" />

KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.09.2023 - 16:07
KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 05.06.2023
Genel Kurul Tarihi 21.07.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 20.07.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SİLİVRİ
Adres Mimar Sinan Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / istanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2022 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 2022 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2022 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun 05/06/2023 tarih ve 2023/03 numaralı, Şirketin 2022 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesinin ve "Şirketi Temsil veya İlzam ve Yönetim Kurulu Karar Nisabı" başlıklı 9. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülüp, karara bağlanması
10 - Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasının ve/veya bu yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hususlarının müzakere edilmesi ve karara bağlanması
11 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması
13 - Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması
14 - Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
17 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi
18 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GK_TOPLANTI ILANI_2022.pdf - İlan Metni
EK: 2 Esas Sozleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Bilgilendirme Dökümanı-2022.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Toplantı Başkanlığına Ali Yıldız, oy toplama memurluğuna Ebru Aksoy, tutanak yazmanlığına Sedat Arıyel'in seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır bulunanlar listesinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
3) 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket internet sitesinde yayınlandığı için özetinin okunması teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile karar verildi. 2022 yılı yönetim kurulıu faaliyet raporu katılanların oybilriği ile karar verildi.
4) 2022 takvim yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile karar verildi. 2022 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporu katılanların oybirliği ile karar verildi.
5) 2022 takvim yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesaplarının okunmuş olarak kabul edilmesi teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların oybirliği ile karar verildi. 2022 yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesapları katılanların oybirliği ile karar verildi.
6) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nun 436 maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi.
7) Şirketimizin 01.01.2022- 31.12.2022 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmaması ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü. Şirketimizin 2022 takvim yılı karından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın Olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesi hususu katılanların oybirliği ile karar verildi.
8) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2023 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu "BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
9) Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. Maddesinin ve "Şirketi Temsil veya İlzam ve Yönetim Kurulu Karar Nisabı" başlıklı 9. maddesinin tadil edilmesi hususu görüşülmüştür. Bahse konu esas sözleşme tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2023 tarih ve E-29833736-110.03.03-39107 sayılı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün E-50035491-431.02-00086832373 sayılı uygunluk yazıları alınmıştır. Sözkonusu değişikliklere ilişkin tadil tasarısı katılanların oybirliği ile karar verildi.
10) Mevcut yönetim kurulu üyelerinden ******** Vergi Kimlik no'lu Christophe Lanovsky ve ******* Vergi Kimlik no'lu Benoit De La Moriniere'nin istifasının kabulune , Benoit De La Moriniere'nin yerine ******* Vergi Kimlik no'Lu Anne-Marie Montlouis Ktifa'nin atanmasına ve görev süresinin diğer yönetim kurulu üyelerinin süresi kadar olmasına, katılanların oybirliği ile karar verildi.
11) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
12) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Zehra Sezin Ünlüdoğan'a aylık net 19.000 TL ve Sn. Derya Hatiboğlu'na aylık 19.000 TL'sı ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
13) Şirketimiz 2022 yılı içinde bağış ve yardımda bulunmamıştır. Bu durum ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirildi.
14) Şirketimiz tarafından 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 150.000 TL olarak belirlenmesi hususunda bilgi verildi.
15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi Tebliği uyarınca Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2023 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususunda bilgi verildi.
16) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. Teminat, rehin, ipoteklerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir, Teminat, rehin, ipotekler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirildi.
17) Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlı Şirket Raporunun özetinin okunması oya sunuldu, oybirliği ile karar verildi. Bağlı Şirket Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan bulunmadığından toplantıya katılanların oybirliği ile karar verildi.
18) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan bulunmadığından, toplantıya Ticaret Bakanlığı Temsilcileri denetiminde son verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 20.09.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 GK Hazır Bulunanlar Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2022 GK Tutanağı_V2.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin, 21 Temmuz 2023 tarihinde yapılan 2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurulu 20 Eylül 2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196431


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 42.937 Mio.TL Son veri saati : 12:17
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.179
Açılış: 11.145
33,1086 Değişim: 0,09%
Düşük 32,9476 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
36,0626 Değişim: -0,26%
Düşük 35,9674 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.575,63 Değişim: -0,97%
Düşük 2.562,34 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.