" />

KAP ***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

18.10.2021 - 18:15
KAP ***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

***PALEN*** PALEN ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15/10/2021
Açıklamalar

    
Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Yayınlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" Hükümlerine Uygundur.
 
    I. GENEL  BİLGİLER

    Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi
    01.01.2021-30.06.2021                   

       
Şirketin Ticaret Unvanı
         
PALEN  ENERJİ DOĞALGAZ DAĞITIM ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
 

    Ticaret Sicili Numarası
    493376/440958

       
Merkez Adresi
       
Bulgurlu  Caddesi N60 Küçükçamlıca 34696 Üsküdar İstanbul

       
İletişim Bilgileri
         
+  90 216 325 73 30 Pbx. + 90 216 339 91 77 Fax
 

       
Internet Sitesi
         
www.palen.com.tr
 

      Şirketin Ortaklık Yapısı ve Ortaklık  Oranları bunlara ilişkin hesap dönemi içerisindeki değişiklikler,
 
            Palmet  Gaz Grup A.Ş.          17.800.000-TL %89
T.C  Erzurum B.Belediyesi    2.000.000-TL %10
B.Doğanay  Samuray                100.000-TL %0,50
Muzaffer  Yücel                           50.000-TL %0,25
Cengizhan  Güngör                      50.000-TL %0,25

       
İmtiyazlı pay durumu
       
Şirkette  imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

    Yönetim organı, üst düzey yöneticileri  ve personel sayısı ile ilgili bilgiler
    Şirketimiz  beş kişilik Yönetim Kurulu tarafından idare edilmekte olup yönetim  danışmanlığı hizmetleri Palmet Enerji A.Ş. unvanlı grup şirketi tarafından  sağlanmaktadır 2021 yılı personel sayısı: 31

    Yönetim organı üyelerinin şirketle  kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki  faaliyetler
    Yönetim  Organı Üyeleri, şirketle kendisi veya başkası adına veya rekabet yasağı  kapsamındaki faaliyetlerde bulunmamaktadır.

      II.  YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ VE
ÜST DÜZEY  YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

      Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim,  ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları
 
    Şirketimiz  yönetim faaliyetlerini grup şirketi olan Palmet Enerji A.Ş.'den temin  etmektedir. 2021 6 aylık dönem için yönetim kurulu üyelerine toplam brüt 110.397,60-TL  huzur hakkı ödemesi yapılmıştır

    Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama  ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri  teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler
    Yoktur

    III.  ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

    Şirket Ar-Ge Departmanına sahip olmayıp ihtiyaç  duyduğu hizmetleri dışarıdan temin etmektedir.

      IV.  ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE
FAALİYETLERE  İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

      Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış  olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler
 
      2021  yılı 6 aylık Doğalgaz Dağıtım Şebekesi Yatırım Tutarı: 58.862.774-TL'dır.
 

    Şirketin iç kontrol sistemi ve iç  denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ve yönetim organının bu konudaki  görüşü
    Şirket  iç denetim faaliyetlerini Palmet Enerji A.Ş.'den almaktadır.

    Şirketin doğrudan veya dolaylı  iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler
      Yoktur
 

    Şirketin iktisap ettiği kendi  paylarına ilişkin bilgiler
      Yoktur
 

      Hesap dönemi içinde yapılan özel  denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar
 
    İrfan  Bağımsız Denetim ve Yeminlik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim  Raporunda Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına uygunluğu tespit  edilmiştir.

    Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali  durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları  hakkında bilgiler
    Şirket  aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek  nitelikte bir dava söz konusu değildir.

    Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar  nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli  yaptırımlara ilişkin açıklamalar
      Şirket  ve Yönetim Organı Üyeleri hakkında idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
 

    Geçmiş  dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul  kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya  kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler
      Planlanmış  yıllık faaliyet hedefleri önemli bir sapma göstermemiş olup gerçekleşmeler,  hedeflere uygundur.
 

    Yıl  içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi,  toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemler de dâhil olmak  üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler
    Yoktur

    Şirketin  yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde  yapılan harcamalara ilişkin bilgiler
    Yoktur

    Şirketler  topluluğuna bağlı bir şirketse hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle,  hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına  yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona  bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer  önlemler
    Şirketler  topluluğu içinde çeşitli mal ve hizmet alımları yapılmakta olup, konu  işlemler transfer fiyatlandırması raporu ile Kurumlar vergisi beyannamesi ile  beyan edilmektedir.

    Şirketler  topluluğuna bağlı bir şirketse (ı) bendinde bahsedilen hukuki işlemin  yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince  bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim  sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi  zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip  denkleştirilmediği
    Şirketler  topluluğuna bağlı bir şirket olup böyle bir durum söz konusu değildir

    V. FİNANSAL DURUM

    Finansal  duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve  değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen  stratejik hedefler karşısında şirketin durumu
    Şirket  Planlanan iş sonuçlarına ulaşmıştır.

    Geçmiş  yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin yıl içindeki satışları, verimliliği,  gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket  faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin  bilgiler ve ileriye dönük beklentiler
    Şirket  esas itibari ile EPDK tarafından tanımlanmış Sistem Kullanım Bedeli ve  Bağlantı gelirlerine sahiptir. Bu gelirler planlanan hedeflere uygun şekilde  ilerlemekte olup, karlılık oranı yıllar itibari ile çok sapma  göstermemektedir. 2017-2021 arası tarife ilgili dönem içerisinde EPDK  tarafından açıklanmıştır.

    Şirketin  sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına  ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri
                  Sermaye                                                       :    20.000.000-TL
Yeniden  değerleme ve             :   179.689.579-TL
ölçüm  kazanç/kayıpları
Diğer  Kazanç/Kayıplar             :       (33.559)-TL
Yasal  Yedekler                            :     2.863.181-TL
Geçmiş  Yıllar Karları               :    41.845.319-TL
Dönem  Net Karı                         :     3.178.019-TL
Öz Kaynak Toplam                    247.542.539-TL

    Varsa  şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler
    Kısa  vadeli borçların orta ve uzun vadeli borçlanma ile yapılandırılması  hedeflenmektedir.

    Kâr  payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa  gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri
    Şirket  doğalgaz dağıtım şebekesi yatırımlarını her yıl genişletmek ihtiyacı ile  karşı karşıya olması sebebi ile kar dağıtımı hedefi olmayıp, yatırımlarında  kullanmayı planlamaktadır.

    VI.  RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ

    Varsa  şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına  ilişkin bilgiler
    Grup  bünyesinde görevli İç Denetim ve Risk Yönetimi departmanı ile faaliyetleri  etkileyebilecek ya da etkileyen risklerin tespiti sağlanmakta, YK seviyesinde  raporlama yapılarak gerekli aksiyonların tamamlanması için çalışmalar  gerçekleştirilmektedir.

    Oluşturulmuşsa  riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin  bilgiler
    Grup  şirketlerin üzerinden yönetilmektedir, yıllık denetim planı dahilinde İç  Denetim ve Risk Yönetimi departmanı denetim konusu ile sınırlı olmak üzere  raporlama yapmaktadır. Ayrıca önceden yazılmış raporlara ilişkin de takip  raporları da hazırlanıp aksiyon alma durumu izlenmektedir.

    Satışlar,  verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve  benzeri konularda ileriye dönük riskler
      Belirlenmiş,  aksiyon alınmamış veya makro bir risk mevcut değildir.
 

    VII. DİĞER  HUSUSLAR

    Faaliyet  yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların,  alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek  nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar
        Şirketimiz  2021-Haziran sonu faaliyet döneminde bu nitelikte bir olay yaşamamıştır.
 
 

    VIII. ŞİRKETLER TOPLULUĞU – HÂKİM ŞİRKET  FAALİYETLERİ

    Bir  sermaye şirketinin sermayesinin, doğrudan veya dolaylı olarak, yüzde beşini,  onunu, yirmisini, yirmi beşini, otuz üçünü, ellisini, altmış yedisini veya yüzde  yüzünü temsil eden miktarda paylarına sahip olunduğu veya payları bu  yüzdelerin altına düştüğü takdirde bu durum ve gerekçesi
    Şirketimiz,  4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu'na tabi bir biçimde faaliyet göstermekte  olup bu şekilde bir sermaye hareketi yaşanmamıştır.

    Topluluğa  dâhil işletmelerin ana şirket sermayesindeki payları hakkında bilgiler
      Palmet  Gaz Grup A.Ş. %89
 

    Konsolide  finansal tabloların hazırlanması süreci ile ilgili olarak topluluğun iç  denetim ve risk yönetimi sistemlerine ilişkin açıklamalar
    Konsolide  raporlar İrfan Bağımsız Denetim ve Yeminlik Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından  yılda iki defa Haziran ve Aralık ayı sonu olarak hazırlanmaktadır.

    Yönetim  organı üyelerinden birinin talep etmesi halinde, Kanunun 199 uncu maddesinin  dördüncü fıkrasında öngörülen raporun sonuç kısmı
      Yönetim  organı üyelerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.
 

        Yönetim Kurulu Başkanı
Bülent Doğanay SAMURAY
 (T.C.  Kimlik No ***********)
        Yönetim  Kurulu Başkan Vekili
Muzaffer YÜCEL
(T.C. Kimlik No ***********)
        Yönetim Kurulu Üyesi
Tamer SÖNMEZ
(T.C. Kimlik No ***********)

 
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971271


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,00% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 16.07.2024 Yüksek 0
Açılış: 0
33,0773 Değişim: 0,26%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0781
Açılış: 32,9927
36,0589 Değişim: 0,18%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,0721
Açılış: 35,9959
2.585,30 Değişim: 0,60%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.585,61
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.