KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

30.07.2021 - 18:34
KAP ***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim

***OZBAL*** ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş.( Ayrılma Hakkı Kullanımına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 29.07.2021 Tarihli yapılan bildirimimizin açıklama kısmında yer alan Yönetim Kurulu karar metninindeki ayrılma hakkı fiyatının şablonda ilgili bölüme de eklenmesi suretiyle güncellenen açıklamamızdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Ayrılma Hakkı Kullanımını Doğuran Önemli Nitelikte İşlem Birleşme İşlemi
Önemli Nitelikte İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.06.2021
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Oyu Bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir

Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı
B Grubu, OZBAL, TREOZBL00010 7,6478

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI
Karar No :2021/10
Karar Tarihi :28/07/2021
Gündem :Birleşme İşlemi Hakkında
Şirketimiz 17.06.2021 tarih ve 2021/08 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Erciyas Çelik Boru Sanayi A.Ş. ("Erciyas Çelik") ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme Ve Bölünme Tebliği (II-23.2), Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Erciyas Çelik'e devrolması suretiyle Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesine dair karar almış ve anılan kararı 17.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklamıştır.
Bu kere söz konusu Yönetim Kurulu kararına ek olarak aşağıdaki hususlar görüşülerek, karara bağlanmıştır.
Buna göre
I. Özetle, (i) ölçek ekonomisinin yaratacağı avantajlardan faydalanmak, verimlilik, etkinlik ve tasarrufun arttırılması, maliyetlerin düşürülmesi, ilişkili taraf işlemlerinin azaltılması, grup içi sinerjinin arttırılması, (ii) uluslararası piyasada rekabet yeteneğini artırabilmek için tek çatı altında toplanarak ulaşılacak kapasite artışıyla dünyadaki büyük çaplı projelerden pay alma şansının arttırılarak mevcut ihracat kapasitesinin büyütülmesi, (iii) yaratılacak büyük ölçek ile oluşacak rekabetçi satın alma gücüyle hammadde ve yardımcı malzeme maliyetlerinin optimize edilmesi, (iv) tek merkezden yönetimin getireceği yalınlık ve etkinlikle birlikte oluşacak maliyet avantajlarına sahip olunması ve bu sayede sektörde karlı operasyonu sürdürebilmesi ve (v) Şirketimiz'in sağlıklı bir operasyonel ve finansal yapıya kavuşması suretiyle, birikmiş geçmiş dönem borçlarını ve tüm finansal yükümlülüklerini yerine getirebilecek duruma getirilmesi amacıyla (EK-1:Birleşmenin Amacı, Hukuki Ve Ekonomik Gerekçelerine ilişkin detaylı açıklamalar)
Yönetim Kurulumuz'un 17.06.2021 tarih ve 8 sayılı birleşmeye ilişkin yönetim kurulu kararında, Şirketimiz'in ("Özbal Çelik"), Erciyas Çelik ile, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Birleşme Ve Bölünme Tebliği (II-23.2), Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicil Yönetmeliği, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Erciyas Çelik'e devrolması suretiyle Erciyas Çelik bünyesinde birleşilmesine karar verilmiş idi.
II. Planlanan birleşme işlemi, Yönetim Kurulumuz tarafından, Önemli Nitelikteki İşlemler Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3)'nin 4. Ve 5. Maddeleri çerçevesinde önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmiştir.
III. Birleşme işleminde Şirketimiz'in Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olması ve paylarının Borsa'da halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24. Maddesi ve ilgili SPK düzenlemeleri dahilinde, söz konusu birleşme işlemine ilişkin 17.06.2021 tarih ve 8 sayılı Yönetim Kurulu kararının kamuya açıklandığı tarih olan 17.06.2021 tarihinde Şirketimiz'de pay sahibi olan ve birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy verecek ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına geçirtecek pay sahiplerimizin, paylarını ilgili mevzuat uyarınca belirlenecek ayrılma hakkı kullanım bedeli üzerinden satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususu başta olmak üzere, gerekli görülen tüm hususlarda Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda kamuyu aydınlatmaya yönelik her türlü bille Erciyas Çelik nezdinde yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırımı sonucunda Erciyas Çelik paylarından Şirketimiz pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin, Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) uyarınca adil ve makul olduğuna dair tespitinde, aynı tebliğin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7. Maddesinin hükümlerine uygun olarak KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş. tarafından hazırlanmış olan ve aşağıda değerleme özeti verilen Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,
• Birleşme oranı %77,5, değişim oranı ise 0,3928 olarak tespit edilmiştir.
• Erciyas Çelik'in, Özbal Çelik'i devralması sebebiyle arttırılacak sermaye tutarı, 17.253.511 TL olacağı ve bu doğrultuda birleşme sonrasındaki sermayenin 76.753.511 TL olacağı belirtilmiştir.
• Birleşme işlemi kapsamında, 1.-TL nominal değerli (A) veya (B) grubu Özbal Çelik payına sahip hissedarlar 0,3928 TL nominal değerli (B) grubu Erciyas Çelik hissesine sahip olacaktır.
VII. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, birleşme sözleşmesi ve birleşme raporu da dahil olmak üzere, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanması gereken tüm dokümanlarda bir önceki maddede belirtilen Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına,
VIII. Türk Ticaret Kanunu'nun 149. Maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, tüm belgelerin hazırlanmasını takiben inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,
IX. Bu amaçla gerekli izinlerin temini, başvuruların yapılması ve birleşme işleminin mevzuata uygun şekilde sonuçlandırılması için gerekli olan her türlü iş ve işlemin ifası ile birleşme süreci ile bağlantılı tüm dokümanların Şirketimiz adına hazırlanması, imzalanması, onaylanması için (i) Şirketimiz Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi ikisinin veya (ii) (A) Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin veya (iii) Coşkun KILIÇ ile Şeniz GÜNAL TURGAN'ın müştereken imza atmak üzere yetkilendirilmesine
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
(EK-1:Birleşmenin Amacı, Hukuki Ve Ekonomik Gerekçelerine ilişkin detaylı açıklamalar)
EK-1:Birleşmenin Amacı, Hukuki Ve Ekonomik Gerekçelerine ilişkin detaylı açıklamalar
Birleşmeye Taraf Şirketler, ülkemizin ayrı coğrafi bölgelerinde aynı faaliyet alanında proje bazlı çalışan üreticilerdir. Erciyas Çelik, 1990 yılında İzmit'te başladığı ana faaliyet alanı olan çelik boru üretimini 1997 yılından itibaren Düzce'deki fabrikasında sürdürmektedir. Geçmiş yıl karları ve dolayısıyla özkaynak yapısı oldukça kuvvetli olan Erciyas Çelik, marka bilinirliği, referansları, iş bitirmeleri ve teknik know-how'ı sayesinde hem yurtiçinde hem de yurtdışında büyük projelerde yer almış ve almaktadır. Çelik Boru İmalatçıları Derneği'ne üye şirketler arasında büyük çaplı boru satışlarında her yıl ihracat şampiyonu olan ilk 3 firma arasında yer almaktadır.
Güçlü özkaynak ve finansal yapısı sayesinde büyük projeler için ihtiyaç duyulacak hem yurtiçi hem de yurtdışı finansal kurumlardan finansman kaynaklarına piyasa koşullarında rekabetçi maliyetlerle ulaşmak suretiyle ulusal ve uluslararası büyük ölçekli projelerden pay alabilmektedir.
Özbal Çelik ise aynı faaliyet alanı olan çelik boru üretimini Mersin/Tarsus ilçesinde ticari faaliyetlerini sürdürmektedir. Erciyas Holding, Özbal Çelik Boru'nun hâkim hisselerini 2015 yılında satın almış ancak şirketin önceki dönemlerden kaynaklanan ciddi zararları ve bu nedenle oluşan borçları sebebiyle mali kriterlere dayalı önkoşulların arandığı yurtiçi ve yurt dışı ihalelere katılamamıştır. Pazar payında oluşan bu eksiklik, grup şirketlerinden Erciyas Çelik'in katılmış olduğu ihalelerde alt yüklenici olarak Özbal Çelik'in yer alması suretiyle kısmi olarak giderilmiştir.
Erciyas Holding gerek şirketin önceki dönem finansman borçlarını üstlenmek, gerekse de mevcut operasyonel finansman ihtiyacını karşılamak suretiyle, Özbal'a finansman sağlayarak ve finansal kurumlardan borçlanmasını teminen gerekli teminatları sağlamak suretiyle bu güne kadar faaliyetinin devamını desteklemiştir. Aynı zamanda Erciyas Çelik, Özbal Çelik'e sağladığı siparişler, finansman ve teknik destek ile şirketin faaliyetlerini devam ettirebilmesini sağlamıştır.
Pandemi (Covid-19) sonrası, Türkiye'de ve Dünya'da beyaz eşya, otomotiv sektörlerinde yaşanan yüksek talep artışı nedeniyle, çelik temininde ciddi sıkıntılar yaşanmış, bunun sonucu olarak hammadde fiyatlarında önemli artışlar kaydedilmiş ve çelik tedarik terminleri altı (6) aya kadar uzamıştır. Bu nedenle büyük ölçekli projelerin birçoğu askıya alınmış, mevcut projeler ertelenmiştir. Diğer taraftan, Dünya çelik kapasitesinin %50'sinden fazlasını elinde tutan Çin menşeli çelik üreticilerinin, dünya piyasalarına satış yapmayı keserek iç pazara odaklanması sonucu, çelik kaynaklarına erişim zorlaşmıştır. Navlun fiyatları dahil olmak üzere, tüm emtia fiyatları çok yüksek seviyelere ulaşmış ve bunun sonucu olarak finansman gereksinimi de artmıştır. Son yıllarda iç pazardaki daralma nedeniyle dış pazarlara yönelerek, ihracat odaklı faaliyetimizi artırarak devam etme zorunluluğu, dünya piyasasında yaşanan bu rekabet ortamına maruz kalmamıza sebebiyet vermiştir.
Bu durum ihracat pazarlarına ve finansmana erişim konusunda güçlük çeken Özbal Çelik'in piyasa pozisyonunu negatif etkilemekte, bu nedenle, söz konusu birleşme işlemi sayesinde sağlanacak olan sinerji ve ölçek avantajının getireceği rekabetçi güç ile zorlaşan bu global ortamda Özbal Çelik'in faaliyetine devamı temin edilerek büyümesinin önü de açılmış olacaktır.
Türkiye'de de tüm bu gelişmelerin ışığında, sektörde tabii iş birlikleri ve konsolidasyonlar yaşanmaktadır. Bu suretle üreticiler, pazarlama ve satışta ölçek ekonomisinden istifade etmek amacıyla, büyük çaplı projelerde yüksek kapasite avantajı yakalayarak ölçek ekonomisini kullanmak ve böylece satınalma fiyatlarında rekabet avantajı elde edebilmek için ihalelere birlikte katılma stratejisini benimsemişlerdir.
Tüm bu gelişmeler ışığında
Uluslararası piyasada rekabet yeteneğimizi artırabilmek için tek çatı altında toplanarak ulaşılacak kapasite artışıyla dünyadaki büyük çaplı projelerden pay alma şansımızı artırarak mevcut ihracat kapasitemizi de büyüteceğimizi öngörmekteyiz.
Aynı zamanda yaratılacak büyük ölçek ile oluşacak rekabetçi satınalma gücüyle hammadde ve yardımcı malzeme maliyetleri optimize edilebilecektir. Bunun yanında tek merkezden yönetimin getireceği yalınlık ve etkinlikle birlikte oluşacak maliyet avantajlarına sahip olmak sektörde karlı operasyonu sürdürebilmek için büyük önem arz etmektedir.
Yapılan tüm bu açıklamalara dayalı olarak, tüm bu avantajları temin edebilmek ve gelecekte sağlıklı bir şekilde faaliyetlerimize devam edebilmek için Erciyas Çelik ve Özbal Çelik'in birleşmesi amaçlanmaktadır.
Birleşmenin amaç ve sonuçları aşağıdaki başlıklar halinde detaylandırılmıştır:
a) Birleşme ile Özbal Çelik'in sağlıklı bir operasyonel ve finansal yapıya kavuşması suretiyle, birikmiş geçmiş dönem borçlarını ve tüm finansal yükümlülüklerini yerine getirebilecek duruma getirilmesi amaçlanmaktadır:
Bilindiği üzere Özbal Çelik, Erciyas Holding tarafından hâkim hisselerinin satın alınmasından önceki dönemde arka arkaya yıllar itibariyle oluşan ciddi faaliyet zararları nedeniyle özkaynağının tamamını kaybetmiştir. Bu sebeple hem özkaynağın negatif olması hem de önceki dönemlerde birikmiş geçmiş yıllar zararları nedeniyle ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör ihalelerine girmek için aranan finansal yeterlilik şartlarını sağlayamaz hale gelmiştir. Bu nedenle de faaliyetini devam ettirecek işleri alamamıştır. Nitekim 2019 yılında Şubat-Nisan ayları arasındaki dönemde üç (3) ay boyunca kısa çalışma programına dâhil olunmak durumunda kalınmıştır.
Erciyas Holding'in hâkim hissedar olması sonrasında, Özbal Çelik sabit ve operasyonel giderlerini ancak Holding'den aldığı borçlar veya Holding'in bankalara Özbal Çelik lehine verdiği garantörlük ile temin edilen krediler sayesinde karşılayarak bu güne kadar faaliyetlerine devam edebilmiştir. Aynı dönemde Özbal Çelik, bankalara ve tedarikçilere olan borçları başta olmak üzere muaccel hale gelmiş borçlarını Erciyas grubundan temin ettiği finansman yoluyla yenileyebilmiş veya ödeyebilmiştir.
Bugün itibariyle de Özbal Çelik'in faaliyetlerinden yarattığı nakit ile borçlarını karşılayamaması nedeniyle yaşadığı finansal güçlük, birleşme yoluyla ortadan kaldırılmış olacaktır. Aynı zamanda geçmişte yaşanan geçici faaliyet durdurulması gibi önlemlere de başvurulmasının önüne geçilmiş olacaktır. Dolayısıyla bu birleşme finansal bir zorunluluktur.
b) Yönetim ve Ortaklık Yapısında, Faaliyet Konularında, Finansal Yapısında bir değişiklik olmaksızın Grup içinde Yapılacak Birleşme ile yönetimde yalınlaşma temin edilecektir:
Halihazırda hem Özbal Çelik hem de Erciyas Çelik'in yönetimi ve kontrolü Erciyas Holding tarafından yürütülmektedir. Birleşme ile Erciyas Holding'in yönetimi ve kontrolü değişmeksizin yönetim kurullarında ve şirket yönetimlerinde tekrar eden yapının önüne geçilerek yalın bir yönetişim sistemine kavuşulmuş olacaktır. Bu suretle şirket yönetimlerinde karar süreçleri hızlanacak aynı zamanda yönetim masraflarından da tasarruf elde edilmiş olacaktır.
Ayrıca Holding'in temel faaliyet konusu aynı olan bir diğer iştiraki Erciyas Çelik ile Özbal Çelik arasında bir çerçeve anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşma ile Özbal Çelik, Erciyas Çelik'in finansal ve operasyonel ihale yeterlilik kriterlerini karşılayarak kazandığı ulusal veya uluslararası ihalelerden pay alabilmiş ve söz konusu çerçeve anlaşmasının kriterlerine uygun şekilde üretim yapmak suretiyle üretim faaliyetine devam edebilmiştir. Özbal Çelik bu yapı sayesinde hammadde ve yardımcı malzeme için finansman ihtiyacı problemini de bugüne kadar çözebilmiştir.
Yapılan bu açıklamalardan da görüleceği üzere, Özbal Çelik, Erciyas Çelik ile birleşmek suretiyle tüm bu yaşamakta olduğu operasyonel ve finansal zorlukları kalıcı olarak çözmüş olacaktır. Ayrıca birleşme ile oluşacak ölçek ve finansal olanaklar sayesinde, hem ölçek kaynaklı hem de bilanço ve gelir tablosu kaynaklı finansal problemleri yaşamaksızın üretimdeki kapasite kullanım oranını artıracak olup , büyümesinin önündeki mevcut engelleri de ortadan kaldırmış olacaktır. Aksi takdirde hem ihalelere giremeyeceği hem de ihtiyaç duyacağı finansmanı temin edemeyeceği için üretim yapamayacak ve faaliyetini sürdürmesi mümkün olamayacaktır.
c) İdari ve Finansal Ölçek Ekonomisinin Yaratacağı Avantajlar:
Yukarıda anlatıldığı üzere her iki şirket de aynı faaliyet alanında bulunmakta olup, Erciyas Çelik, Batı Karadeniz Bölgesinde, Özbal Çelik ise Akdeniz Bölgesinde bulunan fabrikalarında üretim faaliyetlerini icra etmektedirler. Her iki şirket de ayrı bölgelerde istihdam yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadırlar.
Birleşme kararı, ülke ekonomisine katkıda bulunan, ülkemiz ihracat hedeflerinin gerçekleşmesinde önemli rol üstlenen bu iki şirketi tek çatı altında birleştirmek suretiyle idari ve finansal ölçek ekonomilerinden yararlanılması temin edilecektir. Böylece rekabet avantajı elde edilerek, etkinliğin verimliliğin artması ve ağır sanayi şirketlerinde çok önemli bir unsur olan teknik know-how'ın paylaşılması sağlanarak ürün kalitesine olumlu katkı yaratılacaktır.
İstikrarlı bir büyüme ancak devamlı ve sürdürülebilir kaynaklarla sağlanabileceğinden, birleşme sonucu ortaya çıkacak yukarıda sayılan tüm bu pozitif faktörler birleşme sonrası şirketin, özkaynak verimliliğini artırmasını sağlayacak ve potansiyel büyümesinin önünü açacaktır. Birleşme sonrasında toplamda 600.000 ton üzerinde bir üretim kapasitesi ortaya çıkacak olup, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesindeki en yüksek kapasiteye sahip büyük çaplı boru firmaları arasında yer alacaktır.
Ayrıca proje yönetimi, risk değerlendirmeleri ve genel şirket idaresinin tek bir merkezden yönetilmesi ile daha efektif ve verimli bir şirket yapılanması sağlanacaktır.
d) Ürün Çeşitliliği ve Bölge Ülke Ekonomisine Katkı:
Ürün çeşitliliği açısından katma değeri yüksek doğalgaz, petrol ve kazık boruları ve özellikle son yıllarda ihtiyacın giderek arttığı su borularına dayalı projelerde yurtiçi ve küresel piyasaların önde gelen tedarikçilerden olan Erciyas Çelik'in, Özbal Çelik ile birleşiyor olması, birleşme sonrası yeni yapının sinerji etkisiyle teknik know-how'a ve tecrübeye sahip daha geniş bir uzman kadro eşliğinde pazar payını çok daha fazla artırması planlanmaktadır.
Birleşme neticesinde, Düzce'de üretim gerçekleştirmekte olan Erciyas Çelik ve Mersin gibi önemli bir lokasyonda bulunan Özbal Çelik üretim tesisleri ile birleşmiş yapı Doğu ve Batı Akdeniz, Ortadoğu ve Güney/Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki projeler için önemli bir lojistik avantaj sağlayacaktır. Bahse konu bu avantajlardan dolayı, gerek iç pazarda gerekse de dış pazarlarda yeni yapının rekabetçi konumu güçlendirilmiş ve sipariş süreçlerinde de esneklik imkanı sağlanarak, ciddi bir rekabet avantajı elde edilmiş olacaktır. Ek olarak, tek bir kanaldan gerçekleştirilecek olan satış ve pazarlama ağı sayesinde daha verimli, etkin ve daha kolay yönetilebilir bir yapı ortaya çıkacaktır.
Bu vesileyle birleşmeyle yaratılan sinerji, kaynak tasarrufu ve uygun maliyetler çerçevesinde birleşmiş şirketin ihracat kapasitesi artırılarak ülke ekonomisine fayda sağlanmış olacaktır.
e) Sermaye Piyasasında Yabancı Yatırımcı Tabanı ve Likidite Artışı:
Birleşme sonrası ortaya çıkacak şirket büyüklüğünün sermaye piyasalarında temsili açısından önemli hale gelmesi ve sermaye piyasası paydaşlarının bu sinerji ve büyüklükten faydalanmasının sağlanması da birleşmenin motive edici unsurlarındandır.
Halen payları Borsa'da işlem gören Özbal Çelik, Borsa'nın orta ölçekli şirketleri arasında yer almaktadır. Birleşme sonrası ortaya çıkacak şirket büyüklüğünün Türkiye sermaye piyasalarına yatırım yapmayı hedefleyen kurumsal yabancı yatırımcıların yatırım kriterlerini sağlayacak hale gelip, birleşmiş şirket'in devam eden faaliyetlerinde ve ileride olası planlayabileceği yatırımlarında uluslararası sermaye piyasalarından (private equity, yatırım fonları ve gelişmekte olan ülke piyasalarına yatırım yapan fonlar vb.) daha kolaylıkla yüksek tutarda kaynak temini imkanı yaratacağı öngörülmektedir.
Ayrıca birleşme sonrasında oluşacak güçlü finansal yapı sayesinde, tahvil/bono benzeri borçlanma araçları ihraç etmek suretiyle, sermaye piyasalarına erişim imkanları artırılmış olacak, operasyonun ve şirket büyümesinin ihtiyaç duyacağı kaynaklara erişim sağlanabilecektir.
Grup içi işlemlerde kullanılan kaynakların ve zamanın elimine edilmesi ile verimlilik artırılacak olup, başta yönetimsel faaliyetler olmak üzere, üretim, satış-pazarlama, kalite-tedarik zinciri, araştırma-geliştirme, muhasebe ve finans alanlarında ortak merkezden yönetim sağlanması suretiyle potansiyel sinerji yaratılacaktır.
Bu vesileyle birleşmiş şirket faaliyetlerini ve ilerleyen dönemde olası planlayabileceği yeni yatırımlarını, büyük montanlı ve uzun süreli projelerini daha rekabetçi kaynakla gerçekleştirme imkanına kavuşulacaktır. Aynı zamanda sermaye piyasalarımıza yabancı fon girişinin artmasını sağlayacak boyutta bir şirketin varlığının gündeme gelmesi de hedeflenmektedir.
Birleşme sonucunda Özbal Çelik'in paydaşları daha büyük çaplı ve verimli bir çelik boru üretim tesisinin ortağı olmanın yanı sıra, aynı zamanda ölçek olarak da likiditesi ve işlem hacmi yüksek, yerli ve yabancı kurumsal yatırımcıların ilgi alanına girecek daha büyük bir sermaye piyasası şirketinin de ortağı olacaklardır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953436


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.