KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2023 - 18:11
KAP ***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***PSDTC*** PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28.396.701 14.854.512
Satışların Maliyeti
-2.155.073 -1.239.456
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.241.628 13.615.056
BRÜT KAR (ZARAR)
26.241.628 13.615.056
Genel Yönetim Giderleri
17,18 -10.178.941 -5.812.693
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.297.713 280.510
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-136.559 -100.024
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.223.841 7.982.849
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
1.769.923 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
18.993.764 7.982.849
Finansman Gelirleri
19 23.275.629 20.332.732
Finansman Giderleri
19 -1.706.299 -4.562.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
40.563.094 23.753.246
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.577.031 -5.625.729
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -7.826.049 -5.672.589
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 249.018 46.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
32.986.063 18.127.517
DÖNEM KARI (ZARARI)
32.986.063 18.127.517
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.986.063 18.127.517
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal Değeri 1 TL Olan 1 Adet pay Başına Kazanç 21 4,44000000 2,44000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.213.070 39.330.005
Dönem Karı (Zararı)
32.986.063 18.127.517
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.530.675 -2.840.257
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
63.403 48.006
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.035.399 353.982
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.035.399 353.982
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-12.388.469 -8.707.660
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -12.868.141 -8.927.481
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 479.672 219.821
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7.577.031 5.625.729
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
181.961 105.791
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -266.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.139.060 28.378.412
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -631.997.029 -746.760.386
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -28.495.905 -128.555.840
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 3.671 -3.843
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -6.622.729 -2.171.036
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 680.227.027 864.120.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
250.990 78.357
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 60.427 -6.904
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 353.670 42.108.329
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.641.062 -431.038
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
41.594.448 43.665.672
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 -113.480
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-8.381.378 -4.222.187
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.833.274 -8.308
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
10 -4.733.854
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 9.156 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -40.473 -8.308
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-10.068.103 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.652.551 -6.073.947
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 301.410
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 301.410
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-231.354 -115.544
Ödenen Temettüler
-15.626.332 -14.967.473
Ödenen Faiz
19 -479.672 -219.821
Alınan Faiz
19 12.684.807 8.927.481
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.727.245 33.247.750
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.727.245 33.247.750
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
122.506.518 89.258.768
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
137.233.763 122.506.518


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 137.233.763 122.506.518
Finansal Yatırımlar
10 14.949.113 0
Ticari Alacaklar
5 2.267.244.666 1.635.247.638
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 12.198.953 15.550.154
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 2.255.045.713 1.619.697.484
Diğer Alacaklar
6 252.184.976 223.690.483
Stoklar
7 7.347 11.018
Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.758.971 5.145.377
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3 24.311 241.772
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 11.734.660 4.903.605
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.861.939 1.220.877
ARA TOPLAM
2.686.240.775 1.987.821.911
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.686.240.775 1.987.821.911
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 301.000 215.000
Diğer Alacaklar
6 7.835 6.423
Maddi Duran Varlıklar
11 107.625 139.710
Kullanım Hakkı Varlıkları
217.896 138.963
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
10.700 1.565
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 662.112 203.638
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.307.168 705.299
TOPLAM VARLIKLAR
2.687.547.943 1.988.527.210
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 27.624 14.923
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 171.882 64.662
Ticari Borçlar
5 2.540.642.641 1.860.415.614
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 150.411.824 113.641.578
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.390.230.817 1.746.774.036
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 557.760 306.770
Diğer Borçlar
6 107.826 47.399
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 80.217.376 79.863.705
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 1.564.206 2.119.535
Kısa Vadeli Karşılıklar
409.473 173.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 409.473 173.212
ARA TOPLAM
2.623.698.788 1.943.005.820
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.623.698.788 1.943.005.820
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 20.017 60.573
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.689.921 843.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.689.921 843.502
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.709.938 904.075
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.626.408.726 1.943.909.895
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
61.139.217 44.617.315
Ödenmiş Sermaye
16 7.425.000 7.425.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 384.738 384.738
Geri Alınmış Paylar (-)
0 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 8.906.644 8.906.644
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-632.740 205.089
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-632.740 205.089
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-632.740 205.089
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 11.980.565 9.552.328
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
88.947 15.999
Net Dönem Karı veya Zararı
32.986.063 18.127.517
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
61.139.217 44.617.315
TOPLAM KAYNAKLAR
2.687.547.943 1.988.527.210


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 -35.305 8.906.644 85.301 7.639.292 738.872 8.928.908 34.073.450 0 34.073.450
Transferler
1.913.036 7.015.872 -8.928.908
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
119.788 18.127.517 18.247.305 0 18.247.305
Kar Payları
-7.738.745 -7.738.745 0 -7.738.745
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
35.305 35.305 0 35.305
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 0 8.906.644 205.089 9.552.328 15.999 18.127.517 44.617.315 0 44.617.315
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.425.000 384.738 8.906.644 205.089 9.552.328 15.999 18.127.517 44.617.315 0 44.617.315
Transferler
2.428.237 15.699.280 -18.127.517
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-837.829 32.986.063 32.148.234 0 32.148.234
Kar Payları
-15.626.332 -15.626.332 0 -15.626.332
Dönem Sonu Bakiyeler
7.425.000 384.738 8.906.644 -632.740 11.980.565 88.947 32.986.063 61.139.217 0 61.139.217


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
32.986.063 18.127.517
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-837.829 119.788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.047.282 149.734
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
209.453 -29.946
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-837.829 119.788
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
32.148.234 18.247.305
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
32.148.234 18.247.305http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118385


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9846 Değişim: 0,23%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 29,0049
Açılış: 28,918
31,2142 Değişim: -0,16%
Düşük 31,0953 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.