" />

KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

24.08.2023 - 21:21
KAP ***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***POLHO*** POLİSAN HOLDİNG A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X ESG öncelikli konuların riskleri ve fırsatları sürdürülebilirlik raporları aracılığı ile tüm paydaşlarla paylaşılır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s.16)
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Politikası, Bilgi Güvenliği Politikası, Enerji Yönetimi Politikası, Kalite, Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası ve İlkeleri, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası web sayfasında paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/surdurulebilirlik/politikalarimiz_v19 - https://www.polisanholding.com/v/65/kurumsalsosyal-sorumluluk - https://www.polisanholding.com/polikariyer/eti k-ilkeler_v27
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Stratejiler ve Hedefler Strateji dönemi ilerleme durumları sürdürülebilirlik raporları aracılığı ile tüm paydaşlarla paylaşılır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s.13-14)
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Denetim, Riskin Erken Saptanması ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Komiteleri, ÇYS politika ve konularına uyum durumunu da kontrol etmektedir. İlgili komite yapıları kamuya paylaşılmıştır. Yönetim Kurulu bünyesinde henüz ÇYS özelinde bir komite oluşturulmadığı için ilgili maddeye kısmen uyum sağlanmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_YonetimKuruluKomiteleri_20220223.pdf - https://polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_RusvetveYolsuzluklaMucadeleProgrami.pdf
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Yönetim Kurulu bünyesinde henüz ÇYS komitesi (sürdürülebilirlik komitesi) oluşturulmamıştır. Bu hedeflere ulaşmak amacıyla henüz bir politika belirlenmemiş olmakla birlikte, mevcut durumda Polisan Holding bünyesinde Sürdürülebilirlik Müdürlüğü tarafından raporlama yapılmaktadır. Dolayısıyla, ilgili maddeye kısmen uyum sağlanmaktadır. https://www.polisanholding.com/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik_v17
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik ve faaliyet raporları aracılığıyla hedef ve eylem planları paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf - https://www.polisanholding.com/faaliyetraporlari_v33
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporu bölüm sonlarında, bir önceki yıla ait hedefler, gerçekleşme durumları ve bir sonraki yıla ait ilgili hedefler paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s.24,42,55,67,73,86,10 0,110,123,132)
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunun "Operasyonel Mükemmellik" bölümünde süreç yönetimine yönelik iyileştirmeler paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 40-41)
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Yıl sonu faaliyet raporu ve dönemsel yatırımcı sunumlarının Sürdürülebilirlik bölümünde paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/faaliyetraporlari_v33 (s. 51-58) - https://polisanholding.com/yatirimci-iliskileri/sunumlar_v30 (s. 35-38)
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Durum Raporu BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İlişkilendirme https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_BMKIS_2021_IlerlemeDurumBildirimRaporu.pdf
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel ve toplumsal konularda 2022 yılında herhangi bir dava açılmamıştır. Açılan veya sonuçlanan davalara özel düzenli bir paylaşımda bulunulmamaktadır. Sonuçlanan davalar, Sürdürülebilirlik raporunun, GRI 307 Çevre Kanunu ve Düzenlemelerine Uyulmaması bölümünde yansıtılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 162)
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Performans ölçümleri kapsamında, Polisan Holding Kurumsal Karbon Ayakizi Raporu 3. taraf doğrulaması süreci devam etmektedir. Polisan Kimya Sera Gazı Doğrulama Beyanı 3. taraf doğrulaması, 2015'ten bu yana Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından doğrulaması yapılmaktadır. https://www.polisanholding.com/surdurulebilirlik/projelerimiz_v24 - https://www.polisanholding.com/surdurulebilirlik/projelerimiz - https://www.polisanholding.com/surdurulebilirlik/projelerimiz/polisan-kimya-sera-gazi-dogrulama-beyanlari--v
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
İnternet sitesinde "ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Uygulamaları Kitapçığı" ve "ISO 14001 Sertifikas" yer almaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_CevreYonetimSistemi - https://www.polisanholding.com/surdurulebilirli k/sertifikalarimiz_v22
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X "Rapor Hakkında" bölümünde dönem ve kapsam paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 3)
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunun ''Çevre Yönetimi'' ve ''Performans Yönetimi'' bölümlerinde süreç hedefleri ve bireysel hedeflerin yönetim esası paylaşılmaktadır. Yönetim Kurulu ve yöneticiler kırılımında çevresel hedeflerin kamu paylaşımı yapılmamaktadır ancak sürdürülebilirlik stratejik hedeflerinin gerçekleşmesinden tüm yönetici ve çalışanlar sorumlu olduğu için bu maddeye uyum kısmen karşılanmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 89-112, 118)
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Faaliyet raporlarında ve Sürdürülebilirlik Raporu ''Strateji Dönemi İlerlememiz'' bölümünde 2021-2025 hedef ilerlemeleri paylaşımaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 13-14) - https://www.polisanholding.com/faaliyetraporlari_v33
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu ''Operasyonel Mükemmellik'' bölümünde değer zinciri boyunca ilgili konulardaki uygulamalar paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 40-87)
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunun "Üyeliklerimiz" bölümünde üye olunan kurumlar paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 151)
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunun "Çevre Yönetimi" ve "Karbon Ayakizi" bölümünde ve Kurumsal Karbon Ayakizi raporlarında ilgili bilgiler ve karşılaştırmalar paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 20-26, s. 89-112) - https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Kurumsal-Karbon - https://www.polisanholding.com/surdurulebilirlik/projelerimiz/polisan
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunun ISO 14064 Standardı 1-2 serileri ve Sera Gazı Protokolü Kurumsal Hesaplama ve Raporlama Standartları ile sürdürülebilirlik raporu hesaplama yöntemimiz başlıklarında paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 146-147)
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Tüm sürdürülebilirlik raporları genelinde paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebirlik raporunda ilgili çevresel hedefler ve ilerleme durumları paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 13-14, s. 24-26, s. 100-101, s. 110-111)
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunda İklim Eylem Planı ve Hedef İlerleme Durumu paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 13-14)
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunda İklim Eylem Planı ve Hedef İlerleme Durumu paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 58-74)
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X 3. taraf sera gazı emisyon azaltımı için tedarikçi değerlendirmeleri, lojistikte yük optimizasyonu emisyon takibi yapılmakta ve tedarikçiler ile birlikte projeler geliştirilmektedir. Tüm tedarikçilere ve yüklenicilere ulaşım için henüz bir plan oluşturulmamıştır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 43-45, s.58)
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Raporu ''Verimlilik Projelerimiz'' bölümünde gerçekleştirilen enerji, su tasarrufu ve malzeme tasarruf projeleri paylaşılmaktadır https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 89-112)
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunun "Emisyonlar" bölümünde ve Kurumsal Karbon Ayakizi raporlarında lgili veriler paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 104-106) - https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Kurumsal-Karbon - https://www.polisanholding.com/surdurulebilirlik/projelerimiz/polisan
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunun "Enerji Yönetimi" bölümünde şebekelerden alınan toplam elektrik miktarı paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 106)
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunun "Enerji Yönetimi" bölümünde kullanılan yenilenebilir enerji miktarı paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 20-21 , s. 105-106)
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunun "Karbon Ayakizi" ve "Emisyonlar" bölümlerinde paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 20-21, s.105-106)
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunun "Verimlilik Projelerimiz" bölümünde gerçekleştirilen projeler ve yıllık enerji tasarruf miktarı paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 107-109)
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunun "Su Yönetimi" bölümünde paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 90-93)
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Ülkemizde vergilendirme sistemi henüz netleşmemiştir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel bilgiler, GRI, CDP, Ecovadis, ,Refinitiv ESG değerlendirme platformlarında açıklanmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu2021.pdf (s. 17-23) - https://www.polisanholding.com/pdf/2022_Climate_Change_POLISAN_HOLDING.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/2022_Water_POLISAN_HOLDING.pdf - https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanKa nsaiBoya_EcovadisPerformansNotu.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PoliportKi mya_EcovadisPerformansNotu.pdf
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporuun ''İnsan Kaynakları'' bölümünde, yanı sıra internet sitesindeki "İnsan Kaynakları Politikası" ve "Etik İlkeler Kitapçığı" başlıklarında insan kaynakları yaklaşımları yer almaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s.114-122) - https://www.polisanholding.com/v/77/insankaynaklari-yaklasimimiz https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_EtikIlkelerKitapcigi_2020.pdf
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Sürdürülebilirlik raporunun "İnsan Kaynakları" bölümünde yanı sıra internet sitesindeki "İnsan Kaynakları Politikası", "Etik İlkeler Kitapçığı" ve "Tedarikçi İş Etiği ve Davranış Kurallarımız" başlıklarında Fırsat Eşitliği ve Çeşitlilik konularındaki yaklaşım ve performans sonuçları paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf(s.115-116) https://www.polisanholding.com/v/77/insankaynaklari-yaklasimimiz https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHo lding_EtikIlkelerKitapcigi_2020.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHo lding_TedarikciveIsEtigiveDavranisKurallari.pdf
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Tedarikçi İş Etiği ve Davranış Kurallarımız internet sitemizde paylaşılmış olup bazı ilave önlemler üzerinde çalışılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_TedarikciveIsEtigiveDavranisKurallari.pdf
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunda ve internet sitesinde "İnsan Kaynakları Politikası", "Etik İlkeler Kitapçığı" ve "Tedarikçi İş Etiği ve Davranış Kurallarımız" paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s.114-116) - https://www.polisanholding.com/v/77/insankaynaklari-yaklasimimiz - https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_EtikIlkelerKitapcigi_2020.pdf - https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHo lding_TedarikciveIsEtigiveDavranisKurallari.pdf
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Sürdürülebilirlik raporunun "Eğitim Yönetimi", "Performans Yönetimi" ve "Kariyer Yönetimi" bölümlerinde paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 118-121)
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Sürdürülebilirlik raporunun "Etik ve Dürüstlük" bölümünde Etik Kurul yapısından ve Etik İhbar Hattı paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s.28)
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Türkiye'nin En Mutlu Şirketleri Araştırması ara dönem faaliyet raporunda ve internet sitesinde kamu ile paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/polisandayasam/happy-place-to-work-2022_v89 https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_AraDonemFaaliyetRaporu_2022_1C.pdf (s. 9)
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İnternet sitesinde Kalite, Sağlık, Emniyet ve Çevre Politikası yer almaktadır. https://www.polisanholding.com/surdurulebilirlik/politikalarimiz_v19
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunun "İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi" bölümünde alınan önlemler ve kaza istatistikleri paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 124-131)
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunun ''Kişisel Verilerin Korunması'' ve ''Bilgi Güvenliği'' bölümünde ve internet sitesinde Bilgi Güvenliği Politikası paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_BilgiGuvenligiPolitikasi.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s.31, s. 75-76)
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İnternet sitesinde "Etik İlkeler Kitapçığı" ve "Tedarikçi İş Etiği ve Davranış Kuralları" yer almakta ve yanı sıra Sürdürülebilirlik raporunun "Etik ve Dürüstlük" bölümünde ilgili uygulamalar ve performans sonuçları paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_EtikIlkelerKitapcigi_2020.pdf https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHo lding_TedarikciveIsEtigiveDavranisKurallari.pdf https://www.polisanholding.com/polikariyer/eti k-ilkeler_v27 https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 28-31)
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X İlgili konular, sürdürülebilirlik çemberleri, şirket içi eğitimler ve bültenler ile paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 15, s. 89, s.144)
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X İnternet sitesinde "Müşteri Memnuniyeti Politikası" yer almaktadır. https://www.polisanholding.com/surdurulebilirli k/politikalarimiz_v19
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik raporunun "Paydaş İlişkileri ve Öncelikli Konular" bölümünde paydaş diyalogları ve sonuçları paylaşılmaktadır. https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 33-38)
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X GRI - BM Küresel İlkeler Sözleşmesi https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 3, s. 17-23)
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X UN Global Compact İlerleme Bildirim Raporu https://www.unglobalcompact.org/participation /report/cop/create-and-submit/active/458355
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeks Performansı (Refinitive), Ecovadis Performansı ve CDP - İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programı Performansı için çalışmalar yürütülmüştür. https://www.polisanholding.com/pdf/2022_Climate_Change_POLISAN_HOLDING_0a0f8.pdf - https://www.refinitiv.com/en/sustainable-finance/esg-scores - https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanKansaiBoya_EcovadisPerformansNotu_96dda.pdf
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Sürdürülebilirlik raporunun "Paydaş İlişkileri ve Öncelikli Konular" bölümünde paydaş diyalogları ve sonuçları paylaşılmıştır https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHolding_Surdurulebilirlik-Raporu-2021.pdf (s. 33-38)
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Yapılan çalışmalar faaliyet raporunda ve internet sitesinde "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası ve İlkeleri" ve "Sosyal Sorumluluk Projeleri" kapsamında paylaşılmıştır. https://www.polisanholding.com/surdurulebilirlik/kurumsal-sosyal-sorumluluk_v65 https://www.polisanholding.com/pdf/PolisanHo lding_FaaliyetRaporu_2021.pdf (s. 56-58)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189443


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
32,9637 Değişim: -0,22%
Düşük 32,9579 15.07.2024 Yüksek 33,0336
Açılış: 33,0336
35,9471 Değişim: -0,11%
Düşük 35,9326 15.07.2024 Yüksek 36,0503
Açılış: 35,9878
2.559,71 Değişim: -0,07%
Düşük 2.557,54 15.07.2024 Yüksek 2.561,63
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.