" />

KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.10.2021 - 16:16
KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 27.09.2021
Genel Kurul Tarihi 25.10.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.10.2021
Ülke Türkiye
Şehir MERSİN
İlçe AKDENİZ
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - 2020 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
3 - 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
5 - 2020 yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Dönem içinde istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine TTK 363. madde hükmü uyarınca atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin asaletlerinin Genel Kurulun tasvibine sunularak, onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti,
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması,
9 - 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - Dilekler ve kapaek ve ayrıca www.ozbal.com şirket internet adresinde yayınlandığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.
Olağan genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 43.920.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 43.920.000 adet hissenin 90.000.-TL'lik kısmının asaleten ve 18.039.955,037.-TL'lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 18.129.955,037.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Coşkun KILIÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Coşkun KILIÇ tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Huriye TAM'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Şeniz GÜNAL TURGAN'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın Çiğdem YILDIR'ı görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı Selçuk DENİZ atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2020 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olunduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
2020 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporu müzakere edilerek, anılan raporların onaylanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolara daha önceden vakıf olunduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
4. Şirket'in 2020 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabilir karı oluşmadığı için kar dağıtılmasının mümkün olmadığına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2020 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2020 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Kamil Emre ERCİYAS, Yılmaz BAĞ, Coşkun KILIÇ, Mehmet Şükrü SOKULLU, Taner IŞIN ve Mustafa ÖZBEY toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır).
6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince, dönem içerisinde istifa ile boşalmış olan Yönetim Kurulu üyeliğine, ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Sayın Başak TAV seçilmiş olup, Sayın Başak TAV'ın asaletinin onaylanmasına Yönetim Kurulu üyesi Sayın Mehmet Şükrü SOKULLU, Şirketimiz'de Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak aday olmasından dolayı Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş ve kendisi ilk toplanacak Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olup, Sayın Mehmet Şükrü SOKULLU'nun asaletinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere, xxxxxxx T.C. kimlik numaralı, Barbarosşehir İstanbul adresinde ikamet eden Başak TAV'ın,
Şirket bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise 3 (üç) yıl süre ile görev yapmak üzere
xxxxxxx TC kimlik numaralı, xxxxxxxx adresinde ikamet eden Mehmet Şükrü SOKULLU'nun ve xxxxxxx TC kimlik numaralı xxxxxxxx adresinde ikamet eden Taner IŞIN'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususları görüşüldü
Kamil Emre ERCİYAS'a aylık net 2.500.-TL, Yılmaz BAĞfaaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, ayrıca tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
12. Gündemin 12. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında 2020 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi.
Pay sahiplerinden Eray OĞUZ söz almış olup, yatırımcılar adına Emre ERCİYAS ve tüm ekibe teşekkür ederek, birleşmeye ilişkin sorularını yöneltti. Şeniz GÜNAL TURGAN, SPK'ya yapılan başvuru çerçevesinde birleşme işlemlerinin neticelenmesini öngörmekte olduklarını belirtti.
Pay sahiplerinden Eray OĞUZ söz alarak, Fonlara yapılan hisse devirlerinin SPK isteği doğrultusunda olup olmadığını sordu. Şeniz GÜNAL TURGAN, "Özbal olarak bu soruya yatırımcılar kendi serbest iradesi ile bu işlemleri yapmakta oldukları için net bir cevap vermemiz mümkün değildir " şeklinde cevap vermiştir.
Pay sahiplerinden Eray OĞUZ, neden bu genel kurulun birleşme işleminin bekletilmek suretiyle yapılmadığını sordu. Şeniz GÜNAL TURGAN, Şirket Yönetim organın görev süresinin son tarihi olması nedeniyle 2020 mali yıl genel kurulunun bu tarihte yapılması gerekliliğini belirtimiştir.
Pay sahiplerinden Eray OĞUZ Özbal'ın döviz açığı ile ilgili durumunu sordu, Şeniz GÜNAL TURGAN, "ana hammaddemiz saçtır, bu da dolar bazında fiyatlanan bir maddedir, satışlarımız da dolar bazında olduğu için döviz kur riskimiz bulunmamaktadır" belirtmek isterim dedi.
Pay sahiplerinden Eray OĞUZ söz almış olup birleşme olmazsa nasıl ilerleneceğini sordu, Şeniz GÜNAL TURGAN , Şirketin mevcut koşullar altında Erciyas Vagon ortaklığıyla birlikte faaliyetlerine sağlıklı bir şekilde devam edeceğini belirtti. Olası gelişmelerin yatırımcılarla KAP açıklaması yapılmak suretiyle paylaşılacağını ifade etmiştir.
Pay sahiplerinden Fatih ÇELİK söz aldı, öncelikle Emre ERCİYAS ve ekibine teşekkür etti. SPK düzenlemeleri ile ilgili son bir tarih olup olmadığını ve doğalgaz boru hatları ihaleleri ile ilgili sorular sordu. Şeniz GÜNAL TURGAN, "30.06.2021 mali verileri ile başvurmamız sebebiyle ,ilgili tebliğler çerçevesinde 31.12.2021'e kadar birleşmeye ilişkin olağanüstü genel kurul yapılması gerekmektedir.
Öte yandan saç fiyatları 2020 yılından itibaren tüm dünyada olağan dışı artış gösterdi, bu sebeple çoğu tedarikçi alımlarını ertelemek durumunda kaldı. Geciken siparişlerin tekrar sürece dahil edilmesinin Şirketimiz'e ivme katacağını öngörüyoruz. Özbal bazı ihalelere doğrudan katılamıyor, alt yüklenici olarak Erciyas'ın katıldığı ihalelere dolaylı şekilde üretim yapabiliyor, bu durum aslında yatırımcılar açısından finansman ve tahsilat riski bertaraf edilmiş olmaktadır. İhaleler ile ilgili gelişmeler KAP açıklaması yapılmak suretiyle elbette paylaşılacaktır."
Yönetim kurulu üyemiz Coşkun KILIÇ söz aldı: Genel kurulumuz hayırlı olsun. 2016 yılından bu yana Özbal'ı sistematik olarak yapılandırdık, sermaye artışları gerçekleştirdik, yatırımcılarımız da bizleri destekledi, sisteme kaynak aktarmış olduk. Ortak kapasite yönetimi ile Özbal'ın kapasitesinin kullanımını verimli hale getirdik. İlk SPK başvurusu ile bu başvuru arasında faaliyetleri ve sonuçları bakımından daha iyileşmiş bir Özbal bulunmaktadır.
Gerek Briza, gerekse de Erciyas Vagon'u da sistem içerisine dahil eden yapının ciddi bir potansiyel taşıyacağına inanıyoruz.
Bu birleşme ile Briza, Erciyas Vagon iş ve işlemleri tek yapı altında birleşecek, Yıldız Pazar'da işlem görecek büyük bir yapı oluşmasını bekliyoruz. SPK sürecini de sağlıklı bir şekilde yürütüyoruz, şeffaf bir iletişim süreci yürütülüyor, bu kadar büyük ölçekli bir işlemde bu kadar zaman harcanmasını makul görüyoruz. Türkiye'de sektöründe lider, dünyadaki çelik boru projeleri ve yük vagon projelerinde büyüyen, karbon emisyonu gibi çevreye dıyarlı önemli kriterleri de gözeten, sağlıklı finans yapısını muhafaza eden bir şirket oluşmasını bekliyoruz."
2021 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görülerek saat 14.50'de toplantının sona erdiği bildirildi.
İşbu toplantı tutanağı, 5 (beş) nüsha tanzim edilerek Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı. 25/10/2021


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 3 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.09.2021/14 no'lu Yönetim Kurulu kararıyla
I.Şirketimizin 2020 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 25.10.2021 tarihinde saat 14:00'de Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cd. No:23 Akdeniz Mersin adresinde, ilanlı olarak aşağıda belirtilen konuları görüşmek üzere toplanması ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına ve şirket pay sahiplerinin anılan genel kurula davet edilmesi için ilan yapılması,
II.Olağan Genel Kurul toplantısında, bir Bakanlık Temsilcisinin hazır bulundurulması hususunda Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'ne nezdinde başvuruda bulunulması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılması,
III.Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların Mersin Ticaret Sicili Memurluğu'na tescili ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına dair gerekli işlemlerin yapılması
müzakere edilmiş ve katılanların oybirliği ile karara bağlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972191


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0540 Değişim: 0,05%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0833 Değişim: 0,27%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.570,83 Değişim: 0,37%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.573,00
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.