KAP ***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.06.2021 - 10:55
KAP ***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***MTRKS*** MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Matriks 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Toplantı sonuçlarının ayrıca elle girilmeyip tutanağa gönderme yapılması.

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 17.05.2021
Genel Kurul Tarihi 25.06.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.06.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi, ARI 3 Binası Reşit Paşa Mah. Katar Cad. No 4 34467 Sarıyer, İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri,
6 - Yönetim Kurulu'nun Şirketin 2021 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi, üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtılmasına ve bedelsiz sermaye arttırımı yapılmasına ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca "Ücretlendirme Politikası" ve "Bilgilendirme Politikası"nın genel kurulun bilgi ve görüşüne sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca "Bağış ve Yardım Politikası" ve "Kar Dağıtım Politikası"nın genel kurulun onayına sunulmasına
12 - Şirket tarafından 2021 yılında gerçekleştirilebilecek bağış sınırının belirlenmesi hakkında görüşülmesi ve karar alınması,
13 - Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
14 - İlişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,
15 - Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan çalışanlara ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
16 - Dilekler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 YK KARARI GÜNDEM OLAĞAN GK ERTELEME 25.06.2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Gündemin 1. Maddesi gereği toplantı, fiziki ve elektronik ortamda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Reyha GÜLERMAN tarafından aynı anda açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Reyha GÜLERMAN'ın yaptığı açılış konuşmasını takiben Bakanlık Temsilcisi söz alarak toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazın olup olmadığını sordu itiraz eden olmadı. Toplantı: başkanlığı seçimine geçildi. Ortaklardan Sn Reyha GÜLERMAN'ın verdiği yazılı önerge çerçevesinde yapılan oylama sonucu Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim HASELÇİN 10.452.583 adet kabul oyu ile oybirliğiyle seçildi. Toplantı Başkanı tarafından Elektronik genel kurul sistemini uygulamak üzere toplantı yazmanı olarak Sn. Selim ERDOĞAN ve oy toplama memuru olarak Sn. Muhlis ÜNLÜ görevlendirildi.
2- Gündemin 2. Maddesi gereği, toplantı tutanaklarının genel kurul adına imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi katılanların oybirliği ile oybirliğiyle ile kabul edildi.
3- Gündemin 3. Maddesi gereği şirket ortaklarımızdan Sn. Erol Akkurt verdiği önerge ile faaliyet raporunun ve bağımsız denetim raporunun tüm ortaklarımıza dağıtılmış olması, KAP ‘ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasını önerdi. Toplantı Başkanı okunmuş sayılmasına ilişkin önergeyi oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 2020 dönemine ait Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun katılanların oybirliği ile okunmuş sayılmasına karar verildi. Faaliyet raporu görüşmeye açıldı. Rapor ile ilgili söz alan olmadı.
4- Gündemin 4. Maddesi gereği 2020 faaliyet yılı ile ilgili finansal tabloların okunmasına geçildi. Şirket ortaklarımızdan Sn. Erol Akkurt tarafından verilen önerge doğrultusunda Toplantı Başkanı tarafından finansal tablolar ortaklarımıza toplantı öncesi dağıtılan faaliyet raporu kitapçığı içerisinde yer aldığı, KAP ‘ta ve şirketimizin internet sayfasında yayınlandığı için, dolayısıyla ‘'okunmuş'' kabul edilmesi hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu finansal tabloların okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi. Şirketin 2020 yılı ile ilgili finansal tablolarının müzakeresine geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile finansal tabloların kabulüne karar verildi.
5- Gündemin 5. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oya sunuldu. Oylama sonucu 2020 yılındaki faaliyet ve icraatları sebebi ile katılanların oybirliği ile 5 kişilik Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
6- Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulunun 26.4.2021 tarih ve 2021/9 sayılı kararına istinaden, Şirketin 2021 yılına ait finansal tablolarının KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.tarafından 1 yıl süre ile denetiminin yapılması hususundaki teklifi Toplantı Başkanı tarafından oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile 2021 yılına ait finansal tablo denetiminin KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 1 yıl süre ile yapılması kabul edildi.
7- Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Reyha Gülerman tarafından Sn. İbrahim HASELÇİN ve Sn. Hasan Dağ'ın bağımsız yönetim kurulu üyeliği için önerildi. Başka öneri çıkmadığından verilen önerge Toplantı Başkanı tarafından oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde katılanların oybirliği ile Sn. İbrahim HASELÇİN ve Sn. Hasan Dağ'ın 3 yıl süreyle Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçildiler.
8- Gündemin 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sn Erol Akkurt tarafından verilen önerge doğrultusunda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücretlerinin tespiti hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bağımsız yönetim kurulu üyelerine 01.07.2021 tarihinden başlama üzere aylık net 10.000 TL ücret ödenmesine oy birliği ile kabul edildi.
9- Gündemin 9. Maddesi gereği 2020 hesap yılı sonu itibariyle finansal tabloların göstergeleri nazara alınarak kar dağıtımı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 6.5.2021 tarih ve 2021/12 sayılı kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu. Bu hususta yapılan müzakereleri takiben oybirliği ile Yönetim Kurulu'nun önerisi kabul edilerek, ortaklarımıza sahip oldukları her pay için brüt % 25,6, net % 21,79 toplamda 5.000.000 TL kar payı dağıtılmasına, ancak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kar payının sermayeye eklenme süresi Mayıs ayı itibariyle geçtiği için ortaklardan Erol Akkurt tarafından verilen Şirketin dönem karından 5.000.000. TL'nin net ve nakit olarak ortaklara dağıtılması, kalan karın olağanüstü yedek akçe hesabına aktarılması, olağanüstü yedek akçelerden %50 oranında bedelsiz sermaye artırımı yapılmasına ilişkin olarak yönetim kuruluna yetki verilmesini içeren bir önerge verilmiş ve katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
10- Gündemin 10. Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca Ücretlendirme Politikası ve Bilgilendirme Politikası genel kurulun bilgisine sunuldu.
11- Gündemin 11. Maddesi gereği, Bağış ve Yardım Politikası ile Kar Dağıtım Politikası genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu Bağış ve Yardım Politikası ile Kar Dağıtım Politikası oybirliği ile kabul edildi.
12- Gündemin 12. Maddesi gereği Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri gereğince şirketin sosyal yardım amacı ile 2021 döneminde yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 100.000 TL olması hususunda Yönetim Kurulu'nun teklifi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu sosyal yardım amaçlı 2021 yılında yapılacak sosyal amaçlı bağış ve yardım üst sınırının 100.000 TL olması oy birliği ile kabul edildi.
13- Gündemin 13. Maddesi gereği faaliyet raporunda bulunan Şirket tarafından 2020 döneminde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine Toplantı Başkanı Sn. İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi.
14- Gündemin 14. Maddesi gereği faaliyet raporunda bulunan Şirket tarafından 2020 döneminde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Toplantı Başkanı Sn. İbrahim HASELÇİN tarafından bilgi verildi.
15- Gündemin 15. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapabilmesi için izin verilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
16- Gündemin 16. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Bakanlık temsilcisi talebi ile toplantı müzakerelerine ve usulüne ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığı Genel Kurul'a soruldu. İtiraz eden veya söz alan olmadı. Başka da söz alan olmadığı için toplantıya Toplantı Başkanı tarafından saat 11:40' da son verildi.(25.06.2021)


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanağı 2020 Matriks.pdf - Tutanak
EK: 2 MATRİKS HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944395


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,9162 Değişim: 0,07%
Düşük 28,8984 04.12.2023 Yüksek 28,9204
Açılış: 28,8984
31,4805 Değişim: 0,06%
Düşük 31,4181 04.12.2023 Yüksek 31,4805
Açılış: 31,4606
1.925,92 Değişim: 0,09%
Düşük 1.924,28 04.12.2023 Yüksek 1.926,29
Açılış: 1.924,28
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.