KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.07.2018 - 16:04
KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Toplantı Sonuç Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 19.06.2018
Genel Kurul Tarihi 20.07.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.07.2018
Ülke Türkiye
Şehir MERSİN
İlçe AKDENİZ
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No:23 Akdeniz / MERSİN

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2017 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
3 - 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.
4 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
5 - 2017 yılında görev yapmış olan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi, ücret veya huzur haklarının tespiti.
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesinin onaya sunulması.
8 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2017 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 nolu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında ortaklara bilgi verilmesi.
13 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Olağan Genel Kurul İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Olağan Genel Kurul Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Kar Dağıtım Tablosu 311217.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
20.07.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 FAALİYET YILINA İLİŞKİN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.07.2018 tarihinde, saat 14.00'te, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin adresinde Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.07.2018 tarih ve 35903993 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Emin ARSLAN gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.06.2018 tarih ve 9605 sayılı nüshası ile Haberci Gazetesi'nin 22.06.2018 tarihli nüshasının 2 numaralı sayfasında ilan edilmek ve ayrıca www.ozbal.com şirket internet adresinde yayınlandığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.
Olağan genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.540.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.540.000 adet hissenin 850.627,128.-TL'lik kısmının asaleten ve 10.475.388,857.-TL'lik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 11.326.015,985 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Tufan BALLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Tufan BALLI tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Huriye TAM'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Şeniz GÜNAL TURGAN'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın Çiğdem YILDIR'ı görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı Selçuk DENİZ atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Gündemin 2. maddesi gereğince, şirketin 2017 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim rapor özetinin verilen önerge üzerine söz konusu raporlara daha önceden vakıf olunduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2017 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporu müzakere edilerek, anılan raporların onaylanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
3. Gündemin 3. maddesi gereğince, şirketin 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolara daha önceden vakıf olunduğundan okunmamasının teklif edildiği görüldü. Pay sahiplerinin onayına sunulan önerge katılanların oybirliği ile kabul edildi. Önerge doğrultusunda 2017 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar müzakereye açıldı, yapılan oylama sonucunda, 2107 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların aynen tasdikine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
4. Şirket'in 2017 yılındaki faaliyeti neticesinde yasal kayıtlarında dağıtılabilir karı oluşmadığı için kar dağıtılmasının mümkün olmadığına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2017 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 faaliyet yılına ilişkin faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunuldu Yapılan oylama sonucunda 2017 faaliyet yılında görev yapmış tüm Yönetim Kurulu Üyeleri Candan KARLITEKİN, Kamil Emre ERCİYAS, Hasan Tufan BALLI, Yılmaz BAĞ, Markus Christian Dr. SLEVOGT ve Mustafa ÖZBEY toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edilmiştir (Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır).
6. Şirketimiz yönetim kurulu üyeliklerine 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere,
54553188852 TC kimlik numaralı, 19 Mayıs Mahallesi Uzay Sokak Cad. 5/14 Kadıköy İstanbul adresinde ikamet eden Candan KARLITEKİN, 26632976360 TC kimlik numaralı, Kanlıca Mah. Körfez Cad. 78/1 Beykoz İstanbul adresinde ikamet eden Kamil Emre ERCİYAS, 55273056384 TC kimlik numaralı Kuyular Cumhuriyet Mah. 418. Sokak no:7D/D Mezitli Mersin adresinde ikamet eden Hasan Tufan BALLI, 32569117172 TC kimlik numaralı Emek Mah. Ordu Cad. 1V/31 Sancaktepe İstanbul adresinde ikamet eden Yılmaz BAĞ'ın,
Şirket bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine ise 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere,
11326143944 TC kimlik numaralı Acarlar Boğaziçi Koru Evleri X23 Villa 23B Sarıyer İstanbul adresinde ikamet eden Mustafa ÖZBEY ile 15482399528 TC kimlik numaralı Fenerbahçe Mah. Dr. Faruk Ayanoğlu Cad. No:40 Daire 25 Kadıköy İstanbul adresinde ikamet eden Taner IŞIN'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmesi hususları görüşüldü,
Candan KARLITEKİN'e aylık net 2.500.-TL, Kamil Emre ERCİYAS'a aylık net 2.500.-TL, Yılmaz BAĞ'a aylık net 2.500.-TL, Hasan Tufan BALLI'ya aylık net 22.500.-TL,
Mustafa ÖZBEY'e aylık net 7.500.-TL ve Taner IŞIN'a aylık net 7.500.-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
7. Gündemin 7. maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği, Şirket'in 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tabloların denetlenmesi için Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center No:211 C Blok Kat:3 Şişli/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicilinde 658491 numarasıyla kayıtlı, Şişli Vergi Dairesinde 3530590301 numarasıyla kayıtlı, 0353059030100010 MERSİS numaralı Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması hususu görüşüldü, Eren Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. 2017 yılı içerisinde herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmamıştır. Şirketin 2018 yılında yapacağı bağış sınırının 300.000.-TL olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Şirket'in 2017 faaliyet yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında 2017 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi, ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde sayılan muameleleri yapabilmeleri hususunda yapılan oylama sonucunda belirtilen izinlerin verilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
11. Gündemin 11. maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi kapsamında 2017 faaliyet yılı içerisinde herhangi bir işlem olmadığı hakkında genel kurula bilgi verildi.
12. Gündemin 12. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Gündemin 13. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, 2018 faaliyet yılının karlı olması temennisiyle Toplantı Başkanı tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.
İşbu toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından tanzim ve imza edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 19/06/2018 tarih 9 no'lu Yönetim Kurulu kararıyla :
I.Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 20.07.2018 tarihinde saat 14:00'te Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cd. No:23 Akdeniz Mersin adresinde, ilanlı olarak aşağıda belirtilen konuları görüşmek üzere toplanması ve gündemin aşağıdaki gibi olmasına ve şirket pay sahiplerinin anılan genel kurula davet edilmesi için ilan yapılması,
II.Olağan Genel Kurul toplantısında, bir Bakanlık Temsilcisinin hazır bulundurulması hususunda Mersin Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne nezdinde başvuruda bulunulması bu hususta Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm belge ve hazırlıkların yapılması,
III.Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararların Mersin Ticaret Sicili Memurluğu'na tescili ve Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına dair gerekli işlemlerin yapılması
müzakere edilmiş ve katılanların oybirliği ile karara bağlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/696875


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.572 Değişim: 0,99% Hacim : 28.563 Mio.TL Son veri saati : 16:58
Düşük 1.561 19.01.2021 Yüksek 1.578
Açılış: 1.570
7,4428 Değişim: -0,41%
Düşük 7,4179 19.01.2021 Yüksek 7,4886
Açılış: 7,4731
9,0370 Değişim: 0,01%
Düşük 8,9936 19.01.2021 Yüksek 9,0630
Açılış: 9,036
440,25 Değişim: -0,38%
Düşük 438,61 19.01.2021 Yüksek 443,44
Açılış: 441,92
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.