KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

08.03.2023 - 20:15
KAP ***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

***PAGYO*** PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı
Yıl içerisinde 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı
Mevcut değil.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Mevcut değil.
1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007450
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Şirketimizin mevcut yatırımcı sayısı ve dağılımı dikkate alındığında, mevcut durumda Şirketimiz tarafından sadece Türkçe dilinde belge hazırlanıp sunulmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde ihtiyaç olması ve uygun görülmesi halinde Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce dilinde de belge düzenlenip sunulabilecektir.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları
Mevcut değil.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
Mevcut değil.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040536
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
http://www.panoragyo.com/yatirimci-iliskileri/bagis-ve-yardim-politikasi
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748208
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası
Mevcut değil.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi
Mevcut değil.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı
Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları
Mevcut değil.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 19
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği
Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.
Mevcut değil.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı ilişkiler bölümü ( http://www.panoragyo.com/yatirimci-iliskileri/kar-dagitim-politikasi )
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
Mevcut değil
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
Mevcut değil.
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
26/03/2022 0 % 37,04 % 6,42 % 30,62 Yatırımcı İlişkileri Bölümü ( http://www.panoragyo.com/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri) Yatırımcı İlişkileri Bölümü ( http://www.panoragyo.com/yatirimci-iliskileri/genel-kurul-bilgileri ) 10 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007450


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1. Genel Bilgiler/Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1. Genel Bilgiler/Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1. Genel Bilgiler/Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1. Genel Bilgiler/Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
1. Genel Bilgiler/Komiteler
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
5. ŞİRKETİN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİLER/Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
http://www.panoragyo.com/yatirimci-iliskileri/ucretlendirme-ve-tazminat-politikas%C4%B1
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı
2. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komiteleri-II
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 5 5
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 100 6 6
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - % 100 % 67 2 2


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Mevcut Değil
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
İsmail Mert FIRAT, Zekeriya FINDIKOĞLU ve Osman TOKUR icracı üyeler olarak görevlendirilmiştir. Şirketi herhangi iki icracı üyenin müşterek imzası ile temsil etmektedirler.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı
1
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
5. ŞİRKETİN DÖNEM İÇİ FAALİYETLERİ ve FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİLER/Şirketin Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim kurulu başkanının adı
Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu
İcra başkanı / genel müdürün adı
İsmail Mert FIRAT, Zekeriya FINDIKOĞLU ve Osman TOKUR icracı üyeler olarak görevlendirilmiştir. Başkan sıfatını haiz üye yoktur. Genel Müdür: Murat Başkaya
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031018
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı
Mevcut değil
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
Mevcut değil
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 07/03/2017 - İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
İSMAİL MERT FIRAT İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2022 - İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Hayır (No)
ZEKERİYA FINDIKOĞLU İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 11/02/2005 - İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
OSMAN TOKUR İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2013 - İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Hayır (No)
ACLAN ACAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2022 - İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Evet (Yes)
KORAY AKAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 26/03/2022 - İlgisiz (Not applicable) Hayır (No) Hayır (No)
VAHDETTİN ERTAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 24/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007450 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)
İSMAİL KÖKSAL İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 26/03/2022 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007450 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
Mevcut değil.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı
Mevcut değil.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı
Genel Müdür
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
info@panoragyo.com
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Mevcut değil.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Mevcut değil.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü
Kilit yöneticilerin atanması, değiştirilmesi veya görevden alınması konularında Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak mevcut bir halefiyet planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı İlişkileri Bölümü - Etik Kurallar
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
Yatırımcı İlişkileri Bölümü - Etik Kurallar
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
Mevcut değil
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı İlişkileri Bölümü ( http://www.panoragyo.com/yatirimci-iliskileri/etik-kurallar 9
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Çevre Politikası ( http://www.panoragyo.com/kurumsal/cevre-politikasi )
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
http://www.panoragyo.com/yatirimci-iliskileri/etik-kurallar


İlgili Şirkerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı İlişkileri Bölümü (http://www.panoragyo.com/yatirimci-iliskileri/esas-sozlesme-degisiklikler )
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm
http://www.panoragyo.com/yatirimci-iliskileri/surekli-bilgilendirme-formu
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller
Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Genel Bilgiler - Yönetim Kurulu Üyeleri
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Genel Bilgiler - Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Genel Bilgiler - Faaliyet Esasları
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
"Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgi" bölümü
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
"Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları" bölümü
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Mevcut değil.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Mevcut değil.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Şirketin Dönem İçi Faaliyetleri ve Faaliyetlere İlişkin Önemli Gelişmeler Hakkında Bilgiler - Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Kapsamında Yapılan Harcamalar


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
22
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
2 gün önce
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
panoragyo.com/public/storage/pages/July2019/yk-ic-yonerge.pdf
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Mevcut değil
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı
1. Genel Bilgiler / Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı
http://panoragyo.com/yatirimci-iliskileri/komiteler
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) - Dr. Vahdettin ERTAŞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) - İsmail KÖKSAL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - İsmail KÖKSAL Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Dr. Vahdettin ERTAŞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) - Esra Ada VURAL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - Dr. Vahdettin ERTAŞ Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - İsmail KÖKSAL Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1121996


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.076 Değişim: -0,14% Hacim : 31.416 Mio.TL Son veri saati : 12:22
Düşük 8.070 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,9094 Değişim: -0,02%
Düşük 28,8018 05.12.2023 Yüksek 28,9426
Açılış: 28,9143
31,3596 Değişim: 0,04%
Düşük 31,2677 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.887,09 Değişim: 0,14%
Düşük 1.883,37 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.