KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.04.2018 - 22:37
KAP ***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***OSTIM*** OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 28.03.2018
Genel Kurul Tarihi 28.04.2018
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.04.2018
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe YENİMAHALLE
Adres Cevat Dündar Caddesi No:19 Metem Toplantı Salonu Ostim / ANKARA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2017 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması,
5 - 2017 Yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,
7 - Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim şirketinin onaylanması,
8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2017 faaliyet yılı kârının, dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve karara bağlanması,
9 - Şirket esas sözleşmesinin değiştirilen 6. Maddesi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin müzakeresi ve onaylanması,
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II- 17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14 - Dilek, temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı başkanlığına ana sözleşme gereği Yönetim Kurulu Başkanı Orhan AYDIN ve verilen teklif ile toplantı başkan yardımcılığına Mehmet Zeki SAYIN, oy toplama memurluğuna Saffet CANSEVER ve tutanak yazmanlığına Mehmet ALKAN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı tarafından Elektronik Genel Kurul sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Semih KÖKDEN Görevlendirilmiştir.
2. Genel Kurul tutanaklarını imzalanması konusunda toplantı başkanlığına oy birliğiyle yetki verildi.
3. Yönetim kurulunun 2017 yılı faaliyet raporu Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.
- Söz alan Şahin MUTLU iştirakimiz Kızılcahamam Akasya termal tesisleri hakkında bilgi istedi. Ostim Vakfı ile Ostim Yatırım arasındaki organik bağ hakkında bilgi istedi. Mali tablolardaki şüpheli alacaklar hakkında bilgi istedi. Ayen Ostim hisse satışları hakkında bilgi istedi.
- Söz alan Alaattin Yılmaz, Ostim Gayrimenkul ve işletmecisi hakkında bilgi istedi. Çalışan personellerin görev dağılımı hakkında bilgi istedi. Ostim Prestij ve müteahhit firma hakkında bilgi istedi.
- Söz alan Bişar ERBİL, Taşınmazlar hakkında bilgi istedi.
Sorulara cevaben Yönetim Kurulu başkanı Orhan AYDIN, sorulara tek tek cevap verdi. Kızılcahamam Akasya ile ilgili sorulara detaylı bilgi verdi. Ostim Vakfı'nın faaliyetleri ve şirket bağını detaylı anlattı. Ayen Ostim faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi. Ostim Gayrimenkul faaliyetleri hakkında detaylı bilgi verdi.
Sorulara cevaben Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından detaylı açıklama yapılmıştır.
Ve oylamada Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 64.800 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
4. 2017 yılına ilişkin bağımsız dış denetim raporunun özeti Vezin Bağımsız Denetim Şirketi sorumlusu Harun AKTAŞ tarafından okundu.
5. 2017 yılı Finansal Tablolar Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Müzakereye açıldı.
Söz alan Günay YEŞİLDORUK kredi borçlarının dağılımı hakkında bilgi istedi.
Söz alan Şahin MUTLU Yönetime güveniyorum. Şeffaf olduğuna inanıyorum dedi. Finansal Tablolar hakkında fikirlerini sundu.
Sorulara Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından detaylı bilgi verildi.
Oylamaya sunuldu ve oylamada oy birliği ile kabul edildi, Onaylandı.
6. 2017 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamıştır.
7. Türk Ticaret Kanunu'nun 399.Maddesi ve Sermaye piyasası kurulu tarafından yayımlanan Seri X No=22 sayılı "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2018 yılı için, denetimden sorumlu komitenin önerisi üzerine yönetim kurulunca önerilen "Vezin Bağımsız Denetim A.Ş."nin onaylanması oy birliğiyle kabul edilmiştir.
8. Sermaye piyasası kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca 2017 faaliyet yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusunda yönetim kurulu önerisi Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ tarafından okundu. Görüşmelere geçildi. Kar dağıtılmaması yönündeki teklif onaya sunuldu. Yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.
9. Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesi hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin müzakeresi ve onaylanmasına geçildi.
Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek net ücret Yönetim Kurulu başkanına aylık net 14.216,77 TL, başkan yardımcısına aylık net 4.735,92 TL, yönetim kurulu üyesine aylık net 2.420,00 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı aylık net 2.662,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile kabul edildi.
11. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, şirketimiz tarafından 2018 yılında bağış ve yardım yapılmamasına oy birliğiyle karar verildi.
12. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sihri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine karar verilerek oy birliği ile izin ve yetki verildi.
Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
13. Genel kurulda oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın, sermaye piyasası kurulunun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3.kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verildi.
14. Dilek, temenniler bölümünde söz alan ortaklar dilek ve temennilerini dile getirdiler. Dilek temenniler bölümünde Genel Müdür Abdullah ÇÖRTÜ açıklamalarda bulundu. Toplantı 16.44'de tamamlandı. 28.04.2018 ANKARA


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Tutanak_2017.pdf - Tutanak
EK: 2 2017 Yılı KPDT.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Hazır_Bulunanlar_Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2018 tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kâr Dağıtım Tablosu ek'te sunulmuştur

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679651


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: -0,17% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,9079 Değişim: 0,01%
Düşük 28,8301 28.11.2023 Yüksek 28,9384
Açılış: 28,9056
31,7959 Değişim: 0,32%
Düşük 31,6204 28.11.2023 Yüksek 31,8405
Açılış: 31,6939
1.890,28 Değişim: 1,04%
Düşük 1.868,54 28.11.2023 Yüksek 1.890,36
Açılış: 1.870,86
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.