KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.04.2020 - 12:01
KAP ***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OZGYO*** ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu, Tescil ve İlanı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 04.03.2020
Genel Kurul Tarihi 27.03.2020
Genel Kurul Saati 08:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 26.03.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:9 No:25 Levent – Beşiktaş/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi,
2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu özet Faaliyet Raporunun ve Denetçi Raporunun okunması ve 2019 yılı Mali Tablolarının ve Faaliyet Raporunun müzakere edilerek görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3 - 2019 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar/zarar hakkında karar alınması, 2019 yılına ilişkin kar dağıtım politikalarının görüşülmesi,
4 - Dönem içerisinde istifa nedeniyle boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, istifa eden üyenin görev süresini tamamlamak üzere atanan yeni üyenin atamasının Genel Kurul onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler ve huzur hakkı konusunda karar alınması,
6 - Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun seçilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş aleyhine kesilen 387.009 TL para cezasının Şirkete iadesi için yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmemesi hususunun görüşülmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'nın onayladığı Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. Maddesinin alınan onaylara uygun şekilde tadil edilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması,
10 - 2019 yılında bağış ve yardım yapılıp yapılmadığı konusunda Genel Kurula bilgi verilmesi,
11 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 27.03.2020 GK 2019 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet Çağrı İlanı_24.03.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Genel Kurul Bilgilendirme -2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Vekaletname_27.03.2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1) Başkanlık Divanı seçimi ve Divana Genel Kurul adına toplantı tutanağının imza edilmesine yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Divan Başkanlığı'na Orhan Aksüt, Katipliğe Melike Fettahoğlu Ağaçhan, Oy Toplayıcılığına Mesut Cemil Özmağden 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile seçildiler. Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanması hususu 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2) 2019 Yılı Yönetim Kurulu Özet Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu, 2019 yılı Mali Tabloları okundu Toplantı başkanı okunan tüm raporlar hakkında müzakere başlattı söz alan olmadı yapılan oylama sonucunda okunan tüm raporlar 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.
3) 2019 yılı yasal kayıtlarda VUK'a göre hazırlanmış mali tablolara istinaden (25.990.143,83)TL zarar Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen, Kurul'un Seri:XI, No:29 sayılı Tebliği esaslarına göre düzenlenen mali tablolarda ise, (12.898.488) TL zarar hesaplanmış olup, kar dağıtımı yapılmaması hususu görüşmeye açıldı 127.622.037,984 kabul oyuna karşılık, katılanların oybirliği ile kâr dağıtılmamasına karar verildi. Sermaye Piyasasi Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, şirket'in Kâr Dağıtım Politikası hakkında bilgi verildi.
4) Mayıs-2019 döneminde istifa eden Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Gamze Aksüt yerine, atanan yeni üye Mehmet Ali Güneysu'nun Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğinin kabulü oylamaya sunuldu. 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Yeni üye Mehmet Ali Güneysu [T.C. Kimlik No.:17756294898 Ulus Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi Kelaynalı Sokak No:17G Daire:5 Ulus-Beşiktaş-İstanbul]
5) Yönetim Kurulu üyelerinin her birine, her ay için 5.500 TL huzur hakkı ödenmesi hususunu Genel Kurul'un onayına sunuldu 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6) Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda bağımsız dış denetim firması olarak 1 yıl süre ile Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin denetçi olarak atanmasına 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile karar verildi.
7) Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarına 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Özderici Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. aleyhine kesilen 387.009 TL para cezasının, yönetim kurulu üyelerine rucu edilip edilmeyeceği hususununda yapılan oylama sonucunda 253.000 kabul oyu ve oy birliği ile kabul edildi, para cezasının Yönetim Kuruluna Rucu edilmemesine karar verildi.(Yönetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili yapılan oylama da kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar).Zarara uğradığını iddia eden pay sahiplerinin sorumlular hakkında dava açabileceklerine dair bilgilendirme SPK'nın buna ilişkin kararı okunarak yapıldı.
9) Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmıştır. SPK Karar Organı'nın 19.12.2019 tarihli ve 75/1639 sayılı Kararı çerçevesinde, Şirketimizin 250.000.000 TL tutarındaki 2015-2019 yılları için geçerli mevcut kayıtlı sermaye tavanının artırılmayarak 2020-2024 yılları için de 250.000.000 TL olarak belirlenmesi suretiyle esas sözleşmenin ilgili maddesinin değiştirilmesine uygun görüş verilmiştir. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.02.2020 tarih ve 50035491-431.02 Sayılı yazısı ile Esas Sözleşme 8. Maddesinin buna göre tadili için onay alınmıştır. Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. Maddesinin ilgili kurumlardan alınan izinler doğrultusunda genel kurul onayına sunuldu 127.622.037,984 kabul oyu ve katılanların oybirliği ile karar verildi.
10)2019 yılında Şirketimiz tarafından bağış ve yardım yapılmamıştır. Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
11)Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadığı ve gündemde görüşülecek baska madde olmadığından toplantı, divan başkanı tarafından sona erdirildi. 27.03.2020


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 13.04.2020

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 - OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 2019 - GENEL KURUL HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Esas Sözleşme 8. Madde Onaylı Tadil.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.03.2020 tarihinde gerçekleştirilen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 13.04.2020 tarihinde tescil edilmiştir. 2019 Yılı olağan Genel Kurul Sonucu 15.04.2020 tarih 10059 Sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Tasarruf sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838862


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.524 Değişim: 0,00% Hacim : 31.570 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.516 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4595 Değişim: 0,01%
Düşük 7,4427 18.01.2021 Yüksek 7,4735
Açılış: 7,4586
9,0235 Değişim: 0,13%
Düşük 8,9816 18.01.2021 Yüksek 9,0469
Açılış: 9,0118
437,82 Değişim: 0,00%
Düşük 434,22 18.01.2021 Yüksek 439,22
Açılış: 437,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.