KAP ***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.04.2023 - 17:52
KAP ***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OZSUB*** ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yönetim Kurulu'nun 2022 Faaliyet Yılı Kar Dağıtımı Teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 10.04.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 09.05.2023
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 5 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZSU00015 1. Taksit 0,0497110 4,9711 10 0,0447399 4,47399
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZSU00015 2. Taksit 0,0662814 6,62814 10 0,0596532 5,96532
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZSU00015 3. Taksit 0,0828518 8,28518 10 0,0745666 7,45666
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZSU00015 4. Taksit 0,0662814 6,62814 10 0,0596532 5,96532
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZSU00015 5. Taksit 0,0662814 6,62814 10 0,0596532 5,96532
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZSU00015 TOPLAM 0,3314070 33,1407 10 0,2982661 29,82661
B Grubu, OZSUB, TREOZSU00023 1. Taksit 0,0497110 4,9711 10 0,0447399 4,47399
B Grubu, OZSUB, TREOZSU00023 2. Taksit 0,0662814 6,62814 10 0,0596532 5,96532
B Grubu, OZSUB, TREOZSU00023 3. Taksit 0,0828518 8,28518 10 0,0745666 7,45666
B Grubu, OZSUB, TREOZSU00023 4. Taksit 0,0662814 6,62814 10 0,0596532 5,96532
B Grubu, OZSUB, TREOZSU00023 5. Taksit 0,0662814 6,62814 10 0,0596532 5,96532
B Grubu, OZSUB, TREOZSU00023 TOPLAM 0,3314070 33,1407 10 0,2982661 29,82661

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 03.07.2023 05.07.2023 04.07.2023
2. Taksit 29.09.2023 03.10.2023 02.10.2023
3. Taksit 31.10.2023 02.11.2023 01.11.2023
4. Taksit 30.11.2023 04.12.2023 01.12.2023
5. Taksit 29.12.2023 03.01.2024 02.01.2024

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZSU00015 0 0
B Grubu, OZSUB, TREOZSU00023 0 0

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 10.04.2023 tarihli toplantısında
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TMS/TFRS) uyumlu olarak hazırlanan ve Eren Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 83.747.305 TL net dönem kârı elde edilmiş olup 2022 yılı net dönem kârı olan 83.747.305 TL'den 1.135.414,93 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak ve SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan bağış tutarı net dağıtılabilir dönem kârına eklendikten sonra net dağıtılabilir dönem kârı 82.791.384,07 TL olarak hesaplanmıştır.
Kâr Dağıtım Politikamızda yer aldığı üzere Şirketimiz 2022 yılı hesap dönemine ilişkin dağıtıma konu edilebilecek net karın en az %25'ini nakit kar payı olarak dağıtmayı taahhüt etmiştir. SPK'nın Kar Payı Rehberi'nde dağıtılması öngörülen kâr payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda (Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan kayıtlarda) mevcut net dağıtılabilir kârdan veya diğer kaynaklardan karşılanabildiği sürece dağıtılabileceği belirtilmiştir.
Bu çerçevede Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden ve Şirketimizin 31.12.2022 tarihli yasal kayıtlarında yer alan net dağıtılabilir dönem karının 21.572.883,59 TL olduğu dikkate alınarak
a) 1.135.414,923 TL tutarında I. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra Brüt 19.884.439,63 TL tutarında nakit kar payı dağıtılması, söz konusu kar dağıtımı kapsamında 1.688.443,96 TL tutarında II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılması, geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması, böylece Şirketimizin 21.12.2022 tarihli yasal kayıtlarında yer alan net dağıtılabilir dönem karının tamamının kullanılması
b) Şirketimizin nakit imkanları ve finansal durumu dikkate alınarak kar dağıtımının aşağıda yer alan tablodaki tutar ve tarihler esas alınarak 5 taksitte dağıtılması,
hususlarının Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Taksit Sayısı
Dağıtılacak Brüt Temettü (TL)
Temettü Dağıtımının Başlayacağı Tarih

1. Taksit
2.982.665,94
03.07.2023

2. Taksit
3.976.887,93
29.09.2023

3. Taksit
4.971.109,90
31.10.2023

4. Taksit
3.976.887,93
30.11.2023

5. Taksit
3.976.887,93
29.12.2023

Toplam
19.884.439,63

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ÖZSU BALIK ÜRETİM A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 60.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.411.008,72
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 104.936.199 30.660.333,72
4. Vergiler ( - ) 21.188.894 7.952.035,2
5. Net Dönem Kârı 83.747.305 22.708.298,52
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.135.414,93 1.135.414,93
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 82.611.890,07 21.572.883,59
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 179.494
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 82.791.384,07
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 19.884.439,63
* Nakit 19.884.439,63
* Bedelsiz 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.688.443,96
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 61.039.006,48
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 2.982.665,94 0 3,61 0,29827 29,82666
B Grubu 14.913.329,72 0 18,05 0,29827 29,82666
TOPLAM 17.895.995,66 0 21,66 0,29827 29,82666

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135685


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.087 Değişim: 0,76% Hacim : 88.100 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.108
Açılış: 8.051
28,8965 Değişim: -0,06%
Düşük 28,8734 05.12.2023 Yüksek 28,9370
Açılış: 28,9143
31,3349 Değişim: -0,04%
Düşük 31,3078 05.12.2023 Yüksek 31,3738
Açılış: 31,3467
1.887,35 Değişim: 0,15%
Düşük 1.883,81 05.12.2023 Yüksek 1.888,10
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.