KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.05.2021 - 16:25
KAP ***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***PRZMA*** PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 22.04.2021
Genel Kurul Tarihi 21.05.2021
Genel Kurul Saati 12:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.05.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ARNAVUTKÖY
Adres Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy - İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - Denetçi raporlarının okunması.
4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
6 - Yönetim Kurulu üye seçimi
7 - Yönetim Kurulu'nun, 2020 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Denetçinin seçimi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası" nın pay sahiplerinin onayına sunulması, 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi
11 - 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi
12 - 2020 yılında şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülerek karara bağlanması
14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi, 2020 yılı hesap döneminde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BilgilendirmeDokumanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davetiyegündemvekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 onayl_tadilmetni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılı ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı 21 MAYIS 2021 tarihinde, saat 12:00'de, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 20/Mayıs/2021 tarih ve 64028844 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neşecan Ercuman'ın gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet T.T.K.'nun 414. Maddesi ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde toplantı ilanının Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 29/04/2021 tarih ve 10319 sayılı nüshasının 771. sayfasında ve şirketimiz www.prizmapress.com.tr internet sitesinde 21 gün önceden ilan edilmek süretiyle süresi içerisinde yapılmıştır.
Hazirun cetvelinin tetkikinde, şirketin toplam 24.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden toplam 24.000.000 adet hisseden 4.925.589,94 TL'lik sermayeye karşılık 4.925.589,94 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili RAŞİT KURU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
Şirket ortağı ve yönetim kurulu başkanı Metin Kuru tarafından toplantı başkanlığı için Raşit Kuru teklif edilmiştir.
GÜNDEM MADDE 1:
Divan Başkanlığına : Raşit Kuru
Yazmanlığa : Sibel Kuru Billurcu
Oy Saymanı Memurluğuna : Senay Ergün
oy birliği ile seçildiler.
Divan başkanı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçmeden önce gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacağını belirterek ilan edilmiş olan mevcut gündemi okudu. Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
GÜNDEM MADDE 2:
2020 yılı faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilerek Yönetim Kurulu üyesi Sayın Raşit Kuru tarafından oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 3:
2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilerek Yönetim Kurulu üyesi Sayın Raşit Kuru tarafından oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 4:
2020 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar daha önce paydaşların incelemesine sunulduğundan okunmuş kabul edilerek Yönetim Kurulu üyesi Sayın Raşit Kuru tarafından oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 5:
Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.
GÜNDEM MADDE 6:
Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıllığına görev almak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı olarak Metin Kuru, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Raşit Kuru, Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Kuru Billurcu, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Demirtaş ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akpınar önerildi. Oy birliği ile seçildi.
GÜNDEM MADDE 7:
2020 Yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisi olan
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan bilançomuzda 9.060.781-TL (Dokuz Milyon Altmış Bin Yediyüz Seksenbir Türk Lirası) net dönem karı mevcuttur.
V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 1.005.865,22-TL (Bir Milyon Beş Bin Sekiz Yüz Altmış Beş Türk Lirası Yirmi iki Kuruş) net dönem karı mevcuttur.
2020 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe/ Finansal Raporlama Standartları'na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar'la ilgili olarak, Yönetim Kurulu önerisi, yapılan oylama sonucu toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 8:
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuatı gereği, 2021 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi ( Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." Genel Kurul'un onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 9:
Yönetim Kurulu Üyelerinden Metin Kuru ya 4.250,00 TL (Dört Bin İkiyüz Elli Türk Lirası), Raşit Kuru'ya 4.000,00 TL (Dört Bin Türk Lirası) ve Sibel Kuru Billurcu'ya aylık 3.500,00 TL (Üç Bin Beş Yüz Türk Lirası) brüt huzur hakkı ödenmesine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ise 3.000,00 TL (Üç Bin Türk Lirası) brüt huzur hakkı ödenmesi, oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 10:
2020 yılı içinde herhangi bir kişi ve kuruluşa bağış yapılmadığı konusunda ayrıca 2021 yılı için şirket cirosunun %3'üne tekabül eden tutarın bağış üst sınırı olarak tespit edildiği hususunda Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 11:
İlişkili taraflar ile gerçekleştirilen ve yüzde on sınırını aşan yayın ve süreklilik arz eden işlemler ile ilgili her yıl olduğu gibi bu yıl da yönetim kurulu tarafından hazırlanmakta olan ilişkili taraf raporu KAP'ta paydaşların bilgisine sunulacağı hususunda bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 12:
Şirketin 3. kişiler lehine verilmiş herhangi bir TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) yoktur. TRİ lerle ilgili olarak elde edilmiş herhangi bir gelir ve menfaat bulunmamaktadır. Genel Kurul' a bilgi verildi.
GÜNDEM MADDE 13:
Şirketin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadili görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 14:
Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edildi.
GÜNDEM MADDE 15:
Dilekler bölümünde söz alan olmamıştır. Gündemde görüşülecek başka bir konu kalmadığından toplantıya Toplantı Başkanı Sayın Raşit Kuru tarafından son verildi. Hiçbir ortağın itirazı olmadı. Bu toplantı tutanağı toplantı mahalinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 21.05.2021


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 tutanak 2020 genel kurul.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 21 Mayıs 2021 Cuma günü, saat 12:00'de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75.Yıl Caddesi No: 21 Hadımköy –Arnavutköy / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.
Şirketimiz olağan genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir.
Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin yönetmelik" , 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.
Toplantıya bizzat katılacak pay sahipleri Merkezi Kayıt Kuruluşu üzerinden sağlanacak olan Genel Kurul Pay sahipleri çizelgesinde adı yer alan, gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini, tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini, ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekâleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekâletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket merkezi veya http://www.prizmapress.com.tr Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin 2020 yılı Finansal tabloları, Yönetim Kurulu ve bağımsız denetim raporları ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az yirmibir gün önce Şirket merkezinde, şirketimiz http://www.prizmapress.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte Genel Kurulumuza iştiraklerini rica ederiz.
Saygılarımızla,

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937222


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: 0,00% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7712 Değişim: 0,39%
Düşük 8,7447 21.06.2021 Yüksek 8,7789
Açılış: 8,7447
10,4099 Değişim: 0,41%
Düşük 10,3735 21.06.2021 Yüksek 10,4143
Açılış: 10,3735
500,37 Değişim: 0,95%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 500,98
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.