KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

23.10.2020 - 17:14
KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 25.09.2020
Genel Kurul Tarihi 23.10.2020
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.10.2020
Ülke Türkiye
Şehir MERSİN
İlçe AKDENİZ
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No:23 Akdeniz / MERSİN

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2019 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
3 - 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
4 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
5 - 2019 yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti.
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması.
8 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Davet İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Olağan Genel Kurul Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.10.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.10.2020 tarihinde, saat 14.30'da, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin adresinde Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.10.2020 tarih ve 18566238-431.03-E-00058065986 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa DAMAR gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29.09.2020 tarih ve 10170 sayılı nüshası ile Haberci Gazetesi'nin 29.09.2020 tarihli nüshasının 2 numaralı sayfasında ilan edilmek ve ayrıca www.ozbal.com şirket internet adresinde yayınlandığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.
Olağan genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 43.920.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 43.920.000 adet hissenin 122.770,867-TL'lik kısmının asaleten ve 22.829.066,013.-TL'lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 22.951.836,88.-TL'lik hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Coşkun KILIÇ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Coşkun KILIÇ tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Huriye TAM'ın seçilmesine 108.870,867.-TL'lik hissenin ret, 22.842.966,013.-TL'lik hissenin kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verilmiştir.
Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Şeniz GÜNAL TURGAN'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın Çiğdem YILDIR'ı görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı Selçuk DENİZ atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına 108.870,867.-TL'lik hissenin ret, 22.842.966,013.-TL'lik hissenin kabul oyu ile, oy çokluğu ile karar verilmiştir.
2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2019 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olunduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge, 108.870,867.-TL'lik hissenin ret, 22.842.966,013.-TL'lik hissenin kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.
2019 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporu müzakere edilerek, anılan raporların onaylanması 108.870,867.-TL'lik hissenin ret, 22.842.966,013.-TL'lik hissenin kabul oyu ile, oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolara daha önceden vakıf olunduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2019 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
4. Şirket'in 2019 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabilir karı oluşmadığı için kar dağıtılmasının mümkün olmadığına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2019 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2019 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Kamil Emre ERCİYAS, Yılmaz BAĞ, Candan KARLITEKİN, Coşkun KILIÇ, Hasan Tufan BALLI, Mehmet Şükrü SOKULLU, Taner IŞIN ve Mustafa ÖZBEY toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır).
6. Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri Kamil Emre ERCİYAS, Yılmaz BAĞ, Coşkun KILIÇ, Mehmet Şükrü SOKULLU ile bağımsız yönetim kurulu üyeleri Taner IŞIN ve Mustafa ÖZBEY'in görev süreleri devam ettiğinden, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçiminin yapılmamasına, anılan yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin devamına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususları görüşüldü
Kamil Emre ERCİYAS'a aylık net 2.500.-TL, Yılmaz BAĞ'a aylık net 2.500.-TL, Coşkun KILIÇ'a aylık net 2.500.-TL ve Mehmet Şükrü SOKULLU'ya aylık net 2.500.-TL ve
Mustafa ÖZBEY'e aylık net 7.500.-TL ve Taner IŞIN'a aylık net 7.500.-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Gündemin 7. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Maslak, Eski Büyükdere Caddesi No: 14 K:10 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 658491 numarasıyla kayıtlı, Şişli Vergi Dairesinde 3530590301 numarasıyla kayıtlı, 353059030100010 MERSİS numaralı Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. 2019 yılı içerisinde, 7.375.-USD KDV dahil bedelle satın alınmış olan 10 adet bilgisayar Aydın Kültür Varlıklar Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bağışlanmıştır, bu tutar ilgili yıl için belirlenmiş bağış sınırının altındadır. Şirketin 2020 yılında yapacağı bağış sınırının 300.000.-TL olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Şirket'in 2019 faaliyet yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında 2019 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, ayrıca tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
11. Gündemin 11. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında 2019 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
12. Gündemin 12. maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi.
Pay sahiplerinden Serkan GÜMÜŞ söz almış olup, kendisinin olası doğalgaz ihaleleri, olası birleşme senaryoları, olası sermaye artışı ve toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ile ilgili sorularına karşı Şeniz GÜNAL TURGAN tarafından ilgili açıklamalar yapılmış ve cevaplar verilmiştir, bu konularda şirket yönetimince herhangi bir karar alınması durumunda, olası gelişmelerin yatırımcılarla KAP açıklaması yapılmak suretiyle paylaşılacağı belirtilmiştir.
Pay sahibi Adnan BOZDEMİR'in elektronik ortamda göndermiş olduğu olası birleşme senaryosu ile ilgili sorusuna ilişkin olarak Şeniz GÜNAL TURGAN bir önceki pay sahibinin sorusuna verilen cevapla paralel şekilde, bu konularda şirket yönetimince herhangi bir karar alınması durumunda, olası gelişmelerin yatırımcılarla KAP açıklaması yapılmak suretiyle paylaşılacağı ifade etmiştir.
Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun KILIÇ söz alarak bu seneki başarı, önceki senelerdeki yapılanmanın sonucudur, bundan sonra stratejik planımızı hayata geçirmeye çalışıyoruz, bu sene yaşanan pozitif durum sebebiyle tüm emeği geçenlere ve pay sahiplerimize teşekkür ederiz, dedi.
2020 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Toplantı Başkanı tarafından alınan kararlara herhangi bir itirazın olmadığı görülerek saat 15.00'da toplantının sona erdiği bildirildi.
İşbu toplantı tutanağı, 5 (beş) nüsha tanzim edilerek Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından imza altına alındı. 23/10/2020


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kar Dağıtım Tablosu-31.12.2019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25/09/2020 tarih ve 12 no'lu Yönetim Kurulu kararıyla: I.Şirketimizin 2019 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23.10.2020 tarihinde saat 14:30'de Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cd. No:23 Akdeniz Mersin adresinde, ilanlı olarak aşağıda belirtilen konuları görüşmek üzere toplanması ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına ve şirket pay sahiplerinin anılan genel kurula davet edilmesi için ilan yapılması, II.Olağan Genel Kurul toplantısında, bir Bakanlık Temsilcisinin hazır bulundurulması hususunda Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'ne nezdinde başvuruda bulunulması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılması, III.Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların Mersin Ticaret Sicili Memurluğu'na tescili ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına dair gerekli işlemlerin yapılması müzakere edilmiş ve katılanların oybirliği ile karara bağlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883379


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4215 Değişim: 0,02%
Düşük 8,4118 13.05.2021 Yüksek 8,4461
Açılış: 8,4194
10,1736 Değişim: -0,01%
Düşük 10,1536 13.05.2021 Yüksek 10,1888
Açılış: 10,1746
492,94 Değişim: 0,29%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 493,10
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.