KAP ***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

25.02.2020 - 18:45
KAP ***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***OPTMA*** OPTİMA FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
20.000 -1.166 7.046 3.938 6.189 36.007
Yeni Bakiye
20.000 -1.166 7.046 3.938 6.189 36.007
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
108 10.191 10.299
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
6.500 6.500
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
10.000 -10.000
Kar Dağıtımı
6.189 -6.189
Diğer
6.189 -6.189
Dönem Sonu Bakiyeler
36.500 -1.058 7.046 127 10.191 52.806


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
21 41.099 41.991
FAKTORİNG GELİRLERİ
41.099 41.991
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
33.563 36.494
İskontolu
33.563 36.494
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.536 5.497
İskontolu
7.118 5.133
Diğer
418 364
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
24 -16.431 -20.199
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-13.336 -14.940
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-2.890 -1.423
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-127 -70
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -3.506
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-78 -260
BRÜT KAR (ZARAR)
24.668 21.792
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -13.051 -13.462
Personel Giderleri
-8.362 -8.739
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-254 -244
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-4.435 -4.479
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
11.617 8.330
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
23 2.046 3.771
Bankalardan Alınan Faizler
795 2.213
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 22
Kambiyo İşlemleri Karı
3 36
Diğer
1.248 1.500
KARŞILIK GİDERLERİ
25 -1.744 -3.961
Özel Karşılıklar
-1.744 -3.961
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
26 0 -77
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 -38
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 -39
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
11.919 8.063
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
27 11.919 8.063
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-1.728 -1.874
Cari Vergi Karşılığı
-1.842 -1.899
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
114 25
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
10.191 6.189
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
10.191 6.189
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.191 6.189
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
10.126 6.686
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
33.563 36.494
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-16.431 -20.199
Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.536 5.497
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5 568 708
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-8.362 -8.739
Ödenen Vergiler
-2.835 -1.874
Diğer
-3.913 -5.201
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-9.566 35.430
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-72.090 148.602
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-371 -400
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
1.357 -40.226
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
421 -200
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
60.255 -72.699
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
862 353
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
560 42.116
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
7,8 -15.832 780
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
9 292 -284
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-15.540 496
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
-31.626
Temettü Ödemeleri
-2.649
Diğer
6.500
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
6.500 -34.275
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-8.480 8.337
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
8.548 211
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4 68 8.548


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.191 6.189
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
108 -196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
108 -196
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 137 -251
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-29 55
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.299 5.993


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
4 68 68 8.552 8.552
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 132.490 132.490 60.400 60.400
Faktoring Alacakları
5 130.939 130.939 60.050 60.050
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
5 130.939 130.939 60.050 60.050
Takipteki Alacaklar
5 2.664 2.664 11.388 11.388
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5 -1.113 -1.113 -11.038 -11.038
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
7 16.618 16.618 1.582 1.582
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
8 17 17 32 32
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
206 206 76 76
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
644 644 559 559
DİĞER AKTİFLER
1.273 1.273 902 902
ARA TOPLAM
151.316 151.316 72.103 72.103
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 49 49 341 341
Satış Amaçlı
9 49 49 341 341
VARLIKLAR TOPLAMI
151.365 151.365 72.444 72.444
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
12 93.682 93.682 33.427 33.427
FAKTORİNG BORÇLARI
14 1.401 1.401 44 44
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 518 518 96 96
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
17 1.007 1.007 957 957
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
17 1.007 1.007 957 957
CARİ VERGİ BORCU
0 0 787 787
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
1.951 1.951 1.126 1.126
ARA TOPLAM
98.559 98.559 36.437 36.437
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
52.806 52.806 36.007 36.007
Ödenmiş Sermaye
18 36.500 36.500 20.000 20.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-1.058 -1.058 -1.166 -1.166
Kar Yedekleri
19 7.046 7.046 7.046 7.046
Yasal Yedekler
6.837 6.837 6.837 6.837
Diğer Kar Yedekleri
209 209 209 209
Kar veya Zarar
10.318 10.318 10.127 10.127
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
127 127 3.938 3.938
Dönem Net Kâr veya Zararı
10.191 10.191 6.189 6.189
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
151.365 151.365 72.444 72.444


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
17.779 17.779 8.915 8.915
ALINAN TEMİNATLAR
20 7.438.435 7.438.435 6.179.478 6.179.478
VERİLEN TEMİNATLAR
20 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
100 100 50 50
Cayılamaz Taahhütler
100 100 50 50
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
EMANET KIYMETLER
20 137.501 10.064 147.565 79.673 1.944 81.617
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
7.593.815 10.064 7.603.879 6.268.116 1.944 6.270.060http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821541


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,00% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2423 Değişim: 0,33%
Düşük 9,1938 21.10.2021 Yüksek 9,2483
Açılış: 9,2118
10,7900 Değişim: 0,37%
Düşük 10,7257 21.10.2021 Yüksek 10,8182
Açılış: 10,7502
530,30 Değişim: 0,48%
Düşük 526,87 21.10.2021 Yüksek 531,91
Açılış: 527,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.