KAP ***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2021 - 15:59
KAP ***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***MSA*** MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 122.603.679 68.996.224 31.021.337 29.629.527
Satışların Maliyeti
18 -27.807.872 -12.198.404 -4.011.193 -6.233.386
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
94.795.807 56.797.820 27.010.144 23.396.141
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
94.795.807 56.797.820 27.010.144 23.396.141
Genel Yönetim Giderleri
19 -45.402.410 -34.363.671 -14.023.019 -13.316.262
Pazarlama Giderleri
19 -12.957.513 -10.058.772 -3.970.814 -3.881.956
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 92.833.520 54.828.493 17.743.659 29.214.963
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -89.511.076 -48.553.910 -17.514.491 -26.830.380
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
39.758.328 18.649.960 9.245.479 8.582.506
Ödenecek Kar Paylarının Defter Değeri ile Dağıtılan Nakit Dışı Varlıkların Değeri Arasındaki Fark
0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Finansal Tablo Dışı Bırakılmasından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0
İştirakler, Müşterek Kontrol Edilen İşletmeler ve Bağlı Ortaklıklardan Diğer Gelirler (Giderler)
0
İtfa Edilmiş Maliyetinden Ölçülen Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılmasından Kazançlar (Kayıplar)
0
Risk Pozisyonlarını Netleştiren Kalemler Grubuna Yönelik Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
39.758.328 18.649.960 9.245.479 8.582.506
Finansman Gelirleri
21 2.086.431 897.338 606.758 270.761
Finansman Giderleri
22 -2.147.898 -1.148.927 -864.418 -578.977
Net Parasal Pozisyon Kazançları (Kayıpları)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
39.696.861 18.398.371 8.987.819 8.274.290
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -10.228.798 -4.444.112 -2.337.331 -2.115.419
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -10.420.966 -4.532.624 -2.356.404 -2.180.916
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 192.168 88.512 19.073 65.497
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.468.063 13.954.259 6.650.488 6.158.871
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.468.063 13.954.259 6.650.488 6.158.871
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.468.063 13.954.259 6.650.488 6.158.871
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,61391797 0,51682440 0,13855183 0,22810633
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
20.896.817 8.225.617
Dönem Karı (Zararı)
29.468.063 13.954.259
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29.468.063 13.954.259
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
12.324.290 5.999.462
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12 1.274.972 967.079
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.084.360 704.725
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.084.360 704.725
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-263.839 -116.454
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-270.814 -126.091
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
21 6.975 9.637
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 10.228.797 4.444.112
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.437.848 -9.065.588
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 693.000 -59.014
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-61.693.377 -426.785.871
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5-6 -48.735.037 -26.749.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -12.958.340 -400.036.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.686.725 -3.664.956
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 1.682.854 -3.664.956
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -2.036.539 91.640
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.073.204 418.980.093
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 30.383.797 14.740.977
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 18.689.407 404.239.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 12.801 719.386
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.544.067 1.138.912
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.678
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.541.389 1.138.912
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
282.271 514.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 514.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
282.271
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
31.354.505 10.888.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13 -498.399 -358.701
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -9.959.289 -2.303.815
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.513.443 -1.675.787
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.732.522 -1.790.795
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.676.453 -1.719.195
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-56.069 -71.600
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Alınan Temettüler
22 219.079 115.008
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.025.166 15.142.109
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 16.097.968
Kredilerden Nakit Girişleri
4 16.097.968
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.507.819 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.507.819 0
Ödenen Temettüler
16 -976.889 -473.710
Ödenen Faiz
22 -2.147.898 -1.148.927
Alınan Faiz
21 1.607.440 666.778
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.358.208 21.691.939
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
39.482 -61.422
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
16.397.690 21.630.517
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
122.940.834 91.296.140
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
139.338.524 112.926.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 139.338.524 122.940.834
Finansal Yatırımlar
2.984.077 3.417.164
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
4 13.477 13.477
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
4 2.970.600 3.403.687
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
445.530.055 383.836.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5-6 52.741.694 4.006.657
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 392.788.361 379.830.020
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
6.325.229 8.216.628
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.871
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 6.325.229 8.212.757
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
8 2.266.481 361.252
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.266.481 361.252
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 20.790 23.392
Diğer Dönen Varlıklar
21.372 10.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 21.372 10.835
ARA TOPLAM
596.486.528 518.806.782
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
596.486.528 518.806.782
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.636.054 1.636.054
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
4 1.636.054 1.636.054
Diğer Alacaklar
2.107.801 1.903.133
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.107.801 1.903.133
Maddi Duran Varlıklar
3.157.896 2.624.417
Arazi ve Arsalar
11 9.736 9.736
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 2.191.180 1.797.269
Taşıtlar
11 480.176 605.556
Mobilya ve Demirbaşlar
11 421.495 172.975
Özel Maliyetler
11 55.309 38.881
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.113.178 1.158.969
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
805.828 835.966
Lisanslar
12 758.233 788.371
Bilgisayar Yazılımları
12 47.595 47.595
Peşin Ödenmiş Giderler
159.683 28.373
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
8 159.683 28.373
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 1.306.190 1.030.683
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.286.630 9.217.595
TOPLAM VARLIKLAR
606.773.158 528.024.377
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.406.975 13.907.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
12.406.975 13.907.819
Banka Kredileri
4 12.406.975 13.907.819
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
610.582 491.639
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
185.783 150.553
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 185.783 150.553
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
424.799 341.086
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 424.799 341.086
Ticari Borçlar
478.257.064 429.183.860
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5-6 61.891.797 31.508.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 416.365.267 397.675.860
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 1.336.426 1.323.624
Diğer Borçlar
3.608.066 2.058.113
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 2.678 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.605.388 2.058.113
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 2.347.832 1.888.758
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.634.169 2.221.066
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.510.891 2.097.788
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 123.278 123.278
ARA TOPLAM
501.201.114 451.074.879
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
501.201.114 451.074.879
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
682.631 807.459
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
406.180 544.691
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 406.180 544.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
276.451 262.768
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
18 276.451 262.768
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.602.439 3.012.881
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.602.439 3.012.881
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
17 281.135 281.135
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.566.205 4.101.475
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
505.767.319 455.176.354
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
101.005.839 72.848.023
Ödenmiş Sermaye
16 48.000.000 40.000.000
Sermaye Avansı
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.725.122 -1.391.764
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.725.122 -1.391.764
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -1.725.122 -1.391.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.124.541 1.124.541
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.124.541 1.124.541
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.124.541 1.124.541
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.174.041 2.145.738
Yasal Yedekler
16 3.174.041 2.145.738
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 20.964.316 10.566.157
Net Dönem Karı veya Zararı
24 29.468.063 20.403.351
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
101.005.839 72.848.023
TOPLAM KAYNAKLAR
606.773.158 528.024.377


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 27.000.000 -1.059.838 1.124.541 1.647.095 14.524.567 10.013.943 53.250.308 53.250.308
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
498.643 9.515.300 -10.013.943 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.564 0 7.795.388 13.604.695 13.604.695
Dönem Karı (Zararı)
7.795.388 13.954.259 13.954.259
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-349.564 -349.564 -349.564
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-473.710 -473.710 -473.710
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
14 27.000.000 -1.409.402 1.124.541 2.145.738 23.566.157 7.795.388 66.381.293 66.381.293
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 40.000.000 -1.391.764 1.124.541 2.145.738 10.566.157 20.403.351 72.848.023 72.848.023
Transferler
1.028.303 19.375.048 -20.403.351 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-333.358 0 29.149.931 29.134.705 29.134.705
Dönem Karı (Zararı)
29.468.063 29.468.063 29.468.063
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-333.358 -333.358 -333.358
Sermaye Arttırımı
8.000.000 -8.000.000
Kar Payları
-976.889 0 -976.889 -976.889
Dönem Sonu Bakiyeler
14 48.000.000 -1.725.122 1.124.541 3.174.041 20.964.316 29.468.063 101.005.839 101.005.839


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
29.468.063 13.954.259 6.650.488 6.158.871
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 -333.358 -349.604 -254.602 -52.772
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-416.697 -436.995 -318.252 -65.965
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 83.339 87.391 63.650 13.193
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
83.339 87.391 63.650 13.193
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-333.358 -349.604 -254.602 -52.772
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.134.705 13.604.655 6.395.886 6.106.099
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.134.705 13.604.655 6.395.886 6.106.099http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975148


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.070 Değişim: -0,77% Hacim : 15.797 Mio.TL Son veri saati : 13:20
Düşük 2.061 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,5299 Değişim: 0,69%
Düşük 13,4068 18.01.2022 Yüksek 13,5621
Açılış: 13,4375
15,4261 Değişim: 0,60%
Düşük 15,3044 18.01.2022 Yüksek 15,4677
Açılış: 15,3342
787,67 Değişim: 0,20%
Düşük 783,36 18.01.2022 Yüksek 790,87
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.