191 0 13.199.191
Yasal Yedekler
670.000 0 670.000 670.000 0 670.000
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
15.117.467 0 15.117.467 12.529.191 0 12.529.191
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.365.670 0 2.365.670 2.588.276 0 2.588.276
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 101.267 0 101.267
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.365.670 0 2.365.670 2.487.009 0 2.487.009
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
120.990.764 151.942.894 272.933.658 89.517.374 137.735.974 227.253.348


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 17.425.923 12.267.981 6.483.442 4.171.356
Kredilerden Alınan Faizler
112.295 87 20.760
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.954.387 1.933.635 1.171.073 722.543
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
16.662 10.470 5.991 4.298
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.258.365 814.599 500.076 278.445
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.679.360 1.108.566 665.006 439.800
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
15.865 7.026 4.311 1.980
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -9.338.654 -5.021.346 -3.457.019 -1.618.032
Mevduata Verilen Faizler
-6.521.441 -2.869.496 -2.442.862 -887.359
Kullanılan -291.653 -111.094
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-963.831 -760.000 -397.281 -253.185
Kiralama Faiz Giderleri
-46.240 -44.668 -14.937 -14.167
Diğer Faiz Giderleri
-28.563 -139.819 -6.340 -49.120
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
8.087.269 7.246.635 3.026.423 2.553.324
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
2.415.106 1.734.464 879.547 565.854
Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.105.687 2.125.994 1.179.161 697.289
Gayri Nakdi Kredilerden
195.812 139.049 68.105 49.617
Diğer
2.909.875 1.986.945 1.111.056 647.672
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-690.581 -391.530 -299.614 -131.435
Gayri Nakdi Kredilere
-1.757 -1.776 -660 -1.020
Diğer
-688.824 -389.754 -298.954 -130.415
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 191.284 133.299 0 5.258
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -3.052.426 -1.790.602 -1.072.256 -745.514
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
57.187 171.901 13.615 15.077
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-3.680.316 -2.320.554 -1.301.027 -887.004
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
570.703 358.051 215.156 126.413
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 390.120 35.267 220.135 17.410
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.031.353 7.359.063 3.053.849 2.396.332
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.444.765 -1.882.283 -563.861 -583.899
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-82.481 -126.826 -20.164 -50.534
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.466.917 -1.364.078 -511.922 -455.449
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -1.959.198 -1.697.317 -687.813 -583.611
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.077.992 2.288.559 1.270.089 722.839
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 3.077.992 2.288.559 1.270.089 722.839
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -712.322 -452.735 -314.478 -159.036
Cari Vergi Karşılığı
-8.528 0 0 19.864
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.321.098 -1.362.928 -278.180 -753.707
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
617.304 910.193 -36.298 574.807
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 2.365.670 1.835.824 955.611 563.803
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 2.365.670 1.835.824 955.611 563.803
Grubun Karı (Zararı)
2.365.670 1.835.824 955.611 563.803
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 2898


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.906 Değişim: 1,35% Hacim : 16.796 Mio.TL Son veri saati : 13:43
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.913
Açılış: 1.897
13,7023 Değişim: 0,29%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5083 Değişim: 0,00%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
774,84 Değişim: -0,55%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 789,82
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.