KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

07.06.2018 - 19:38
KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili ve Sermaye artırımında sağlanan fon tutarı hknd.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 19.02.2018
Genel Kurul Tarihi 19.03.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 18.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir MERSİN
İlçe AKDENİZ
Adres Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No:23 Akdeniz / MERSİN

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan raporun onaylanması hususunda müzakere ve karar
3 - Şirketimiz'in 30.09.2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 55.246.430.-TL geçmiş yıllar ve 7.528.450.-TL dönem zararından kaynaklanan bilanço açığının 17.500.000.-TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılması, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 17.500.000.-TL azaltılarak 3.040.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 17.500.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 20.540.000.-TL'ye artırılması hususlarında müzakere ve karar,
4 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 17.500.000-TL azaltılarak 3.040.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 17.500.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 20.540.000.-TL'ye artırılmasına ve 2019 yılında dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Payların Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. maddesinin tadili hakkında müzakere ve karar (EK-Tadil Tasarısı)
5 - Dilekler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 3 TADİL TASARISI.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Yönetim Kurulu Sermaye azaltım raporu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT
ANONİM ŞİRKETİ'NİN
19.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.03.2018 tarihinde, saat 14.00'te, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Rüştü Kazım Yücelen Cad. No: 23 Akdeniz Mersin adresinde Mersin Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.03.2018 tarih ve 18566238-431.03-E-00032716351 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Emin ARSLAN gözetiminde yapılmıştır.
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.02.2018 tarih ve 9521 sayılı nüshası ile Mersin Bağımsız Günlük Gazetesi'nin 21.02.2018 tarihli nüshasının 6 numaralı sayfasında ilan edilmek ve ayrıca www.ozbal.com şirket internet adresinde yayınlandığı ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'ne gönderilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi süresi içinde yapılmıştır.
Olağan genel kurul toplantısının 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ"e uygun olarak Elektronik Genel Kurul Sistemi içinde yürütüldüğü belirlenmiştir.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 20.540.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 20.540.000 adet hissenin 1.790.754.-TL'lik sermayeye tekabül eden 1.790.754 adet hisselik kısmının asaleten ve 10.475.400.-TL'lik sermayeye tekabül eden 10.475.400 adet hisselik kısmının ise vekaleten olmak üzere toplam 12.266.154 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Tufan BALLI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Gündemin 1. maddesi gereğince, Genel Kurul Başkanlık Divanı ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hasan Tufan BALLI tarafından yapılan öneri ve bu doğrultudaki seçimler sonucunda Toplantı Başkanlığı'na Sayın Huriye TAM'ın seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Şeniz GÜNAL TURGAN'ı ve Tutanak Yazmanlığı'na da Sayın Çiğdem YILDIR'ı görevlendirmiştir. Ayrıca Toplantı Başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Şirket çalışanı Selçuk DENİZ atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak geçilmiştir.
Toplantı Başkanı tarafından toplantı tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi hususu oya sunuldu ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
2. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, sermayenin azaltılmasının nedenleri, azaltmanın amacı ve azaltmanın hangi esaslar çerçevesinde yapılacağını gösterir ve söz konusu azaltımın ortaklık malvarlığında herhangi bir eksilmeye yol açmayacağına ve ortaklığa sağladığı faydalara ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış olan rapor okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı.
3. Şirketimiz'in 30.09.2017 tarihli bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında yer alan 55.246.430.-TL geçmiş yıllar ve 7.528.450.-TL dönem zararından kaynaklanan bilanço açığının 17.500.000.-TL'lik kısmının fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı yoluyla kapatılmasına, yapılacak sermaye azaltımında "Pay Sayısının Azaltılması" yönteminin uygulanarak, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 17.500.000.-TL azaltılarak 3.040.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 17.500.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 20.540.000.-TL'ye artırılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
4. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kayıt ve şartıyla, Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 17.500.000-TL azaltılarak 3.040.000.-TL'ye düşürülmesine ve eş zamanlı olarak 17.500.000.-TL tutarda sermaye artırımı yapılarak, çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak üzere 20.540.000.-TL'ye artırılmasına ve 2019 yılında dolacak olan kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2018-2022 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin olarak
T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.02.2018 tarih ve 29833736-105.01.01-E.1887 sayılı izin yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.03.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00032639765 sayılı izin yazısı uyarınca
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Payların Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. maddesinin eski ve yeni şekli okundu, müzakere edildi.
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye Ve Payların Nev'i Ve Devri" başlıklı 6. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün izin yazıları ekinde yer alan tadil tasarısına uygun olarak aynen tadiline katılanların oybirliği ile ile karar verildi. Tadil tasarısı işbu tutanak ekinde yer almaktadır.
5. Gündemin 5. maddesi uyarınca, Dilekler ve Kapanış bölümüne geçildi, söz alan olmadı. Toplantı Başkanı tarafından toplantının sona erdiği bildirildi.
İşbu toplantı tutanağı, Başkanlık Divanı üyeleri ile Bakanlık Temsilcisi tarafından tanzim ve imza edildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 07.06.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 20.540.000 TL'dan 3.040.000 TL'na azaltılmasına, eşanlı olarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle 20.540.000 TL'na çıkarılmasına ilişkin işlemler tamamlanmış ve yeni sermaye 07.06.2018 tarihinde Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce tescil edilmiştir.
Sermaye artırım sürecinde, 04.05.2018-18.05.2018 tarihleri arasında kullanılan yeni pay alma haklarından ( rüçhan hakları) 16.798.158,13 TL, 24.05.2018-25.05.2018 tarihleri arasında birincil piyasada satışı gerçekleştirilen halka arzdan 874.853,09 TL olmak üzere toplam 17.673.011,22 TL fon sağlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687840


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.