KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

29.08.2023 - 10:26
KAP ***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

***NETAS*** NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Yönetim Kurulu ÇSY öncelikli konularını belirleyerek ÇSY politikalarını gözden geçirmeye ve gerekli politikaları oluşturmaya başlamıştır. Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Bölümü
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Politikaların ve prosedürlerin oluşturulması için çalışmalar devam ettirilmektedir. Mevcut ÇSY politikalarına Şirket’in kurumsal internet sitesi ve faaliyet raporlarından ulaşılabilir. Web Sitesi ve Faaliyet Raporu
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, kısa ve uzun vadeli hedefler konusunda çalışmaya başlamış ancak eylem planı henüz tamamlanmamıştır.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Kurumsal Yönetim alanında kurulan komitelere ek olarak sürdürülebilirlik alanına yönelik olarak henüz komite kurulmamış, oluşturulan çalışma ekipleri tarafından ilgili faaliyetler sürdürülmektedir.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Henüz çalışma ekipleri ilgili faaliyetleri yürütmektedir. Komiteler kurulmamıştır.
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Henüz açıklanmamıştır.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Yönetim Kurulu, KPG belirleme çalışmalarına yeni başlamıştır. Bu nedenle karşılaştırmalı veri açıklaması önümüzdeki dönemlerde mümkün olabilecektir.
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Bu alana yönelik açıklamalar faaliyet raporu ve web sitesinde gerçekleştirilmektedir. Web Sitesi ve Faaliyet Raporu
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Yıllık faaliyet raporlarının Sürdürülebilirlik başlığı altında ve Sürdürülebilirlik Çerçeve Raporlamasında ilgili bilgilere yer verilmiştir. Faaliyet Raporu Sürdürülebilirlik Bölümü
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bilgi paylaşımı henüz yapılmamaktadır.
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X - Web Sitesi ve Faaliyet Raporu
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Henüz Sürdürülebilirlik Raporlaması gerçekleştirilmediği için 3. taraflarca doğrulama yapılmamaktadır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X - Web Sitesi ve Faaliyet Raporu
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Bulunmamaktadır.
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Bulunmamaktadır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, hedeflerinin sürdürülebilirlikle uyumlu olmasına özen gösterir. Web Sitesi.
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin çalışanlar ve tedarikçilerle ilgili politikası oluşturulmuş olup geliştirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Web Sitesi ve Faaliyet Raporu
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, faaliyet raporunda ve web sitesinde sürdürülebilirlik başlığı altında bu bilgilere yer vermektedir. Ayrı bir raporlama yapılmamaktadır. Web Sitesi ve Faaliyet Raporu
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin CDP ( Karbon Saydamlık Raporu ) Raporu bulunmaktadır. CDP Raporumuz gönüllük esası ile doldurulmuş olup, kamuya açıklanmamaktadır.
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X CDP Raporumuz gönüllük esası ile doldurulmuş olup, kamuya açıklanmamaktadır. CDP Raporumuz gönüllük esası ile doldurulmuş olup, kamuya açıklanmamaktadır.
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir raporlama vardır ama bu tarz gösterge bulunmamaktadır.
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Uzun vadeli hedeflerin belirlenmesinin ardından ilgili veriler raporlanmaya başlanacaktır.
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X Strateji oluşturma çalışmaları devam etmektedir.
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, bu amaca yönelik hareket etmesine karşın ilgili program ve prosedürlerini henüz kamuya açıklamamıştır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Henüz uygulama aşamasına geçilmemiştir.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir raporlama henüz bulunmamaktadır.
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X İlgili veriler CDP raporunda bulunmaktadır. Web Sitesi
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X İlgili veriler CDP raporunda bulunmaktadır. Web Sitesi
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, bu amaca paralel faaliyet göstermektedir. Henüz bu konuda bir raporlama yapılmamaktadır. Web Sitesi
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir raporlama henüz bulunmamaktadır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir raporlama henüz bulunmamaktadır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir raporlama henüz bulunmamaktadır.
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir raporlama henüz bulunmamaktadır.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir raporlama henüz bulunmamaktadır.
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir raporlama henüz bulunmamaktadır.
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X İlgili veriler CDP raporunda bulunmaktadır. Web Sitesi
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye’nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin İnsan Hakları Politikası ile ilgili tüm yönetmelikler şirket portalinde tüm çalışanların erişimine açık olarak sunulmaktadır. Ayrıca, İK politikası ile ilgili süreçlere web sitesinin insan kaynakları başlığı altında yer verilmektedir. Web Sitesi
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Netaş Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Taahhütnamesi hazırlanmış, çalışanlarımızın imzasına sunulmuştur. Ayrıca her işe başlayan arkadaşımızın bunu okuması ve onaylaması istenmektedir. Web Sitesi
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Netaş Kapsayıcılık ve Çeşitlililik Taahhütnamesi kapsamında fırsat eşitliğine ilişkin çalışanlarımızın toplumsal cinsiyet, etnik köken, yaş, dil, din, sağlık durumu, ailevi yükümlülükler, eğitim geçmişi ve yetenekler üzerine farklılıklarını benimsediği paylaşılmaktadır. Web Sitesi
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir raporlama henüz bulunmamaktadır. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik süreçler iş kanunu hükümlerince yönetilmektedir.
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Henüz bulunmamaktadır. Web Sitesi ve Faaliyet Raporu
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Bu konuda çalışmalar sürdürülmekle birlikte henüz pratikte uygulanmaya başlanmamıştır.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışan Bağlılığı anketleri ile çalışanların geri dönüşleri doğrultusunda süreçler ve aksiyonlar düzenlenmektedir. 2. Aksiyon ve planları takip etmek üzere Steering Committe oluşturulmuş ve takibi sağlanmaktadır. 3. Çalışanı merkeze alan "We" programı başlatılmış ve lansmanı yapılmıştır. 4. "We" programındaki gelişmeler aylık newsletterlar aracılığı ile çalışanlarla paylaşılmaktadır. Web Sitesi
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası web sitesinde yayınlanmaktadır. Web Sitesi
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X ÇSG Raporumuz içinde web sitesinde açıklanmaktadır. Web Sitesi
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İlgili politika oluşturulmuş, kurumsal web sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Web sitesi
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İlgili politika oluşturulmuş, kurumsal web sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Ek olarak Netaş İletişim protokolü hazırlanmış ve şirket portalinde yayınlanmıştır. Çalışanlardan sosyal medya, etkinlik, basınla görüşmede beklentiler açıkça belirtilmiştir. Ayrıca çalışanlarla mail yoluyla da paylaşılmaktadır. Web sitesi
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Sürdürülen sosyal sorumluluk çalışmalarına kurumsal internet sitesinde ve yıllık faaliyet raporlarında düzenli olarak yer verilmektedir. Web Sitesi ve Faaliyet Raporu
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X ÇSY politikalarının güncellenmesi ve oluşturulması çalışmaları devam etmekte olup akabinde eğitim programları planlanmaktadır. Web sitesi
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Müşteri memnuniyeti politikası bulunmaktadır. Yıllık olarak müşteri memnuniyeti anketi yapılmakta ve sonuçlar analiz edilmektedir. Ancak, kamuya açıklama şu an için raporlama söz konusu olmadığı için yapılmamaktadır.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Ayrı bir raporlama henüz bulunmamaktadır. Yıllık faaliyet raporu, basın ve sosyal medya kanalları aracılığıyla paydaşlarla iletişime geçilerek şeffaf bilgilendirmeler yapılmaktadır. Yıllık Faaliyet Raporu
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Henüz planlama aşamasındadır.
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket, UN Global Compact'ın 2019 senesinden beri imzacısı durumundadır. Ayrıca Women Empowerment Principles imzacısı ve HeforShe platformunun destekçisidir. Web sitesi ve Faaliyet Raporu
C2.5. Borsa İstanbul’un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Şirket, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaktadır. Web Sitesi
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Strateji oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Henüz finalize olmamıştır.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Kurum içi farkındalığı artırma çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Web sitesi ve Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190147


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.979 Değişim: 0,00% Hacim : 83.873 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.747 07.12.2023 Yüksek 7.979
Açılış: 7.868
28,9485 Değişim: 0,11%
Düşük 28,8650 08.12.2023 Yüksek 28,9636
Açılış: 28,918
31,2314 Değişim: -0,11%
Düşük 31,1769 08.12.2023 Yüksek 31,4511
Açılış: 31,2651
1.890,86 Değişim: 0,22%
Düşük 1.882,74 08.12.2023 Yüksek 1.893,94
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.