KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:14
KAP ***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 049 14.572.049
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -50.842 795.709 0 -497.625 397.059 8.167.205 2.409.829 0 14.572.049 14.572.049
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.140 -123.078 0 2.906 -934.696 0 0 1.959.959 902.951 902.951
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.409.829 -2.409.829 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -52.982 672.631 0 -494.719 -537.637 10.577.034 0 1.959.959 15.475.000 15.475.000
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 2.622.157 0 16.685.059 16.685.059
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.350.000 714 0 0 0 -73.337 1.046.855 0 -272.254 -566.110 10.577.034 2.622.157 0 16.685.059 16.685.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -520 210.080 0 -848.234 -162.882 0 0 1.835.824 1.034.268 1.034.268
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.622.157 -2.622.157 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.350.000 714 0 0 0 -73.857 1.256.935 0 -1.120.488 -728.992 13.199.191 0 1.835.824 17.719.327 17.719.327


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
164.658.169 322.145.271 486.803.440 143.090.252 224.173.699 367.263.951
GARANTİ VE KEFALETLER
(1), (2), (3), (4) 11.487.943 23.174.013 34.661.956 10.270.332 18.246.772 28.517.104
Teminat Mektupları
11.249.254 12.597.087 23.846.341 10.179.767 9.847.498 20.027.265
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
407.850 82.866 490.716 419.645 66.525 486.170
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
6.619.887 12.514.221 19.134.108 5.339.495 9.780.973 15.120.468
Diğer Teminat Mektupları
4.221.517 0 4.221.517 4.420.627 0 4.420.627
Banka Kredileri
165.625 6.782.561 6.948.186 22.742 5.799.601 5.822.343
İthalat Kabul Kredileri
165.625 6.782.561 6.948.186 22.742 5.799.601 5.822.343
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
73.064 3.794.365 3.867.429 67.823 2.599.673 2.667.496
Belgeli Akreditifler
73.064 3.383.412 3.456.476 67.823 2.000.767 2.068.590
Diğer Akreditifler
0 410.953 410.953 0 598.906 598.906
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
91.288.035 14.699.783 105.987.818 82.440.328 5.993.806 88.434.134
Cayılamaz Taahhütler
(1) 55.446.183 14.699.783 70.145.966 47.699.180 5.245.759 52.944.939
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.488.679 11.763.257 13.251.936 1.326.013 4.004.529 5.330.542
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
17.163.205 781 17.163.986 14.309.356 594 14.309.950
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.417.850 0 2.417.850 2.377.515 0 2.377.515
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
30.679 0 30.679 29.197 0 29.197
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
33.381.216 0 33.381.216 28.781.240 0 28.781.240
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
71.846 0 71.846 71.447 0 71.447
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
892.708 2.935.745 3.828.453 804.412 1.240.636 2.045.048
Cayılabilir Taahhütler
35.841.852 0 35.841.852 34.741.148 748.047 35.489.195
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
35.841.852 0 35.841.852 34.741.148 748.047 35.489.195
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(5), (6) 61.882.191 284.271.475 346.153.666 50.379.592 199.933.121 250.312.713
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
10.986.739 74.970.223 85.956.962 16.210.514 64.039.377 80.249.891
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.466.810 28.710.530 34.177.340 6.608.353 24.539.687 31.148.040
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.519.929 46.259.693 51.779.622 9.602.161 39.499.690 49.101.851
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
50.895.452 209.301.252 260.196.704 34.169.078 135.893.744 170.062.822
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
2.099.489 7.321.084 9.420.573 2.837.603 5.229.023 8.066.626
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.698.178 2.902.460 4.600.638 2.234.775 1.792.466 4.027.241
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
401.311 4.418.624 4.819.935 602.828 3.436.557 4.039.385
Para ve Faiz Swap İşlemleri
46.329.138 196.730.552 243.059.690 25.526.874 121.811.614 147.338.488
Swap Para Alım İşlemleri
3.490.975 72.207.974 75.698.949 7.167.491 37.145.803 44.313.294
Swap Para Satım İşlemleri
27.006.563 48.098.560 75.105.123 18.259.383 25.893.831 44.153.214
Swap Faiz Alım İşlemleri
7.915.800 38.212.009 46.127.809 50.000 29.385.990 29.435.990
Swap Faiz Satım İşlemleri
7.915.800 38.212.009 46.127.809 50.000 29.385.990 29.435.990
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.292.685 2.941.931 4.234.616 5.705.403 7.537.454 13.242.857
Para Alım Opsiyonları
613.892 1.580.210 2.194.102 1.385.083 5.219.625 6.604.708
Para Satım Opsiyonları
678.793 1.361.721 2.040.514 4.320.320 2.317.829 6.638.149
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
1.174.140 1.214.565 2.388.705 99.198 97.912 197.110
Futures Para Alım İşlemleri
525.624 671.144 1.196.768 99.198 0 99.198
Futures Para Satım İşlemleri
648.516 543.421 1.191.937 0 97.912 97.912
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 1.093.120 1.093.120 0 1.217.741 1.217.741
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
870.734.456 272.599.477 1.143.333.933 747.368.398 195.481.762 942.850.160
EMANET KIYMETLER
15.053.788 8.600.375 23.654.163 12.140.889 6.466.621 18.607.510
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
7.846.249 0 7.846.249 3.522.838 0 3.522.838
Emanete Alınan Menkul Değerler
573.363 6.469.540 7.042.903 2.192.710 4.607.369 6.800.079
Tahsile Alınan Çekler
4.775.131 1.056.159 5.831.290 4.722.228 1.059.298 5.781.526
Tahsile Alınan Ticari Senetler
1.859.045 462.538 2.321.583 1.703.113 342.751 2.045.864
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 612.138 612.138 0 457.203 457.203
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
503.754.888 164.887.832 668.642.720 441.122.637 119.044.468 560.167.105
Menkul Kıymetler
4.060.383 9.909.895 13.970.278 3.572.768 8.761.567 12.334.335
Teminat Senetleri
392.344 551.070 943.414 398.506 82.436 480.942
Emtia
495.795 0 495.795 476.476 0 476.476
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
105.714.407 85.727.795 191.442.202 102.041.042 61.972.389 164.013.431
Diğer Rehinli Kıymetler
393.091.959 68.699.072 461.791.031 334.633.845 48.228.076 382.861.921
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
351.925.780 99.111.270 451.037.050 294.104.872 69.970.673 364.075.545
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.035.392.625 594.744.748 1.630.137.373 890.458.650 419.655.461 1.310.114.111


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
7.395.832 2.776.179
Alınan Faizler
11.315.165 12.725.919
Ödenen Faizler
-4.204.815 -9.142.277
Alınan Temettüler
74.693 51.187
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.142.151 2.526.658
Elde Edilen Diğer Kazançlar
35.267 119.804
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.043.779 987.023
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.295.540 -853.353
Ödenen Vergiler
-766.051 -587.916
Diğer
51.183 -3.050.866
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-7.881.145 4.766.313
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-35.391 -177.422
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.399.410 1.718.244
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-12.107.430 -14.112.382
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.235.889 -2.149.867
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-276.617 1.044.109
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
10.898.440 16.051.078
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-1.541.555 1.700.860
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
4.816.707 691.693
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-485.313 7.542.492
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-485.479 -3.842.072
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-306.031 -103.835
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
110.279 16.224
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-10.851.054 -4.332.251
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.593.477 2.456.187
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-2.095.912 -3.053.657
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.221.000 1.303.075
Diğer
-157.238 -127.815
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.750.154 2.213.068
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
13.358.114 4.718.646
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.497.599 -2.293.410
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
7.672 -212.168
Diğer
-118.033 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
799.855 -272.840
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.579.217 5.640.648
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.387.892 8.767.065
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.967.109 14.407.713


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.835.824 1.959.959
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-801.556 -1.057.008
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
209.560 -125.218
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-667 -2.744
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
212.547 -120.848
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.320 -1.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.011.116 -931.790
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.087.483 -6.585
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-208.819 -1.197.434
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
285.186 272.229
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.034.268 902.951


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.496.234 39.132.540 57.628.774 16.357.998 26.909.820 43.267.818
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.884.247 27.728.739 29.612.986 4.561.447 18.081.828 22.643.275
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.446.125 26.802.123 28.248.248 1.127.557 17.622.984 18.750.541
Bankalar
(3) 451.097 828.157 1.279.254 400.735 458.844 859.579
Para Piyasalarından Alacaklar
(4) 0 98.459 98.459 3.040.962 0 3.040.962
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-12.975 0 -12.975 -7.807 0 -7.807
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(2) 222.284 148.073 370.357 231.713 103.236 334.949
Devlet Borçlanma Senetleri
194.250 28.267 222.517 207.149 16.398 223.547
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
18.057 0 18.057 24.564 0 24.564
Diğer Finansal Varlıklar
9.977 119.806 129.783 0 86.838 86.838
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(5) 5.722.087 8.522.758 14.244.845 4.784.881 7.558.560 12.343.441
Devlet Borçlanma Senetleri
5.714.413 8.169.455 13.883.868 4.777.207 7.352.489 12.129.696
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
7.674 250.566 258.240 7.674 182.123 189.797
Diğer Finansal Varlıklar
0 102.737 102.737 0 23.948 23.948
Türev Finansal Varlıklar
(12) 10.667.616 2.732.970 13.400.586 6.779.957 1.166.196 7.946.153
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.598.975 2.426.742 11.025.717 5.465.362 1.120.949 6.586.311
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.068.641 306.228 2.374.869 1.314.595 45.247 1.359.842
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
98.153.563 56.978.069 155.131.632 83.819.597 42.946.245 126.765.842
Krediler
(6) 99.048.225 47.563.330 146.611.555 83.618.617 35.353.734 118.972.351
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(11) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(7) 9.242.207 9.414.739 18.656.946 8.588.791 7.592.511 16.181.302
Devlet Borçlanma Senetleri
9.242.207 8.814.889 18.057.096 8.588.791 7.028.183 15.616.974
Diğer Finansal Varlıklar
0 599.850 599.850 0 564.328 564.328
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.136.869 0 -10.136.869 -8.387.811 0 -8.387.811
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(15) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.720.490 0 1.720.490 1.492.873 0 1.492.873
İştirakler (Net)
(8) 14.023 0 14.023 5.982 0 5.982
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.023 0 14.023 5.982 0 5.982
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(9) 1.469.690 0 1.469.690 1.250.114 0 1.250.114
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.431.644 0 1.431.644 1.212.068 0 1.212.068
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
38.046 0 38.046 38.046 0 38.046
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(10) 236.777 0 236.777 236.777 0 236.777
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
236.777 0 236.777 236.777 0 236.777
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.274.491 52 3.274.543 3.376.309 40 3.376.349
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
487.172 0 487.172 438.280 0 438.280
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
487.172 0 487.172 438.280 0 438.280
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(13) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(14) 178.819 0 178.819 348.688 0 348.688
DİĞER AKTİFLER (Net)
(16) 3.592.959 7.543.341 11.136.300 2.778.178 3.212.483 5.990.661
VARLIKLAR TOPLAMI
125.903.728 103.654.002 229.557.730 108.611.923 73.068.588 181.680.511
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(1) 49.142.448 85.404.245 134.546.693 46.797.181 58.828.602 105.625.783
ALINAN KREDİLER
(3) 483.990 19.879.472 20.363.462 380.249 14.929.160 15.309.409
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
(4) 1.170.082 10.829.408 11.999.490 267.816 8.797.038 9.064.854
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(5) 2.280.024 13.052.616 15.332.640 3.954.629 9.131.345 13.085.974
Bonolar
2.240.093 1.027.003 3.267.096 3.954.629 116.648 4.071.277
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
39.931 12.025.613 12.065.544 0 9.014.697 9.014.697
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
3.848.449 4.131.680 7.980.129 3.453.855 1.525.079 4.978.934
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 3.827.228 3.067.969 6.895.197 2.966.468 1.292.986 4.259.454
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(8) 21.221 1.063.711 1.084.932 487.387 232.093 719.480
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(7) 373.130 3.895 377.025 432.658 15.072 447.730
KARŞILIKLAR
(9) 1.001.590 0 1.001.590 875.641 0 875.641
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
507.291 0 507.291 529.565 0 529.565
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
494.299 0 494.299 346.076 0 346.076
CARİ VERGİ BORCU
(10) 14.771 0 14.771 205.582 0 205.582
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(11) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(12) 0 7.285.043 7.285.043 0 5.432.553 5.432.553
Krediler
0 7.285.043 7.285.043 0 5.432.553 5.432.553
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
6.841.644 6.095.916 12.937.560 5.482.130 4.486.862 9.968.992
ÖZKAYNAKLAR
19.749.613 -2.030.286 17.719.327 17.318.226 -633.167 16.685.059
Ödenmiş Sermaye
(13) 3.350.000 0 3.350.000 3.350.000 0 3.350.000
Sermaye Yedekleri
714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İhraç Primleri
(14) 714 0 714 714 0 714
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.039.407 143.671 1.183.078 872.251 101.267 973.518
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
324.477 -2.173.957 -1.849.480 -103.930 -734.434 -838.364
Kar Yedekleri
13.199.191 0 13.199.191 10.577.034 0 10.577.034
Yasal Yedekler
670.000 0 670.000 670.000 0 670.000
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
12.529.191 0 12.529.191 9.907.034 0 9.907.034
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.835.824 0 1.835.824 2.622.157 0 2.622.157
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.835.824 0 1.835.824 2.622.157 0 2.622.157
Azınlık Payları
0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
84.905.741 144.651.989 229.557.730 79.167.967 102.512.544 181.680.511


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(1) 12.267.981 13.975.716 4.171.356 4.610.111
Kredilerden Alınan Faizler
10.115.939 11.598.623 3.398.626 3.857.752
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
23.700 185.223 10.132 54.854
Bankalardan Alınan Faizler
75.386 190.038 17.315 85.481
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
112.295 87.967 20.760 51.535
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
1.933.635 1.893.781 722.543 554.147
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
10.470 6.363 4.298 3.098
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
814.599 805.112 278.445 257.765
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.108.566 1.082.306 439.800 293.284
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
7.026 20.084 1.980 6.342
FAİZ GİDERLERİ (-)
(2) -5.021.346 -8.732.837 -1.618.032 -2.709.077
Mevduata Verilen Faizler
-2.869.496 -6.469.748 -887.359 -1.955.798
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-858.882 -902.890 -303.107 -295.808
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-348.481 -307.889 -111.094 -107.726
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-760.000 -994.575 -253.185 -332.878
Kiralama Faiz Giderleri
-44.668 -52.742 -14.167 -16.293
Diğer Faiz Giderleri
-139.819 -4.993 -49.120 -574
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.246.635 5.242.879 2.553.324 1.901.034
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.734.464 2.007.122 565.854 717.749
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.125.994 2.526.177 697.289 911.047
Gayri Nakdi Kredilerden
139.049 123.939 49.617 42.758
Diğer
1.986.945 2.402.238 647.672 868.289
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-391.530 -519.055 -131.435 -193.298
Gayri Nakdi Kredilere
-1.776 -1.128 -1.020 -412
Diğer
-389.754 -517.927 -130.415 -192.886
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 133.299 51.187 5.258 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) -1.790.602 -847.061 -745.514 -480.461
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
171.901 28.773 15.077 16.178
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.320.554 -746.516 -887.004 -528.368
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
358.051 -129.318 126.413 31.729
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 35.267 119.804 17.410 99.381
FAALİYET BRÜT KÂRI
7.359.063 6.573.931 2.396.332 2.237.703
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -1.882.283 -1.359.675 -583.899 -334.539
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-126.826 -49.987 -50.534 -37.848
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.364.078 -1.264.189 -455.449 -430.508
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -1.697.317 -1.569.945 -583.611 -562.118
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.288.559 2.330.135 722.839 872.690
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 2.288.559 2.330.135 722.839 872.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -452.735 -370.176 -159.036 -192.404
Cari Vergi Karşılığı
56.265 19.864 -84.678
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
912.178 138.762 576.792 -207.911
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
-1.364.913 -565.203 -755.692 100.185
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.835.824 1.959.959 563.803 680.286
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 1.835.824 1.959.959 563.803 680.286
Grubun Karı (Zararı)
1.835.824 1.959.959 563.803 680.286
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05480000 0,05850000 0,01680000 0,02030000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884409


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: -0,17% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,9245 Değişim: 0,07%
Düşük 28,8723 29.11.2023 Yüksek 28,9308
Açılış: 28,9046
31,8136 Değişim: 0,10%
Düşük 31,7538 29.11.2023 Yüksek 31,8383
Açılış: 31,7821
1.897,44 Değişim: 0,02%
Düşük 1.894,76 29.11.2023 Yüksek 1.898,86
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.