KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.07.2020 - 14:07
KAP ***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MTRYO*** METRO YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 04.06.2020
Genel Kurul Tarihi 03.07.2020
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 02.07.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad., No:171 Metro City A Blok Kat:17 1. Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2019 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketin 2019 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 14.031.902TL'lik dönem kârından (Yasal Kayıtlara Göre 13.440.230TL faaliyet kârı vardır) üzerinden hesaplanan 672.012TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kârdan hesaplanan 2.671.978,10TL tutarında ortaklarımıza kâr dağıtımı yapılmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 10.687.912,40-TL'lik dönem Kârının (Yasal Kayıtlara Göre 10.096.240,40-TL kâr) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
6 - Dönem içerisinde meydana gelen yönetim kurulu üyeliğinden istifa ve yerine yönetim kurulunca yeni bir yönetim kurulu üyesinin belirlenmesine ilişkin kararın TTK 363. Maddesi uyarınca genel kurul onayına sunulması,
7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzel yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin belirlenmiş olan "Ücretlendirme Politikası" kapsamında belirlenmesi,
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2020 yılı için seçilecek Bağımsız Denetim Şirketinin belirlenmesi,
10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketimizin 2019 yılı içerisinde BİST'de hisse geri alım işlemi yapılıp yapılmadığına ilişkin olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi, karara bağlanması ve 2020 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurul'da onaylanmış olan, "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası", "Bağış Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"larının koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması,
12 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
13 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
14 - Şirketin, 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemleriyle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
15 - Resmi Gazetenin 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"in 40. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca yeniden hazırlanan "Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" sinin Genel Kurulun tasvibine sunulmasına,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yıl içerisinde gerçekleşen bir işlem olup olmadığı hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi,
18 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MTRYO 2019 ERTELİ 2. GENEL KURUL GÜNDEMİ İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 İç Yönerge.pdf - İç Yönerge


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2019 yılı faaliyetine ilişkin 04 Haziran 2020 günü yapılması duyurulan Olağan Genel Kurul Toplantısının toplantı nisabının sağlanamamış olması nedeniyle işbu Genel Kurul 2. toplantısı nisapsız olarak yapılmak üzere, Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde 03 Temmuz 2020 Cuma günü, saat 11.00'da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.07.2020 tarih ve 55503148 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Yılmaz AKBAŞ gözetiminde toplanıldı.
Genel Kurul 2. Toplantısına ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde 08 Haziran 2020 tarih 10092 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 04 Haziran 2020 tarihinde Kamu Aydınlatma Platformunda duyurulmak suretiyle ilanla çağrı yapıldığı, imtiyazlı pay sahibine elden imza karşılığı teslim edildiği, böylece ilanlı toplantı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirildiği anlaşıldı.
Hazirun Cetvelinin tetkikinde Şirketin toplam 42.000.000-TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 42.000.000 adet hisseden 1TL sermayesine tekabül eden 1 adet hissenin Asaleten, 2.100.001,05-TL sermayesine tekabül eden 2.100.001TL hissesinin vekaleten olmak üzere, toplam 2.100.002,05-TL sermayesine tekabül eden 2.100.002 adet hissesinin toplantıda hazır bulunduğu ve böylece gerek ana sözleşme gerekse ilgili mevzuat uyarınca yeterli nisap sağlanmış olduğu anlaşıldığından toplantının açılarak ve görüşme yapılmasına engel bir hususun olmadığı anlaşıldı.
Toplantıda, Bağımsız Denetim şirketini temsilen Kubilay VAROL'un katıldığı görüldü.
Bakanlık Temsilcisinin toplantının açılabileceğini belirtmesi üzerine Toplantı hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serhan İÇER tarafından açılarak Gündem üzerine görüşmelere geçildi.
1. Toplantının açılmasından sonra, gündemin birinci maddesinin görüşülmesi sırasında Toplantı Başkanlığı'na toplantıda hazır bulunan pay sahipleri ve vekilleri tarafından usulüne göre bir önerge verildiği görüldü. Divan teşkili konusunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Şeyma ŞENEL ve Oy Toplama Memurluğuna Ayşe Aybüke ALVER KİRİŞ iş bu önerge ile önerildiği görüldü. Başkaca önerge ve görüş olmadığından bu önerge Genel Kurulun oyuna sunuldu. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucunda Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR'ın, Toplantı Yazmanlığına Şeyma ŞENEL ve Oy Toplama Memurluğuna Ayşe Aybüke ALVER KİRİŞ'in seçilmesine mevcudun oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Toplantı Başkanlığına, Olağan Genel kurul evraklarının ve tutanaklarının hissedarlar adına imzalanması için yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda Ceren DEŞEN'e yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek sadece Bağımsız Denetim Raporu'nun sonuç kısımlarının okunması ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ise okunmaksızın doğrudan müzakereleregeçilmesine ilişkin teklif oybirliği ile kabul olunduğundan, Bağımsız DenetimRaporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Kubilay VAROL tarafından okundu müzakere edildi, yapılan oylamada 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesinin görüşmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2019 yılı bilanço kar ve zarar hesabı okundu, müzakere edildi. Gündem uyarınca 2019 yılı bilanço ve kar-zarar hesabı Genel Kurul'un oyuna sunuldu, yapılan oylamada 2019 yılı Bilanço ve kar-zarar hesabı oybirliği kabul edildi ve imzalı bir sureti divan Başkanına verildi.
5. Gündemin beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun 05.05.2020 Tarih ve 2020/13 Sayılı Kararı ile alınan 2019 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre oluşan 14.031.902TL'lik dönem karının (Yasal Kayıtlara Göre 13.440.230-TL faaliyet karı vardır) üzerinden hesaplanan 672.012TL tutarında Birinci Tertip Yedek Akçe ayrıldıktan sonra bakiye kardan hesaplanan 2.671.978,10TLtutarında ortaklarımıza kar dağıtımı yapılmasına, yapılacak kar dağıtımına en geç 31.12.2020 Tarihinden itibaren başlanmasına, kalan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 10.687.912,40TL'lik dönem karının (Yasal Kayıtlara Görev 10.096.240,40-TL kar) olağanüstü yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim kurulu teklifi Genel Kurulun onayına sunuldu ve oylamaya açıldı, yapılan oylamada katılımcılardan Okan DENİZ'in 1TL tutarındaki olumsuz oyuna karşılık 2.100.001,05-TL tutarındaki olumlu oy sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden ......... T.C. Kimlik numaralı Çiğdem ÖZTÜRK PULATOĞLU'nun istifasının kabulü ile yerine .......... T.C. Kimlik numaralı Yağmur ÖZTÜRK'ün seçilmesi ve yeni seçilen yönetim kurulu üyesinin görev süresinin, yerine seçildiği üyenin kalan görev süresi kadar olmasına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca aldığı karar Genel Kurul onayına sunuldu ve yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesi gereğince 2019 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri müzakere edildi, söz alan olmadı. Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili ibra edilmeleri hususu ayrı ayrı Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarına ilişkin kararlarda oy kullanmadılar.
8. Gündemin sekizinci maddesi olan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Bu gündem maddesi ile ilgili olarak önerge verildiği görüldü. Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususundaki öneri müzakere edildi, Verilen önerge uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı belirlenmek üzere, aylık net 10.000TL'ye kadar huzur hakkının Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek miktara göre verilebilmesi hususu Genel Kurul oylamaya sunuldu ve bu husus yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 27.03.2020 tarih ve 2020/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2020 yılı için seçilen Reform Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçimi ve yapılan sözleşmenin onaylanması hususu müzakere edildi, söz alan olmadı, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimizin 2019 yılı içerisinde herhangi bir Hisse Geri Alım işlemi yapmadığı ve bu hususta herhangi bir ödemede bulunulmadığı hususları ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
Aynı gündem maddesi uyarınca ve 2020 yılında da yapılabilecek Hisse Geri Alım programının esaslarının belirlenmesi ile Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.
11. Gündemin on birinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanıp daha önce Genel Kurulu'da onaylanmış olan "Kar Dağıtım Politikası", "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nın koşullar değişmediği hususu ortakların bilgisine sunuldu, bu konuda söz alan olmadı.
12. Gündemin on ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek, ("TRİ") verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanmadığı, hususlarında Ortaklar bilgilendirildi ve gerekli açıklamalar yapıldı. Başkaca söz alan olmadı.
13. Gündemin on üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklar bilgilendirildi, gerekli açıklamalar yapıldı. Başkaca söz alan olmadı.
14. Gündemin on dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 hesap döneminde İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak bağımsız denetim raporunun 20 numaralı dipnotuna atıf yapılarak Genel Kurul bilgilendirildi gerekli açıklamalar yapıldı. Bu konuda söz alan olmadı.
15. Gündemin on beşinci maddesinin görüşülmesine geçildi Resmi Gazetenin 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı nüshasında yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik"in 40. maddesinin (3) numaralı fıkrası uyarınca hazırlanan "Metro Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" si Genel Kurulun tasvibine sunuldu, oybirliği ile kabul edildi. Toplantı tutanağı ekine Toplantı Başkanlığınca imzalanarak eklendi.
16. Gündemin on altıncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. ve 1.3.7. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen herhangi bir işlem olmadığı hususunda genel kurula bilgi verildi, bu konuda söz alan olmadı.
17. Gündemin on yedinci maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hususu müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi.
18. Yönetim Kuruluna başarılar dilenerek toplantının kapatıldığı Toplantı Başkan tarafından bildirildi. 03.07.2020 Saat:11:20
BAKANLIK TEMSİLCİSİ TOPLANTI OY TOPLAMA
BAŞKANI GÖREVLİSİ
Yılmaz AKBAŞ Özgür YANAR Ayşe Aybüke ALVER KİRİŞ
TOPLANTI YAZMANI
Şeyma ŞENEL


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK1.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.07.2020 tarihinde Büyükdere Caddesi, No:171, Metro City, A Blok, Kat:17 1.Levent / İstanbul adresinde gerçekleştirilmitir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854373


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 09.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1546 Değişim: 0,27%
Düşük 8,1219 09.04.2021 Yüksek 8,1960
Açılış: 8,1325
9,7032 Değişim: -0,14%
Düşük 9,6635 09.04.2021 Yüksek 9,7486
Açılış: 9,7167
457,35 Değişim: -0,42%
Düşük 454,58 09.04.2021 Yüksek 460,57
Açılış: 459,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.