KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

05.03.2020 - 19:49
KAP ***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***PETKM*** PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
8
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
0
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744953 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751142
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Sunuluyor.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemler olmadığından yapılan KAP duyurusu bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
2019 faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla KAP duyurusunu gerektirecek bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
2019 faaliyet yılı içerisinde ilişkili taraflarla KAP duyurusunu gerektirecek yaygın ve süreklilik arz eden işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
http://www.petkim.com.tr/UserFiles/file/Petkim_BagisYardimPol.pdf Kurumsal Yönetim içinde bulunan politikalar kısmında Bağış ve Yardım Politikası adı altında incelenmiştir.
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/270355
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Esas sözleşmemiz Madde-30 a göre Genel Kurul tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır ancak pay sahibi veya vekili sıfatı olmaksızın toplantıya katılanların söz ve oy hakkı yoktur.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Yönetim Kurulu Üyeleri, denetim firması temsilcisi ve pay sahipleridir.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Evet (Yes)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, C grubu imtiyazlı pay sahibidir. 1 hisse ve 1 oy hakkına sahiptir.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 51
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Yoktur.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
http://www.petkim.com.tr/Sayfa/1/192/YATIRIMCI-ILISKILERI-KURUMSAL-YONETIM-KAR-DAGITIM-POLITIKASI.aspx
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Karın dağıtılmaması teklif edilmemiştir.
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
29/03/2019 0 % 61 % 0,2 % 61 Yatırımcı ilişkileri/kurumsal yönetim/genel kurul/2018 Genel Kurul Toplantı tutanağında dilek ve temenniler bölümünde sorulan sorular cevaplanmıştır. İlişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası bulunmamaktadır 196 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751142


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunda Denetimden Sorumlu Komite başlığı altında incelenmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında incelenmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunda Aday Gösterme Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında incelenmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğ?in 4.5.1. maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunda Riskin Erken Saptanması Komitesi başlığı altında incelenmiştir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Faaliyet raporunda, Ücret Komitesi Kurumsal Yönetim Komitesi başlığı altında incelenmiştir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğ?in 4.5.1. maddesi kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetimin Finansal Durum Değerlendirmesi başlığı altında incelenmiştir.
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Kurumsal yönetim başlığı altında politikalar bulunmaktadır. Politikaların içinde ücretlendirme politikası yer almaktadır. http://www.petkim.com.tr/Sayfa/1/823/UCRETLENDIRME-POLITIKASI.aspx
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında değil toplu olarak Bağımsız Denetçi Raporu dip not:29?da açıklanmıştır.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 4 4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 100 % 20 4 4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 33 4 6


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
-
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yetki devredilmemiştir.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
Denetim kurulu veya diğer ilgili komiteler çalışmalarında gerek gördüğü birimlerden bilgi, değerlendirme veya açıklamaları alarak raporlarını ve komite kararlarını hazırlamaktadır. İç Denetim birimi tarafından tamamlanmış raporların denetim kuruluna sunulması yöntemi benimsenmemiştir. İç Denetim birimi tarafından tamamlanan raporlar yönetime sunulmaktadır
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Riskler ve yönetim organının değerlendirilmesi başlığı altında incelenmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı
Vagif ALIYEV
İcra başkanı / genel müdürün adı
Anar MAMMADOV
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin yönetici sorumluluk sigortası mevcut olup sermayenin %25'ini aşmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Bir kadın yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine oranı 1/9?dur.
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Vagif ALIYEV (Yönetim Kurulu Başkanı) İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/05/2008 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
David MAMMADOV (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/05/2008 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Farruh GASIMOV İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/05/2008 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Süleyman GASIMOV İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 08/05/2012 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Neslihan TONBUL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 02/03/2018 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
İlhami ÖZŞAHİN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 13/04/2012 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)
Mehmet CEYLAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 22/06/2012 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746071 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Mehmet BOSTAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/03/2016 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746071 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
Osman DİNÇBAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 12/10/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/746071 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Kurumsal yönetim içerisinde politikalar başlığı altında tazminat politikası incelenmiştir. http://www.petkim.com.tr/Sayfa/1/1322/CALISAN-TAZMINAT-POLITIKASI.aspx
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
14
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Uyum Koordinatörü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
http://www.petkim.com.tr/UserFiles/file/Yatirimci_Iliskileri/Kurumsal_Yonetim/SOCAR%20T%C3%BCrkiye%20Etik%20Kurallar%C4%B1.pdf
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
İnsan kaynakları bölümünün altında insan kaynakları politikası yer almaktadır. http://www.petkim.com.tr/Sayfa/1/147/INSAN-KAYNAKLARI-INSAN-KAYNAKLARI-POLITIKASI.aspx
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu ve Sendika
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Yönetim Kurulunun bilgisi doğrultusunda halefiyet planlamasıyla ilgili İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı tarafından yetenek yönetimi kapsamında çalışan potansiyel değerlendirmeleri ve kritik pozisyonlar için yedekleme çalışmaları yapılmış ve organizasyon yapısına yansıtılmıştır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İnsan kaynakları bölümünün altında insan kaynakları politikası yer almaktadır. http://www.petkim.com.tr/Sayfa/1/147/INSAN-KAYNAKLARI-INSAN-KAYNAKLARI-POLITIKASI.aspx
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunuyor (There is an employee stock ownersip programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İnsan kaynakları bölümünün altında insan kaynakları politikası yer almaktadır. http://www.petkim.com.tr/Sayfa/1/147/INSAN-KAYNAKLARI-INSAN-KAYNAKLARI-POLITIKASI.aspx
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı ilişkileri bölümünün içinde kurumsal yönetim başlığı bulunur onun altında etik kurallar başlığı yer almaktadır. http://www.petkim.com.tr/Sayfa/1/177/YATIRIMCI-ILISKILERI-KURUMSAL-YONETIM-ETIK-KURALLAR.aspx
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Kurumsal bölümünün içinde yer alan sosyal sorumluluk başlığı altında incelenmiştir. http://www.petkim.com.tr/Sayfa/1/21/KURUMSAL-SOSYAL-SORUMLULUK.aspx
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
http://www.petkim.com.tr/UserFiles/file/Yatirimci_Iliskileri/Kurumsal_Yonetim/SOCAR%20Türkiye%20Etik%20Kuralları.pdf linkinde Yolsuzlukla Mücadele ve Ticaret Kontrolleri başlığı altında incelenmiştir.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
http://www.petkim.com.tr/Sayfa/1/518/KURUMSAL-YONETIM.aspx
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
http://www.petkim.com.tr/Sayfa/1/182/YATIRIMCI-ILISKILERI-KURUMSAL-YONETIM-SERMAYE-VE-ORTAKLIK-YAPISI.aspx
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe ve İngilizcedir.
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler başlığı altında yer verilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulu Komiteleri başlığı altında bu bilgilere yer verilmiştir.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları başlığı altında yer almaktadır.(Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu)
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek bir mevzuat değişikliği olmamıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirket aleyhine açılan davalar ve olası sonuçları başlığı altında bu bilgilere yer verilmiştir.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirler başlığı altında yer almaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İştiraklere İlişkin bilgiler başlığı altında yer almaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Sürdürülebilirlik başlığı altında yer almaktadır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
4
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 92
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
En az 3 gün önce (Esas sözleşme gereği)
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
http://www.petkim.com.tr/Userfiles/File/Yatirimci_Iliskileri/esas_sozlesme/Esas_Sozlesme_12062019.pdf Esas Sözleşme Madde 15.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
-
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
Yönetim Kurulu Komiteleri başlığı altında bilgiler yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/123531
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Mehmet Ceylan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Mehmet Bostan Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Osman Dinçbaş Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Vagif Aliyev Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Süleyman Gasimov Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Mehmet Bostan Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Vagif Aliyev Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Farruh Gasimov Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Neslihan Tonbul Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824697


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.