KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.07.2018 - 13:02
KAP ***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***PKART*** PLASTİKKART AKILLI KART İLETİŞİM SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 24.04.2018
Genel Kurul Tarihi 13.06.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SİLİVRİ
Adres Alipaşa Mahallesi Trablusgarp Bulvarı No:5 34570 Silivri / İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması
5 - 2017 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun 24/04/2018 tarih ve 2018/05 numaralı, Şirketin 2017 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının tasarrufuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlayacak Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Görev süresi dolacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasının ve/veya bu yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni üyelerin seçilmesi hususlarının müzakere edilmesi ve karara bağlanması
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu.'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkı ve ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması
12 - Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması
13 - Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır belirlenmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi
16 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bağlı şirket raporunun okunması ve müzakeresi
17 - Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı-2017.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GK_TOPLANTI ILANI_2017.pdf - İlan Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Başkanlığına Jean Marc Antoine Bergmann, Oy Toplama Memurluğuna Ali Yıldız, Tutanak Yazmanlığına Sedat Arıyel'in seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.
2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazır bulunanlar listesinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
3) 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Şirket internet sitesinde yayınlandığı için, okunmuş olarak kabul edilip, müzakereye geçilmesi hususundaki teklif oylanarak oy birliği ile kabul edildi. Müzakeresinde söz alan bulunmadığından 2017 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
4) 2017 takvim yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun özetinin okunması teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakeresinde söz alan bulunmadı. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
5) 2017 takvim yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesaplarının okunmuş olarak kabul edilmesi teklifi oybirliği ile kabul edildi. Müzakeresinde söz alan bulunmadı. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.
6) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nun 436 maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi.
7) Şirketimizin 01.01.2017- 31.12.2017 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmaması ve Şirket bünyesinde bırakılması hususu görüşüldü. Şirketimizin 2017 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın Olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesi hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8) Sermaye Piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında yapılacak olan bağımsız denetim hizmetini sağlamak amacıyla, 2018 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu "KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş." (KPMG Türkiye) ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
9) Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile vazife görmek üzere şirket ortakları dışından
Fransa Uyruklu, 14AY99843 pasaport no'lu ve 1960741636 potansiyel vergi no'lu Philippe Yves Cambriel,
Fransa Uyruklu 8CY44259 pasaport no'lu ve 1650284217 potansiyel vergi no'lu Jean Marc Antoine Bergmann,
Fransa Uyruklu 17AA36764 pasaport no'lu ve 1871089904 potansiyel vergi no'lu Helene Nicole Brisson
Fransa Uyruklu 16FV13043 pasaport no'lu ve 3950978917 potansiyel vergi no'lu Nassir Ghrous
Fransa Uyruklu 11AK27233 pasaport no'lu ve 6311090365 potansiyel vergi no'lu Thi Ngoc Kieu Guille Nguyen
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise
T.C. Uyruklu 34834777104 kimlik no'lu Kıvanç Onan
T.C. Uyruklu 44578909792 kimlik no'lu Derya Hatiboğlu'nun
Seçilmelerine oybirliği ile kabul edildi
10) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 1.3.6 maddesinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
11) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Kıvanç Onan'a aylık net 6.250 TL ve Sn. Derya Hatiboğlu'na aylık 6.250 TL'sı ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı veya ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
12) Şirketimiz 2017 yılı içinde Silivri Gümüşyaka Anadolu Lisesi'ne 25.000 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur. Bu durum ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
13) Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 80.000 TL olarak belirlenmiştir.
14) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) 10. Maddesi Tebliği uyarınca Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2018 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna oybirliği ile karar verildi.
15) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. Teminat, rehin, ipoteklerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir, Teminat, rehin, ipotekler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
16) Başkanın talimatı üzerine Tutanak Yazmanı Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlı Şirket Raporunu okudu. Bağlı Şirket Raporu üzerinde müzakere açıldı. Söz alan bulunmadığından toplantıya katılanların oy birliğiyle kabul edildi.
17) Dilek ve temenniler maddesinde söz alan bulunmadığından, toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri denetiminde son verildi.
İşbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.07.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Plastkart Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2017 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
13 Haziran 2018 tarihinde yapılan Genel Kurulumuz 19 Temmuz 2018 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696645


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.455 Değişim: 1,58% Hacim : 27.184 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.417 21.10.2021 Yüksek 1.455
Açılış: 1.433
9,5273 Değişim: 0,29%
Düşük 9,5011 22.10.2021 Yüksek 9,5420
Açılış: 9,5011
11,0925 Değişim: 0,11%
Düşük 11,0597 22.10.2021 Yüksek 11,1103
Açılış: 11,0798
546,78 Değişim: 0,29%
Düşük 544,67 22.10.2021 Yüksek 547,13
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.