KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.07.2021 - 15:55
KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı 2.Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Tescil tarihinin bir önceki duyuruda sehven girilmemiş olması.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 16.06.2021
Genel Kurul Tarihi 14.07.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.07.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres OSTİM Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 100.Yıl Bulvarı No:101/A Ostim, Yenimahalle/ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2020 Malî Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5 - 2020 Yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2020 faaliyet yılı kârının nakit dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
10 - Şirket esas sözleşmesinin kayıtlı sermaye tavanı ve süresinin değiştirilmesine ilişkin 6'ncı maddesinin (SPK'ya yapmış olduğumuz başvurunun olumlu karşılanması durumunda) görüşülmesi ve onaylanması,
11 - Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan 2020 yılı faaliyet kârı ve geçmiş yıllar kârlarının bedelsiz pay verilerek dağıtılmasının genel kurul tarafından onaylaması ve SPK'ya kayıtlı sermaye tavan artırımı ve süre uzatımı için yapmış olduğumuz başvurunun sonuçlanmamış olması halinde bedelsiz sermaye artırımıyla ilgili Yönetim Kurulu kararının görüşülmesi ve onaylanması,
12 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
13 - Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca 2021 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
14 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan bağı ile bağlı ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396.maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağan Genel Kurul Eki.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı başkanlığına ana sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve verilen teklif ile toplantı başkan yardımcılığına Sıtkı ÖZTUNA oy toplama memurluğuna Mehmet BİBER ve tutanak yazmanlığına Ömer Serdar MARASALI'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Murat KEDİCİ görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
3. Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Faaliyet Raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Şirket faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. Müzakereye açıldı. Söz alan Bişar ERBİL şirkete karşı açmış olduğu davasını dile getirdi. Kurulan şirketlerle ilgili bilgi istedi. Cevaben Yönetim Kurulu sorulan sorularla ilgili bilgi verdi. Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 47.250 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 13.771.442,52 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
4. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporu Vezin Bağımsız Denetim A.Ş. sorumlusu Mustafa Agah ERTÜRK tarafından okunmuştur.
5. 2020 yılı Finansal Tabloları Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oylamaya sunuldu. Ve oylamada oy birliği ile kabul edildi. Onaylandı.
6. 2020 yılı Faaliyet ve hesaplarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oyalamada Yönetim Kurulu Üyeleri 47.250 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 13.771.442,52 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri X No:22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2020 yılı için Denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca önerilen Vezin Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi 47.250 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 13.771.442,52 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
8. Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere 15523118040 TC numaralı Orhan AYDIN, 55243252952 TC numaralı Sıtkı ÖZTUNA, 25117860842 TC numaralı Murat Ali YÜLEK, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle 51196674278 TC numaralı Turan EROL, 30098097354 TC numaralı Nilüfer ARIAK'ın seçilmeleri oy birliği kabul edilmiştir.
9. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19-1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca 2020 yılı faaliyet kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Görüşmelere geçildi.
- Dağıtılması planlanan yasal kayıtlara göre hesaplanmış 2020 yılı kârından genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 9.305.092,49 TL'nin nakit olarak dağıtılmamasına, bedelsiz olarak dağıtılması,
- Şirketimizin geçmiş yıllar kârından 14.707.672,51 TL'nin de dönem kârına eklenerek ortaklarımıza toplam 24.012.765,00 TL bedelsiz pay senedi verilmesi hususu ortakların bilgisine sunuldu.
- Yapılan oylama sonucu toplam 24.012.765,00 TL'nin ortaklara bedelsiz pay verilmesi hakkındaki yönetim kurulu kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.
10. Şirket esas sözleşmesinin Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i başlıklı 6.maddesi şirketin kayıtlı sermaye tavan tutarının 135.000.000 TL'den 765.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2021-2025 yılları arasında geçerli olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'nın 02.06.2021 tarih ve 64378107 sayılı yazı ile onay alınmış tadil metni Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından ortakların görüşlerine sunulmuştur. Yapılan oylama sonucu sözleşme tadili oy birliği ile kabul edilmiştir.
11. Gündemin dokuzuncu maddesinde yer alan kâr dağıtımı konusu genel kurul tarafından onaylandığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan kayıtlı sermaye tavan artırımı ve süre uzatımı için yapmış olduğumuz başvurunun sonuçlanmış olması nedeniyle bu gündem maddesi görüşülmeden geçilmesi oy birliği ile karar verilmiştir.
12. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin müzakeresine ve onaylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 18.600 TL, başkan yardımcısı aylık net 6.600 TL, yönetim kurulu üyesine aylık net 4.200 TL bağımsız yöneyim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 4.200 TL ücret ödenmesi maddesi 47.250 adet ret oyuna (Bişar Erbil) karşılık 13.771.442,52 adet kabul oyuyla ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
13. Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2021 yılında bağış ve yardım yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesini oy birliği ile kabul edilmiştir.
Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından bilgi verildi.
15. Sermaye piyasası kurulunun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verildi.
16. Gündemin son maddesi olan Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Toplantı Başkanı tarafından genel kurula katılanlara teşekkür etti. Genel kurula katılan tüm katılımcıların görüşlerini aldı. Alınan kararlara itiraz olmadığı görüldü ve genel kurul saat 15:38'de sonlandırıldı. İş bu tutanak mahallinde tarafımızca yazılıp imzalanmıştır. 14.07.2021 Yenimahalle/ANKARA


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 16.07.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2020_2.Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2020_2.Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 2020 Yılı Kâr_Dağıtımı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.07.2021 tarihinde gerçekleşen 2.Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilerek 26.07.2021 tarih ve 10373 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nce yayınlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla...

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952253


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: 0,00% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6199 Değişim: -0,08%
Düşük 8,6023 22.09.2021 Yüksek 8,6294
Açılış: 8,6272
10,1096 Değişim: -0,08%
Düşük 10,0882 22.09.2021 Yüksek 10,1338
Açılış: 10,1172
493,19 Değişim: 0,19%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 493,42
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.