KAP ***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

04.06.2021 - 14:53
KAP ***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

***ORFIN*** ORFİN FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
04/06/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020/31.12.2020
Tarih
04/06/2021
Saati
13.00
Adresi
FATİH SULTAN MEHMET MAH. BALKAN CAD NO.47 ÜMRANİYE İSTANBUL
Gündem
ORFİN FİNANSMAN A.Ş. 04.06.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve başkanlık divanının teşkili, 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzası konusunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2020 yılı hesap dönemi Bağımsız Denetim Şirketi raporu özetinin okunması, 5. 2020 yılı hesap dönemi Finansal Durum Tablosu, Kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 6. Faaliyet dönemi içerisinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi uyarınca atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin onaya sunulması 7. 2020 yılı hesap dönemine ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 8. 2020 yılı karının müzakeresi ve kar dağıtımının onaya sunulması, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesi, 11. 2021 yılı hesap dönemi için Şirket Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması, 12. Kapanış"
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1- Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Özgür Öztürk'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na seçilen Sayın Özgür Öztürk tarafından tutanak yazmanı olarak İsmail Tekeli ve oy toplama memuru olarak Kenan Adıyaman görevlendirildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı. 3- Gündemin 3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2020 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı. 4- Gündemin 4. maddesine geçildi. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi. 5- Gündemin 5. maddesi gereğince 2020 yılına ait Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu Kar veya Zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi. 6- Gündemin 6.maddesine geçildi. Dönem içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 20.06.2020 tarih ve 2020-15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 75707923365 Vergi Kimlik numaralı Sayın Frederic SCHNEIDER'in istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan XXX Vergi Kimlik numaralı Sayın Alessandro GARZIA'nın 20.06.2020 tarih ve 2020-16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile XXX vergi kimlik numaralı Sayın Joao Miguel DOS SANTOS LEANDRO'nun istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan XXX vergi kimlik numaralı Sayın Patrick Jean Michel CLUADE'un 01.04.2021 tarih ve 2021-7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile XXX vergi Kimlik numaralı Sayın Alessandro GARZIA'nın istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan XXX vergi Kimlik numaralı Sayın Xavier Leon SABATIER'in atanmalarının onaylanmasına ve atanmış olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seleflerinin görev sürelerini tamamlamalarına oybirliği ile karar verildi. 7- Gündemin 7. maddesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda 2020 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. 8- Gündemin 8. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda da belirtildiği şekilde, Şirketin 01.01.2020- 31.12.2020 dönemine ilişkin 57.785.320 TL tutarındaki net karından Türk Ticaret Kanunun 519'uncu Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak, dağıtılabilir karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi. 9- Gündemin 9.maddesinin müzakeresi sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi. 10- Gündemin 10. maddesinin müzakeresi sonucu 2021 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verildi. 11- Gündemin 11.maddesine geçildi. 2021 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak önerilen, İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-9 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün 480474 numarasında kayıtlı, 0589-0269-9400-0013 Mersis numaralı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 5890269940 vergi numarası sahibi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 12- Kapanışa ilişkin gündemin on ikinci maddesinde, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

                                                                                        
ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ' NİN 04 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN
2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI
 
ORFİN FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ' nin 2020 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 04 Haziran 2021 günü, Saat: 13.00'de, Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. N47 Ümraniye / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.06.2021 tarih ve 64417604 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın HAKAN AYDIN gözetiminde yapılmıştır.
 
Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun 29.04.2021 tarih ve 2021- 10 sayılı kararına istinaden Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri toplantıda hazır bulunmuşlardır. Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden, şirketin toplam 155.000.000- TL 'lik sermayesine tekabül eden beheri 1.000- TL nominal değerde nama yazılı 155.000 adet hissenin tamamının vekaleten toplantıda temsil edildiğinin, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Özgür Öztürk ile Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın FIRAT YAREN'in toplantıda hazır bulunduğunun, pay sahiplerinden hiç birinin toplantı tarih ve gündemine bir itirazının bulunmadığının, böylece Türk Ticaret Kanunun 416. maddesi ile şirket esas sözleşmesinde öngörülen toplantı nisabının ve şartlarının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Özgür ÖZTÜRK tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
1-    Genel Kurul İç Yönergesi hükümleri çerçevesinde Toplantı Başkanlığı'na Sayın Özgür Öztürk'ün seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanlığı'na seçilen Sayın Özgür Öztürk tarafından tutanak yazmanı olarak İsmail Tekeli ve oy toplama memuru olarak Kenan Adıyaman görevlendirildi.
2-    Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.
3-     Gündemin 3. maddesi gereğince Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2020 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile onaylandı.
4-  Gündemin 4. maddesine geçildi. Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık bağımsız denetim raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu ve müzakere edildi.
5-    Gündemin 5. maddesi gereğince 2020 yılına ait Finansal Durum Tablosu, Kar veya Zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Durum Tablosu Kar veya Zarar hesapları oy birliği ile ayrı ayrı tasdik edildi.
 
6-  Gündemin 6.maddesine geçildi. Dönem içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, 20.06.2020 tarih ve 2020-15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile XXX Vergi Kimlik numaralı Sayın Frederic SCHNEIDER'in istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan XXX  Vergi Kimlik numaralı Sayın Alessandro GARZIA'nın  20.06.2020 tarih ve 2020-16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile   XXX vergi kimlik numaralı Sayın Joao Miguel DOS SANTOS LEANDRO'nun istifası nedeniyle Yönetim Kurulunda boşalan üyeliğe atanan XXX vergi kimlik numaralı Sayın Patrick Jean Michel CLUADE'un  01.04.2021 tarih ve 2021-7 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile XXXvergi Kimlik numaralı Sayın Alessandro GARZIA'nın istifası nedeniyle Yönetim Kuildiği şekilde, Şirketin 01.01.2020- 31.12.2020 dönemine ilişkin 57.785.320 TL tutarındaki net karından Türk Ticaret Kanunun 519'uncu Madde hükümlerine göre genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, geriye kalan dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir kar dağıtımı yapılmayarak, dağıtılabilir karın olağanüstü yedeklere aktarılmasına oy birliği ile karar verildi.
9-    Gündemin 9.maddesinin müzakeresi sonucu Yönetim Kurulu Üyelerine 2021 faaliyet yılı için ücret ödenmemesine oy birliği ile karar verildi.
 
10- Gündemin 10. maddesinin müzakeresi sonucu 2021 faaliyet yılı için Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396'ıncı maddelerinde tarif edilen muamelelerde bulunmak hususunda izin verilmesine oy birliği karar verildi.
11- Gündemin 11.maddesine geçildi. 2021 Yılı hesap dönemi için Şirket Yönetimi tarafından bağımsız dış denetim firması olarak önerilen, İş Kuleleri Kule 3 Kat 2-9   Levent Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü' nün 480474 numarasında kayıtlı, 0589-0269-9400-0013 Mersis numaralı Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 5890269940 vergi numarası sahibi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız dış denetim firması olarak onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
12- Kapanışa ilişkin gündemin on ikinci maddesinde, gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verilmiştir.
 
 
BAKANLIK TEMSİLCİSİ                                
Hakan AYDIN
 
 
TOPLANTI BAŞKANI               
Özgür ÖZTÜRK                                   
 
 
 
 YAZMAN
 İsmail TEKELİ
 
 
 
 
OY TOPLAMA MEMURU
Kenan ADIYAMAN
 
 
 

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940157


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.462 Değişim: 0,36% Hacim : 4.635 Mio.TL Son veri saati : 11:07
Düşük 1.460 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3238 Değişim: -1,24%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1423 Değişim: -1,32%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,71 Değişim: -1,51%
Düşük 505,79 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.